Різноманіття етичних систем: Неприпустима назва — Вікіпедія

Содержание

Закон і етика — Юридична Газета

Важливість етичної поведінки у сфері охорони здоров’я важко переоцінити, адже рішення, які щоденно приймають спеціалісти охорони здоров’я, безпосередньо впливають на якість життя людей. Серед значного різноманіття етичних питань, які є актуальними для цієї галузі, суттєву роль має взаємодія між спеціалістами охорони здоров’я та фармацевтичними компаніями. Співпраця між ними безумовно необхідна, проте вона не повинна створювати конфлікту інтересів для спеціаліста охорони здоров’я, впливати на об’єктивність його рішень або ставити під сумнів базовий принцип, за яким найвищий пріоритет завжди надається потребам та інтересам пацієнта.


Маєте Телеграм? Два кліки — і ви не пропустите жодної важливої юридичної новини. Нічого зайвого, лише #самасуть. З турботою про ваш час!

Виходячи з цього підходу в світовій практиці поширено впровадження правил, покликаних обмежити можливості неналежного впливу на спеціалістів охорони здоров’я з боку фармацевтичних компаній та забезпечити етичний характер відносин між спеціалістами охорони здоров’я та пацієнтами. Такі правила встановлюються як на рівні законодавства, так і шляхом практики ринкового саморегулювання. Вона полягає, зокрема, у розробці кодексів етичної поведінки для фармацевтичного ринку в рамках галузевих асоціацій та об’єднань. На міжнародному рівні одними з найактивніших у цій сфері є Міжнародна федерація фармацевтичних виробників та асоціацій (IFPMA), Європейська федерація фармацевтичних виробників та асоціацій (EFPIA) та Асоціація дослідників і виробників фармацевтичної продукції США (PhRMA). На базі розроблених ними етичних кодексів власні кодекси поведінки затверджують національні галузеві асоціації, створюючи таким чином міжнародну систему стандартів взаємодії фармацевтичного бізнесу з професіоналами охорони здоров’я.

Україна – законодавче регулювання

Спеціальні обмеження для медичних та фармацевтичних працівників

У правовому полі України спеціальне регулювання відносин між фармацевтичними компаніями та спеціалістами охорони здоров’я є досить обмеженим. Зокрема, саме цьому питанню присвячена лише одна стаття в Основах законодавства України про охорону здоров’я (78-1), яка набрала чинності в серпні 2012 року.

Зазначена стаття забороняє медичним і фармацевтичним працівникам одержувати від фармацевтичних компаній неправомірну вигоду, а також зразки лікарських засобів та виробів медичного призначення для використання у професійній діяльності.

Також медичним і фармацевтичним працівникам не дозволяється рекламувати лікарські засоби та вироби медичного призначення, у тому числі виписувати лікарські засоби на бланках з інформацією рекламного характеру. Зазначимо, що хоча це обмеження не стосується безпосередньо взаємодії фармацевтичних компаній і спеціалістів охорони здоров’я, воно все ж має на неї опосередкований вплив – зокрема, фактично поза законом опинилися такі форми промоції фармацевтичної продукції як, наприклад, надання лікарям та фармацевтам медичних халатів із зазначеними на них назвами лікарських засобів, брендованих календарів для розміщення в зонах, доступних для пацієнтів, тощо.

Окреме обмеження встановлено для фармацевтичних працівників – зокрема, вони не мають права не надавати або приховувати інформацію про наявність в аптеці альтернативи лікарському засобу, тобто інших ліків з такою самою діючою речовиною, формою відпуску та дозуванням, у тому числі, якщо вони мають нижчу вартість. Вочевидь, це правило також спрямоване на обмеження здатності виробників та дистриб’юторів лікарських засобів впливати на вибір споживача через фармацевта.

Цікавим юридичним аспектом є те, що описані вище обмеження є односторонніми – тобто встановленими для медичних та фармацевтичних працівників, і за законом саме вони мають нести відповідальність у разі їх невиконання. Отже, з формальної точки зору, представник фармацевтичної компанії, який передає лікарю календар з рекламою лікарських засобів, не порушує основи законодавства про охорону здоров’я, а порушення виникає лише з боку лікаря, який розміщує календар у своєму кабінеті для прийому пацієнтів.

Теоретично, за порушення відповідних обмежень лікарі та фармацевти можуть бути притягнуті до адміністративної відповідальності у формі штрафу в розмірі 5 100 грн або, у разі повторного порушення протягом року, – 20 400 грн. Водночас практика накладення такого роду санкцій наразі відсутня. Такий розвиток подій був досить очікуваним, з огляду на те, що функція з розгляду відповідних справ була покладена на Державну службу України з лікарських засобів, для якої вона є абсолютно не притаманною.

Відповідно, на сьогодні механізм контролю за дотриманням спеціальних обмежень у професійній діяльності медичних та фармацевтичних працівників фактично відсутній, що певною мірою переводить їх у статус етичних норм, які є добровільними для виконання. Тим не менш, слід зазначити, що фармацевтичні компанії, зокрема міжнародні, які мають суворі комплаєнс правила і процедури, серйозно поставилися до таких обмежень і переважно адаптували свої політики та діяльність відповідним чином.

Загальні антикорупційні норми

Крім норм, які є спеціальними для медичних та фармацевтичних працівників, на певні категорії спеціалістів охорони здоров’я також поширюються правила та обмеження, встановлені антикорупційним законодавством України.

Безумовно, більшість антикорупційних норм спрямована насамперед на спеціалістів охорони здоров’я, які працюють у державному секторі, а саме:

1)                державних службовців та посадових осіб органів охорони здоров’я в системі державного управління та місцевого самоврядування; та

2)                посадових осіб державних та комунальних закладів охорони здоров’я (лікарень, аптек та ін.).

На ці групи осіб поширюються встановлені антикорупційним законодавством обмеження щодо використання службового становища (з метою одержання неправомірної вигоди), отримання подарунків та роботи близьких осіб. Для першої групи додатково актуальними є заборони стосовно сумісництва та суміщення з іншими видами діяльності, а також правила щодо конфлікту інтересів.

У цьому контексті зазначимо, що питання визначення кола «посадових осіб» у галузі охорони здоров’я є неоднозначним та дискусійним. Адже головним критерієм віднесення особи до цієї категорії є наявність у неї організаційно-розпорядчих або адміністративно-господарських функцій. З огляду на особливості галузі, у сфері охорони здоров’я цьому критерію потенційно може відповідати широке коло працівників, у тому числі, наприклад, старших медичних сестер та практично будь-якого практикуючого лікаря.

Також не слід забувати, що у випадках отримання неправомірної вигоди працівники галузі охорони здоров’я можуть бути притягнуті до відповідальності, незалежно від наявності у них статусу посадової особи або доведення такого статусу. Наприклад, існує судова практика віднесення лікарів до категорії осіб, які надають публічні послуги, тобто ще однієї групи суб’єктів, на яких поширюються антикорупційні положення та відповідальність.

Нарешті, нагадаємо, що суб’єктами відповідальності за отримання неправомірної вигоди також можуть бути і службові (посадові) особи юридичних осіб приватного права, що робить антикорупційні обмеження актуальними і для певного кола працівників приватних лікарень та аптек.

Якщо розглядати застосування відповідних обмежень у розрізі взаємодії між спеціалістами охорони здоров’я та фармацевтичними компаніями, слід зазначити, що найбільш безпечним та раціональним є встановлення фармацевтичною компанією єдиних стандартів для такої взаємодії, базуючись на тому, що вона становить зону підвищеного ризику з погляду антикорупційного законодавства. Адже на практиці у більшості випадків немає можливості та часу визначити та проаналізувати, до якої категорії належить спеціаліст охорони здоров’я – чи є він посадовою особою, надає публічні послуги тощо. Тому за тими напрямами, де фармацевтичні компанії взаємодіють зі спеціалістами охорони здоров’я на регулярній основі, найефективнішою видається розробка внутрішніх політик із максимальним урахуванням обмежень, встановлених у антикорупційному законодавстві України, навіть якщо з юридичної точки зору ці обмеження можуть не поширюватися на частину таких спеціалістів.

Зокрема, показовим прикладом у цьому питанні є правила, встановлені щодо подарунків. Згідно з чинним антикорупційним законодавством певні категорії осіб можуть приймати лише такі дарунки, які відповідають загальновизнаним уявленням про гостинність та вартість яких не перевищує 50 відсотків мінімальної заробітної плати одноразово та однієї мінімальної заробітної плати сукупно за рік з одного джерела. Таке обмеження застосовується до більшості лікарів (хоча можуть бути і винятки), але можна стверджувати, що воно не поширюється на працівників приватних аптек, яких в Україні значно більше, ніж комунальних та державних. Тим не менше, доцільним є його дотримання у відносинах з усіма спеціалістами охорони здоров’я (у тому числі фармацевтами та провізорами приватних аптек), особливо зважаючи на те, що будь-що поза його рамками має підвищений ризик кваліфікації як неправомірної вигоди.

Україна галузеві етичні кодекси

На сьогодні в Україні відсутній єдиний для всього ринку документ, який би комплексно та з урахуванням міжнародного досвіду визначав етичні стандарти взаємодії між фармацевтичними компаніями та спеціалістами охорони здоров’я. Лише в дуже загальних рисах окремі аспекти згадуються у Етичному кодексі лікаря та Етичному кодексі фармацевтичних працівників України, які були прийняті у 2009–2010 роках. У 2013 році була здійснена спроба врегулювати деякі ключові питання у Настанові «Лікарські засоби. Належна практика промоції». Настанова була затверджена наказом МОЗ, але згодом скасована, фактично через місяць після її прийняття.

Передові напрацювання у цій сфері містить Кодекс фармацевтичної маркетингової практики Асоціації виробників інноваційних ліків (АПРАД). АПРАД об’єднує 18 провідних міжнародних фармацевтичних компаній та є членом Європейської федерації фармацевтичних виробників та асоціацій (EFPIA). Саме на основі кодексу EFPIA і базується Етичний кодекс АПРАД, з огляду також на особливості українського законодавства. Кодексом встановлені стандарти етичної промоції лікарських засобів серед фахівців охорони здоров’я, у тому числі в розрізі таких актуальних питань, як організація та спонсорування фармацевтичними компаніями конференцій, семінарів та інших заходів для фахівців охорони здоров’я, межі гостинності в рамках таких заходів, надання фахівцям охорони здоров’я подарунків, інформаційних та освітніх матеріалів, винагорода за послуги, які надаються фахівцями охорони здоров’я, тощо.

Слід зазначити, що Етичний кодекс АПРАД у багатьох аспектах встановлює вимоги суворіші, ніж це передбачено українським законодавством. Наприклад, він повністю забороняє надання подарунків фахівцям охорони здоров’я за деякими дуже обмеженими винятками (зокрема, дозволена передача лише небрендованих інформаційних та просвітницьких матеріалів, а також деяких предметів медичного призначення). Безпрецедентною для українського ринку є й вимога щодо щорічного публічного розкриття фармацевтичними компаніями інформації про передачу цінностей спеціалістам охорони здоров’я та організаціям охорони здоров’я. Кодекс передбачає оприлюднення відповідної інформації на сайті фармацевтичної компанії або на центральній платформі АПРАД. Планується, що такі публікації почнуть здійснюватися в 2016 році із відображенням даних за 2015 рік.

Етичний кодекс АПРАД є обов’язковим для застосування компаніями, які є членами асоціації. Аналогічні або подібні стандарти є також актуальним для інших фармацевтичних компаній, головні офіси яких дотримуються міжнародних кодексів IFPMA, EFPIA, PhRMA та/або інших та інкорпорують їх вимоги до своїх глобальних політик, обов’язкових для виконання у тому числі і їх дочірніми компаніями або представництвами в Україні. На жаль, поки що в українських реаліях необхідність дотримання таких етичних норм певною мірою ставить міжнародні компанії в нерівні умови порівняно, зокрема, з вітчизняними виробниками. Тим не менш, з огляду на впевнений курс України на європейську інтеграцію, будемо сподіватися, що в найближчому майбутньому вони стануть невід’ємною частиною взаємодії з фахівцями охорони здоров’я для всього фармацевтичного ринку.

Програмні результати навчання | ХАІ

ПР01. Знати та розуміти економічні категорії, закони, причинно-наслідкові та функціональні зв’язки, які існують між процесами та явищами на різних рівнях економічних систем.

ПР02. Розуміти місце і значення облікової, аналітичної, контрольної, податкової та статистичної систем в інформаційному забезпеченні користувачів обліково-аналітичної інформації у вирішенні проблем в сфері соціальної, економічної і екологічної відповідальності підприємств.

ПР03. Визначати сутність об’єктів обліку, аналізу, контролю, аудиту, оподаткування та розуміти їх роль і місце в господарській діяльності.

ПР04. Формувати й аналізувати фінансову, управлінську, податкову і статистичну звітність підприємств та правильно інтерпретувати отриману інформацію для прийняття управлінських рішень.

ПР05. Володіти методичним інструментарієм обліку, аналізу, контролю, аудиту та оподаткування господарської діяльності підприємств.

ПР06. Розуміти особливості практики здійснення обліку, аналізу, контролю, аудиту та оподаткування діяльності підприємств різних форм власності, організаційно-правових форм господарювання та видів економічної діяльності.

ПР07. Знати механізми функціонування бюджетної і податкової систем України та враховувати їх особливості з метою організації обліку, вибору системи оподаткування та формування звітності на підприємствах.

ПР08. Розуміти організаційно-економічний механізм управління підприємством та оцінювати ефективність прийняття рішень з використанням обліково-аналітичної інформації.

ПР09. Ідентифіковувати та оцінювати ризики господарської діяльності підприємств.

ПР10. Розуміти теоретичні засади аудиту та вміти застосовувати його методи і процедури.

ПР11. Визначати напрями підвищення ефективності формування фінансових ресурсів, їх розподілу та контролю використання на рівні підприємств різних організаційно-правових форм власності.

ПР12. Застосовувати спеціалізовані інформаційні системи і комп’ютерні технології для обліку, аналізу, контролю, аудиту та оподаткування.

ПР13. Усвідомлювати особливості функціонування підприємств у сучасних умовах господарювання та демонструвати розуміння їх ринкового позиціонування.

ПР14. Вміти застосовувати економіко-математичні методи в обраній професії.

ПР15. Володіти загальнонауковими та спеціальними методами дослідження соціально-економічних явищ і господарських процесів на підприємстві.

ПР16. Володіти та застосовувати знання державної та іноземної мови для формування ділових паперів і спілкування у професійній діяльності.

ПР17. Вміти працювати як самостійно, так і в команді, проявляти лідерські якості та відповідальність у роботі, дотримуватися етичних принципів, поважати індивідуальне та культурне різноманіття.

ПР18. Аналізувати розвиток систем, моделей і методів бухгалтерського обліку на національному та міжнародному рівнях з метою обґрунтування доцільності їх запровадження на підприємстві.

ПР19. Дотримуватися здорового способу життя, безпеки життєдіяльності співробітників та здійснювати заходи щодо збереження навколишнього середовища.

ПР20. Виконувати професійні функції з урахуванням вимог соціальної відповідальності, трудової дисципліни, вміти планувати та управляти часом.

ПР21. Розуміти вимоги до діяльності за спеціальністю, зумовлені необхідністю забезпечення сталого розвитку України, її зміцнення як демократичної, соціальної, правової держави.

ПР22. Розуміти і реалізувати свої права і обов’язки як члена суспільства, усвідомлювати цінності вільного демократичного суспільства, верховенства права, прав і свобод людини і громадянина в Україні.

ПР23. Зберігати та примножувати досягнення і цінності суспільства на основі розуміння місця предметної області у загальній системі знань, використовувати різні види та форми рухової активності для ведення здорового способу життя.

«Сучасне українське мистецтво – це територія розширених етичних рамок». Інтерв’ю з Ксенією Малих

Виповнилось п’ять років, як у PinchukArtCentre діє відділ «Дослідницька платформа», що вивчає сучасні мистецькі практики в Україні та популяризує їх. За цей час культурна інституція зібрала чи ненайбільший архів сучасного українського мистецтва, і як приватній (а не державній) установі вдалося це зробити, чому українські митці розхитують консервативні погляди співгромадян та які їх художні висловлювання найбільше цінуються у світі – розповідає дослідниця сучасного мистецтва та керівниця “Дослідницької платформи” Ксенія Малих.

«Олександр Ройтбурд якось назвав нас «слєдакі»

П’ять років тому у PinchukArtCentre почали створювати архів сучасного мистецтва. Чим він є сьогодні?

Зазвичай в інших країнах архіви сучасного мистецтва функціонують при музеях сучасного мистецтва. У нас виключна ситуація – досі музею сучасного мистецтва немає, тому деякі інституції, особливо великі, беруть на себе частину функцій. І ми теж.

П’ять років тому ми у PinchukArtCentre «дозріли» і заснували відділ «Дослідницька платформа», в якому працюють мистецтвознавці і збирають архів. Ми це робимо, бо знайти інформацію про якусь виставку 90-х, навіть з усіма можливостями інтернету, неможливо. Все існує лише у приватних архівах, і коли виникає потреба, то треба шукати агентів та учасників подій, щоб по крапельці зібрати.

PinchukArtCentre. Фотограф Максим Білоусов Архів – виключно важлива річ, він забезпечує тяглість в історії українського мистецтва. Дає розуміння, що мистецтво, яке створене у 2021 році, містить в собі корені художніх висловлювань 80-х років.

Я не кажу про Малевича чи більш давні імена. Але якщо казати про контемпорарі арт, то цієї тяглості наразі немає. Вона постійно переривалася тим, що не було уявного підручника «Історія сучасного українського мистецтва». І ось я собі уявляю, що ми створюємо стосики томів з історії сучасного українського мистецтва.

Профайли художників з онлайн-архіву «Дослідницької платформи».

Де їх можна погортати?

Найбільший масив інформації знаходиться в онлайн-базі Research Platform Online Tool. Там ми публікуємо профайли художників, які складаються з біографії, даних про виставкову діяльність та документів, наприклад, афіші чи запрошення на виставки, які підтверджують або проливають світло на події.

Також – і це головне – ми збираємо найважливіші роботи художника і описуємо їх. Пояснюємо, про що робота, в якому контексті створена, чому саме так створена – в такій формі та техніці. А також ми робимо дослідницьке резюме. Це опис творчої біографії та творчих здобутків.

Кожний профайл містить вичерпну інформацію про митця і список бібліографічних посилань. Це допомагає і дослідникам, і широкому колу читачів. Хоч за формою у нас академічний проєкт, ми намагаємося витримувати широкозрозумілість і уникати академічної мови, щоб не втрачати інтерес широкого кола читачів до вузькоспеціалізованого напрямку.

Також ми видаємо книжки. На цей час зроблені видання «Паркомуна» і «Чому в українському мистецтві є великі художниці». Обидві книжки існують англійською й українською мовами. Вони, як на мене, подарункові, бо містять багато ілюстративного ряду. Ми цінуємо кожний документ, який знаходимо. Нам хочеться цим ділитися, тому отримуємо права на публікацію і розміщуємо у книжках.

PinchukArtCentre. Фотограф Максим Білоусов

Наразі у нас є цикл лекцій, що присвячений виставці «Дослідницької платформи» – персональна виставка Нікіти Кадана «Камінь б’є камінь». На прикладах робіт зі світового та українського мистецтва показуємо, як художники працюють з темою історичної пам’яті у мистецтві, пояснюємо кожну роботу – що зображено, що символізує, яким чином художник створює наратив.

Тобто ми працюємо комплексно. Якщо беремо тему, то остаточно її вичерпуємо. І не лише у інформаційному плані, а й за формою. У нас є дитячі і підліткові програми, програми для людей з особливостями розвитку, і все це ми намагаємося зробити в площині однієї тематики.

До нас часто звертаються українські та іноземні науковці, коли пишуть дисертацію чи дослідження. Ми робимо добірку матеріалів і консультуємо їх. Наша головна мета – щоб люди працювали з архівом.

В академіях мистецтв на мистецтвознавчих факультетах я дивлюся теми, які затверджені до дипломних робіт, і там постійно у більшості одне й те саме. Те, що було, коли я вчилася і ще до мене: вісімнадцятий раз переосмислюємо Шишкіна чи Яблонську. Я розумію, що наукову новизну можна завжди знайти, але постійно думаю, що ми маємо так багато матеріалу, він настільки різноманітний. Архів росте, і у нас постійне відчуття, що ми не встигаємо. Хочеться зробити й те, і інше. Тому ми завжди допомагаємо дослідникам та студентам.

Архів митців, який ви створюєте, унікальний для України, чи інші інституції займаються подібною справою?

В історії мистецтва є таке поняття, як архівний імпульс. Про нього написав Гел Фостер, здається, у 2004 році. Нещодавно цей імпульс докотився до нас – в Україні почали збирати архіви. Звісно, ми є найбільшим архівом. Але, наприклад, в Музеї сучасного мистецтва Одеси є окремий проєкт – онлайн-архів одеського концептуального мистецтва. У новоствореному музеї Харківської школи фотографії є онлайн-архів, який постійно оновлюється. Тобто інтенції є.

Персональна виставка Нікіти Кадана «Камінь б’є камінь».

Персональна виставка Нікіти Кадана «Камінь б’є камінь».

Як створюються профайли митців: збираєте матеріали в інтернеті, зустрічаєтесь з художниками, їх оточенням тощо?

Олександр Ройтбурд якось назвав нас «слєдакі». Методологія наступна: спочатку ми шукаємо все, що є в інтернеті. Збираємо, аналізуємо і робимо мапу, на якій бачимо прогалини. Потім звертаємося до художника, якщо він живий. Записуємо технічні інтерв’ю – художник розказує все, що ми не знаємо, звіряємо факти. Потім вивчаємо його творчість, аналізуємо, що писали критики. Дуже часто, особливо коли йдеться про дев’яності роки, ніхто нічого не пам’ятає або все дуже міфологізовано. Коли робили проєкт про «Паркомуну», то у нас було десь четверо людей, які казали: «Це я всіх привів на Паркомуну».

Хтось з них виявився правим?

Не з’ясувалося. Ми дійшли висновку, що наша справа – зберегти і сказати, що це дуже насичена міфами історія. І що ці легенди і міфи – частина аури цього явища. Ми не можемо від них відмовлятися, вони і є усна історія. Це архів, він живий, розвивається. Може, хтось прийде і скаже: «Ось у мене є докази, що це я привів всіх на «Паркомуну».

Якось ми досліджували виставку українських художників «Постанастезія», яка відбулася на початку дев’яностих у Мюнхені. У Київ з Німеччини приїхав куратор і запитав: «А де тут художники?» Йому показали сквот «Паркомуна». Він був у захваті, повіз митців у Мюнхен на резиденцію. Вони місяць працювали у старому аеропорті, зробили виставку, випустили каталог. І ось цей каталог ми не могли знайти, а це потрібно було через те, що існували питання щодо дат і назв робіт.

Відновити інформацію було важливо, бо вона давала розуміння, яким чином наше мистецтво на початку 90-х могло бути побаченим на Заході. Це важливий момент для нашої історії. І моя подруга в Берліні була на барахолці букіністів, де випадково знайшла каталог до виставки українських художників у Мюнхені. Вона мені його передала. На ньому ще олівцем написано “3 євро”. І таким чином ми отримали суперартефакт і встановили дати, імена художників і назви робіт.

PinchukArtCentre. Фотограф Максим Білоусов

Фото з виставки «Паркомуна». Назва походить від адреси сквоту, який знаходився у Києві на вулиці Паризької комуни, 12-А (зараз вулиця Михайлівська).

PinchukArtCentre. Фотограф Максим Білоусов

Виставка «Паркомуна».

PinchukArtCentre. Фотограф Максим Білоусов

Виставка «Паркомуна».

«Виставки, що зараз виглядають бунтарством дев’яностих, відбувалися у залах Спілки художників»

Чому архів сучасного мистецтва бере відлік від 80-х років до сьогодення, а не раніше чи пізніше?

Сучасне мистецтво у кожній країні починається у певний час. Наша дата – вісімдесяті – доволі умовна, бо у Харкові сучасне мистецтво зародилося у 60-ті: харківська школа фотографії, коли почав творити Борис Михайлов та інші фотомитці. В Одесі – 70-ті, але це зовсім інше: одеський концептуалізм. У Львові трошки пізніше, навіть кінець вісімдесятих – початок дев’яностих.

Ми обрали вісімдесяті, щоб не йти глибоко назад, не починати зі шістдесятників чи авангарду, бо ми інституція, яка займається сучасним мистецтвом. В цьому році ми поставили собі за мету дослідити художників, які розпочали свою діяльність після 2004 року: група РЕП, Нікіта Кадан та інші. Дев’яності роки приблизно на 80 відсотків у нас закриті.

PinchukArtCentre. Фотограф Максим Білоусов

Персональна виставка Бориса Михайлова. Серія робит «Соц Арт», 1975-1986 роки.

Чи відчувається вплив часу на українському сучасному мистецтві: вісімдесяті – перебудова, дев’яності – незалежність і відсутність кордонів, нульові – розвиток інтернету, друга декада XXI століття – соціальні мережі та діджиталізація?

Звісно, і вплив набагато ширший. У дев’яностих найбільшим було відчуття свободи, яке з одного боку давало перспективи, а з іншого – страх. Митці сподівалися, що з падінням кордонів вони будуть співпрацювати зі світовими інституціями. Були великі очікування, які в кінці дев’яностих не здійснюються, і починається «велика» депресія, яка виражається у постійному пошуку: «Що я роблю, навіщо, чим це закінчиться?» У всіх десятиліттях є періоди високої надії та розчарування, але художня мова різна.

Чи ще працює у світі повної глобалізації правило, що найцікавіші митці живуть у Києві, Харкові, Одесі, Львові – великих культурних центрах, полишаючи свої рідні, проте маленькі міста?

Система сучасного мистецтва невід’ємно пов’язана з академічною школою, і для того, аби отримати ремесло, треба навчатися в академії. Часто митець закінчує училище, потім їде в академію, яка знаходиться у великому місті, і далі входить у кар’єру. Тому більшість художників живуть у великих містах, і багато хто з них приїхали з невеликих міст чи сіл. Львів має академію мистецтв, Харків, Одеса, Київ – і тому це культурні центри.

Для художника також важлива не лише освіта, а й оточення, тусовка, а вони народжуються під час навчання. У наші часи ми розуміємо, що художник не обов’язково має вміти малювати, особливо академічний малюнок. Багато художників взагалі не малюють. І це нормально. Це не заважає їх успіху чи якості художнього висловлювання. Але в ті часи, якщо ми говоримо про покоління, яке вистрілило у дев’яностих, то всі вони мали академічну освіту. І виставки, що зараз виглядають бунтарством дев’яностих, відбувалися у залах Спілки художників, і більшість з митців були у молодіжній секції Спілки художників. Тобто це бунтарство було …

Дуже академічним?

Воно використовувало академічну систему і її ресурси, бо інших систем не існувало. Інституції, які почали працювати з художниками, з’явилися у 1993 році. Це був центр Сороса – перша інституція в Україні, яка почала працювати з художниками, які займаються сучасним мистецтвом. Вони робили воркшопи з медіамистецтва, і так з’явився зріз митців медіаарту, бо їм дали інструменти: викладачів, теорію, практику. Це дуже чітко прослідковується, після якого воркшопу з’явилися «імена».

Можливо, для сучасного мистецтва велике місто необхідне, як повітря? Спільноти невеликих міст не завжди відкриті до висловлювань сучасного мистецтва.

Я розумію, що ви говорите про елітарність сучасного мистецтва в сенсі доступності. Але місто потрібно художнику ще й тому, що має інфраструктуру. Художник може жити десь на хуторі, але, щоб вийти у публічний простір, йому потрібна інституція з кураторами, з покупцями, з колекціонерами, з музеями, – а це великі міста.

фото автора

Василь Цагалов, «Фонтан», 2004 рік. Колекція PinchukArtCentre.

«Вже немає тих, хто диктує: «Малюй Данаю, але щоб вона була схожа на мою дружину»

Зібравши такий великий архів, чи можете виділити спільні риси: яке воно новітнє українське мистецтво та його історія?

Ми молода країна, і тому в українському сучасному мистецтві велику частину робіт займає питання самоідентифікації: хто ми, яка в нас національна ідентичність, які є міфи про ідентичність, хто ми на світовій мапі. Наше минуле, його осмислення з різних позицій займає дуже багато місця.

Сучасне українське мистецтво – це територія вільного осмислення, розширених етичних рамок та рамок політкоректності.

Це простір, на якому можна вільно роздумувати і робити висновки. Немає не лише обмежень, а й функції прославляти щось, оскільки зник державний інститут замовлення, який був за радянського часу. Мистецтво перестало бути частиною пропаганди, інструментом популяризації. Тепер важливий індивідуум: думка та рефлексії художника. Вже немає тих, хто диктує порядок денний. Хто каже: «Малюй Данаю, але щоб вона була схожа на мою дружину». Абсолютно все змінилося.

Інститут замовлення зник, але художники, як будь-які люди, можуть перебувати під впливом політики і переносити це у творчість, тобто несвідомо бути інструментом популяризації чи пропаганди.

Все, що публічне – політичне. І якщо художник робить якесь критичне висловлювання, то, звісно, воно буде з його політичною позицією. Художник не може її не мати, якщо працює з політичною темою.

Але якщо ми говоримо про інститут замовника, то зараз він перейшов від держави до суспільства.

І якщо художник своєю роботою бачить себе в політичній боротьбі, то все одно це його вибір. У нас є праві художники, є й ліві художники. І ті, і інші мають можливість і простір для висловлювання. І це тільки збагачує дискурс.

PinchukArtCentre. Фотограф Максим Білоусов

По всьому світу художники запрошуються до відзначення державних дат чи свят. Наприклад, у Берліні медіахудожник Крістофер Баудер зробив фантастичну інсталяцію на 25-ту річницю падіння Берлінської стіни. Уздовж всієї лінії стіни були розміщені повітряні ліхтарі, які в один момент піднялися у небо. Це був дуже сильний емоційний момент. У нас так само художники залучаються до певних акцій. Я знаю, що до роковин Чорнобиля готується багато мистецьких проєктів. Художники можуть підібрати висловлювання на якусь тему, але вони не будуть інструментом політики. Якісне мистецтво, яке себе поважає, не може бути інструментом пропаганди.

Українські митці – це більше українська історія, ніж світова? Де ми перебуваємо у світовому контексті?

Мистецький світ перестав бути ієрархічним. Україна сильно інтегрована у світове мистецтво, і наших художників перш за все цінують за внутрішню якість робіт. І я кажу не лише про живопис, бо раніше всі казали: «Ось в Україні вітальний живопис». Але насправді справа не у техніці.

Нас сприймають як країну з колонізаційним минулим, яка є частиною дискурсу деколонізації. І це нормально.

У кожній країни є своя історія. Наприклад, Бельгія колонізувала Конго, і їм з цим тягарем жити, мені здається, набагато гірше. Колоніальні травми безперестанно пропрацьовуються у світі мистецтва, і до цього залучають, запрошують наших художників.

Загалом якось виділити нас важко, бо ми розчиняємося у світовому потоці, де постійно змінюються тренди. Якщо пару років тому головним трендом був антропоцен – як буде жити планета після того, як людина перестане їй докучати, – то зараз більшість тем у мистецтві присвячені питанням гендеру.

Часто художники працюють з темами із локального контексту. Наприклад, Андрій Рачинський та Даніїл Ревковський представили роботу “Хвостосховище” нібито про місто Кривий Ріг, але на глобальному рівні це історія про відповідальність людини перед земними ресурсами.

PinchukArtCentre. Фотограф Максим Білоусов

Персональна виставка Даніїла Ревковського та Андрія Рачинського «Хвостосховище».

Найбільш цінні роботи ті, які мають локальну історію. І це теж тренд останніх років. Раніше наші художники намагалися швидко вписатися у світовий контекст, і тому брали, як зараз говорять, хайпові теми. Потім прийшло усвідомлення, що вони будуть цікавіші світові, коли на одному з рівнів робота відноситься до них самих, до міст, де вони народилися, до подій, до яких вони дотичні – говорити про те, що болить чи надихає. Якщо митець розповідає локальну історію і дає можливість зрозуміти її на глобальному рівні, то це збагачує роботу. І так нас сприймають і за те цінують, бо ми більш глибоко проробляємо проблеми. Ми маємо досвід роботи з травмами.

Сіли та заплакали?

Може, це стереотип, але мені здається, що у заможних країнах мистецтво більш легке і менш цікаве.

«Будемо удавати, що всі з’явилися у пустому просторі у 1991 році»

Давно хотілося спитати, чому в сучасному мистецтві оголене тіло – не обов’язково моделі, часто митці фотографують себе, – виставляється умисно некрасивим, наче заява. У Давній Греції тіло зображали ідеальним – людина як бог, а що відбувається зараз?

У наш час образ ідеального тіла розхитується. Як ідеали впливають на людей, особливо на тих, які постійно себе порівнюють з ними? Негативно. Художники бачать цю проблему і працюють з нею. Кажуть: «О, це може бути новою красою». І вони можуть вплинути на естетичний погляд.

Це не лише стосовно краси тіла. Є пласт фотографій, де зображені брудні калюжі, поєднані кольори стіни гаража зі стіною паркану і так далі. Зазвичай про таке говорять «треш»: у широкому розумінні щось негарне, брудне, з незвичайним поєднанням кольорів. Але коли я почала досліджувати сучасну фотографію, багато її передивлятися, то стала помічати у цьому всьому красу. Що зі мною відбулося?

Я не змінила своє уявлення про красу, не перестала любити захід сонця та квіти, але тепер бачу красу і у «трешаку». Моє серце ніби збільшилося, прибралися шори, які були нав’язані тим, що казали: «Це правильно, а це не мистецтво. Це красиво, а це ні».

PinchukArtCentre. Фотограф Максим Білоусов

«Сучасне українське мистецтво – це територія розширених етичних рамок». Інтерв’ю з Ксенією Малих.

PinchukArtCentre. Фотограф Максим Білоусов

Групова виставка українських митців «Згадати той день коли».

Мистецтво порушує канони в усіх сферах. Було переконання, що природна лише гетеронормативна любов. Прийшло мистецтво і розхитало норму. Так само про етнічні та національні групи, про колір шкіри, – з усіма стереотипами мистецтво працює.

Часом воно з ноги відкриває двері і своїми засобами, які безмежні, робить свідомість більш відкритою. А є дуже делікатні кроки, які поступово розхитують. Наприклад, робота Нікіти Кадана, яка присвячена погромам ромських таборів. Це страшні історії, які красиво розказані. Їх образ приваблює і тим самим змушує дізнатися більше.

На початку сплеску медійного різноманіття багато було епатажних робіт: великих, блискучих, страшних, агресивних. Зараз, за моїми враженнями, все більш робіт вдумливих, коли потрібно аналізувати: чому художник обрав таку форму, що він хотів цим сказати. Вже можна милуватися поєднанням форми та змісту. А раніше було: «Вау, це теж мистецтво!».

Ви провели дев’ять тематичних виставок. Розкажіть, як обирали для них тему – орієнтувалися на тренди, актуальність чи мали власне уявлення, коли і про що розказувати?

Виставки «Дослідницької платформи» плануються зазвичай роки на три вперед, бо план стосується того, що ми досліджуємо. Підготовка до виставки триває приблизно рік, а до цього йдуть дослідження, тому влучити у тренди важко, і ми не намагаємося.

Коли ми презентуємо якесь явище, то це не про тренди. Це про нашу історію, про нас та українське сучасне мистецтво.

Виставки можуть бути тематичними чи присвяченими феномену. Наприклад, виставка «Провина». Вона була тематично присвячена тому, як жити з провиною, як з цим справлятися, коли провина національна, групова чи колективна. Наприклад, німці пропрацювали провину. А ми – ні.

Зараз йдуть декомунізаційні процеси, коли просто все хочуть знищити, наче і не було нічого. Це – не про те, щоб пропрацювати. Чому у нас така хвиля культурних діячів почала цікавитися радянським минулим? Бо зрозуміли, що зараз наше минуле буде не пропрацьоване, а знищене. Будемо удавати, що всі з’явилися у пустому просторі у 1991 році. Хоча ми можемо інакше дивитися на це.

У нас є цикл лекцій про пам’ять, де розповідається, як інші держави пропрацьовують минуле. Як у Берліні є присвячений Холокосту комплекс, і у ньому – страшному і величезному – діти люблять гратися в хованки. І це нормально. Таким чином трагедія, провина стає частиною історії. Ці діти знають, що були такі страшні історичні події. Але ми любимо страждати більше, ніж переробляти.

«Чоловіки теж плачуть»

Книга «Чому в українському мистецтві є великі художниці» створена на хвилі феміністичної дискусії? Наприклад, я її сприймаю як підручник: роками про героїнь книги було обмаль інформації, навіть у професійній спільноті. Але з’явилася ваша робота і прогалини заповнилися.

Все почалося дуже просто. Досліджуючи “Паркомуну”, ми схопили себе на думці: чому є інформація лише про чоловіків? Невже у сквоті не працювали жінки-художниці? Почали копати, знайшли кілька імен, але все більше стали помічати, що у всіх інших сферах так само в основному представлені чоловіки. Що ж таке? А давайте цю несправедливість виправимо!

Звісно, це було на хвилі цікавості до теми гендеру. Ми зробили багато лекцій та статей на цю тематику, але й хотіли проаналізувати ситуацію: який у жінок був доступ до освіти, до виставкових привілеїв. Під час дослідження знайшли купу імен, яких ніхто не знав. Ми ледь-ледь вмістили інформацію в одну книжку. Постійно мріємо зробити розширене перевидання. Коли книга була випущена, то до нас почали приходити нові імена: «Чого ви про цю мисткиню не написали, а про цю забули». Це виявилося настільки жаданою темою, що тираж був проданий вдвічі швидше, ніж тираж «Паркомуни».

Третю книгу якій темі присвятите?

Ми розробляємо книгу про гендерні практики в мистецтві. Робоча назва: «Чоловіки теж плачуть». Вирішили, якщо попередня книжка присвячена жінкам, то в цій будемо говорити про квірні практики, маскулінність та стереотипи, пов’язані з нею. З цього боку теж є проблеми – нав’язування, наприклад, соціалізації. Цей рік присвятимо книжці.

Сучасне мистецтво має розповідати лише про сучасні події та тренди, як, наприклад, маскулінність?

Сучасне мистецтво переосмислює і не прив’язане до дати. У нас зараз виставляється робота Юлії Бєляєвої «Ніжки як тростиночки». Юлія взяла фотографію маленької дівчинки часів Голодомору, з худими ніжками, яка кутається у якесь ганчір’я. І зробила скульптуру дівчини у порцеляні в натуральну величину.

фото автора

«Ніжки як тростиночки», Юлія Бєляєва.

Робота присвячена Голодомору. Що робить її сучасною? Мисткиня використала форму порцелянових фігурок, якими прикрашалось житло звичайної радянської родини. Це вважалось ознакою достатку. Юлія взяла цю техніку і розказала зовсім іншу історію – страшну. І це сучасний підхід. «Ніжки як тростиночки» перенесли дівчинку, яка скоріш за все, померла від голоду, у наш час. Вона стоїть у залі і дивиться на вас. Так працює сучасне мистецтво. Точність форми, матеріалу та контексту.

Принцип ХI: Права людини, культурне різноманіття та соціальна згуртованість |

Фото з відкритих джерел

Про роль органів місцевого самоврядування у подоланні дискримінації, підтримці місцевих етичних груп та інтегрованості громади розмірковує у своєму блозі експерт Ради Європи Вадим Прошко.

 •  В межах  сфери впливу  місцевої влади  права людини поважаються,  захищаються та реалізуються. Ведеться боротьба з дискримінацією за будь-якими ознаками.
 •  Культурне  різноманіття  вважається цінністю  та постійно докладаються  зусилля для забезпечення того, щоб усі робили свій внесок у місцеву громаду, ототожнювалися себе з громадою та не почували себе виключеними з неї.
 •  Пропагується соціальна згуртованість та інтеграція слабо розвинутих територій вразливих груп населення.
 •  Забезпечується  доступ до основних  послуг, зокрема для найбільш  незахищених верств населення.

Ще раз переглядаю Європейську конвенцію з прав людини. Йдеться про цілу гаму прав – на життя, на освіту, на справедливий суд і т.д. Виникає думка: всі ці права, саме виконання Конвенції, то є справа вищих органів влади – прийняття законів парламентом, виконання їх урядом, діяльність судів, правоохоронних органів, органів соціального захисту тощо. До чого тут місцева влада?

Дискримінація

Є стаття про заборону будь-якої дискримінації за будь-якими ознаками. І постає картина.

Приватна потужна фірма гостро потребує кваліфікованого бухгалтера. На запрошення приходить молода жінка. На інтерв’ю виясняється, що у неї блискуча освіта, є хороший практичний досвід – ідеальна кандидатура, про таке тільки мріяти. Але власник фірми помічає у жінки ледь помітний, але вельми красномовний животик. І зразу перед ним постає картина: декретна відпустка, бозна скільки місяців необхідність тримати робоче місце, тобто жити без кваліфікованого бухгалтера чи брати тимчасового робітника, який не буде занадто ретельно пахати… І, зітхаючи, він вигадує якусь причину, щоб відмовити. Дискримінація чистої води за ознаками вагітності. Це не дискримінація державного рівня, це така собі побутова дискримінація.

І побороти цю дискримінацію, принаймні послабити її, може місцева влада. В Україні з’явилася вже практика «муніципальної няні», ще недостатньо відпрацьована, але початок покладено. Розумні ради розбудовують систему дошкільних закладів, покращують умови перебування дітей там. Підприємець, домовившись про особливий режим роботи – скорочений робочий день, можливість віддаленої роботи, може розраховувати на те, що така жінка випаде з регулярної праці буквально на кілька тижнів,  і вже, можливо, не буде вигадувати якусь фантастичну причину відмови.

Матемимо ще й зростання населення України. Багато жінок не хочуть народжувати саме з причин втрати роботи, втрати кваліфікації і можливостей кар’єрного росту.

Інша причина дискримінації – через інвалідність. Підприємець не заперечував би проти кваліфікованого бухгалтера на інвалідному візку, проте тому ще треба мати можливість діставатися щодня до місця роботи по не надто дружньому місту.

Хочеться сказати, що в Україні чудово знають про всі подібні проблеми, знають, що треба робити для їхнього подолання, проте не завжди хочуть.

Друга тема цього принципу – культурне різноманіття

Культура в широкому розумінні, а саме воно тут і мається на увазі, це широкий спектр знань, вмінь, традицій, що притаманні певній групі населення, найчастіше етнічній. Ці знання запозичуються іншими, примножують культурне багатство всієї спільноти. Є у мене цікава книга: «В.Похлебкин, Национальные кухни наших народов», написана та видана за часів СРСР, тобто маються на увазі народи Радянського Союзу. В розділі про українську кухню автор відзначає її своєрідність та розвиненість, ну і звичайно смачність. Причину того він бачить в історії України, в результаті чого до неї органічно ввійшли технології білорусів, поляків, литовців, угорців, татар і, навіть, греків. Технології модифікувалися, пристосовувалися до існуючих умов. Україна не просто багатонаціональна країна. Український етнос склався в результаті включення в себе представників багатьох націй. Подивіться лишень на суто українські прізвища: Москаль, Литвин, Ляшенко, Волох, Татарчук, Циганчук …

Завдання місцевої влади – підтримувати місцеві етичні групи, давати їм можливості підтримувати і розвивати етнічні культури, демонструвати ці культури заради розвитку культури всієї громади.

Це потрібно робити не тільки з гуманітарних міркувань. В Мукачеві мені розказували, що в місті є велика діаспора австрійських німців, яка, так склалося, проживає досить компактно на околиці міста. Казали, що в результаті контактів цієї діаспори з землею предків, до державного бюджету Австрії (!) було закладено фінансування реконструкції однієї з магістральних гілок водогону, яка веде до кварталів діаспори. А херсонці розказують, що в ранні дев’яності до області приїхала пара шведських студентів, які вивчали історію невеликої групи шведів, котрі залишилися в Україні і осіли на Херсонщині після Полтавської битви. Студенти були вражені помідорними полями краю і, з типовою для європейців схильністю до підприємництва, заснували фірму з виробництва кетчупу, з місцевою назвою: «Чумак».

Коли почали створюватися ОТГ, я боявся повторення далекого радянського досвіду, коли проводилося «укрупнення» колгоспів і сільрад, розвивалася лише центральна садиба, а віддалені невеликі села просто оголошувалися «неперспективними» і були приречені на вимирання. З радістю бачу, що помилявся. Нові ОТГ повідомляють: привели дорогу до дальнього села, запустили шкільний автобус, ходить автобус для мешканців, побудували на дальньому селі водогін, вуличне освітлення. За розкладом двічі на тиждень приїжджає лікар.

Це не тільки новий гуманізм, це й економічна доцільність. У Польщі, принаймні старій, центральній частині, де не було колгоспів і навіть за соціалізму зберігався фермерський уклад, практично не бачив сіл в українському розумінні цього слова. Є містечка з костьолом, банком, поштою, владою. І є розкидані по великій території хутори-ферми. Значно ефективніше жити на власній землі, яку обробляєш, аніж ходити до неї за багато кілометрів. І завдання влади – дати цим людям ті ж можливості, що й жителям міст.

Інтегрованість, згуртованість

Мої «5 копійок» до українсько-угорського мовного конфлікту, точніше не мої, а Ради Європи. Подивіться на 11-й принцип: Інтегрованість, згуртованість. Незнання випускником середньої школи державної мови гарантує в подальшому дискримінацію за мовною ознакою. Це нам треба? Це треба тим хлопцям і дівчатам, які вчать лише свою етнічну мову?

В європейській юридичній практиці існує два терміни, які у нас ще інколи плутають: «національність» та «етнічне походження». Якщо перше – юридичне, пов’язане з громадянством, певними правами та обов’язками, то друге – приватна справа. І хлопці з українських сіл, населених етнічними угорцями, аж ніяк не заперечують, коли у їхньому закордонному паспорті написано: національність – українець.

Взагалі, щодо цього принципу, я пишаюся Україною. Вже в перших українських паспортах була відмінена радянська графа про національність. Тільки невеличка купка політичних маргіналів кричить про українську кров. То не націоналісти, для тих існує інша назва.

Міста України все більше стають безбар’єрними. Ми відкидаємо радянську практику, коли люди з інвалідністю одержували жалюгідну пенсію і мусили безвилазно сидіти в чотирьох стінах свого помешкання.

Серед героїв Небесної сотні, героїв боїв на Сході є етнічні білоруси, грузини, росіяни, євреї, вірмени, молдавани… Друзі згадували про їхнє етнічне коріння лише тоді, коли намагалися дізнатися, як у них готуються шашлики, як вони святкують весілля, які співають пісні, як на їхній мові звучать слова «кохана», «мати».

Шануймося, ми того варті!

Вадим Прошко, спеціально для “БЛОГЕРІВ

Матеріал створений в рамках проекту «Підтримка місцевих антикорупційних розслідувань мережі «Блогери за добре врядування», який підтримує Чорноморський фонд регіонального співробітництва (BST). Позиції, висловлені у даному матеріалі не обов’язково збігаються з позиціями BST та його партнерів.

 

 

Читайте також 

Стратегія доброго врядування. Принцип І – чесне проведення виборів

Принцип ІІ: Зворотний  зв’язок

Принцип ІІІ: Ефективність і результативність 

Принцип ІV: Відкритість і прозорість

Принцип V: Верховенство права 

Принцип VІ: Етична поведінка

Принцип VІI: Компетентність і спроможність

Принцип VІІІ: Інноваційність та відкритість до змін

Принцип ІХ: Сталий розвиток та стратегічна орієнтація

Принцип Х: Раціональне управління фінансами

Європейська конвенція з прав людини

Культурне різноманіття: концептуальні підходи | Історико-політичні проблеми сучасного світу

Анотація

Культурне різноманіття, як і біорізноманіття, є елементом спільної спадщини людства, захист якого є етичним імперативом, невід’ємним від поваги до гідності людської особи. Концепція культурного різноманіття дозволяє співіснувати безлічі різних культур, які не є, насправді, ізольованими, але взаємодіють і перетинаються у будь-який час.

В Конвенції ЮНЕСКО про охорону та заохочення розмаїття форм культурного самовираження 2005 року зазначено, що культурне різноманіття є визначальною рисою людства та стверджується, що культурне різноманіття є спільною спадщиною людства, необхідною для нього, як і біорізноманіття необхідне для природи. Кожен має право брати участь у культурному житті, мати доступ до надбань культури, має право на повагу до культурної ідентичності та ототожнення з культурною спільнотою, на культурне, релігійне та мовне різноманіття, вільно керувати культурною діяльністю і тощо.

У цьому дослідженні автор здійснив спробу проаналізувати та визначити поняття «культурне різноманіття», а також його основний компонент культури.

Ключові слова: культурне різноманіття, культура, культурна спадщина, культурна ідентичність, Європейський Союз, людство, культурний чинник

Посилання

1. Bennegadi, R. (1986), Un migrant peut en cacher un autre. L’acculturation: Qu’en est-il et quels sont les rapports culture-personnalité mis en jeu ? În A.N.P.A.S. Enfances et Cultures, problematique de la difference et pratiques de l’interculturel, Toulouse, Privat.
2. Bidault, M. (2009), La protection internationale des droits culturels, Bruylant, Bruxelles.
3. Blaga, L. (1987), Value trilogy, in Works, vol.10, Bucureşti, Ed. Minerva.
4. Bogdandy, A.Von (2008), The European Union as Situation, Executive and Promoter of International Law of Cultural Diversity — Elements of a Beautiful Friendship, EJIL, vol. 19, nr. 2.
5. Bolten, J. (2002), Das Kommunikations paradigma im internationalen M&A-Prozess. Due Diligences und Post-Merger-Management im Zeichen der «Zweiten Moderne». In: J.Strähle (Hg.), Interkulturelle Mergers & Acquisitions. Sternenfels.
6. Bondrea, A. (2006), Sociology of Culture, ed. V-a, Foundation Publishing House “România de mâine”, Bucureşti.
7. Convention on the Protection of the World Cultural and Natural Heritage of 23.11.1972, in MO al României, 31 martie 1990.
8. UNESCO Convention on the Protection and Promotion of the Diversity of Cultural Expressions, in Jurnalul Oficial al UE, 25.07.2006, https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=CELEX%3A32006D0515, accessed on May 4, 2018.
9. Crăciunean L.-M., Protecting cultural diversity in international law: the model «united in diversity»?www.hamangiu.ro/upload/cuprins_extras/protectia-diversitatii-culturale-in-dreptul-int…,accessed on May 4, 2018.
10. Crăciunean, L.-M. (2010), Protection of cultural diversity in international law — UNESCO, between traditions and diversity culture, in NRDO nr. 4.
11. Cultural Rights, Fribourg, http://hrlibrary.umn.edu/instree/Fribourg%20Declaration.pdf,accessed on May 4, 2018.
12. Drechsel P. u.a. (2000), Kultur im Zeitalter der Globalisierung, Frankfurt.
13. Drimba, O. (2001), History of culture and civilization, vol. 1,Publishing House Vestala şi Saeculum I.O., Bucureşti.
14. Heisenberg,W .(1977), Steps across the border, Bucureşti, Political Publishing House.
15. Kluckhohn, C., Kroeber, A.E. (1952), Culture: a Critical Review of Concepts and Definitions, Harvard University Press, Cambridge, MA.
16. Krishna, D. (1986),Culture in vol. Interdisciplinarity and human sciences, Bucureşti,Political Publishing House .
17. Meyer-Bisch, P. (2008), La centralite des droits culturels, points de contact entre diversite et droits de l’homme, în Annuaire International des Droits de l’homme, vol. III/2008, Bruylant, Bruxelles.
18. Moles, A. (1974), Sociodinamics of culture, Bucureşti,Scientific Publishing House.
19. Morin, E. (1973), Le paradigme perdu: la nature humanine, Paris, Seuil.
20. Obuljen, N. (2012), Definitions — Article 4”, în S. Schorlemer, P.T. Stoll (eds.), The UNESCO Convention on the Protection and Promotion of the Diversity of Cultural Expression: Explanatory Notes, Springer Verlag, Berlin-Heidelberg.
21. World Trade Organization, https://www.europalibera.org/a/24821772.html, accessed on May 4, 2018.
22. Report of World Conference on Cultural Policies, UNESCO, Mexico City, 1982.
23. Rosinski, Ph. (2003), Coaching across Cultures. London/ Yarmouth.
24. Roșca, S. (2015), Culture – a secondary objective of the European Union? În: Cultural diplomacy at the and western borders of the European Union / Alona Stoica, Ioan Horga, Mircea Brie. – Oradea: Editura Universităţii din Oradea.
25. Salzmann, Z. (1969), Anthropology, Harcourt, Brace & World, New York and al.
26. Sapir, Ed. (1967), Anthropologie, Paris, Editions de Minuit.
27. Socolov, G., Roșca,S., Roșca, L. ș.a. (1998),History and philosophy of culture. Manual.Chişinău: F.E.P. „The central printing house”.
28. Tănase, Al.(1973),Culture and religion, Politics Publishing House.
29. Tănase, Al.(1977),Culture and civilization, Political Publishing House, Bucureşti.
30. Touraine, A. (2005), Un nouveau paradigme pour comprendre le monde d’aujourd’hui, Paris:Fayard .
31. Tylor, Edward B. (1871), Primitive Culture: Researches Into the Development of Mythology, Philosophy, Religion, Art, and Custom, In two volumes, Vol. I, J. Murray, Albemarle Street, London.
32. Valery, P. (2016), Spirit Crisis and Other Essays, Polirom Publishing House, Iași.
33. Vandernoot, P. (2008), La protection juridictionnelle de la diversite culturelle et ses limites. Droits et diversite culturels dans les instruments internationaux du systeme des Nations Unies, în Annuaire International des Droits de l’Homme, III 2008, Bruylant, Bruxelles.
34. Welsch, W. (2000), Vernunft, Die zeitgenossische Vernunftkritik und das Konzept der transversalen Vernunft. Frankfurt/M: Suhrkamp.

Облік і оподаткування | Государственный университет «Одесская политехника»

Цель программы

Ця програма призначена для розвитку академічних, професійних і творчих здібностей студентів та до підготовки їх в якості дипломованих фахівців з обліку і оподаткування в різних галузях виробництва.

Характеристика программы
Опис предметної області

Об’єкт: теоретичні, методичні, організаційні та практичні засади обліку, контролю, аудиту та аналізу діяльності суб’єктів господарювання і їх оподаткування.

Цілі навчання: підготовка фахівців, здатних розв’язувати складні спеціалізовані завдання та прикладні проблеми у сфері обліку, аналізу, контролю, аудиту, оподаткування.

Теоретичний зміст предметної області: поняття, категорії, теорії і концепції обліку, аналізу, контролю, аудиту, оподаткування.

Методи, методики та технології: загальнонаукові та спеціальні методи, методики, процедури організації і здійснення обліку, аналізу, контролю, аудиту та оподаткування.

Інструменти та обладнання: сучасні інформаційні системи і комп’ютерні технології, стандартні, спеціальні й галузеві пакети прикладних програм обліку, аналізу, контролю, аудиту, оподаткування.

Фокус освітньої програми

Програма передбачає оволодіння поглибленими знаннями щодо системи бухгалтерського обліку, оподаткування, контролю і аналізу діяльності підприємств і організацій; навичками застосування сучасних методів і методик формування обліково-аналітичної інформації для цілей прийняття управлінських рішень; методів контролю і аудиту як на внутрішньому рівні підприємств та організацій, так і на зовнішньому рівні з урахуванням специфіки господарюючих суб’єктів.

Орієнтація програми

Освітньо-професійна.

Особливості та відмінності

Здобувачі вищої освіти за цією освітньою програмою мають можливість брати участь в програмах міжнародної академічної мобільності (тривалістю 1 або 2 семестри), яка реалізується німецькою, польською, іспанською мовами та вимагає необхідного рівня мовної компетентності.

Трудоустройство и продолжение образования
Придатність до працевлаштування

Працевлаштування на підприємствах будь-якої організаційно-правої форми (комерційні, некомерційні, державні, муніципальні) усіх галузей і форм власності, у яких випускники працюють на посадах менеджерів з бухгалтерського обліку, бухгалтерів, бухгалтерів-експертів, бухгалтерів-ревізорів, контролерів, помічників аудиторів;

в органах державної фіскальної служби, державної фінансової інспекції тощо, де випускники працюють в якості інспекторів податкової служби, ревізорів-інспекторів податкових, інспекторів з інвентаризації;

у фінансово-кредитних установах, де випускники займають посади касирів, бухгалтерів, контролерів, аналітиків тощо.

Подальше навчання

Можливість продовжити навчання за другим (магістерським) рівнем вищої освіти.

Стиль и методика обучения
Підходи до викладання та навчання

Лекції, мультимедійні лекції, інтерактивні лекції, лабораторні роботи, практичні заняття, участь у міждисциплінарних проектах та тренінгах, самостійна робота з використанням підручників, конспектів та шляхом участі у групах з розробки проектів, консультацій із викладачами, підготовки кваліфікаційної роботи бакалавра.

Система оцінювання

Письмові та усні екзамени, лабораторні звіти, ессе, презентації, поточний контроль, реферативні, розрахункові, розрахунково-графічні, курсові роботи, звіти з практики, кваліфікаційна робота бакалавра.

Программные компетентности
Інтегральна компетентність

Здатність розв’язувати складні спеціалізовані задачі та практичні проблеми під час професійної діяльності у сфері обліку, аудиту та оподаткування або в процесі навчання, що передбачає застосування теорій та методів економічної науки і характеризується комплексністю й невизначеністю умов.

Загальні
 • Інструментальні компетентності:
  • Здатність спілкуватися державною мовою як усно, так і письмово.
  • Здатність спілкуватися іноземною мовою.
  • Навички використання сучасних інформаційних систем і комунікаційних технологій.
  • Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу.
 • Міжособистісні компетентності:
  • Здатність працювати в команді .
  • Цінування та повага різноманітності та мультикультурності.
  • Здатність діяти на основі етичних міркувань (мотивів).
  • Здатність зберігати та примножувати моральні, культурні, наукові цінності і досягнення суспільства на основі розуміння історії та закономірностей розвитку предметної області, її місця у загальній системі знань про природу і суспільство та у розвитку суспільства, техніки і технологій, вести здоровий спосіб життя.
  • Здатність бути критичним та самокритичним.
 • Системні компетентності:
  • Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями.
  • Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел.
  • Здатність реалізувати свої права і обов’язки як члена суспільства, усвідомлювати цінності громадянського (вільного демократичного) суспільства, верховенства права, прав і свобод людини і громадянина в Україні.
  • Знання та розуміння предметної області та розуміння професійної діяльності.
  • Здатність працювати автономно.
  • Здатність діяти соціально відповідально та свідомо.
  • Здатність проведення досліджень на відповідному рівні.
  • Прагнення до збереження навколишнього середовища та здійснення безпечної діяльності.
Спеціальні
 • Предметні:
  • Здатність виявляти знання та розуміння основ та проблем функціонування сучасної економіки на мікро-, макро- та міжнародному рівнях.
  • Здатність досліджувати тенденції розвитку економіки за допомогою інструментарію макро- та мікроекономічного аналізу, робити узагальнення стосовно оцінки прояву окремих явищ, які властиві сучасним процесам в економіці.
  • Використовувати математичний інструментарій для дослідження соціально-економічних процесів, розв’язання прикладних завдань в сфері обліку, аналізу, контролю, аудиту, оподаткування.
  • Демонструвати та застосовувати знання теорії, методів, функцій та інструментарію менеджменту для забезпечення ефективності діяльності суб’єктів господарювання.
  • Здатність використовувати теоретичні положення маркетингу для інтерпретації та прогнозування явищ і процесів у маркетинговому середовищі.
  • Здатність аналізувати та розв’язувати завдання у сфері економічних та соціально-трудових відносин.
  • Здатність застосовувати знання концептуальних основ, сучасного стану і тенденцій розвитку фінансових систем (державні фінанси, у т.ч. бюджетна та податкова системи, фінанси суб’єктів господарювання, фінанси домогосподарств, фінансові ринки, банківська система та страхування) в професійній діяльності.
  • Здатність до застосування теоретичних та нормативно-правових засад підприємницької діяльності, бізнес-планування у сфері організації бізнесу та бізнес- консалтингу.
 • Фахові:
  • Здатність до відображення інформації про господарські операції суб’єктів господарювання в фінансовому та управлінському обліку, їх систематизації, узагальнення у звітності та інтерпретації для задоволення інформаційних потреб осіб, що приймають рішення.
  • Застосовувати знання права та податкового законодавства в практичній діяльності суб’єктів господарювання.
  • Проводити аналіз господарської діяльності підприємства та фінансовий аналіз з метою прийняття управлінських рішень.
  • Здійснювати облікові процедури із застосуванням спеціалізованих інформаційних систем і комп’ютерних технологій.
  • Застосовувати методики проведення аудиту й послуг з надання впевненості.
  • Здійснювати зовнішній та внутрішній контроль діяльності підприємства да дотримання ним законодавства з бухгалтерського обліку і оподаткування.
  • Ідентифікувати та оцінювати ризики недосягнення управлінських цілей суб’єкта господарювання, недотримання ним законодавства та регулювання діяльності, недостовірності звітності, збереження й використання його ресурсів.
  • Здатність застосовувати етичні принципи під час виконання професійних обов’язків.
  • Демонструвати розуміння вимог щодо професійної діяльності, зумовлених необхідністю забезпечення сталого розвитку України, її зміцнення як демократичної, соціальної, правової держави. Інноваційні:
  • Здатність виявляти ініціативу та підприємливість.
  • Здатність застосовувати інноваційні підходи в професійній діяльності.
Программные результаты обучения
 • Володіти та застосовувати знання державної та іноземної мови для формування ділових паперів і спілкування у професійній діяльності.
 • Уміти використовувати знання методів обробки інформації та комунікаційних технологій при вирішенні професійних завдань (управління інформацією).
 • Застосовувати спеціалізовані інформаційні системи і комп’ютерні технології для обліку, аналізу, контролю, аудиту та оподаткування.
 • Знати основні методи системного аналізу, закономірності побудови, функціонування та розвитку систем для розв’язання задач аналізу та синтезу.
 • Демонструвати знання та розуміння розділів з вищої математики, теорії ймовірності та математичної статистики при вирішенні практичних завдань професійної сфери.
 • Володіти загальнонауковими та спеціальними методами дослідження соціально-економічних явищ і господарських процесів на підприємстві.
 • Вміти працювати як самостійно, так і в команді, проявляти лідерські якості та відповідальність у роботі, дотримуватися етичних принципів, поважати індивідуальне та культурне різноманіття.
 • Зберігати та примножувати досягнення і цінності суспільства на основі розуміння місця предметної області у загальній системі знань, використовувати різні види та форми рухової активності для ведення здорового способу життя.
 • Уміти враховувати знання процесів соціально-політичної історії України, правових засад та етичних норм у соціальній діяльності.
 • Дотримуватися здорового способу життя, безпеки життєдіяльності співробітників та здійснювати заходи щодо збереження навколишнього середовища.
 • Демонструвати базові навички креативного, критичного та самокритичного мислення, відкритості до нових знань у дослідженнях та професійному спілкуванні.
 • Здійснювати пошук, самостійний відбір, якісну обробку інформації з різних джерел для формування банків даних у професійній діяльності.
 • Систематично читати літературу за фахом (у тому числі закордонну), уміти складати реферати, анотації, аналітичні огляди тощо.
 • Розуміти і реалізувати свої права і обов’язки як члена суспільства, усвідомлювати цінності вільного демократичного суспільства, верховенства права, прав і свобод людини і громадянина в Україні.
 • Розуміти вимоги до діяльності за спеціальністю, зумовлені необхідністю забезпечення сталого розвитку України, її зміцнення як демократичної, соціальної, правової держави.
 • Виконувати професійні функції з урахуванням вимог соціальної відповідальності, трудової дисципліни, вміти планувати та управляти часом.
 • Знати методи оцінювання потенційних небезпек на виробництві; розробляти заходи охорони праці та безпеки життєдіяльності.
 • Знати та розуміти економічні категорії, закони, причинно-наслідкові та функціональні зв’язки, які існують між процесами та явищами на різних рівнях економічних систем.
 • Усвідомлювати особливості функціонування підприємств у сучасних умовах господарювання та демонструвати розуміння їх ринкового позиціонування.
 • Вміти застосовувати економіко-математичні методи в обраній професії.
 • Розуміти організаційно-економічний механізм управління підприємством та оцінювати ефективність прийняття рішень з використанням обліково- аналітичної інформації.
 • Розуміти та використовувати сучасний інструментарій менеджменту.
 • Розуміти особливості функціонування ринків та вплив функціональних областей маркетингу на результати господарської діяльності ринкових суб’єктів.
 • Ідентифікувати та оцінювати ризики господарської діяльності підприємств.
 • Розуміти процеси державного та ринкового регулювання соціально-економічних та трудових відносин, обґрунтовувати економічні рішення щодо організації праці на підприємстві.
 • Знати механізми функціонування бюджетної і податкової систем України та враховувати їх особливості з метою організації обліку, вибору системи оподаткування та формування звітності на підприємствах.
 • Визначати напрямки підвищення ефективності формування фінансових ресурсів, їх розподілу та контролю використання на рівні підприємств різних організаційно-правових форм власності.
 • Використовувати теоретичний та методичний інструментарій для характеристики, діагностики стану та розвитку фінансових систем різних рівнів.
 • Демонструвати базові й структуровані знання у сфері підприємництва та бізнес-планування, володіти методами та інструментарієм для обґрунтування управлінських рішень щодо створення й функціонування бізнес- структур.
 • Розуміти місце і значення облікової, аналітичної, контрольної, податкової та статистичної систем в інформаційному забезпеченні користувачів обліково-аналітичної інформації у вирішенні проблем в сфері соціальної, економічної і екологічної відповідальності підприємств.
 • Визначати сутність об’єктів обліку, аналізу, контролю, аудиту, оподаткування та розуміти їх роль і місце в господарській діяльності.
 • Формувати й аналізувати фінансову, управлінську, податкову і статистичну звітність підприємств та правильно інтерпретувати отриману інформацію для прийняття управлінських рішень.
 • Володіти методичним інструментарієм обліку, аналізу, контролю, аудиту та оподаткування господарської діяльності підприємств.
 • Розуміти особливості практики здійснення обліку, аналізу, контролю, аудиту та оподаткування діяльності підприємств різних форм власності, організаційно-правових форм господарювання та видів економічної діяльності.
 • Аналізувати розвиток систем, моделей і методів бухгалтерського обліку на національному та міжнародному рівнях з метою обґрунтування доцільності їх запровадження на підприємстві.
 • Розуміти теоретичні засади аудиту та вміти застосовувати його методи і процедури.
 • Знати та застосовувати етичні вимоги до професійної діяльності.
 • Проявляти ініціативу і підприємливість в різних напрямах професійної діяльності, брати відповідальність за результати.
 • Аналізувати й структурувати проблеми організації та формувати обґрунтовані рішення в сфері обліку, аналізу, контролю, аудиту і оподаткування.
Ресурсное обеспечение реализации программы
Специфічні характеристи ки кадрового забезпечення

Понад 98% професорсько-викладацького складу, задіяного до викладання циклу дисциплін професійної підготовки, мають відповідні наукові ступені до дисциплін, які викладають.

Специфічні характеристики матеріально-технічного забезпечення

Забезпеченість навчальними приміщеннями, комп’ютерними робочими місцями, мультимедійним обладнанням відповідає потребі.

Наявна вся необхідна соціально-побутова інфраструктура, кількість місць в гуртожитках відповідає вимогам.

Для проведення досліджень наявні навчально-наукові лабораторії кафедри обліку, аналізу і аудиту та Інституту бізнесу, економіки та інформаційних технологій ОНПУ, науково-дослідна база Спеціалізованої вченої ради Д.41.052.10, та Консультаційно-навчального центру «Політех-консалт».

Використання сучасного обладнання.

Специфічні характеристики інформаційно-методичного забезпечення

Використання віртуального навчального середовища ОНПУ та авторських розробок професорсько-викладацького складу.

Крім фонду наукової (в т.ч. електронної) бібліотеки ОНПУ, студенти мають вільний доступ до бібліотек кафедри обліку, аналізу і аудиту, спеціалізованої вченої ради Д 41.052.10, що містить примірники рукописів дисертаційних робіт та авторефератів у друкованому та електронному вигляді, наукової бази Наукового порталу « Економіка: реалії часу» (Режим доступу: http://economics.opu.ua/naukova-baza), що містить автореферати, дисертації, монографії, навчальні посібники, публікації співробітників ІБЕІТ в електронному вигляді .

Використання віртуального навчального середовища ОНПУ та авторських розробок професорсько-викладацького складу.

Академическая мобильность

Академічна мобільність регламентується Постановою КМУ No 579 “Про затвердження Положення про порядок реалізації права на академічну мобільність” від 12 серпня 2015 року.

 

Національна кредитна мобільність

На основі двосторонніх договорів між ОНПУ та університетами України.

Міжнародна кредитна мобільність

У рамках програми ЄС Еразмус+ на основі спільних договорів між ОНПУ та університетами партнерами.

Навчання іноземних здобувачів вищої освіти

На загальних умовах, та засвоєнні дисципліни «Українська мова як іноземна».

Тетяна Семигіна (2020). СУЧАСНА СОЦІАЛЬНА РОБОТА

%PDF-1.6 % 1 0 obj > endobj 4 0 obj /ModDate (D:20200605134629+03’00’) /Producer /Title /rgid (PB:342003632_AS:900070383837184@1591604910079) >> endobj 2 0 obj > stream application/pdf

 • User
 • Тетяна Семигіна (2020). СУЧАСНА СОЦІАЛЬНА РОБОТА
 • 2020-06-05T13:03:41+03:00Microsoft® Word 20162020-06-05T13:46:29+03:002020-06-05T13:46:29+03:00Microsoft® Word 2016uuid:9d7ea029-0511-4ff2-86a1-f62e1bfc59dduuid:c5f032f9-d75f-494c-acd4-a10a93577d71 endstream endobj 3 0 obj > endobj 5 0 obj > endobj 6 0 obj > endobj 7 0 obj > endobj 8 0 obj > /XObject > /Font > >> /MediaBox [0 0 612 792] /Annots [294 0 R 295 0 R 296 0 R 297 0 R 298 0 R 299 0 R 300 0 R 301 0 R 302 0 R 303 0 R] /Contents 304 0 R /StructParents 0 /Parent 5 0 R >> endobj 9 0 obj > /Font > /ProcSet [/PDF /Text /ImageC /ImageI] /XObject > >> /Rotate 0 /Type /Page >> endobj 10 0 obj > /MediaBox [0 0 612 792] /Parent 5 0 R /Resources > /Font > /ProcSet [/PDF /Text] >> /Rotate 0 /Tabs /S /Type /Page >> endobj 11 0 obj > /MediaBox [0 0 612 792] /Parent 5 0 R /Resources > /Font > /ProcSet [/PDF /Text /ImageC] /XObject > >> /Rotate 0 /Tabs /S /Type /Page >> endobj 12 0 obj > /MediaBox [0 0 612 792] /Parent 5 0 R /Resources > /Font > /ProcSet [/PDF /Text /ImageC] /XObject > >> /Rotate 0 /Tabs /S /Type /Page >> endobj 13 0 obj > /MediaBox [0 0 612 792] /Parent 5 0 R /Resources > /Font > /ProcSet [/PDF /Text /ImageC] /XObject > >> /Rotate 0 /Tabs /S /Type /Page >> endobj 14 0 obj > /MediaBox [0 0 612 792] /Parent 5 0 R /Resources > /Font > /ProcSet [/PDF /Text /ImageC] /XObject > >> /Rotate 0 /Tabs /S /Type /Page >> endobj 15 0 obj > /MediaBox [0 0 612 792] /Parent 6 0 R /Resources > /Font > /ProcSet [/PDF /Text /ImageC] /XObject > >> /Rotate 0 /Tabs /S /Type /Page >> endobj 16 0 obj > /MediaBox [0 0 612 792] /Parent 6 0 R /Resources > /Font > /ProcSet [/PDF /Text /ImageC] /XObject > >> /Rotate 0 /Tabs /S /Type /Page >> endobj 17 0 obj > /MediaBox [0 0 612 792] /Parent 6 0 R /Resources > /Font > /ProcSet [/PDF /Text /ImageC] /XObject > >> /Rotate 0 /Tabs /S /Type /Page >> endobj 18 0 obj > /MediaBox [0 0 612 792] /Parent 6 0 R /Resources > /Font > /ProcSet [/PDF /Text /ImageC] /XObject > >> /Rotate 0 /Tabs /S /Type /Page >> endobj 19 0 obj > /MediaBox [0 0 612 792] /Parent 6 0 R /Resources > /Font > /ProcSet [/PDF /Text /ImageC] /XObject > >> /Rotate 0 /Tabs /S /Type /Page >> endobj 20 0 obj > /MediaBox [0 0 612 792] /Parent 7 0 R /Resources > /Font > /ProcSet [/PDF /Text /ImageC] /XObject > >> /Rotate 0 /Tabs /S /Type /Page >> endobj 21 0 obj > /MediaBox [0 0 612 792] /Parent 7 0 R /Resources > /Font > /ProcSet [/PDF /Text /ImageC] /XObject > >> /Rotate 0 /Tabs /S /Type /Page >> endobj 22 0 obj > /MediaBox [0 0 612 792] /Parent 7 0 R /Resources > /ExtGState > /Font > /Pattern > /ProcSet [/PDF /Text /ImageC] /XObject > >> /Rotate 0 /Tabs /S /Type /Page >> endobj 23 0 obj > /MediaBox [0 0 612 792] /Parent 7 0 R /Resources > /Font > /ProcSet [/PDF /Text /ImageC] /XObject > >> /Rotate 0 /Tabs /S /Type /Page >> endobj 24 0 obj > /MediaBox [0 0 612 792] /Parent 7 0 R /Resources > /ExtGState > /Font > /Pattern > /ProcSet [/PDF /Text /ImageC] /XObject > >> /Rotate 0 /Tabs /S /Type /Page >> endobj 25 0 obj > /MediaBox [0 0 612 792] /Parent 7 0 R /Resources > /Font > /ProcSet [/PDF /Text /ImageC] /XObject > >> /Rotate 0 /Tabs /S /Type /Page >> endobj 26 0 obj > /MediaBox [0 0 612 792] /Parent 7 0 R /Resources > /Font > /ProcSet [/PDF /Text /ImageC] /XObject > >> /Rotate 0 /Tabs /S /Type /Page >> endobj 27 0 obj > /MediaBox [0 0 612 792] /Parent 7 0 R /Resources > /Font > /ProcSet [/PDF /Text /ImageC] /XObject > >> /Rotate 0 /Tabs /S /Type /Page >> endobj 28 0 obj > /MediaBox [0 0 612 792] /Parent 7 0 R /Resources > /Font > /ProcSet [/PDF /Text /ImageC] /XObject > >> /Rotate 0 /Tabs /S /Type /Page >> endobj 29 0 obj > /MediaBox [0 0 612 792] /Parent 7 0 R /Resources > /Font > /ProcSet [/PDF /Text /ImageC] /XObject > >> /Rotate 0 /Tabs /S /Type /Page >> endobj 30 0 obj > /MediaBox [0 0 612 792] /Parent 7 0 R /Resources > /Font > /ProcSet [/PDF /Text /ImageC] /XObject > >> /Rotate 0 /Tabs /S /Type /Page >> endobj 31 0 obj > /MediaBox [0 0 612 792] /Parent 7 0 R /Resources > /Font > /ProcSet [/PDF /Text /ImageC] /XObject > >> /Rotate 0 /Tabs /S /Type /Page >> endobj 32 0 obj > /MediaBox [0 0 612 792] /Parent 7 0 R /Resources > /ExtGState > /Font > /Pattern > /ProcSet [/PDF /Text /ImageC] /XObject > >> /Rotate 0 /Tabs /S /Type /Page >> endobj 33 0 obj > /MediaBox [0 0 612 792] /Parent 7 0 R /Resources > /Font > /ProcSet [/PDF /Text /ImageC] /XObject > >> /Rotate 0 /Tabs /S /Type /Page >> endobj 34 0 obj > /MediaBox [0 0 612 792] /Parent 7 0 R /Resources > /Font > /ProcSet [/PDF /Text /ImageC] /XObject > >> /Rotate 0 /Tabs /S /Type /Page >> endobj 35 0 obj > /MediaBox [0 0 612 792] /Parent 7 0 R /Resources > /Font > /ProcSet [/PDF /Text /ImageC] /XObject > >> /Rotate 0 /Tabs /S /Type /Page >> endobj 36 0 obj > /MediaBox [0 0 612 792] /Parent 7 0 R /Resources > /Font > /ProcSet [/PDF /Text /ImageC] /XObject > >> /Rotate 0 /Tabs /S /Type /Page >> endobj 37 0 obj > /MediaBox [0 0 612 792] /Parent 7 0 R /Resources > /Font > /ProcSet [/PDF /Text /ImageC] /XObject > >> /Rotate 0 /Tabs /S /Type /Page >> endobj 38 0 obj > /MediaBox [0 0 612 792] /Parent 7 0 R /Resources > /Font > /ProcSet [/PDF /Text /ImageC] /XObject > >> /Rotate 0 /Tabs /S /Type /Page >> endobj 39 0 obj > /MediaBox [0 0 612 792] /Parent 7 0 R /Resources > /Font > /ProcSet [/PDF /Text /ImageC] /XObject > >> /Rotate 0 /Tabs /S /Type /Page >> endobj 40 0 obj > /MediaBox [0 0 612 792] /Parent 7 0 R /Resources > /Font > /ProcSet [/PDF /Text /ImageC] /XObject > >> /Rotate 0 /Tabs /S /Type /Page >> endobj 41 0 obj > /MediaBox [0 0 612 792] /Parent 7 0 R /Resources > /Font > /ProcSet [/PDF /Text /ImageC] /XObject > >> /Rotate 0 /Tabs /S /Type /Page >> endobj 42 0 obj > /MediaBox [0 0 612 792] /Parent 7 0 R /Resources > /Font > /ProcSet [/PDF /Text /ImageC] /XObject > >> /Rotate 0 /Tabs /S /Type /Page >> endobj 43 0 obj > /MediaBox [0 0 612 792] /Parent 7 0 R /Resources > /Font > /ProcSet [/PDF /Text /ImageC] /XObject > >> /Rotate 0 /Tabs /S /Type /Page >> endobj 44 0 obj > /MediaBox [0 0 612 792] /Parent 7 0 R /Resources > /Font > /ProcSet [/PDF /Text /ImageC] /XObject > >> /Rotate 0 /Tabs /S /Type /Page >> endobj 45 0 obj > /MediaBox [0 0 612 792] /Parent 7 0 R /Resources > /Font > /ProcSet [/PDF /Text /ImageC] /XObject > >> /Rotate 0 /Tabs /S /Type /Page >> endobj 46 0 obj > /MediaBox [0 0 612 792] /Parent 7 0 R /Resources > /Font > /ProcSet [/PDF /Text /ImageC] /XObject > >> /Rotate 0 /Tabs /S /Type /Page >> endobj 47 0 obj > /MediaBox [0 0 612 792] /Parent 7 0 R /Resources > /Font > /ProcSet [/PDF /Text /ImageC] /XObject > >> /Rotate 0 /Tabs /S /Type /Page >> endobj 48 0 obj > /MediaBox [0 0 612 792] /Parent 7 0 R /Resources > /Font > /ProcSet [/PDF /Text /ImageC] /XObject > >> /Rotate 0 /Tabs /S /Type /Page >> endobj 49 0 obj > /MediaBox [0 0 612 792] /Parent 7 0 R /Resources > /Font > /ProcSet [/PDF /Text /ImageC] /XObject > >> /Rotate 0 /Tabs /S /Type /Page >> endobj 50 0 obj > /MediaBox [0 0 612 792] /Parent 7 0 R /Resources > /ExtGState > /Font > /Pattern > /ProcSet [/PDF /Text /ImageC] /XObject > >> /Rotate 0 /Tabs /S /Type /Page >> endobj 51 0 obj > /MediaBox [0 0 612 792] /Parent 7 0 R /Resources > /Font > /ProcSet [/PDF /Text /ImageC] /XObject > >> /Rotate 0 /Tabs /S /Type /Page >> endobj 52 0 obj > /MediaBox [0 0 612 792] /Parent 7 0 R /Resources > /Font > /ProcSet [/PDF /Text /ImageC] /XObject > >> /Rotate 0 /Tabs /S /Type /Page >> endobj 53 0 obj > /MediaBox [0 0 612 792] /Parent 7 0 R /Resources > /Font > /ProcSet [/PDF /Text /ImageC] /XObject > >> /Rotate 0 /Tabs /S /Type /Page >> endobj 54 0 obj > /MediaBox [0 0 612 792] /Parent 7 0 R /Resources > /Font > /ProcSet [/PDF /Text /ImageC] /XObject > >> /Rotate 0 /Tabs /S /Type /Page >> endobj 55 0 obj > /MediaBox [0 0 612 792] /Parent 7 0 R /Resources > /Font > /ProcSet [/PDF /Text /ImageC] /XObject > >> /Rotate 0 /Tabs /S /Type /Page >> endobj 56 0 obj > /MediaBox [0 0 612 792] /Parent 7 0 R /Resources > /Font > /ProcSet [/PDF /Text /ImageC] /XObject > >> /Rotate 0 /Tabs /S /Type /Page >> endobj 57 0 obj > /MediaBox [0 0 612 792] /Parent 7 0 R /Resources > /Font > /ProcSet [/PDF /Text /ImageC] /XObject > >> /Rotate 0 /Tabs /S /Type /Page >> endobj 58 0 obj > /MediaBox [0 0 612 792] /Parent 7 0 R /Resources > /Font > /ProcSet [/PDF /Text /ImageC] /XObject > >> /Rotate 0 /Tabs /S /Type /Page >> endobj 59 0 obj > /MediaBox [0 0 612 792] /Parent 7 0 R /Resources > /Font > /ProcSet [/PDF /Text /ImageC] /XObject > >> /Rotate 0 /Tabs /S /Type /Page >> endobj 60 0 obj > /MediaBox [0 0 612 792] /Parent 7 0 R /Resources > /Font > /ProcSet [/PDF /Text /ImageC] /XObject > >> /Rotate 0 /Tabs /S /Type /Page >> endobj 61 0 obj > /MediaBox [0 0 612 792] /Parent 7 0 R /Resources > /ExtGState > /Font > /Pattern > /ProcSet [/PDF /Text /ImageC] /XObject > >> /Rotate 0 /Tabs /S /Type /Page >> endobj 62 0 obj > /MediaBox [0 0 612 792] /Parent 7 0 R /Resources > /Font > /ProcSet [/PDF /Text /ImageC] /XObject > >> /Rotate 0 /Tabs /S /Type /Page >> endobj 63 0 obj > /MediaBox [0 0 612 792] /Parent 7 0 R /Resources > /Font > /ProcSet [/PDF /Text /ImageC] /XObject > >> /Rotate 0 /Tabs /S /Type /Page >> endobj 64 0 obj > /MediaBox [0 0 612 792] /Parent 7 0 R /Resources > /Font > /ProcSet [/PDF /Text /ImageC] /XObject > >> /Rotate 0 /Tabs /S /Type /Page >> endobj 65 0 obj > /MediaBox [0 0 612 792] /Parent 7 0 R /Resources > /Font > /ProcSet [/PDF /Text /ImageC] /XObject > >> /Rotate 0 /Tabs /S /Type /Page >> endobj 66 0 obj > /MediaBox [0 0 612 792] /Parent 7 0 R /Resources > /Font > /ProcSet [/PDF /Text /ImageC] /XObject > >> /Rotate 0 /Tabs /S /Type /Page >> endobj 67 0 obj > /MediaBox [0 0 612 792] /Parent 7 0 R /Resources > /Font > /ProcSet [/PDF /Text /ImageC] /XObject > >> /Rotate 0 /Tabs /S /Type /Page >> endobj 68 0 obj > /MediaBox [0 0 612 792] /Parent 7 0 R /Resources > /ExtGState > /Font > /Pattern > /ProcSet [/PDF /Text /ImageC] /XObject > >> /Rotate 0 /Tabs /S /Type /Page >> endobj 69 0 obj > /MediaBox [0 0 612 792] /Parent 7 0 R /Resources > /Font > /ProcSet [/PDF /Text /ImageC] /XObject > >> /Rotate 0 /Tabs /S /Type /Page >> endobj 70 0 obj > /MediaBox [0 0 612 792] /Parent 7 0 R /Resources > /Font > /ProcSet [/PDF /Text /ImageC] /XObject > >> /Rotate 0 /Tabs /S /Type /Page >> endobj 71 0 obj > /MediaBox [0 0 612 792] /Parent 7 0 R /Resources > /Font > /ProcSet [/PDF /Text /ImageC] /XObject > >> /Rotate 0 /Tabs /S /Type /Page >> endobj 72 0 obj > /MediaBox [0 0 612 792] /Parent 7 0 R /Resources > /Font > /ProcSet [/PDF /Text /ImageC] /XObject > >> /Rotate 0 /Tabs /S /Type /Page >> endobj 73 0 obj > /MediaBox [0 0 612 792] /Parent 7 0 R /Resources > /Font > /ProcSet [/PDF /Text /ImageC] /XObject > >> /Rotate 0 /Tabs /S /Type /Page >> endobj 74 0 obj > /MediaBox [0 0 612 792] /Parent 7 0 R /Resources > /Font > /ProcSet [/PDF /Text /ImageC] /XObject > >> /Rotate 0 /Tabs /S /Type /Page >> endobj 75 0 obj > /MediaBox [0 0 612 792] /Parent 7 0 R /Resources > /Font > /ProcSet [/PDF /Text /ImageC] /XObject > >> /Rotate 0 /Tabs /S /Type /Page >> endobj 76 0 obj > /MediaBox [0 0 612 792] /Parent 7 0 R /Resources > /Font > /ProcSet [/PDF /Text /ImageC] /XObject > >> /Rotate 0 /Tabs /S /Type /Page >> endobj 77 0 obj > /MediaBox [0 0 612 792] /Parent 7 0 R /Resources > /Font > /ProcSet [/PDF /Text /ImageC] /XObject > >> /Rotate 0 /Tabs /S /Type /Page >> endobj 78 0 obj > /MediaBox [0 0 612 792] /Parent 7 0 R /Resources > /Font > /ProcSet [/PDF /Text /ImageC] /XObject > >> /Rotate 0 /Tabs /S /Type /Page >> endobj 79 0 obj > /MediaBox [0 0 612 792] /Parent 7 0 R /Resources > /Font > /ProcSet [/PDF /Text /ImageC] /XObject > >> /Rotate 0 /Tabs /S /Type /Page >> endobj 80 0 obj > /MediaBox [0 0 612 792] /Parent 7 0 R /Resources > /Font > /ProcSet [/PDF /Text /ImageC] /XObject > >> /Rotate 0 /Tabs /S /Type /Page >> endobj 81 0 obj > /MediaBox [0 0 612 792] /Parent 7 0 R /Resources > /Font > /ProcSet [/PDF /Text /ImageC] /XObject > >> /Rotate 0 /Tabs /S /Type /Page >> endobj 82 0 obj > /MediaBox [0 0 612 792] /Parent 7 0 R /Resources > /Font > /ProcSet [/PDF /Text /ImageC] /XObject > >> /Rotate 0 /Tabs /S /Type /Page >> endobj 83 0 obj > /MediaBox [0 0 612 792] /Parent 7 0 R /Resources > /Font > /ProcSet [/PDF /Text /ImageC] /XObject > >> /Rotate 0 /Tabs /S /Type /Page >> endobj 84 0 obj > /MediaBox [0 0 612 792] /Parent 7 0 R /Resources > /Font > /ProcSet [/PDF /Text /ImageC] /XObject > >> /Rotate 0 /Tabs /S /Type /Page >> endobj 85 0 obj > /MediaBox [0 0 612 792] /Parent 7 0 R /Resources > /Font > /ProcSet [/PDF /Text /ImageC] /XObject > >> /Rotate 0 /Tabs /S /Type /Page >> endobj 86 0 obj > /MediaBox [0 0 612 792] /Parent 7 0 R /Resources > /Font > /ProcSet [/PDF /Text /ImageC] /XObject > >> /Rotate 0 /Tabs /S /Type /Page >> endobj 87 0 obj > /MediaBox [0 0 612 792] /Parent 7 0 R /Resources > /Font > /ProcSet [/PDF /Text /ImageC] /XObject > >> /Rotate 0 /Tabs /S /Type /Page >> endobj 88 0 obj > /MediaBox [0 0 612 792] /Parent 7 0 R /Resources > /Font > /ProcSet [/PDF /Text /ImageC] /XObject > >> /Rotate 0 /Tabs /S /Type /Page >> endobj 89 0 obj > /MediaBox [0 0 612 792] /Parent 7 0 R /Resources > /Font > /ProcSet [/PDF /Text /ImageC] /XObject > >> /Rotate 0 /Tabs /S /Type /Page >> endobj 90 0 obj > /MediaBox [0 0 612 792] /Parent 7 0 R /Resources > /Font > /ProcSet [/PDF /Text /ImageC] /XObject > >> /Rotate 0 /Tabs /S /Type /Page >> endobj 91 0 obj > /MediaBox [0 0 612 792] /Parent 7 0 R /Resources > /Font > /ProcSet [/PDF /Text /ImageC] /XObject > >> /Rotate 0 /Tabs /S /Type /Page >> endobj 92 0 obj > /MediaBox [0 0 612 792] /Parent 7 0 R /Resources > /Font > /ProcSet [/PDF /Text /ImageC] /XObject > >> /Rotate 0 /Tabs /S /Type /Page >> endobj 93 0 obj > /MediaBox [0 0 612 792] /Parent 7 0 R /Resources > /Font > /ProcSet [/PDF /Text /ImageC] /XObject > >> /Rotate 0 /Tabs /S /Type /Page >> endobj 94 0 obj > /MediaBox [0 0 612 792] /Parent 7 0 R /Resources > /Font > /ProcSet [/PDF /Text /ImageC] /XObject > >> /Rotate 0 /Tabs /S /Type /Page >> endobj 95 0 obj > /MediaBox [0 0 612 792] /Parent 7 0 R /Resources > /Font > /ProcSet [/PDF /Text /ImageC] /XObject > >> /Rotate 0 /Tabs /S /Type /Page >> endobj 96 0 obj > /MediaBox [0 0 612 792] /Parent 7 0 R /Resources > /Font > /ProcSet [/PDF /Text /ImageC] /XObject > >> /Rotate 0 /Tabs /S /Type /Page >> endobj 97 0 obj > /MediaBox [0 0 612 792] /Parent 7 0 R /Resources > /Font > /ProcSet [/PDF /Text /ImageC] /XObject > >> /Rotate 0 /Tabs /S /Type /Page >> endobj 98 0 obj > /MediaBox [0 0 612 792] /Parent 7 0 R /Resources > /Font > /ProcSet [/PDF /Text /ImageC] /XObject > >> /Rotate 0 /Tabs /S /Type /Page >> endobj 99 0 obj > /MediaBox [0 0 612 792] /Parent 7 0 R /Resources > /Font > /ProcSet [/PDF /Text /ImageC] /XObject > >> /Rotate 0 /Tabs /S /Type /Page >> endobj 100 0 obj > /MediaBox [0 0 612 792] /Parent 7 0 R /Resources > /Font > /ProcSet [/PDF /Text /ImageC] /XObject > >> /Rotate 0 /Tabs /S /Type /Page >> endobj 101 0 obj > /MediaBox [0 0 612 792] /Parent 7 0 R /Resources > /Font > /ProcSet [/PDF /Text /ImageC] /XObject > >> /Rotate 0 /Tabs /S /Type /Page >> endobj 102 0 obj > /MediaBox [0 0 612 792] /Parent 7 0 R /Resources > /Font > /ProcSet [/PDF /Text /ImageC] /XObject > >> /Rotate 0 /Tabs /S /Type /Page >> endobj 103 0 obj > /MediaBox [0 0 612 792] /Parent 7 0 R /Resources > /Font > /ProcSet [/PDF /Text /ImageC] /XObject > >> /Rotate 0 /Tabs /S /Type /Page >> endobj 104 0 obj > /MediaBox [0 0 612 792] /Parent 7 0 R /Resources > /Font > /ProcSet [/PDF /Text /ImageC] /XObject > >> /Rotate 0 /Tabs /S /Type /Page >> endobj 105 0 obj > /MediaBox [0 0 612 792] /Parent 7 0 R /Resources > /Font > /ProcSet [/PDF /Text /ImageC] /XObject > >> /Rotate 0 /Tabs /S /Type /Page >> endobj 106 0 obj > /MediaBox [0 0 612 792] /Parent 7 0 R /Resources > /Font > /ProcSet [/PDF /Text /ImageC] /XObject > >> /Rotate 0 /Tabs /S /Type /Page >> endobj 107 0 obj > /MediaBox [0 0 612 792] /Parent 7 0 R /Resources > /Font > /ProcSet [/PDF /Text /ImageC] /XObject > >> /Rotate 0 /Tabs /S /Type /Page >> endobj 108 0 obj > /MediaBox [0 0 612 792] /Parent 7 0 R /Resources > /Font > /ProcSet [/PDF /Text /ImageC] /XObject > >> /Rotate 0 /Tabs /S /Type /Page >> endobj 109 0 obj > /MediaBox [0 0 612 792] /Parent 7 0 R /Resources > /Font > /ProcSet [/PDF /Text /ImageC] /XObject > >> /Rotate 0 /Tabs /S /Type /Page >> endobj 110 0 obj > /MediaBox [0 0 612 792] /Parent 7 0 R /Resources > /Font > /ProcSet [/PDF /Text /ImageC] /XObject > >> /Rotate 0 /Tabs /S /Type /Page >> endobj 111 0 obj > /MediaBox [0 0 612 792] /Parent 7 0 R /Resources > /Font > /ProcSet [/PDF /Text /ImageC] /XObject > >> /Rotate 0 /Tabs /S /Type /Page >> endobj 112 0 obj > /MediaBox [0 0 612 792] /Parent 7 0 R /Resources > /Font > /ProcSet [/PDF /Text /ImageC] /XObject > >> /Rotate 0 /Tabs /S /Type /Page >> endobj 113 0 obj > /MediaBox [0 0 612 792] /Parent 7 0 R /Resources > /Font > /ProcSet [/PDF /Text /ImageC] /XObject > >> /Rotate 0 /Tabs /S /Type /Page >> endobj 114 0 obj > /MediaBox [0 0 612 792] /Parent 7 0 R /Resources > /Font > /ProcSet [/PDF /Text /ImageC] /XObject > >> /Rotate 0 /Tabs /S /Type /Page >> endobj 115 0 obj > /MediaBox [0 0 612 792] /Parent 7 0 R /Resources > /Font > /ProcSet [/PDF /Text /ImageC] /XObject > >> /Rotate 0 /Tabs /S /Type /Page >> endobj 116 0 obj > /MediaBox [0 0 612 792] /Parent 7 0 R /Resources > /Font > /ProcSet [/PDF /Text /ImageC] /XObject > >> /Rotate 0 /Tabs /S /Type /Page >> endobj 117 0 obj > /MediaBox [0 0 612 792] /Parent 7 0 R /Resources > /Font > /ProcSet [/PDF /Text /ImageC] /XObject > >> /Rotate 0 /Tabs /S /Type /Page >> endobj 118 0 obj > /MediaBox [0 0 612 792] /Parent 7 0 R /Resources > /Font > /ProcSet [/PDF /Text /ImageC] /XObject > >> /Rotate 0 /Tabs /S /Type /Page >> endobj 119 0 obj > /MediaBox [0 0 612 792] /Parent 7 0 R /Resources > /Font > /ProcSet [/PDF /Text /ImageC] /XObject > >> /Rotate 0 /Tabs /S /Type /Page >> endobj 120 0 obj > /MediaBox [0 0 612 792] /Parent 7 0 R /Resources > /Font > /ProcSet [/PDF /Text /ImageC] /XObject > >> /Rotate 0 /Tabs /S /Type /Page >> endobj 121 0 obj > /MediaBox [0 0 612 792] /Parent 7 0 R /Resources > /Font > /ProcSet [/PDF /Text /ImageC] /XObject > >> /Rotate 0 /Tabs /S /Type /Page >> endobj 122 0 obj > /MediaBox [0 0 612 792] /Parent 7 0 R /Resources > /Font > /ProcSet [/PDF /Text /ImageC] /XObject > >> /Rotate 0 /Tabs /S /Type /Page >> endobj 123 0 obj > /MediaBox [0 0 612 792] /Parent 7 0 R /Resources > /Font > /ProcSet [/PDF /Text /ImageC] /XObject > >> /Rotate 0 /Tabs /S /Type /Page >> endobj 124 0 obj > /MediaBox [0 0 612 792] /Parent 7 0 R /Resources > /Font > /ProcSet [/PDF /Text /ImageC] /XObject > >> /Rotate 0 /Tabs /S /Type /Page >> endobj 125 0 obj > /MediaBox [0 0 612 792] /Parent 7 0 R /Resources > /Font > /ProcSet [/PDF /Text /ImageC] /XObject > >> /Rotate 0 /Tabs /S /Type /Page >> endobj 126 0 obj > /MediaBox [0 0 612 792] /Parent 7 0 R /Resources > /Font > /ProcSet [/PDF /Text /ImageC] /XObject > >> /Rotate 0 /Tabs /S /Type /Page >> endobj 127 0 obj > /MediaBox [0 0 612 792] /Parent 7 0 R /Resources > /Font > /ProcSet [/PDF /Text /ImageC] /XObject > >> /Rotate 0 /Tabs /S /Type /Page >> endobj 128 0 obj > /MediaBox [0 0 612 792] /Parent 7 0 R /Resources > /Font > /ProcSet [/PDF /Text /ImageC] /XObject > >> /Rotate 0 /Tabs /S /Type /Page >> endobj 129 0 obj > /MediaBox [0 0 612 792] /Parent 7 0 R /Resources > /Font > /ProcSet [/PDF /Text /ImageC] /XObject > >> /Rotate 0 /Tabs /S /Type /Page >> endobj 130 0 obj > /MediaBox [0 0 612 792] /Parent 7 0 R /Resources > /Font > /ProcSet [/PDF /Text /ImageC] /XObject > >> /Rotate 0 /Tabs /S /Type /Page >> endobj 131 0 obj > /MediaBox [0 0 612 792] /Parent 7 0 R /Resources > /Font > /ProcSet [/PDF /Text /ImageC] /XObject > >> /Rotate 0 /Tabs /S /Type /Page >> endobj 132 0 obj > /MediaBox [0 0 612 792] /Parent 7 0 R /Resources > /Font > /ProcSet [/PDF /Text /ImageC] /XObject > >> /Rotate 0 /Tabs /S /Type /Page >> endobj 133 0 obj > /MediaBox [0 0 612 792] /Parent 7 0 R /Resources > /Font > /ProcSet [/PDF /Text /ImageC] /XObject > >> /Rotate 0 /Tabs /S /Type /Page >> endobj 134 0 obj > /MediaBox [0 0 612 792] /Parent 7 0 R /Resources > /Font > /ProcSet [/PDF /Text /ImageC] /XObject > >> /Rotate 0 /Tabs /S /Type /Page >> endobj 135 0 obj > /MediaBox [0 0 612 792] /Parent 7 0 R /Resources > /Font > /ProcSet [/PDF /Text /ImageC] /XObject > >> /Rotate 0 /Tabs /S /Type /Page >> endobj 136 0 obj > /MediaBox [0 0 612 792] /Parent 7 0 R /Resources > /Font > /ProcSet [/PDF /Text /ImageC] /XObject > >> /Rotate 0 /Tabs /S /Type /Page >> endobj 137 0 obj > /MediaBox [0 0 612 792] /Parent 7 0 R /Resources > /Font > /ProcSet [/PDF /Text /ImageC] /XObject > >> /Rotate 0 /Tabs /S /Type /Page >> endobj 138 0 obj > /MediaBox [0 0 612 792] /Parent 7 0 R /Resources > /Font > /ProcSet [/PDF /Text /ImageC] /XObject > >> /Rotate 0 /Tabs /S /Type /Page >> endobj 139 0 obj > /MediaBox [0 0 612 792] /Parent 7 0 R /Resources > /Font > /ProcSet [/PDF /Text /ImageC] /XObject > >> /Rotate 0 /Tabs /S /Type /Page >> endobj 140 0 obj > /MediaBox [0 0 612 792] /Parent 7 0 R /Resources > /Font > /ProcSet [/PDF /Text /ImageC] /XObject > >> /Rotate 0 /Tabs /S /Type /Page >> endobj 141 0 obj > /MediaBox [0 0 612 792] /Parent 7 0 R /Resources > /Font > /ProcSet [/PDF /Text /ImageC] /XObject > >> /Rotate 0 /Tabs /S /Type /Page >> endobj 142 0 obj > /MediaBox [0 0 612 792] /Parent 7 0 R /Resources > /Font > /ProcSet [/PDF /Text /ImageC] /XObject > >> /Rotate 0 /Tabs /S /Type /Page >> endobj 143 0 obj > /MediaBox [0 0 612 792] /Parent 7 0 R /Resources > /Font > /ProcSet [/PDF /Text /ImageC] /XObject > >> /Rotate 0 /Tabs /S /Type /Page >> endobj 144 0 obj > /MediaBox [0 0 612 792] /Parent 7 0 R /Resources > /Font > /ProcSet [/PDF /Text /ImageC] /XObject > >> /Rotate 0 /Tabs /S /Type /Page >> endobj 145 0 obj > /MediaBox [0 0 612 792] /Parent 7 0 R /Resources > /Font > /ProcSet [/PDF /Text /ImageC] /XObject > >> /Rotate 0 /Tabs /S /Type /Page >> endobj 146 0 obj > /MediaBox [0 0 612 792] /Parent 7 0 R /Resources > /Font > /ProcSet [/PDF /Text /ImageC] /XObject > >> /Rotate 0 /Tabs /S /Type /Page >> endobj 147 0 obj > /MediaBox [0 0 612 792] /Parent 7 0 R /Resources > /Font > /ProcSet [/PDF /Text /ImageC] /XObject > >> /Rotate 0 /Tabs /S /Type /Page >> endobj 148 0 obj > /MediaBox [0 0 612 792] /Parent 7 0 R /Resources > /Font > /ProcSet [/PDF /Text /ImageC] /XObject > >> /Rotate 0 /Tabs /S /Type /Page >> endobj 149 0 obj > /MediaBox [0 0 612 792] /Parent 7 0 R /Resources > /Font > /ProcSet [/PDF /Text /ImageC] /XObject > >> /Rotate 0 /Tabs /S /Type /Page >> endobj 150 0 obj > /MediaBox [0 0 612 792] /Parent 7 0 R /Resources > /Font > /ProcSet [/PDF /Text /ImageC] /XObject > >> /Rotate 0 /Tabs /S /Type /Page >> endobj 151 0 obj > /MediaBox [0 0 612 792] /Parent 7 0 R /Resources > /Font > /ProcSet [/PDF /Text /ImageC] /XObject > >> /Rotate 0 /Tabs /S /Type /Page >> endobj 152 0 obj > /MediaBox [0 0 612 792] /Parent 7 0 R /Resources > /Font > /ProcSet [/PDF /Text /ImageC] /XObject > >> /Rotate 0 /Tabs /S /Type /Page >> endobj 153 0 obj > /MediaBox [0 0 612 792] /Parent 7 0 R /Resources > /Font > /ProcSet [/PDF /Text /ImageC] /XObject > >> /Rotate 0 /Tabs /S /Type /Page >> endobj 154 0 obj > /MediaBox [0 0 612 792] /Parent 7 0 R /Resources > /Font > /ProcSet [/PDF /Text /ImageC] /XObject > >> /Rotate 0 /Tabs /S /Type /Page >> endobj 155 0 obj > /MediaBox [0 0 612 792] /Parent 7 0 R /Resources > /Font > /ProcSet [/PDF /Text /ImageC] /XObject > >> /Rotate 0 /Tabs /S /Type /Page >> endobj 156 0 obj > /MediaBox [0 0 612 792] /Parent 7 0 R /Resources > /Font > /ProcSet [/PDF /Text /ImageC] /XObject > >> /Rotate 0 /Tabs /S /Type /Page >> endobj 157 0 obj > /MediaBox [0 0 612 792] /Parent 7 0 R /Resources > /Font > /ProcSet [/PDF /Text /ImageC] /XObject > >> /Rotate 0 /Tabs /S /Type /Page >> endobj 158 0 obj > /MediaBox [0 0 612 792] /Parent 7 0 R /Resources > /Font > /ProcSet [/PDF /Text /ImageC] /XObject > >> /Rotate 0 /Tabs /S /Type /Page >> endobj 159 0 obj > /MediaBox [0 0 612 792] /Parent 7 0 R /Resources > /Font > /ProcSet [/PDF /Text /ImageC] /XObject > >> /Rotate 0 /Tabs /S /Type /Page >> endobj 160 0 obj > /MediaBox [0 0 612 792] /Parent 7 0 R /Resources > /Font > /ProcSet [/PDF /Text /ImageC] /XObject > >> /Rotate 0 /Tabs /S /Type /Page >> endobj 161 0 obj > /MediaBox [0 0 612 792] /Parent 7 0 R /Resources > /Font > /ProcSet [/PDF /Text /ImageC] /XObject > >> /Rotate 0 /Tabs /S /Type /Page >> endobj 162 0 obj > /MediaBox [0 0 612 792] /Parent 7 0 R /Resources > /Font > /ProcSet [/PDF /Text /ImageC] /XObject > >> /Rotate 0 /Tabs /S /Type /Page >> endobj 163 0 obj > /MediaBox [0 0 612 792] /Parent 7 0 R /Resources > /Font > /ProcSet [/PDF /Text /ImageC] /XObject > >> /Rotate 0 /Tabs /S /Type /Page >> endobj 164 0 obj > /MediaBox [0 0 612 792] /Parent 7 0 R /Resources > /Font > /ProcSet [/PDF /Text /ImageC] /XObject > >> /Rotate 0 /Tabs /S /Type /Page >> endobj 165 0 obj > /MediaBox [0 0 612 792] /Parent 7 0 R /Resources > /Font > /ProcSet [/PDF /Text /ImageC] /XObject > >> /Rotate 0 /Tabs /S /Type /Page >> endobj 166 0 obj > /MediaBox [0 0 612 792] /Parent 7 0 R /Resources > /Font > /ProcSet [/PDF /Text /ImageC] /XObject > >> /Rotate 0 /Tabs /S /Type /Page >> endobj 167 0 obj > /MediaBox [0 0 612 792] /Parent 7 0 R /Resources > /Font > /ProcSet [/PDF /Text /ImageC] /XObject > >> /Rotate 0 /Tabs /S /Type /Page >> endobj 168 0 obj > /MediaBox [0 0 612 792] /Parent 7 0 R /Resources > /Font > /ProcSet [/PDF /Text /ImageC] /XObject > >> /Rotate 0 /Tabs /S /Type /Page >> endobj 169 0 obj > /MediaBox [0 0 612 792] /Parent 7 0 R /Resources > /Font > /ProcSet [/PDF /Text /ImageC] /XObject > >> /Rotate 0 /Tabs /S /Type /Page >> endobj 170 0 obj > /MediaBox [0 0 612 792] /Parent 7 0 R /Resources > /Font > /ProcSet [/PDF /Text /ImageC] /XObject > >> /Rotate 0 /Tabs /S /Type /Page >> endobj 171 0 obj > /MediaBox [0 0 612 792] /Parent 7 0 R /Resources > /Font > /ProcSet [/PDF /Text /ImageC] /XObject > >> /Rotate 0 /Tabs /S /Type /Page >> endobj 172 0 obj > /MediaBox [0 0 612 792] /Parent 7 0 R /Resources > /Font > /ProcSet [/PDF /Text /ImageC] /XObject > >> /Rotate 0 /Tabs /S /Type /Page >> endobj 173 0 obj > /MediaBox [0 0 612 792] /Parent 7 0 R /Resources > /Font > /ProcSet [/PDF /Text /ImageC] /XObject > >> /Rotate 0 /Tabs /S /Type /Page >> endobj 174 0 obj > /MediaBox [0 0 612 792] /Parent 7 0 R /Resources > /Font > /ProcSet [/PDF /Text /ImageC] /XObject > >> /Rotate 0 /Tabs /S /Type /Page >> endobj 175 0 obj > /MediaBox [0 0 612 792] /Parent 7 0 R /Resources > /Font > /ProcSet [/PDF /Text /ImageC] /XObject > >> /Rotate 0 /Tabs /S /Type /Page >> endobj 176 0 obj > /MediaBox [0 0 612 792] /Parent 7 0 R /Resources > /Font > /ProcSet [/PDF /Text /ImageC] /XObject > >> /Rotate 0 /Tabs /S /Type /Page >> endobj 177 0 obj > /MediaBox [0 0 612 792] /Parent 7 0 R /Resources > /Font > /ProcSet [/PDF /Text /ImageC] /XObject > >> /Rotate 0 /Tabs /S /Type /Page >> endobj 178 0 obj > /MediaBox [0 0 612 792] /Parent 7 0 R /Resources > /Font > /ProcSet [/PDF /Text /ImageC] /XObject > >> /Rotate 0 /Tabs /S /Type /Page >> endobj 179 0 obj > /MediaBox [0 0 612 792] /Parent 7 0 R /Resources > /Font > /ProcSet [/PDF /Text /ImageC] /XObject > >> /Rotate 0 /Tabs /S /Type /Page >> endobj 180 0 obj > /MediaBox [0 0 612 792] /Parent 7 0 R /Resources > /Font > /ProcSet [/PDF /Text /ImageC] /XObject > >> /Rotate 0 /Tabs /S /Type /Page >> endobj 181 0 obj > /MediaBox [0 0 612 792] /Parent 7 0 R /Resources > /Font > /ProcSet [/PDF /Text /ImageC] /XObject > >> /Rotate 0 /Tabs /S /Type /Page >> endobj 182 0 obj > /MediaBox [0 0 612 792] /Parent 7 0 R /Resources > /Font > /ProcSet [/PDF /Text /ImageC] /XObject > >> /Rotate 0 /Tabs /S /Type /Page >> endobj 183 0 obj > /MediaBox [0 0 612 792] /Parent 7 0 R /Resources > /Font > /ProcSet [/PDF /Text /ImageC] /XObject > >> /Rotate 0 /Tabs /S /Type /Page >> endobj 184 0 obj > /MediaBox [0 0 612 792] /Parent 7 0 R /Resources > /Font > /ProcSet [/PDF /Text /ImageC] /XObject > >> /Rotate 0 /Tabs /S /Type /Page >> endobj 185 0 obj > /MediaBox [0 0 612 792] /Parent 7 0 R /Resources > /Font > /ProcSet [/PDF /Text /ImageC] /XObject > >> /Rotate 0 /Tabs /S /Type /Page >> endobj 186 0 obj > /MediaBox [0 0 612 792] /Parent 7 0 R /Resources > /Font > /ProcSet [/PDF /Text /ImageC] /XObject > >> /Rotate 0 /Tabs /S /Type /Page >> endobj 187 0 obj > /MediaBox [0 0 612 792] /Parent 7 0 R /Resources > /Font > /ProcSet [/PDF /Text /ImageC] /XObject > >> /Rotate 0 /Tabs /S /Type /Page >> endobj 188 0 obj > /MediaBox [0 0 612 792] /Parent 7 0 R /Resources > /Font > /ProcSet [/PDF /Text /ImageC] /XObject > >> /Rotate 0 /Tabs /S /Type /Page >> endobj 189 0 obj > /MediaBox [0 0 612 792] /Parent 7 0 R /Resources > /Font > /ProcSet [/PDF /Text /ImageC] /XObject > >> /Rotate 0 /Tabs /S /Type /Page >> endobj 190 0 obj > /MediaBox [0 0 612 792] /Parent 7 0 R /Resources > /Font > /ProcSet [/PDF /Text /ImageC] /XObject > >> /Rotate 0 /Tabs /S /Type /Page >> endobj 191 0 obj > /MediaBox [0 0 612 792] /Parent 7 0 R /Resources > /Font > /ProcSet [/PDF /Text /ImageC] /XObject > >> /Rotate 0 /Tabs /S /Type /Page >> endobj 192 0 obj > /MediaBox [0 0 612 792] /Parent 7 0 R /Resources > /Font > /ProcSet [/PDF /Text /ImageC] /XObject > >> /Rotate 0 /Tabs /S /Type /Page >> endobj 193 0 obj > /MediaBox [0 0 612 792] /Parent 7 0 R /Resources > /Font > /ProcSet [/PDF /Text /ImageC] /XObject > >> /Rotate 0 /Tabs /S /Type /Page >> endobj 194 0 obj > /MediaBox [0 0 612 792] /Parent 7 0 R /Resources > /Font > /ProcSet [/PDF /Text /ImageC] /XObject > >> /Rotate 0 /Tabs /S /Type /Page >> endobj 195 0 obj > /MediaBox [0 0 612 792] /Parent 7 0 R /Resources > /Font > /ProcSet [/PDF /Text /ImageC] /XObject > >> /Rotate 0 /Tabs /S /Type /Page >> endobj 196 0 obj > /MediaBox [0 0 612 792] /Parent 7 0 R /Resources > /Font > /ProcSet [/PDF /Text /ImageC] /XObject > >> /Rotate 0 /Tabs /S /Type /Page >> endobj 197 0 obj > /MediaBox [0 0 612 792] /Parent 7 0 R /Resources > /Font > /ProcSet [/PDF /Text /ImageC] /XObject > >> /Rotate 0 /Tabs /S /Type /Page >> endobj 198 0 obj > /MediaBox [0 0 612 792] /Parent 7 0 R /Resources > /Font > /ProcSet [/PDF /Text /ImageC] /XObject > >> /Rotate 0 /Tabs /S /Type /Page >> endobj 199 0 obj > /MediaBox [0 0 612 792] /Parent 7 0 R /Resources > /Font > /ProcSet [/PDF /Text /ImageC] /XObject > >> /Rotate 0 /Tabs /S /Type /Page >> endobj 200 0 obj > /MediaBox [0 0 612 792] /Parent 7 0 R /Resources > /Font > /ProcSet [/PDF /Text /ImageC] /XObject > >> /Rotate 0 /Tabs /S /Type /Page >> endobj 201 0 obj > /MediaBox [0 0 612 792] /Parent 7 0 R /Resources > /Font > /ProcSet [/PDF /Text /ImageC] /XObject > >> /Rotate 0 /Tabs /S /Type /Page >> endobj 202 0 obj > /MediaBox [0 0 612 792] /Parent 7 0 R /Resources > /Font > /ProcSet [/PDF /Text /ImageC] /XObject > >> /Rotate 0 /Tabs /S /Type /Page >> endobj 203 0 obj > /MediaBox [0 0 612 792] /Parent 7 0 R /Resources > /Font > /ProcSet [/PDF /Text /ImageC] /XObject > >> /Rotate 0 /Tabs /S /Type /Page >> endobj 204 0 obj > /MediaBox [0 0 612 792] /Parent 7 0 R /Resources > /Font > /ProcSet [/PDF /Text /ImageC] /XObject > >> /Rotate 0 /Tabs /S /Type /Page >> endobj 205 0 obj > /MediaBox [0 0 612 792] /Parent 7 0 R /Resources > /Font > /ProcSet [/PDF /Text /ImageC] /XObject > >> /Rotate 0 /Tabs /S /Type /Page >> endobj 206 0 obj > /MediaBox [0 0 612 792] /Parent 7 0 R /Resources > /Font > /ProcSet [/PDF /Text /ImageC] /XObject > >> /Rotate 0 /Tabs /S /Type /Page >> endobj 207 0 obj > /MediaBox [0 0 612 792] /Parent 7 0 R /Resources > /Font > /ProcSet [/PDF /Text /ImageC] /XObject > >> /Rotate 0 /Tabs /S /Type /Page >> endobj 208 0 obj > /MediaBox [0 0 612 792] /Parent 7 0 R /Resources > /Font > /ProcSet [/PDF /Text /ImageC] /XObject > >> /Rotate 0 /Tabs /S /Type /Page >> endobj 209 0 obj > /MediaBox [0 0 612 792] /Parent 7 0 R /Resources > /Font > /ProcSet [/PDF /Text /ImageC] /XObject > >> /Rotate 0 /Tabs /S /Type /Page >> endobj 210 0 obj > /MediaBox [0 0 612 792] /Parent 7 0 R /Resources > /Font > /ProcSet [/PDF /Text /ImageC] /XObject > >> /Rotate 0 /Tabs /S /Type /Page >> endobj 211 0 obj > /MediaBox [0 0 612 792] /Parent 7 0 R /Resources > /Font > /ProcSet [/PDF /Text /ImageC] /XObject > >> /Rotate 0 /Tabs /S /Type /Page >> endobj 212 0 obj > /MediaBox [0 0 612 792] /Parent 7 0 R /Resources > /Font > /ProcSet [/PDF /Text /ImageC] /XObject > >> /Rotate 0 /Tabs /S /Type /Page >> endobj 213 0 obj > /MediaBox [0 0 612 792] /Parent 7 0 R /Resources > /Font > /ProcSet [/PDF /Text /ImageC] /XObject > >> /Rotate 0 /Tabs /S /Type /Page >> endobj 214 0 obj > /MediaBox [0 0 612 792] /Parent 7 0 R /Resources > /Font > /ProcSet [/PDF /Text /ImageC] /XObject > >> /Rotate 0 /Tabs /S /Type /Page >> endobj 215 0 obj > /MediaBox [0 0 612 792] /Parent 7 0 R /Resources > /Font > /ProcSet [/PDF /Text /ImageC] /XObject > >> /Rotate 0 /Tabs /S /Type /Page >> endobj 216 0 obj > /MediaBox [0 0 612 792] /Parent 7 0 R /Resources > /Font > /ProcSet [/PDF /Text /ImageC] /XObject > >> /Rotate 0 /Tabs /S /Type /Page >> endobj 217 0 obj > /MediaBox [0 0 612 792] /Parent 7 0 R /Resources > /Font > /ProcSet [/PDF /Text /ImageC] /XObject > >> /Rotate 0 /Tabs /S /Type /Page >> endobj 218 0 obj > /MediaBox [0 0 612 792] /Parent 7 0 R /Resources > /Font > /ProcSet [/PDF /Text /ImageC] /XObject > >> /Rotate 0 /Tabs /S /Type /Page >> endobj 219 0 obj > /MediaBox [0 0 612 792] /Parent 7 0 R /Resources > /Font > /ProcSet [/PDF /Text /ImageC] /XObject > >> /Rotate 0 /Tabs /S /Type /Page >> endobj 220 0 obj > /MediaBox [0 0 612 792] /Parent 7 0 R /Resources > /Font > /ProcSet [/PDF /Text /ImageC] /XObject > >> /Rotate 0 /Tabs /S /Type /Page >> endobj 221 0 obj > /MediaBox [0 0 612 792] /Parent 7 0 R /Resources > /Font > /ProcSet [/PDF /Text /ImageC] /XObject > >> /Rotate 0 /Tabs /S /Type /Page >> endobj 222 0 obj > /MediaBox [0 0 612 792] /Parent 7 0 R /Resources > /Font > /ProcSet [/PDF /Text /ImageC] /XObject > >> /Rotate 0 /Tabs /S /Type /Page >> endobj 223 0 obj > /MediaBox [0 0 612 792] /Parent 7 0 R /Resources > /Font > /ProcSet [/PDF /Text /ImageC] /XObject > >> /Rotate 0 /Tabs /S /Type /Page >> endobj 224 0 obj > /MediaBox [0 0 612 792] /Parent 7 0 R /Resources > /Font > /ProcSet [/PDF /Text /ImageC] /XObject > >> /Rotate 0 /Tabs /S /Type /Page >> endobj 225 0 obj > /MediaBox [0 0 612 792] /Parent 7 0 R /Resources > /Font > /ProcSet [/PDF /Text /ImageC] /XObject > >> /Rotate 0 /Tabs /S /Type /Page >> endobj 226 0 obj > /MediaBox [0 0 612 792] /Parent 7 0 R /Resources > /Font > /ProcSet [/PDF /Text /ImageC] /XObject > >> /Rotate 0 /Tabs /S /Type /Page >> endobj 227 0 obj > /MediaBox [0 0 612 792] /Parent 7 0 R /Resources > /Font > /ProcSet [/PDF /Text /ImageC] /XObject > >> /Rotate 0 /Tabs /S /Type /Page >> endobj 228 0 obj > /MediaBox [0 0 612 792] /Parent 7 0 R /Resources > /Font > /ProcSet [/PDF /Text /ImageC] /XObject > >> /Rotate 0 /Tabs /S /Type /Page >> endobj 229 0 obj > /MediaBox [0 0 612 792] /Parent 7 0 R /Resources > /Font > /ProcSet [/PDF /Text /ImageC] /XObject > >> /Rotate 0 /Tabs /S /Type /Page >> endobj 230 0 obj > /MediaBox [0 0 612 792] /Parent 7 0 R /Resources > /Font > /ProcSet [/PDF /Text /ImageC] /XObject > >> /Rotate 0 /Tabs /S /Type /Page >> endobj 231 0 obj > /MediaBox [0 0 612 792] /Parent 7 0 R /Resources > /Font > /ProcSet [/PDF /Text /ImageC] /XObject > >> /Rotate 0 /Tabs /S /Type /Page >> endobj 232 0 obj > /MediaBox [0 0 612 792] /Parent 7 0 R /Resources > /Font > /ProcSet [/PDF /Text /ImageC] /XObject > >> /Rotate 0 /Tabs /S /Type /Page >> endobj 233 0 obj > /MediaBox [0 0 612 792] /Parent 7 0 R /Resources > /Font > /ProcSet [/PDF /Text /ImageC] /XObject > >> /Rotate 0 /Tabs /S /Type /Page >> endobj 234 0 obj > /MediaBox [0 0 612 792] /Parent 7 0 R /Resources > /Font > /ProcSet [/PDF /Text /ImageC] /XObject > >> /Rotate 0 /Tabs /S /Type /Page >> endobj 235 0 obj > /MediaBox [0 0 612 792] /Parent 7 0 R /Resources > /Font > /ProcSet [/PDF /Text /ImageC] /XObject > >> /Rotate 0 /Tabs /S /Type /Page >> endobj 236 0 obj > /MediaBox [0 0 612 792] /Parent 7 0 R /Resources > /Font > /ProcSet [/PDF /Text /ImageC] /XObject > >> /Rotate 0 /Tabs /S /Type /Page >> endobj 237 0 obj > /MediaBox [0 0 612 792] /Parent 7 0 R /Resources > /Font > /ProcSet [/PDF /Text /ImageC] /XObject > >> /Rotate 0 /Tabs /S /Type /Page >> endobj 238 0 obj > /MediaBox [0 0 612 792] /Parent 7 0 R /Resources > /Font > /ProcSet [/PDF /Text /ImageC] /XObject > >> /Rotate 0 /Tabs /S /Type /Page >> endobj 239 0 obj > /MediaBox [0 0 612 792] /Parent 7 0 R /Resources > /Font > /ProcSet [/PDF /Text /ImageC] /XObject > >> /Rotate 0 /Tabs /S /Type /Page >> endobj 240 0 obj > /MediaBox [0 0 612 792] /Parent 7 0 R /Resources > /Font > /ProcSet [/PDF /Text /ImageC] /XObject > >> /Rotate 0 /Tabs /S /Type /Page >> endobj 241 0 obj > /MediaBox [0 0 612 792] /Parent 7 0 R /Resources > /Font > /ProcSet [/PDF /Text /ImageC] /XObject > >> /Rotate 0 /Tabs /S /Type /Page >> endobj 242 0 obj > /MediaBox [0 0 612 792] /Parent 7 0 R /Resources > /Font > /ProcSet [/PDF /Text /ImageC] /XObject > >> /Rotate 0 /Tabs /S /Type /Page >> endobj 243 0 obj > /MediaBox [0 0 612 792] /Parent 7 0 R /Resources > /Font > /ProcSet [/PDF /Text /ImageC] /XObject > >> /Rotate 0 /Tabs /S /Type /Page >> endobj 244 0 obj > /MediaBox [0 0 612 792] /Parent 7 0 R /Resources > /Font > /ProcSet [/PDF /Text /ImageC] /XObject > >> /Rotate 0 /Tabs /S /Type /Page >> endobj 245 0 obj > /MediaBox [0 0 612 792] /Parent 7 0 R /Resources > /Font > /ProcSet [/PDF /Text /ImageC] /XObject > >> /Rotate 0 /Tabs /S /Type /Page >> endobj 246 0 obj > /MediaBox [0 0 612 792] /Parent 7 0 R /Resources > /Font > /ProcSet [/PDF /Text /ImageC] /XObject > >> /Rotate 0 /Tabs /S /Type /Page >> endobj 247 0 obj > /MediaBox [0 0 612 792] /Parent 7 0 R /Resources > /Font > /ProcSet [/PDF /Text /ImageC] /XObject > >> /Rotate 0 /Tabs /S /Type /Page >> endobj 248 0 obj > /MediaBox [0 0 612 792] /Parent 7 0 R /Resources > /Font > /ProcSet [/PDF /Text /ImageC] /XObject > >> /Rotate 0 /Tabs /S /Type /Page >> endobj 249 0 obj > /MediaBox [0 0 612 792] /Parent 7 0 R /Resources > /Font > /ProcSet [/PDF /Text /ImageC] /XObject > >> /Rotate 0 /Tabs /S /Type /Page >> endobj 250 0 obj > /MediaBox [0 0 612 792] /Parent 7 0 R /Resources > /Font > /ProcSet [/PDF /Text /ImageC] /XObject > >> /Rotate 0 /Tabs /S /Type /Page >> endobj 251 0 obj > /MediaBox [0 0 612 792] /Parent 7 0 R /Resources > /Font > /ProcSet [/PDF /Text /ImageC] /XObject > >> /Rotate 0 /Tabs /S /Type /Page >> endobj 252 0 obj > /MediaBox [0 0 612 792] /Parent 7 0 R /Resources > /Font > /ProcSet [/PDF /Text /ImageC] /XObject > >> /Rotate 0 /Tabs /S /Type /Page >> endobj 253 0 obj > /MediaBox [0 0 612 792] /Parent 7 0 R /Resources > /Font > /ProcSet [/PDF /Text /ImageC] /XObject > >> /Rotate 0 /Tabs /S /Type /Page >> endobj 254 0 obj > /MediaBox [0 0 612 792] /Parent 7 0 R /Resources > /Font > /ProcSet [/PDF /Text /ImageC] /XObject > >> /Rotate 0 /Tabs /S /Type /Page >> endobj 255 0 obj > /MediaBox [0 0 612 792] /Parent 7 0 R /Resources > /Font > /ProcSet [/PDF /Text /ImageC] /XObject > >> /Rotate 0 /Tabs /S /Type /Page >> endobj 256 0 obj > /MediaBox [0 0 612 792] /Parent 7 0 R /Resources > /Font > /ProcSet [/PDF /Text /ImageC] /XObject > >> /Rotate 0 /Tabs /S /Type /Page >> endobj 257 0 obj > /MediaBox [0 0 612 792] /Parent 7 0 R /Resources > /Font > /ProcSet [/PDF /Text /ImageC] /XObject > >> /Rotate 0 /Tabs /S /Type /Page >> endobj 258 0 obj > /MediaBox [0 0 612 792] /Parent 7 0 R /Resources > /Font > /ProcSet [/PDF /Text /ImageC] /XObject > >> /Rotate 0 /Tabs /S /Type /Page >> endobj 259 0 obj > /MediaBox [0 0 612 792] /Parent 7 0 R /Resources > /Font > /ProcSet [/PDF /Text /ImageC] /XObject > >> /Rotate 0 /Tabs /S /Type /Page >> endobj 260 0 obj > /MediaBox [0 0 612 792] /Parent 7 0 R /Resources > /Font > /ProcSet [/PDF /Text /ImageC] /XObject > >> /Rotate 0 /Tabs /S /Type /Page >> endobj 261 0 obj > /MediaBox [0 0 612 792] /Parent 7 0 R /Resources > /Font > /ProcSet [/PDF /Text /ImageC] /XObject > >> /Rotate 0 /Tabs /S /Type /Page >> endobj 262 0 obj > /MediaBox [0 0 612 792] /Parent 7 0 R /Resources > /Font > /ProcSet [/PDF /Text /ImageC] /XObject > >> /Rotate 0 /Tabs /S /Type /Page >> endobj 263 0 obj > /MediaBox [0 0 612 792] /Parent 7 0 R /Resources > /Font > /ProcSet [/PDF /Text /ImageC] /XObject > >> /Rotate 0 /Tabs /S /Type /Page >> endobj 264 0 obj > /MediaBox [0 0 612 792] /Parent 7 0 R /Resources > /Font > /ProcSet [/PDF /Text /ImageC] /XObject > >> /Rotate 0 /Tabs /S /Type /Page >> endobj 265 0 obj > /MediaBox [0 0 612 792] /Parent 7 0 R /Resources > /Font > /ProcSet [/PDF /Text /ImageC] /XObject > >> /Rotate 0 /Tabs /S /Type /Page >> endobj 266 0 obj > /MediaBox [0 0 612 792] /Parent 7 0 R /Resources > /Font > /ProcSet [/PDF /Text /ImageC] /XObject > >> /Rotate 0 /Tabs /S /Type /Page >> endobj 267 0 obj > /MediaBox [0 0 612 792] /Parent 7 0 R /Resources > /Font > /ProcSet [/PDF /Text /ImageC] /XObject > >> /Rotate 0 /Tabs /S /Type /Page >> endobj 268 0 obj > /MediaBox [0 0 612 792] /Parent 7 0 R /Resources > /Font > /ProcSet [/PDF /Text /ImageC] /XObject > >> /Rotate 0 /Tabs /S /Type /Page >> endobj 269 0 obj > /MediaBox [0 0 612 792] /Parent 7 0 R /Resources > /Font > /ProcSet [/PDF /Text /ImageC] /XObject > >> /Rotate 0 /Tabs /S /Type /Page >> endobj 270 0 obj > /MediaBox [0 0 612 792] /Parent 7 0 R /Resources > /Font > /ProcSet [/PDF /Text /ImageC] /XObject > >> /Rotate 0 /Tabs /S /Type /Page >> endobj 271 0 obj > /MediaBox [0 0 612 792] /Parent 7 0 R /Resources > /Font > /ProcSet [/PDF /Text /ImageC] /XObject > >> /Rotate 0 /Tabs /S /Type /Page >> endobj 272 0 obj > /MediaBox [0 0 612 792] /Parent 7 0 R /Resources > /Font > /ProcSet [/PDF /Text /ImageC] /XObject > >> /Rotate 0 /Tabs /S /Type /Page >> endobj 273 0 obj > /MediaBox [0 0 612 792] /Parent 7 0 R /Resources > /Font > /ProcSet [/PDF /Text /ImageC] /XObject > >> /Rotate 0 /Tabs /S /Type /Page >> endobj 274 0 obj > /MediaBox [0 0 612 792] /Parent 7 0 R /Resources > /Font > /ProcSet [/PDF /Text /ImageC] /XObject > >> /Rotate 0 /Tabs /S /Type /Page >> endobj 275 0 obj > /MediaBox [0 0 612 792] /Parent 7 0 R /Resources > /Font > /ProcSet [/PDF /Text /ImageC] /XObject > >> /Rotate 0 /Tabs /S /Type /Page >> endobj 276 0 obj > /MediaBox [0 0 612 792] /Parent 7 0 R /Resources > /Font > /ProcSet [/PDF /Text /ImageC] /XObject > >> /Rotate 0 /Tabs /S /Type /Page >> endobj 277 0 obj > /MediaBox [0 0 612 792] /Parent 7 0 R /Resources > /Font > /ProcSet [/PDF /Text /ImageC] /XObject > >> /Rotate 0 /Tabs /S /Type /Page >> endobj 278 0 obj > /MediaBox [0 0 612 792] /Parent 7 0 R /Resources > /Font > /ProcSet [/PDF /Text /ImageC] /XObject > >> /Rotate 0 /Tabs /S /Type /Page >> endobj 279 0 obj > /MediaBox [0 0 612 792] /Parent 7 0 R /Resources > /Font > /ProcSet [/PDF /Text /ImageC] /XObject > >> /Rotate 0 /Tabs /S /Type /Page >> endobj 280 0 obj > /MediaBox [0 0 612 792] /Parent 7 0 R /Resources > /Font > /ProcSet [/PDF /Text /ImageC] /XObject > >> /Rotate 0 /Tabs /S /Type /Page >> endobj 281 0 obj > /MediaBox [0 0 612 792] /Parent 7 0 R /Resources > /Font > /ProcSet [/PDF /Text /ImageC] /XObject > >> /Rotate 0 /Tabs /S /Type /Page >> endobj 282 0 obj > /MediaBox [0 0 612 792] /Parent 7 0 R /Resources > /Font > /ProcSet [/PDF /Text /ImageC] /XObject > >> /Rotate 0 /Tabs /S /Type /Page >> endobj 283 0 obj > /MediaBox [0 0 612 792] /Parent 7 0 R /Resources > /Font > /ProcSet [/PDF /Text] >> /Rotate 0 /Tabs /S /Type /Page >> endobj 284 0 obj > /Font > /ProcSet [/PDF /Text /ImageC /ImageI] /XObject > >> /Rotate 0 /Type /Page /Annots [1316 0 R] >> endobj 285 0 obj > endobj 286 0 obj > endobj 287 0 obj > endobj 288 0 obj > stream xyp}h if&i22S4dIҤMIv1M6N2iCMdhJƷ|`cc|bԧ$>uCƦHZmp:˫߻Z~Ϯ}ww?~_R

  2.1 Основные этические системы — Этика в правоохранительной деятельности

  При обучении разрешению этических дилемм важно уметь сформулировать разумное обоснование того, почему мы считаем, что одно решение кажется правильным, а другое — неправильным. Базовое понимание основных этических теорий поможет нам прийти к этическому решению и научиться формулировать и обосновывать это решение.

  Иногда некоторые этические теории могут показаться излишне философскими для наших целей; мы можем даже задаться вопросом, почему мы должны изучать теории, которые иногда разрабатывались столетия назад, когда мы в основном имеем дело с проблемами сегодняшнего дня.В других случаях некоторые этические теории могут показаться властными. Однако теории, на которые мы здесь обращаемся, важны для того, чтобы помочь нам понять, почему решения, которые мы принимаем или кто-то другой принимает, этичны или неэтичны.

  Например, может быть принято решение, которое на первый взгляд кажется неэтичным, но когда мы осознаем философскую систему, используемую при принятии решения, мы можем понять корень этого решения и, по крайней мере, увидеть предполагаемая мораль. Это позволяет нам рассматривать этические вопросы с разных точек зрения и помогает нам принимать обоснованные решения.

  Эта книга посвящена в первую очередь нормативной этике и пониманию только общих нормативных этических теорий. Анализируя нормативные теории этики, мы можем иметь четкое представление о моральных решениях, которые мы должны принимать, или о причинах, по которым некоторые люди принимают решения, которые они принимают. Мы рассмотрим этические теории лишь кратко, поскольку в центре внимания этой книги находятся современные этические проблемы, с которыми сталкиваются правоохранительные органы. Описание следующих этических теорий очень простое и касается только тех моментов, которые необходимы для базового понимания в контексте правоохранительной деятельности.Включены примеры того, как теория может иметь отношение к правоохранительным органам и помогать им.

  Есть три категории этических теорий:

  1. Нормативная этика
  2. Мета-этика
  3. Прикладная этика

  Нормативные теории говорят нам не только о том, что мы должны делать, но также и о том, почему мы делаем вещи, которые в некоторых случаях могут показаться противоречащими тому, что, по нашему мнению, могло бы быть этическим решением. Такие теории часто называют этическими системами, потому что они предоставляют систему, которая позволяет людям определять этические действия, которые им следует предпринять (Pollock, 2007).Эванс и Макмиллан (2014, стр. 27) определяют нормативную этику как «теории этики, связанные с нормами, стандартами или критериями, определяющими принципы этического поведения». Наиболее распространенными примерами нормативных этических теорий являются утилитаризм, кантовская этика, основанная на долге (деонтология), и теория божественного повеления, которые описаны ниже в этой главе. Эти системы используются людьми для принятия решений, когда они сталкиваются с этическими дилеммами.

  Метаэтика не касается того, как мы должны себя вести; скорее, метаэтика больше связана с изучением самой этической теории.Здесь интерес к оценке моральных и этических теорий и систем. Например, моральный релятивизм — это метаэтическая теория, потому что она интерпретирует дискуссии вокруг этики; в рамках морального релятивизма задается вопрос: «Относительна ли этика в культурном отношении?» Эванс и Макмиллан (2014, с. 27) определяют метаэтику как «теории этики, связанные с моральными концепциями, теориями и значением морального языка. Поллок (2007, стр. 6) далее определяет метаэтику как «дисциплину, которая исследует значение этических систем и выясняет, являются ли они относительными или универсальными, созданы сами собой или не зависят от человеческого творения.”

  Для целей этой книги метаэтика будет относиться к тому, как мы смотрим и понимаем нормативные этические теории. Говоря более кратко, метаэтика касается интерпретации и оценки языка, используемого в нормативных этических теориях.

  Прикладная этика описывает, как мы применяем нормативные теории к конкретным вопросам, обычно связанным с работой или принадлежностью к организации; например, политики и процедуры организаций или этические кодексы байкеров вне закона в сравнении с этическими кодексами сотрудников полиции.Эванс и Макмиллан (2014, с. 27) определяют прикладную этику как «теории этики, связанные с применением нормативной этики к конкретным этическим вопросам». Примером может служить знание и применение этического кодекса исправительных учреждений Британской Колумбии в качестве сотрудника исправительных учреждений Британской Колумбии или соблюдение этического кодекса полиции Британской Колумбии в качестве сотрудника полиции.

  С обзором трех категорий этических теорий мы дополнительно проанализируем каждую этическую теорию или систему.

  Нормативные этические теории, которые кратко рассматриваются в этой главе:

  • Утилитаризм
  • Деонтология
  • Этика добродетели
  • Этика заботы
  • Эгоизм
  • Религия или теория божественного повеления
  • Естественный закон
  • Теория общественного договора
  • Теория справедливости Ролза
  • Моральный релятивизм

  Развивайте свою морально-этическую систему — любовь сильнее

  Этот пост показывает вам, как разработать свою собственную морально-этическую систему, и объясняет, почему вы, возможно, захотите этого.

  Большинство из нас знает, что мы должны быть моральными, но мы не можем точно знать, как быть моральными. Мы можем даже задаться вопросом, приносит ли нам моральная выгода. Когда у нас нет четкого представления о том, что такое мораль и почему, мы часто чувствуем, что это список правил, которые люди придумывают, чтобы гарантировать, что мы действуем приемлемым для них образом. Но, мы беспокоимся, возможно, нам это не выгодно.

  Хорошо ли нам быть этичными и нравственными? Почему?

  Конечно, это заставляет нас чувствовать себя бунтовщиками.И иногда это также может заставить нас задуматься, стоит ли нам вообще беспокоиться о морали. Понятно, почему у нас есть эти подозрения, но этика и мораль действительно могут дать нам силы. Они могут помочь нам действовать более уверенно и целеустремленно. И они также могут помочь нам быть хозяевами своей жизни, позволяя другим быть хозяевами своей жизни.

  Кроме того, этика и мораль помогают нам жить более цельной, последовательной и значимой жизнью, потому что они дают нам принципы, по которым нужно жить.Если мы не живем в соответствии с принципами, мы, скорее всего, будем жить в соответствии с такими влияниями, как импульс, эмоции, привычки, давление со стороны сверстников, инстинкт или амбиции. Ни одно из этих влияний само по себе не является плохим, но если у нас нет принципов, которые помогли бы нам различать, полезны они или нет, жизнь исключительно за счет таких влияний часто приводит нас к неприятностям.

  Пример

  Например, наши эмоции могут сильно влиять на наши действия, но только тогда, когда мы используем этические принципы, чтобы помочь нам решить, какие эмоции полезны, а какие нет.Например, действие исключительно на эмоции гнева, не задумываясь о том, как конструктивно справиться с гневом, скорее всего, доставит нам неприятности.

  Действия без четких принципов часто заставляют нас действовать хаотично, безрассудно и противоречиво. Это не способ жить долго, потому что он часто заставляет нас действовать вопреки нашим собственным интересам и интересам других. Вот почему изучение этики и морали так полезно: оно помогает нам раскрыть наши собственные жизненные принципы.

  Что такое этика и мораль?

  Прежде чем я продолжу, позвольте мне определить два важных слова, которые я уже использовал довольно часто: этика и мораль . Некоторые люди используют эти слова как синонимы. Другие думают, что слово мораль относится к основным принципам, по которым мы живем, а этика относится к тому, как мы воплощаем эти принципы в жизнь посредством нашего поведения в обществе.

  Как бы вы ни использовали эти термины, важно отметить, что моральное и этическое поведение имеет как внутреннее, так и внешнее измерение.Это относится как к воспитанию определенного характера, так и к последовательному определенному поведению в мире. Для простоты я буду использовать слово этика и далее для обозначения принципов и действий, которые мы принимаем, чтобы жить хорошо в этом мире.

  В этом посте я расскажу вам о трех наиболее распространенных и влиятельных этических системах. Но прежде чем я это сделаю, позвольте мне сказать вам, что я не собираюсь делать.

  Чего я не собираюсь делать в этом посте

  Я , а не , собираюсь рассказывать вам о конкретной этической системе, которую вы должны принять.Я не собираюсь, например, давать вам список из пяти правил и говорить вам: «Чтобы быть этичным, вы должны следовать этим правилам». Одна из важнейших составляющих этичного поведения — это выработать веские причины для того, чтобы поступать так, как вы. Итак, я бы предпочел рассказать вам о различных этических возможностях, их преимуществах и недостатках и позволить вам взять на себя ответственность за то, как жить своей жизнью.

  Перед тем, как я начну, хочу сделать еще одно предостережение.

  Многие люди считают, что быть этичным человеком — это синоним следования определенной религии, философии, политической партии или научной теории.Понятно, почему люди могут в это поверить. В конце концов, эти области обучения часто дают нам очень полезные правила жизни.

  Однако, если мы внимательно рассмотрим этот вопрос, мы скоро поймем, что члены одной и той же группы (будь то религиозная, политическая, научная или что-то еще) расходятся во мнениях относительно того, как интерпретировать значение ее собственных священных писаний, групповой философии. , или правила.

  Итак, даже если мы принадлежим к такой группе, мы должны в конечном итоге решить, как интерпретировать правила, философию или священные писания этой группы.Мы делаем это, интерпретируя это через принятые нами этические принципы.

  Следовательно, мы не можем избежать нашей этической ответственности.

  Принимая нашу этическую ответственность

  Учитывая это, я хотел бы познакомить вас с тремя этическими системами, которые могут помочь вам принять свою этическую ответственность и помочь вам решить, как, по вашему мнению, лучше всего жить. Эти три системы являются классическими западными этическими системами. В следующих статьях я также расскажу вам о некоторых современных и восточных этических системах.

  Вот краткое введение в системы. Я исследую каждую из систем более подробно в следующих публикациях:

  Этика добродетели :

  Эта система этики развита в трудах Аристотеля [1], таких как Никомахова этика . (Он никогда не называет свою этику этикой добродетели. Скорее, это современное название, применяемое к системам этики Аристотеля и этике других философов, подобных ему.) Этика добродетели Аристотеля предполагает, что моральное действие — это то, что демонстрирует среднее (соответствующее количество) добродетели.

  Средство добродетели позволяет избежать избытка или недостатка некоторых желательных черт характера, таких как храбрость, великодушие и щедрость.

  Например, если мы демонстрируем лишних смелости, мы дерзки и безрассудны. Если мы покажем недостаток мужества, мы трусливы и робки. Для Аристотеля истинное мужество — это идеальное количество черт характера, которое нам нужно проявлять, когда мы сталкиваемся с пугающими и опасными ситуациями. Не все специалисты по этике добродетели делают упор на средство добродетели, и не все специалисты по этике добродетели соглашаются с тем, какие добродетели являются наиболее важными.

  Однако все специалисты по этике добродетели склонны подчеркивать, что правильный способ действовать этично — это развивать этический характер и действовать так, как поступил бы этичный человек. Это влечет за собой развитие в жизни определенных добродетелей.

  Деонтологическая этика:

  Эта система этики развита в трудах Иммануила Канта, таких как Основы метафизики морали . (Он также никогда не называет свою этику деонтологической этикой.) Кант считает, что моральное действие — это действие, которое мы можем заставить всех делать каждый.Этот моральный принцип называется категорическим императивом .

  Например, Кант считает ложь аморальной, потому что мы не можем заставить всех лгать. Фактически, если бы все стали практиковать ложь, она больше не работала бы. Ложь работает только тогда, когда люди обычно говорят правду, и мы делаем себя исключением из правил, лгая.

  Рассмотрим другой пример.

  Кант сказал бы, что разрезание линии аморально, потому что мы не можем заставить всех всех придерживаться линии.Фактически, если каждый будет практиковать обрезку линий, обрезка линий больше не будет работать. Единственный способ сократить очередь — это если другие люди обычно будут стоять в очереди, а мы делаем себя исключением из правил.

  Другой способ сформулировать категорический императив Канта: не делать себя исключением из правил.

  Утилитарная этика :

  Эту систему этики разработали несколько философов, наиболее влиятельным из которых, вероятно, является Джон Стюарт Милль.Он развивает свою версию этой этической системы в своей книге « Утилитаризм». Милл утверждает, что моральное действие — это действие, которое максимизирует удовольствие и сводит к минимуму боль для большинства людей. Он также считает, что качество нашего удовольствия так же важно, как и количество нашего удовольствия. Милль сказал: «Лучше жить недовольным человеком, чем довольным свиньей».

  Заключительный вопрос

  Какая из этих трех систем кажется вам лучшей, помогая вам принимать этические решения? Почему?

  Следите за новостями по каждой из этих систем…

  *****

  Если вам понравился этот пост, поделитесь им в социальных сетях.

  Я также приглашаю вас следить за моим блогом. Вы можете найти кнопку подписки справа или внизу этой страницы.

  Вы можете прочитать следующий пост из этой серии, в котором подробно рассматривается этика Аристотеля, здесь:

  Как процветать, взращивая добродетели

  Подробнее об этике Канта можно прочитать здесь:

  Как развить добрую волю

  Подробнее об этике Милля можно прочитать здесь:

  Как добиться максимального счастья и уменьшить боль

  Философские работы Аристотеля, Канта и Милля можно прочитать здесь:

  Никомахова этика Аристотеля

  Основы метафизики морали Канта

  Милля Утилитарная этика

  ******

  Сноски

  [1] Все трое философов, о которых я пишу в этом посте, являются историческими философами, но я пишу о них в настоящем времени, потому что их работы по-прежнему влияют на моральные и этические дискуссии сегодня.

  3 типа этических систем, которым необходимо следовать

  Какие этические системы вы можете использовать, чтобы руководствоваться своим жизненным выбором? Этические системы обычно можно разделить на три категории: деонтологические, телеологические и этические, основанные на добродетелях. Первые две считаются деонтическими или основанными на действии теориями морали, поскольку они полностью сосредоточены на действиях, которые совершает человек.

  Когда действия оцениваются морально правильными на основании их последствий, мы пользуемся телеологической или консеквенциалистской этической теорией.Когда действия оцениваются морально правильными на основании того, насколько хорошо они соответствуют некоторому набору обязанностей, мы получаем деонтологическую этическую теорию, которая является общей для теистических религий.

  В то время как эти первые две системы сосредоточены на вопросе «Что мне делать?», Третья задает совершенно другой вопрос: «Каким человеком я должен быть?». Таким образом, у нас есть этическая теория, основанная на добродетелях — она ​​оценивает не действия как правильные или неправильные, а скорее характер человека, совершающего эти действия. Человек, в свою очередь, принимает моральные решения, основываясь на том, какие действия сделают его хорошим человеком.

  Деонтология и этика — соблюдайте правила и свои обязанности

  Деонтологические моральные системы характеризуются в первую очередь акцентом на соблюдение независимых моральных правил или обязанностей. Чтобы сделать правильный моральный выбор, вам просто нужно понять, каковы ваши моральные обязанности и какие существуют правильные правила, регулирующие эти обязанности. Когда вы следуете своему долгу, вы ведете себя нравственно. Когда вы не выполняете свой долг, вы поступаете аморально. Деонтологическую моральную систему можно увидеть во многих религиях, где вы следуете правилам и обязанностям, которые, как говорят, установлены Богом или церковью.

  Телеология и этика — последствия вашего выбора

  Телеологические моральные системы характеризуются в первую очередь акцентом на последствиях, которые может иметь любое действие (по этой причине их часто называют консеквенциалистскими моральными системами, и здесь используются оба термина). Чтобы сделать правильный моральный выбор, вы должны понимать, к чему приведет ваш выбор. Когда вы делаете выбор, который приводит к правильным последствиям, вы действуете морально; когда вы делаете выбор, который приводит к неправильным последствиям, вы поступаете аморально.Проблема заключается в том, чтобы определить правильные последствия, когда действие может привести к различным результатам. Кроме того, может существовать тенденция к тому, чтобы цель оправдывала средства.

  Этика добродетели — развитие хороших качеств характера

  Этические теории, основанные на добродетели, уделяют гораздо меньше внимания тем правилам, которым люди должны следовать, и вместо этого сосредотачиваются на помощи людям в развитии хороших черт характера, таких как доброта и щедрость. Эти черты характера, в свою очередь, позволят человеку принимать правильные решения в дальнейшей жизни.Теоретики добродетели также подчеркивают, что людям необходимо научиться избавляться от дурных привычек характера, таких как жадность или гнев. Они называются пороками и мешают стать хорошим человеком.

  2.1 Основные этические системы — Этика в правоохранительной деятельности

  При обучении разрешению этических дилемм важно уметь сформулировать разумное обоснование того, почему мы считаем, что одно решение кажется правильным, а другое — неправильным. Базовое понимание основных этических теорий поможет нам прийти к этическому решению и научиться формулировать и обосновывать это решение.

  Иногда некоторые этические теории могут показаться излишне философскими для наших целей; мы можем даже задаться вопросом, почему мы должны изучать теории, которые иногда разрабатывались столетия назад, когда мы в основном имеем дело с проблемами сегодняшнего дня. В других случаях некоторые этические теории могут показаться властными. Однако теории, на которые мы здесь обращаемся, важны для того, чтобы помочь нам понять, почему решения, которые мы принимаем или кто-то другой принимает, этичны или неэтичны.

  Например, может быть принято решение, которое на первый взгляд кажется неэтичным, но когда мы осознаем философскую систему, используемую при принятии решения, мы можем понять корень этого решения и, по крайней мере, увидеть предполагаемая мораль.Это позволяет нам рассматривать этические вопросы с разных точек зрения и помогает нам принимать обоснованные решения.

  Эта книга посвящена в первую очередь нормативной этике и пониманию только общих нормативных этических теорий. Анализируя нормативные теории этики, мы можем иметь четкое представление о моральных решениях, которые мы должны принимать, или о причинах, по которым некоторые люди принимают решения, которые они принимают. Мы рассмотрим этические теории лишь кратко, поскольку в центре внимания этой книги находятся современные этические проблемы, с которыми сталкиваются правоохранительные органы.Описание следующих этических теорий очень простое и касается только тех моментов, которые необходимы для базового понимания в контексте правоохранительной деятельности. Включены примеры того, как теория может иметь отношение к правоохранительным органам и помогать им.

  Обзор этических теорий

  Есть три категории этических теорий:

  1. Нормативная этика
  2. Мета-этика
  3. Прикладная этика

  Нормативные теории говорят нам не только о том, что мы должны делать, но также и о том, почему мы делаем вещи, которые в некоторых случаях могут показаться противоречащими тому, что, по нашему мнению, могло бы быть этическим решением.Такие теории часто называют этическими системами, потому что они предоставляют систему, которая позволяет людям определять этические действия, которые им следует предпринять (Pollock, 2007). Эванс и Макмиллан (2014, стр. 27) определяют нормативную этику как «теории этики, связанные с нормами, стандартами или критериями, определяющими принципы этического поведения». Наиболее распространенными примерами нормативных этических теорий являются утилитаризм, кантовская этика, основанная на долге (деонтология), и теория божественного повеления, которые описаны ниже в этой главе.Эти системы используются людьми для принятия решений, когда они сталкиваются с этическими дилеммами.

  Метаэтика не касается того, как мы должны себя вести; скорее, метаэтика больше связана с изучением самой этической теории. Здесь интерес к оценке моральных и этических теорий и систем. Например, моральный релятивизм — это метаэтическая теория, потому что она интерпретирует дискуссии вокруг этики; в рамках морального релятивизма задается вопрос: «Относительна ли этика в культурном отношении?» Эванс и Макмиллан (2014, стр.27) определяет метаэтику как «теории этики, связанные с моральными концепциями, теориями и значением морального языка». Поллок (2007, стр. 6) далее определяет метаэтику как «дисциплину, которая исследует значение этических систем и выясняет, являются ли они относительными или универсальными, созданы сами собой или не зависят от человеческого творения».

  Для целей этой книги метаэтика будет относиться к тому, как мы смотрим и понимаем нормативные этические теории. Говоря более кратко, метаэтика касается интерпретации и оценки языка, используемого в нормативных этических теориях.

  Прикладная этика описывает, как мы применяем нормативные теории к конкретным вопросам, обычно связанным с работой или принадлежностью к организации; например, политики и процедуры организаций или этические кодексы байкеров вне закона в сравнении с этическими кодексами сотрудников полиции. Эванс и Макмиллан (2014, с. 27) определяют прикладную этику как «теории этики, связанные с применением нормативной этики к конкретным этическим вопросам». Примером может служить знание и применение этического кодекса исправительных учреждений Британской Колумбии в качестве сотрудника исправительных учреждений Британской Колумбии или соблюдение этического кодекса полиции Британской Колумбии в качестве сотрудника полиции.

  С обзором трех категорий этических теорий мы дополнительно проанализируем каждую этическую теорию или систему.

  Нормативные этические теории, которые кратко рассматриваются в этой главе:

  • Утилитаризм
  • Деонтология
  • Этика добродетели
  • Этика заботы
  • Эгоизм
  • Религия или теория божественного повеления
  • Естественный закон
  • Теория общественного договора
  • Теория справедливости Ролза
  • Моральный релятивизм

  Этические теории

  Как упоминалось ранее, Рэй предполагает, что этика — это одновременно искусство и наука.Обычно существует три философских подхода к этическому мышлению, которые можно считать научными:

  1. утилитарная этика
  2. деонтологическая этика
  3. этика добродетели

  Когда люди говорят об этих областях, они обычно обсуждают область этики, известную как нормативная этика, или процесс рассмотрения и определения этического поведения.

  Утилитарная этика

  Первую этическую систему нормативной этики, утилитаризм, часто отождествляют с концепцией «величайшее благо для наибольшего числа».«Идея состоит в том, что этические решения принимаются на основе последствий действия, поэтому его также иногда называют консеквенциализмом. Интересно, что Куртин, Галликано и Мэтью обнаружили, что, сталкиваясь с этическими ситуациями в связях с общественностью, «миллениалы будут использовать утилитарные рассуждения, чтобы избежать конфронтации и достичь консенсуса». Привлекательность этой этической точки зрения может заключаться в том, что она кажется способом взвесить влияние поведения и определить наибольшее благо для наибольшего числа людей.

  Хотя эта идея поначалу может показаться привлекательной, особенно в той области, которая имеет основной долг перед общественностью, она не обеспечивает прочной этической основы для принятия решений. Когда специалисты по связям с общественностью полагаются на утилитарную этику при принятии решений, возникают три основных опасения.

  Во-первых, вместо того, чтобы смотреть на сам выбор или действие, лица, принимающие решения, вынуждены угадывать потенциальные результаты своего выбора, чтобы определить, что является этичным.Груниг считает, что это ошибочная линия рассуждений, когда он предположил, что: «Мы считаем, что, напротив, связи с общественностью должны быть основаны на мировоззрении, которое включает этику в процесс связей с общественностью, а не на точке зрения, которая обсуждает этику своих отношений с общественностью. результаты. » Другими словами, этика должна касаться процесса принятия решений, а не только результата, которого нельзя гарантировать.

  Во-вторых, утилитарная этика также «ставит вопросы о конфликте в отношении того, какой сегмент общества следует считать наиболее важным» при оценке «блага» или результата.Другими словами, если решение серьезно вредит группе меньшинства, будет ли этичным, если это решение принесет пользу большинству? Это, по-видимому, противоречит цели связей с общественностью по построению взаимовыгодных отношений, независимо от количества людей в конкретной группе заинтересованных сторон.

  Третье возражение заключается в том, что не всегда можно предсказать результат действия. Боуэн отмечает, что «последствия слишком непредсказуемы, чтобы можно было точно измерить этичность ситуации.Другими словами, последствия действий могут быть очень нестабильными или даже непредсказуемыми. Следовательно, использование результатов в качестве меры этики не предоставит профессионалам точного способа измерения этичности решений. Специалисты должны иметь возможность оценивать решения и выбор, руководствуясь конкретными этическими принципами, вместо того, чтобы надеяться, что определенные результаты приведут к их этическому выбору.

  Многие ученые, занимающиеся связями с общественностью, идентифицируют эти, а также другие проблемы, как свидетельство того, что утилитаризм, иногда называемый консеквенциализмом из-за концепции, основанной на последствиях решения, не так сильно подходит для профессиональной этики связей с общественностью.

  Деонтологическая этика

  Вторая важная концепция, деонтологическая этика, связана с отцом современной деонтологии Иммануилом Кантом. Он был известен своим «категорическим императивом», который ищет трансцендентные принципы, применимые ко всем людям. Идея состоит в том, что «к людям следует обращаться с достоинством и уважением, потому что они имеют права». Другими словами, можно утверждать, что в деонтологической этике «люди обязаны уважать права других людей и относиться к ним соответствующим образом.«Основная концепция, лежащая в основе этого, заключается в том, что есть объективные обязательства или обязанности, которые требуются от всех людей. Таким образом, когда вы сталкиваетесь с этической ситуацией, процесс сводится просто к определению своего долга и принятию соответствующего решения.

  Однако проблемы с этой точкой зрения включают: 1) конфликты, которые возникают, когда нет согласия относительно принципов, включенных в решение; 2) последствия «правильного» выбора, который имеет плохие последствия; и 3) какие решения следует принимать при конфликте обязанностей.Эти проблемы определенно следует учитывать, полагаясь на это как на этическую систему.

  Однако, несмотря на эти опасения, многие пришли к выводу, что деонтология представляет собой наиболее надежную модель прикладной этики общественных отношений. Боуэн, например, предполагает, что «деонтология основана на моральной автономии личности, подобной автономии и свободе от посягательств, которые общественные отношения стремятся считаться превосходными. Эта идеологическая последовательность дает теории, изложенной здесь, прочную теоретическую основу с практикой связей с общественностью, а также выполняет нормативную функцию теории.Точно так же, как полагают Фитцпатрик и Готье, «практикующим врачам нужна какая-то основа, чтобы судить о правильности решений, которые они принимают каждый день. Им нужны этические принципы, основанные на фундаментальных ценностях, которые определяют их работу как специалистов по связям с общественностью ». Ключевой идеей этой концепции является предположение о том, что должна существовать некая объективная мораль, на которую профессионалы полагаются при определении этического поведения.

  Этика добродетели

  Наконец, третья и растущая область философских рассуждений с этикой известна как этика добродетели, которая в последние годы привлекла все больше внимания в исследованиях по связям с общественностью.Эта философия восходит к Аристотелю и основана на добродетелях человека, принимающего решение. Принцип этики добродетели — это, по сути, «то, что делает хорошего человека» или, для целей данного обсуждения, «что делает хорошего профессионала по связям с общественностью?» Этика добродетели требует, чтобы лицо, принимающее решения, понимало, какие добродетели хороши для связей с общественностью, а затем решения принимаются в свете этих конкретных добродетелей. Например, если добродетель честности имеет первостепенное значение для хорошего специалиста по связям с общественностью, то все решения должны приниматься этично, чтобы гарантировать сохранение честности.

  Хотя популярность этой теории растет, можно сделать несколько возражений. Во-первых, с точки зрения профессии по связям с общественностью, акцент на достоинствах самого профессионала, кажется, упускает из виду важность и роль обязательств перед клиентами и общественностью. Индустрия — это не просто то, что люди по связям с общественностью делают сами, но, в конечном итоге, влияние на общество. Кроме того, он также может столкнуться с тем же препятствием, что и деонтологическая этика, при наличии противоречивых добродетелей.Если есть добродетель лояльности к клиенту и честности по отношению к публике, что происходит, когда они конфликтуют? На что полагаться профессионалу?

  Эти три теории этики (утилитарная этика, деонтологическая этика, этика добродетели) составляют основу разговоров о нормативной этике. Однако важно, чтобы специалисты по связям с общественностью также понимали, как применить эти концепции к реальной практике своей профессии. Этическое обсуждение, которое фокусируется на том, как профессионал принимает решения, известное как прикладная этика, в значительной степени зависит от роли или цели профессии в обществе.

  Следующая страница: Этическое решение на основе определения

  Лидерство — этические системы

  Макиавелли (вверху) сказал политическим лидерам, что для них важнее, чтобы их боялись, чем любили. Возможно, он был прав в беззаконные времена со слабыми институтами. Но в сегодняшнем деловом мире для большинства отраслей данные свидетельствуют об обратном.

  Хорошо это или плохо, лидеры в организациях обладают властью определять этическое поведение сотрудников, устанавливая стандарты, моделируя (подавая хороший пример) и применяя последствия.Философы обсуждали этическое лидерство (как и то, что лидеры должны делать ) в течение довольно долгого времени, но эта тема является относительно новой как область социально-научных исследований.

  Этичные лидеры — это образцы для подражания, которые сообщают о важности этических стандартов, заставляют своих сотрудников соблюдать эти стандарты и, что особенно важно, создают среду, в которой работают и живут другие, которая способствует этичному поведению. Лидеры также передают этику, выстраивая доброжелательные отношения и обучая других думать об этических вопросах, укрепляя этическое поведение среди сотрудников и воспитывая будущих этических лидеров.В эссе « Fast Company », написанном соавтором ES Дэвидом Майером, показано, почему лидерам нужно больше, чем просто быть хорошим человеком, чтобы вдохновлять сотрудников на этичное поведение.

  Лидеры могут влиять на политику, культуру и поведение организации. В результате этическое лидерство может быть самым важным рычагом в этической системе, предназначенной для поддержки этичного поведения.

  Чтобы улучшить этическое лидерство, необходимо исследовать его многочисленные преимущества, а также психологические и социальные механизмы, которые их создают.Также крайне важно знать, какими качествами обладают лидеры с высоким этическим лидерством, и как лидеры учатся и выбирают свой стиль лидерства.

  ИДЕИ, КОТОРЫЕ МОЖНО ПРИМЕНИТЬ (на основе исследования, описанного ниже)

  Вернуться к началу

  Сделайте этику явным приоритетом для вашего руководства. Быть этичным лидером — значит не быть хорошим человеком. Этичные лидеры делают этику четкой и последовательной частью своих лидерских программ, устанавливают стандарты, моделируют соответствующее поведение и привлекают всех к ответственности.Они честны, особенно когда трудно рассказать правду.

  Сделайте этическую культуру частью каждой функции, связанной с персоналом в вашей организации. Лидеры должны упорно трудиться, используя системы найма, обучения и управления эффективностью, чтобы привлечь нужных сотрудников, а затем помочь им изучить и усвоить основополагающие ценности организации, в значительной степени за счет понимания того, какое поведение руководители делают, а какие не поощряют.

  Поощряйте, оценивайте и поощряйте этическое лидерство на нескольких уровнях. Этическое лидерство сверху важно — потому что оно создает среду, в которой могут процветать этические лидеры более низкого уровня, — но этическое лидерство на уровне супервизора оказывает огромное влияние на отношение и поведение последователей. Менеджеров среднего звена следует поощрять:

  • Регулярно сообщать о проблемах соблюдения правовых норм и этики (C&E) сотрудникам в их рабочем подразделении;
  • Убедитесь, что «производительность» C&E адекватно измеряется и отражается в оценках сотрудников и решениях о компенсации;
  • Будьте внимательны к примерному этическому поведению в рабочем подразделении и, при необходимости, хвалите такое поведение перед другими в подразделении (если только сотрудник не предпочитает конфиденциальность).

  Активно управляйте цифровыми каналами связи для поддержки передачи сообщений руководству. По мере роста оцифровки и виртуальной / распределенной работы, появляется важный выбор в отношении коммуникации. Количество, качество и способы общения, которые используют лидеры, могут повлиять на их способность осуществлять этическое лидерство или выступать в качестве образцов для подражания.


  НАПРАВЛЕНИЯ ИССЛЕДОВАНИЙ

  Вернуться к началу

  Есть ли у этических лидеров особые характеристики? Исследователи обнаружили несколько личностных качеств, которые чаще встречаются у лидеров, которых их последователи считают лидерами с этической точки зрения.Эти черты включают:

  • 1) Добросовестность (склонность к организованности, ответственности и трудолюбия) и снисходительность (склонность действовать сообща, бескорыстно) положительно связаны с этическим лидерством (Babalola et al., 2019; Kalshoven, Den Hartog , and DeHoogh, 2011; Özbağ, 2016; Walumbwa & Schaubroeck, 2009). Сознательные лидеры обладают более высоким самоконтролем, действуют осторожно и выполняют взятые на себя обязательства. Приятные лидеры более симпатичны и преуспевают в построении отношений.
  • 2) Сильная моральная идентичность (Mayer et al., 2012), степень, в которой люди считают важным определить себя как хорошего человека с моральными качествами. Это особенно предсказывает этическое поведение лидера, когда моральная идентичность интернализована (Chuang & Chiu, 2018; Cohen et al., 2014; Skubinn & Herzog 2016)) и сопровождается подлинной, а не высокомерной гордостью (Sanders et al., 2018). Гордость подлинна, когда она связана с доверием, завоеванным достижениями, и порождает просоциальную мотивацию.Губристическая гордость, напротив, включает в себя самомнение или высокомерие и, как правило, приводит к антисоциальной мотивации.
  • 3) Продвинутое когнитивное нравственное развитие, которое позволяет лидерам решать этические проблемы сложным образом, в соответствии с теориями справедливости и прав (Jordan et al., 2013). Более продвинутое моральное развитие / рассуждение может привести к менее макиавеллистскому и авторитарному лидерству (Mason & Mudrack, 2019). Макиавеллистские лидеры действуют из корыстных интересов и могут рассматривать других людей как нечто одноразовое.Авторитарные лидеры доверяют законным авторитетам и поощряют подчинение социальным нормам и нормам поведения. Лидеры с развитым моральным рассуждением вместо этого принимают решения, используя более чуткий, альтруистический, контекстный подход и без строгого соблюдения норм.

  Имеет ли значение этическое лидерство? Этическое лидерство имеет много преимуществ. Исследования показали, что этическое лидерство связано с положительными результатами сотрудников, включая этическое поведение сотрудников, приверженность, удовлетворенность работой, самоэффективность, вовлеченность в работу и организационную идентификацию (Bedi, Alpaslan & Green, 2016).Этическое лидерство также связано с более полезным поведением сотрудников, возможно, потому, что этические лидеры моделируют такое поведение (Mayer et al., 2009; Walumbwa & Schaubroeck, 2009). Помимо увеличения позитивного поведения, этическое лидерство также снижает уровень девиантного или неэтичного поведения (Mayer et al., 2009; Mayer et al., 2012). Когда в социальной среде действительно происходят неэтичные действия, сотрудники, у которых есть этичный лидер, с большей вероятностью сообщат о правонарушении руководству, потому что этические лидеры создают психологически безопасную среду и им доверяют, что они будут справедливо и осторожно обращаться с сообщениями.

  Остракизм, главный барьер для включения, можно предотвратить с помощью этического лидерства (Babalola et al., 2017; Christensen-Salem et al., 2020). Сотрудники могут подвергаться остракизму (намеренно исключены) по разным причинам, включая их убеждения, образ жизни, личность или другие личные характеристики. На рабочих местах с растущим разнообразием (демографическим, политическим, культурным) лидерство, поддерживающее гармонию на рабочем месте, может иметь огромное и возрастающее значение. Создание более сильного климата отношений и стимулирование коллективного осознания кажутся механизмами, с помощью которых этические лидеры могут предотвратить остракизм.

  Приверженность этичному лидерству, кажется, окупается. Исследование, обобщенное в Harvard Business Review , показало, что хорошее руководство влияет на чистую прибыль. Исследователи обнаружили, что у генеральных директоров, сотрудники которых высоко оценивали их характер, средняя рентабельность активов за двухлетний период составляла 9,35%. Это почти в пять раз больше, чем у людей с низким рейтингом; их ROA в среднем составляла всего 1,93%. Другие материалы в Киле, Return on Character , 2015.

  Если этическое лидерство полезно, как оно работает? Истинное понимание преимуществ этического лидерства требует знания психосоциальных процессов, посредством которых оно действует.Важные процессы, объясняющие преимущества этического лидерства, по-видимому, исходят из теории социального обучения (ролевое моделирование), теории социального обмена (построение доверительных отношений) и теории морального мышления (Ko et al., 2018; Bedi, Alpaslan & Green 2016).

  Теория социального обучения предполагает, что, когда лидеры высоко ценят этическое лидерство, последователи подражают их поведению, потому что лидер является уважаемым образцом для подражания. Теория социального обмена предполагает, что сотрудники этичного лидера ведут себя этично, как форма «отдачи» из-за взаимности или благодарности за качество отношений.Теория морального мышления утверждает, что этическое поведение лидера приводит к активации морального мышления у последователей, изменяя их мыслительные процессы и, таким образом, приводя к более этичным решениям / поведению. В рамках моральной аргументации этическое лидерство может влиять на поведение по двум направлениям — «добродетельная синергия» или «спасительная благодать» при принятии этических решений, в зависимости от ситуации и моральной идентичности последователя (Moore et al., 2019). Первый путь, «добродетельная синергия», — это воздействие высокоэтического лидерства на последователей с сильной моральной идентичностью, вдохновляющее их на высокоэтичное и благотворительное поведение.Второй путь, «спасительная благодать», описывает, как этическое лидерство действует на сотрудников со слабой моральной идентичностью, предотвращая неэтичное поведение.

  Мы также узнали, что этические лидеры косвенно усиливают этическое поведение, создавая этическую культуру, которая оказывает социальное влияние на последователей, заставляя их вести себя более этично (Schaubroeck et al., 2012).

  Какой уровень этического лидерства имеет наибольшее значение: высшее руководство или руководство нижнего уровня? Имеются некоторые свидетельства того, что этическое лидерство наверху «просачивается вниз» и влияет на поведение на более низких уровнях (Mayer et al., 2009). Но в целом исследования показывают, что лидер, ближайший к сотруднику, оказывает наибольшее влияние. Это имеет смысл, поскольку руководители взаимодействуют с сотрудниками и влияют на них каждый день, в то время как старшие руководители находятся на более удаленном уровне в иерархии и, возможно, работают в другом городе. На сотрудников, вероятно, больше всего влияет их руководитель и другие члены их рабочего подразделения. Недавние исследования показывают, что рабочие подразделения обладают «коллективной моральной идентичностью», которая в сочетании с этическим организационным климатом тесно связана с неэтичным поведением (Kuenzi, Mayer & Greenbaum, 2020).Поскольку эта коллективная моральная идентичность приводит к сильному согласию и соответствию, важно оценивать и совершенствовать этическое лидерство на уровне рабочего подразделения.

  Как все более распределенная рабочая сила повлияет на этическое лидерство? Удаленная работа и цифровая коммуникация быстро изменили способ взаимодействия руководителей и сотрудников друг с другом. Это дает возможности для бесплатных поездок, улучшенного баланса между работой и личной жизнью и более глобальной организации. Однако угрозы этическому лидерству возникают по мере того, как дистанция и оцифровка могут подорвать человеческие связи, благодаря которым процветают социальная сплоченность, моделирование и лидерство.Социальная дистанция может увеличиваться, в то время как социальное присутствие уменьшается (Chuang, 2016), и некоторые сотрудники больше не могут чувствовать взаимосвязь, которая приводит к чувству вины, когда бездельничает или нарушает этические нормы. Технология, которую мы используем, и ее разнообразие (например, видео или аудио), синхронность и анонимность будут иметь значение. Удаленная (в социальном и географическом плане) рабочая среда может привести к деиндивидуализации и снижению чувства личной ответственности, что является рискованным исходом для тех, кто обеспокоен этичным поведением.

  Этическое лидерство потенциально сложнее при удаленной работе, когда насыщенность или синхронность взаимодействий низкая из-за упущения из виду тонких эмоциональных сигналов, реакций и невербального общения (Cortellazzo et al., 2019). В результате отсутствие ярких человеческих взаимодействий в реальном времени может поставить под угрозу эффективное лидерство в удаленных взаимодействиях. Однако ответы не так просты, как способствовать большему богатству или большей синхронности. Вместо этого, разнообразие применяемых надлежащим образом технологий, вероятно, является лучшим способом сбалансировать преимущества и недостатки каждой из них.

  Потенциал меньшего количества вербальных взаимодействий лидер-последователь в виртуальных условиях представляет собой проблему адекватной коммуникационной «пропускной способности». Общение по телефону и видеоконференцсвязи редко в сумме приводит к общему количеству словесного взаимодействия, которое может иметь место в офисе. Могут ли такие результаты, как ролевое моделирование и передача моральных рассуждений, действительно иметь место удаленно? Или ограниченное взаимодействие будет сосредоточено на необходимых и неотложных проблемах, без времени на изучение нюансов и обоснований?

  Хорошо известно, что лидерство легче распознать при большем количестве вербальных взаимодействий (например,г. MacLaren et al., 2020), даже больше, чем качество этого общения. Но необходимы дополнительные исследования, чтобы определить, может ли лидер адекватно продемонстрировать свое этическое лидерство, когда количество коммуникаций уменьшается. Этическим лидерам необходимо искать оптимальную частоту общения, что может оказаться непростой задачей. Похоже, что более знакомые команды могут преуспеть при меньшем общении, чем новые команды (Марлоу и др., 2018), хотя взаимосвязь между качеством коммуникации и производительностью только усиливается, когда команды проводят больше времени вместе.Иногда рекомендуется чрезмерное общение по нескольким каналам, например, во время кризисов или для обеспечения полноценного участия по важным темам (Haddon et al., 2015).

  Эти примеры представляют собой простое введение в те сложности, которые лидерам необходимо учитывать в новой коммуникационной среде. Наиболее успешными этическими лидерами в распределенных / виртуальных средах, вероятно, будут те, кто адаптирует насыщенность, частоту, синхронность и контент общения для построения отношений и соответствия ситуационным факторам.

  Как люди становятся этическими лидерами? Исследования в этой области пока недостаточны для однозначного ответа. Небольшое количество исследований посвящено студентам, изучающим бизнес, и еще меньше — вмешательству на рабочем месте. Независимо от того, где это реализовано, развитие более этичных лидеров посредством обучения дает неоднозначные результаты, при этом практически не существует согласия относительно того, как измерять эффективность (Steele et al., 2016). Один из способов воспитания этических лидеров завтрашнего дня может заключаться в простом обеспечении этического лидерства сегодня.Было показано, что наличие этической ролевой модели способствует восприятию текущими последователями как этического лидера (Brown & Treviño, 2014; Ko et al., 2018). Подражание этическому лидерству более вероятно, когда подопечный рассматривается как высоко компетентный и достойный благодарности лидер (Бадринараянан, Рамачандран и Мадхаварам, 2019).


  ОТКРЫТЫЕ ВОПРОСЫ

  Вернуться к началу

  • Есть ли предел этичности, которую большинство сотрудников хочет, чтобы их руководители были? Недавние исследования показали, что сотрудники ведут себя более склонно к сотрудничеству с умеренно этичными лидерами, чем с высокоэтичными лидерами (Stouten et al., 2012).
  • Отличаются ли критерии этического лидера в разных культурах (странах)? По-разному ли реагируют сотрудники и общество в целом на этические упущения (или этическое величие) лидеров в разных культурах?
  • В какой степени лидеры считают этику частью своей ответственности на работе? Считают ли они, что этику и ценности следует отнести к семейным и религиозным сферам? Какое влияние оказывает ориентация лидера на этические нормы в работе на его собственное поведение и поведение своих сотрудников?

  ПОДРОБНЕЕ

  Видео

  В радиоинтервью Ник Эпли говорит о понимании человеческого разума, особенно умы других, что, несомненно, жизненно важно для руководства другими:

  Адам Грант об одном способе, которым лидеры могут способствовать этичному поведению:

  Статьи Академические

  Бабалола, М., Валумбва, Ф. О., Го, Л., Мисати, Э., и Кристенсен, А. (2017). Быть проигнорированным ИЛИ вытесненным? Реляционная точка зрения на понимание остракизма на рабочем месте. В Академии управленческих процессов (Том 2017, №1, с. 11428). Briarcliff Manor, NY 10510: Академия управления.

  Бабалола, М. Т., Блай, М. К., Огунфовора, Б., Го, Л., и Гарба, О. А. (2019). Разум желает, но ситуация ограничивает: почему и когда сознательность лидера связана с этическим лидерством. Журнал деловой этики , 155 (1), 75-89.

  Бадринараян В., Рамачандран И. и Мадхаварам С. (2019). Отражение босса: этическое лидерство, стремление к подражанию и эффективность продавца. Журнал деловой этики, 159 (3), 897-912.

  Беди А., Алпаслан К. М. и Грин С. (2016). Метааналитический обзор результатов этического лидерства и модераторов. Журнал деловой этики, 139 (3), 517-536.

  Браун, М. Э., Тревиньо, Л. К. (2014). Имеют ли значение образцы для подражания? Исследование ролевого моделирования как предшественника воспринимаемого этического лидерства.Журнал деловой этики, 122 (4), 587-598.

  Кристенсен-Салем, А., Валумбва, Ф. О., Бабалола, М. Т., Го, Л., и Мисати, Э. (2020). Многоуровневый анализ взаимосвязи между этическим лидерством и остракизмом: роль климата отношений, внимательности сотрудников и структуры рабочего подразделения. Журнал деловой этики, 1-20.

  Коэн, Т. Р., Пантер, А. Т., Туран, Н., Морс, Л., и Ким, Ю. (2014). Моральный характер на рабочем месте. Журнал личности и социальной психологии , 107 (5), 943.

  Чуанг, М. Ю. (2016). Электронное этическое лидерство: предварительные рамки исследования. Американский журнал информационных технологий, 6 (1), 17-34.

  Чуанг, П. Дж., И Чиу, С. Ф. (2018). Когда моральная личность и моральная идеология встречаются с этическим лидерством: модель трехстороннего взаимодействия. Этика и поведение , 28 (1), 45-69.

  Хэддон, А., Лафлин, К., и МакНалли, К. (2015). Лидерство во время финансового кризиса: чего мы хотим от наших лидеров ?.Журнал «Лидерство и организационное развитие».

  Ко, К., Ма, Дж., Бартник, Р., Хейни, М. Х., и Канг, М. (2018) . Этическое лидерство: комплексный обзор и повестка дня будущих исследований. Этика и поведение, 28 (2), 104-132.

  Макларен, Н. Г., Яммарино, Ф. Дж., Дионн, С. Д., Саяма, Х., Мамфорд, М. Д., Коннелли, С.,… и Цао, Ю. (2020). Проверка гипотезы лепета: время выступления предсказывает появление лидера в небольших группах. Ежеквартальное издание «Лидерство», 101409.

  Марлоу, С. Л., Ласеренца, К. Н., Паолетти, Дж., Берк, С. С., и Салас, Э. (2018). Представляет ли командная коммуникация универсальный подход ?: Метаанализ командного взаимодействия и производительности. Организационное поведение и процессы принятия решений, 144, 145-170.

  Мейсон, Э. С. и Мудрак, П. Э. (2019) . Моральное мышление и его связи с макиавеллизмом и авторитаризмом: критические роли выбора и использования индекса.

  Майер, Д. М., Акино, К., Гринбаум, Р. С., и Куэнци, М. (2012). Кто демонстрирует этичное лидерство и почему это важно? Изучение антецедентов и последствий этического лидерства. Журнал Академии управления , 55 (1), 151-171.

  Майер, Д. М., Куэнци, М., Гринбаум, Р., Бардес, М., и Сальвадор, Р. (2009). Насколько низко этическое лидерство? Испытание модели просачивания вниз. Организационное поведение и процессы принятия решений людьми , 108, 1–13.

  Мбону, К. Н., и Уорлу, Р. Э. (2018). Этическое лидерство в организациях: синтез литературы. Журнал IOSR по гуманитарным и социальным наукам, 23 (9), 38-43.

  Мур, К., Майер, Д. М., Чанг, Ф. Ф. Т., Кроссли, К., Карлески, М. Дж., И Берч, Т. А. (2019). Лидеры имеют моральное значение: роль этического лидерства в формировании морального познания и неправомерного поведения сотрудников. Журнал прикладной психологии, 104 (1), 123–145. https://doi.org/10.1037/apl0000341

  Озбаг, Г.К. (2016). Роль личности в лидерстве: пять факторов личностных черт и этическое лидерство. Процедурные социальные и поведенческие науки , 235 (Приложение C), 235-242.

  Ран, С. (2014). 3M: за пределами правила 15%. В управлении нечеткой передней частью инноваций (стр 195-199). Спрингер, Чам.

  Сандерс, С., Висс, Б., Ван Иперен, Н. В., и Рус, Д. (2018). Об этически состоятельных лидерах: роль гордости и моральной идентичности в прогнозировании этического поведения лидера.Журнал деловой этики, 150 (3), 631-645.

  Шауброк, Дж., Ханна, С., Аволио, Б., Козловски, С., Лорд, Р., Тревиньо, Л.К., Димотакис, Н., и Пэн, К. (2012). Внедрение этического лидерства на организационных уровнях и между ними. Журнал Академии управления , 55 (5): 1053-1078.

  Скубинн, Р., & Херцог, Л. (2016). Внутренняя моральная идентичность в этическом лидерстве. Журнал деловой этики, 133 (2), 249-260.

  Стил, Л. М., Малхерн, Т.Дж., Медейрос, К. Э., Уоттс, Л. Л., Коннелли, С., и Мамфорд, М. Д. (2016). Как мы узнаем, что работает? Обзор и критика текущей практики оценки обучения этике. Подотчетность в исследованиях, 23 (6), 319-350.

  Тревиньо, Л. К., Браун, М., и Хартман, Л. П. (2003). Качественное исследование воспринимаемого этического лидерства исполнительной власти: восприятие изнутри и за пределами исполнительной группы. Отношения с людьми , 56, 5–37.

  Walumbwa, F. O., & Schaubroeck, J.(2009). Черты личности лидера и голосовое поведение сотрудников: посреднические роли этического лидерства и психологической безопасности рабочей группы. Журнал прикладной психологии, 94 (5), 1275.

  Книги — Практик

  Тревиньо, Л. К., и Нельсон, К. А. (2011). Управление деловой этикой: откровенный разговор о том, как это делать правильно (5-е изд.). Wiley, John & Sons, Inc. (публичная библиотека) (сводка по этическим системам, 5-е издание)


  Новости

  Бротон, К.(2019). «Русский Телеком» согласился выплатить 850 миллионов долларов для снятия обвинений во взяточничестве. The Wall Street Journal: Журнал рисков и соответствия. https://www.wsj.com/articles/russian-telecom-agrees-to-pay-850-million-to-resolve-bribery-charges-11551920694

  ДиКамилло, Н. (2017). Как один генеральный директор максимально использовал отношения за 30-летнюю карьеру. Американский банкир. https://www.americanbanker.com/creditunions/news/how-one-credit-union-ceo-has-made-the-most-of-relationships-throughout-his-career

  Гибсон Данн (2020).(2019). Обновление FCPA на конец года. https://www.gibsondunn.com/2019-year-end-fcpa-update

  Glassdoor, Inc. (2020). Лучшие генеральные директора 2019. https://www.glassdoor.com/Award/Top-CEOs-LST_KQ0,8.htm

  Маклин, Б. (2017). Как корпоративная культура головорезов Wells Fargo якобы подтолкнула банкиров к мошенничеству. Ярмарка Тщеславия. https://www.vanityfair.com/news/2017/05/wells-fargo-corporate-culture-fraud

  Джегер Дж. (2019). Основные нарушения этики и соблюдения нормативных требований в 2019 году. Неделя соблюдения нормативных требований.

  https: // www.Complianceweek.com/opinion/top-ethics-and-compliance-failures-of-2019/28237.article

  Сильверштейн, С. (2019). Кризис в сфере этики КПМГ — и урок, который он преподает лидерам в отношении подотчетности. Блог о соблюдении нормативных требований и этике. https://complianceandethics.org/kpmgs-ethics-crisis-and-the-lesson-it-teaches-leaders-about-accountability/

  Комиссия по ценным бумагам и биржам США (2019). SEC обвиняет транснациональную телекоммуникационную компанию в нарушении FCPA https: //www.sec.gov / новости / пресс-релиз / 2019-254

  Вайнштейн Б. (2019). Семь смелых лидеров раскрывают, насколько этичное лидерство является благом для бизнеса. Forbes. https://www.forbes.com/sites/bruceweinstein/2019/10/14/seven-bold-leaders-reveal-how-ethical-leadership-is-a-boon-to-business/?sh=4a800bfe454c


  Управление деловой этикой — этические системы

  Управление деловой этикой: откровенный разговор о том, как это сделать правильно
  Линда К. Тревиньо и Кэтрин А. Нельсон
  John Wiley & Sons, Inc., 5-е изд. (2011) (публичная библиотека)
  Обобщено Дэвидом Ньюманом

  Обзор

  Тревиньо и Нельсон представляют новый взгляд на менеджмент как на упражнение по формированию человеческого поведения. Этот текст, наполненный психологическими исследованиями моральных суждений и поведения, а также десятками подробных примеров, извлеченных из этических затруднений, с которыми сталкиваются реальные организации, действует как обучающий инструмент, так и как практическое руководство по тому, как сотрудники и менеджеры должны вести себя в жизни. сложные ситуации. Управление деловой этикой рассматривает свой предмет как предписывающе, так и описательно, относясь к людям в своих примерах критически, но справедливо, как к объектам, находящимся под влиянием сложной среды переплетения и часто конкурирующих системных давлений. По мере того, как авторы разрабатывают свои структуры, они применяют концепции во многих измерениях, имея дело не только с менеджерами и организациями, но и с сотрудниками и заинтересованными сторонами всех видов.

  Приложение к этическим системам

  Управление деловой этикой придерживается точки зрения, что этичное и неэтичное поведение в первую очередь является результатом того, как системы внутри организации согласовываются для поощрения определенных видов поведения.Авторы исходят из предположения, что большинство людей хотят вести себя этично. Затем они показывают, как дизайн интеллектуальных систем может побудить менеджеров и сотрудников следовать своей предрасположенности к сотрудничеству и честности. На протяжении всего текста Тревиньо и Нельсон вводят практические советы по направлению организационной культуры к этой цели (например, аудит культурных систем) и обращаются к трудностям и ловушкам, ведущим к разрушению этических систем. С подробными ссылками на исторические кризисы (e.g., финансовый крах), они погружают своих читателей в мельчайшие подробности того, как отдельные лица и организации реагируют на этические дилеммы и катастрофические обстоятельства. Результатом является всесторонний опыт обучения, который находит мудрость как в успехе, так и в неудачах, который может подготовить будущие поколения профессионалов к борьбе с трудными ситуациями во все более сложной глобальной деловой среде.

  Краткое содержание глав

  Предисловие: Зачем миру нужен еще один текст по деловой этике?
  «Мы хотим сделать изучение этики актуальным для реальных рабочих ситуаций.Мы хотим помочь бизнесменам восстановить доверие, которое было утрачено за последние несколько лет ». Книга отличается от других текстов по деловой этике пятью ключевыми чертами:
  1. Она написана дуэтом авторов, объединивших в себе многолетний опыт как в теории, так и на практике.
  2. Его подход прагматичен, предполагая, что организационная этика касается человеческого поведения.
  3. Его примеры основаны на реальных инцидентах, с которыми, вероятно, столкнутся студенты и сотрудники.
  4. С помощью студентов и менеджеров материал апробирован в университетах и ​​корпорациях.
  5. В книге есть гибкие разделы, которые можно преподавать в любой последовательности.

  Раздел I. Введение
  Глава 1. Откровенный разговор об управлении деловой этикой: куда мы идем и почему
  Этические фиаско — обычное явление, поэтому деловая этика — далеко не дань моде. «Это постоянное явление, которое необходимо лучше понимать и управлять им, и к которому профессионалы бизнеса должны быть лучше подготовлены». Финансовый кризис 2008 года создал атмосферу возмущения и недоверия, как никто другой.История показала, что отказ от этики в бизнесе сопряжен с огромным риском. Капитализм добьется успеха только тогда, когда будет прочно привязан к моральной основе, которую Адам Смит хорошо знал.

  В книге описаны факторы, приведшие к кризису: дешевые заимствования, спекуляции недвижимостью, выдача плохих кредитов, секьюритизация и неудачи рейтеров, риск-менеджеров, регулирующих и законодательных органов. Кризис вызвал эпидемию цинизма в отношении бизнеса, особенно в США, основанную на давнем увлечении СМИ корпоративным злодеянием.Однако «деловой ландшафт разнообразен, в нем на самом деле преобладают хорошие, солидные предприятия и люди, которые иногда даже проявляют героизм и необычайно щедро жертвуют». Мы должны распознавать тех, кто «все делает правильно».

  Авторы заявляют, что этике можно научить, поэтому организации должны искать системные причины неэтичного поведения. Опираясь на управленческий подход, они определяют этическое поведение в бизнесе как «соответствующее принципам, нормам и стандартам деловой практики, которые были согласованы обществом.«Факты показывают, что нами движут экономические и моральные соображения. Этика важна и полезна для сотрудников, менеджеров, лидеров, отраслей и общества. Среди наиболее неуловимых преимуществ этики — доверия, (необходимо в сфере экономики услуг) и ценностей, («основные убеждения человека о том, что важно, что ценится и как следует вести себя в самых разных ситуациях»). Оба необходимы для хорошо функционирующих организаций и обществ.

  Процесс принятия этических решений переходит от этического осознания к этическим суждениям и к этическому поведению.На него влияют характеристики людей (например, личные различия, когнитивные предубеждения) и характеристики организаций (например, групповое давление, культура).

  Раздел II: Этика и личность
  Глава 2: Решение, что правильно: предписывающий подход
  Истинная этическая дилемма ставит две или более «правильных» ценностей в конфликт. Следует использовать несколько подходов, чтобы тщательно обдумать проблемы и избежать случайного решения.
  1. Консеквенциализм (телеология) : утилитаризм может быть практичным, но громоздким для вычисления.
  2. Обязанности и принципы (деонтология) : сосредоточить внимание на правильных действиях, правах или категорическом императиве. Однако бывает трудно решить, какая обязанность, право или принцип имеет приоритет в конфликте, и этот подход сталкивается с проблемами, когда следование правилам может привести к разрушительным последствиям.
  3. Целостность (этика добродетели) : учитывайте характер, мотивацию и намерения актера.Правила и последствия рассматриваются в контексте оценки добросовестности действующего лица, как это определено соответствующим моральным сообществом , которое придерживается высших этических стандартов . Но какое сообщество? Возможные варианты включают профессиональную ассоциацию, регулирующее сообщество, религиозную группу, вашу семью или широкую общественность, но не вашу рабочую группу или организацию (если только в контексте высокой этики).

  Авторы предлагают восемь шагов для интеграции этих трех типов анализа: (1) сбор фактов, (2) определение этических проблем, (3) определение затронутых сторон, (4) определение последствий, (5) определение обязательств , (6) учитывайте свой характер и целостность, (7) творчески думайте о возможных действиях и (8) проверяйте свое чутье.Они также предлагают практические рекомендации как для тех случаев, когда у вас есть время «сделать домашнее задание», так и для случаев, когда вас просят принять «поспешное решение».

  Глава 3: Решение, что правильно: психологический подход
  Процесс принятия этических решений состоит из (1) этического осознания, (2) этического суждения и (3) этических действий. Первый шаг включает в себя признание этической природы ситуации, задача, которая активирует определенные части мозга, связанные с обработкой эмоций.Осведомленность с большей вероятностью возникнет, если она будет вызвана социальной средой, этическим языком, «обрамляющим» ситуацию, или возможностью причинения серьезного вреда другим. Менеджеры должны использовать эти подсказки для продвижения этических норм.

  Как и в случае с осознанием, нейробиологические исследования показывают, что этическое суждение является уникальной формой принятия решений. Авторы представляют несколько способов, которыми люди различаются в своих суждениях:
  1. Этический стиль принятия решений : люди предпочитают предписывающие этические теории, основанные на наших тенденциях к идеализму (забота о благополучии других) или релятивизму (курсив от ситуации-зависимости).
  2. Когнитивное нравственное развитие : обсуждение шестиступенчатой ​​модели морального познания Кольберга.
  3. Локус контроля : восприятие контроля над событиями (внутренний-высокий, внешний-низкий).
  4. Макиавеллизм : связанный с неэтичными действиями, это должно быть красным флагом для менеджеров.
  5. Моральное размежевание : в разной степени люди могут использовать определенные механизмы для совершения неэтичного поведения, не чувствуя себя плохо по этому поводу.Авторы описывают несколько из этих тактик.

  Когнитивные предубеждения часто препятствуют нашему этическому суждению, нарушая то, как мы собираем факты, думаем о последствиях, оцениваем честность и используем свою интуицию. Бессознательные предубеждения влияют на то, как мы ценим разных людей (молодых / старых, черных / белых), а эмоции (хотя и необходимы для этического суждения) могут мешать принятию правильных решений, когда они слишком сильно противоречат нашей способности быть рациональными.

  Глава 4: Решение общих этических проблем людей
  В этой главе рассматриваются типичные этические проблемы, с которыми люди сталкиваются на работе, а также их затраты.Это также подсказывает, как люди могут попытаться определить свои ценности и озвучить их. Среди вопросов:
  1. Проблемы с людьми : этические проблемы, которые возникают, когда люди работают вместе. Они могут включать неприкосновенность частной жизни, дискриминацию, домогательства (сексуальные и другие) и просто то, как люди ладят.
  2. Конфликт интересов : они возникают, когда ваше суждение или объективность ставятся под угрозу. Ваша способность и репутация беспристрастности являются ключом к завершению вашего контракта между работодателем и сотрудником.Общие конфликты связаны с взятками (явными или скрытыми), личным влиянием и конфиденциальной информацией.
  3. Проблемы доверия клиентов : сюда входят конфиденциальность, безопасность и эффективность продукта, достоверность рекламы и особые фидуциарные обязанности. Важно сохранить свою репутацию.
  4. Использование корпоративных ресурсов : поскольку вы представляете свою компанию, ваши действия могут рассматриваться как действия корпорации. Вы должны быть честны со своим работодателем и руководством и ответственно относиться к использованию корпоративных ресурсов, включая его финансы и репутацию.

  Иногда вы обнаруживаете, что знаете о серьезных проступках, и дает свисток (внутренний или внешний) может показаться вашим единственным выходом. Здесь для выражения своих ценностей на работе может потребоваться значительная смелость, которую вы должны рассматривать как «осознанный риск». Если все факты, советы и политика побуждают вас дать свисток, авторы предлагают семь шагов:
  1. Сначала обратитесь к своему непосредственному руководителю.
  2. Обсудите проблему со своей семьей.
  3. Перейдите на новый уровень управления.
  4. Свяжитесь с сотрудником по этике или омбудсменом вашей компании.
  5. Подумайте о том, чтобы выйти за рамки вашей командной цепочки.
  6. Выйти за пределы компании.
  7. Покинуть компанию.

  Раздел III: Управление этикой в ​​организации
  Глава 5: Этика как организационная культура
  Этическая культура организации — это «кусочек» более широкой организационной культуры, представляющий аспекты культуры, влияющие на то, как сотрудники думают и действуют в ситуациях, связанных с этикой.Большинство сотрудников ищут совета о том, как думать и действовать, вне себя. Этическая культура может побуждать сотрудников поступать правильно или неправильно. Культура может быть сильной с широко распространенными стандартами или слабой, когда сильные субкультуры по-разному определяют поведение. Люди социализированы в культуру организации, но они также могут усвоить ценностей, которые соответствуют их собственным убеждениям, обеспечивая очень плавный переход.

  Этическая культура — это мультисистемная структура формальных и неформальных организационных систем.Чтобы иметь полностью согласованную этическую культуру, все системы должны посылать сотрудникам последовательные сообщения, указывающие на этическое поведение. Культуры могут варьироваться от строго согласованных этических культур до строго согласованных неэтичных культур (где все системы поддерживают неэтичное поведение).

  ФОРМАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ НЕФОРМАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ
  Исполнительное руководство Образцы для подражания / Герои
  Система выбора Нормы
  Политики / коды Ритуалы
  Ориентация / обучение Мифы / Истории
  Управление производительностью Язык
  Структура органов власти
  Процессы принятия решений
  Выравнивание?

  Авторы предлагают дополнительные рамки для изучения того, как лидеры создают, поддерживают или изменяют культуру:

  Этическое лидерство руководителей — это репутация, которая зиждется на этих двух столпах
  Моральный человек Менеджер по морали
  Рассказывает последователям, как ведет себя лидер Говорит подписчикам, как им следует себя вести, и привлекает их к ответственности
  Признаки Ролевое моделирование
  Честность, порядочность, доверие Принимает видимые этические меры
  Поведение Награды / дисциплина
  Открытость, Забота о людях, Личная мораль Привлекает людей к ответственности за этичное поведение
  Принятие решения Связь
  На основе ценностей, удовлетворительно Отправляет сообщение «Этика и ценности»

  Матрица репутации исполнительного этического лидерства
  Моральное лицо
  Слабая Сильный
  Менеджер по морали Сильный Лицемерный лидер Этический лидер
  Слабая Неэтичный лидер?
  <- Этически нейтральный лидер ->

  Помимо конкретных систем, представления сотрудников о широком климате внутри организации являются чрезвычайно фундаментальными и влиятельными.Справедливость, доброжелательность, личный интерес и принципы (или правила) — все это может лечь в основу климата, влияющего на поведение сотрудников.

  Авторы продолжают описывать, как этическая культура может развиваться и меняться от этической к неэтичной или наоборот. Сознательные изменения требуют одновременного и систематического внимания ко всем культурным системам, и единственный способ определить, соответствует ли культура этическому поведению, — это проводить регулярные всеобъемлющие аудиты всех соответствующих культурных систем.Развитие организационной культуры требует долгосрочной перспективы — от 6 до 15 лет. Сотрудники должны участвовать в процессе диагностики и планирования проблем.

  Глава 6: Управление этикой и соблюдением правовых норм
  Частично из-за внимания средств массовой информации к американским деловым скандалам многие компании выделяют ресурсы на официальные программы этики и соблюдения правовых норм. Но наибольшее влияние на программы корпоративной этики оказали Руководящие принципы вынесения приговоров в США, которые имеют тенденцию к увеличению штрафов как для физических лиц, так и для организаций, осужденных за тяжкие преступления.Руководящие принципы поощряют использование программ по этике, офисов корпоративной этики, сотрудников по соблюдению нормативных требований и даже комитетов по этике, укомплектованных руководителями высшего звена.

  В рамках инфраструктуры этики хорошее общение необходимо для сильной согласованной культуры. Авторы обсуждают принципы реализации и оценки этических коммуникаций, включая заявления о миссии или ценностях, организационную политику, кодексы поведения, обучение этике и системы для решения вопросов и сообщения о проблемах этического характера.Они также различают этические инициативы, делающие упор на ценности (активные и желательные), от тех, которые делают упор на соблюдение (сосредоточение внимания на требуемом поведении, а не на высоких этических принципах). Эффективная программа должна иметь как ценности, так и компоненты соответствия. Глава завершается примером того, как глобализировать программу этики, взятой из United Technologies Corporation.

  Глава 7: Управление этичным поведением
  Авторы вводят основные концепции управления для поощрения этичного поведения сотрудников, предполагая, что (1) менеджеры хотят быть этичными, (2) менеджеры хотят, чтобы их подчиненные были этичными, и (3) менеджеры » опыт поможет понять уникальные этические требования работы.Как правило, авторы рекомендуют рассматривать этику в конкретных поведенческих терминах: какое поведение вы ожидаете от своих подчиненных и как вы можете поддержать такое поведение?

  В этой главе приводятся примеры, иллюстрирующие, как люди обладают «множественными этическими я», которые ведут себя по-разному в зависимости от контекста. Затем предлагается ряд практических идей о том, как менеджеры могут создать этическую среду, используя вознаграждения, дисциплину и цели. Менеджеры также должны осознавать, как неэтичное поведение можно поощрять или рационализировать с помощью групповых норм.Люди склонны выполнять назначенные роли, что может снизить осознание личной ответственности из-за деиндивидуализации. Однако роли также могут поддерживать этичное поведение (например, «разоблачитель»). Наконец, авторы показывают, как дошедшие до нас исследования подчинения авторитету (см. Милграм) и распространения ответственности применимы к организационному поведению и управлению.

  Глава 8: Этические проблемы менеджеров

  Поскольку менеджеры являются образцами для подражания для своих отделов, они должны уметь обсуждать этические последствия принятия решений и давать советы сотрудникам, находящимся в этическом затруднительном положении.Авторы считают, что этическое поведение тесно связано с вовлеченностью сотрудников, и представляют собой структуру, состоящую из трех групп по континууму вовлеченности:

  Активно участвует Не участвует Активно отключено
  Страстный и полный энтузиазма «Выпущено» «Это не моя работа».
  Почувствуйте глубокую связь с компанией Лунатизм Негативное сопротивление культуре
  Привод инноваций Вкладывайте в их работу время, но не страсть или энергию Небольшая лояльность компании или ее отсутствие
  Двигать компанию вперед Может пройти лишнюю милю, а может и не пройти Подорвать то, что делают вовлеченные коллеги
  С готовностью пройти «лишнюю милю» Может саботировать инициативы компании и репутацию сотрудников

  Существует четыре фактора взаимодействия: (1) прямая видимость (понимание ценностей, операций и стратегического направления компании), (2) участие, (3) обмен информацией и (4) награды и признание.Определенные модели поведения менеджеров более эффективны для повышения вовлеченности и этической культуры, например, заинтересованности в благополучии сотрудников, коммуникации, доступности и последовательности.

  В этой главе описывается, как управлять «основами»: приемом на работу и рабочими заданиями, оценкой производительности, дисциплиной и увольнениями, а также анализируются затраты, связанные с плохим управлением. Далее предлагается, как справиться с разнообразием, домогательствами, семейными и личными проблемами. Кроме того, авторы рассматривают роль менеджера как «линзу, через которую сотрудники смотрят на компанию, а также фильтр, через который высшие руководители видят сотрудников».”

  Наконец, они предлагают работникам советы, как «управлять всеми силами» в командных ситуациях. Все более популярная институционализация 360-градусной обратной связи означает, что работники должны тщательно учитывать все свои рабочие отношения и поддерживать высокие стандарты этичного поведения.

  Раздел IV: Организационная этика и социальная ответственность
  Глава 9: Корпоративная социальная ответственность
  Авторы предлагают три причины, по которым корпорации должны заботиться о социальной ответственности:
  1. Pragmatic : бизнес должен ответственно использовать свою власть в обществе, иначе он рискнет потерять ее. Восприятие корпорации как ответственного социального деятеля зависит от мнений множества заинтересованных сторон.
  2. Этика : этические обязанности ответственных руководителей — заботиться о множестве заинтересованных сторон, потому что это правильно. Социальная ответственность так же важна, как и экономические показатели.
  3. Стратегия : бизнесу необходимо здоровое общество, потому что только здоровое общество может производить продуктивную рабочую силу и правила, которые делают бизнес-операции возможными.

  Другой способ думать о корпоративной социальной ответственности (КСО) — это типов ответственности: экономическая, юридическая, этическая и благотворительная. Каждый тип строится на предшествующем типе ответственности и выходит за его рамки, подобно пирамиде, которую авторы дополняют примерами.

  Еще один способ думать о КСО — это «тройной результат»: экономические, социальные и экологические последствия компании. «Устойчивость» иногда использовалась для обозначения гармонии между этими измерениями, а иногда она больше ассоциировалась с воздействием на окружающую среду.

  Социально ответственный бизнес — это хороший бизнес из-за (1) выгоды от хорошей репутации, (2) вознаграждения от социально ответственных инвесторов, (3) стоимости незаконного поведения, (4) стоимости государственного регулирования, (5) положительное влияние социальной ответственности на результаты деятельности фирмы и (6) тот факт, что социальная ответственность правильна сама по себе. Для каждого авторы приводят конкретные примеры.

  Глава 10: Этические проблемы организаций
  В этой главе рассматривается ряд случаев деловой этики и социальной ответственности в рамках основных и второстепенных заинтересованных сторон.Первичные заинтересованные стороны — это те группы или лица, с которыми организация имеет формальные договорные отношения (клиенты, сотрудники, акционеры, владельцы, поставщики и, возможно, правительство). Вторичные заинтересованные стороны — это другие лица или группы, перед которыми у организации есть обязательства.

  Авторы применяют многие концепции глав 4 и 8 в более крупном масштабе, описывая реальные примеры этических затруднений, связанных с конфликтом интересов, безопасностью продукции, рекламой, безопасностью сотрудников, сокращением штата сотрудников, обязанностями перед акционерами и другими владельцами, а также большие обязательства перед обществом.Глава включает анализ многих наиболее запоминающихся случаев деловой этики (например, Enron, помощь AIG, Exxon Valdez ).

  шасси. 11: Управление этикой и социальной ответственностью в глобальной деловой среде
  С растущей глобализацией бизнеса многие менеджеры оказываются в международной среде, полной этических проблем, сталкиваясь с большим количеством заинтересованных сторон, иностранными языками и культурами, и такие проблемы, как коррупция, отмывание денег, нарушения прав человека, ненадлежащие условия труда, воздействие на окружающую среду, уважение к местной культуре и многое другое.

  Авторы начинают с акцента на трудностях, с которыми сталкивается отдельный менеджер-иностранец, таких как: (1) трудности, связанные с командировками за границу, (2) потребность в структуре, обучении и руководстве, (3) знание иностранного языка, (4) изучение культуры, (5) признание силы избирательного восприятия под влиянием культуры (например, индивидуализм против коллективизма), (6) допущения о поведенческой последовательности (как люди взаимодействуют с инсайдерами против посторонних), (7) предположения о культурной однородности, (8) предположения о сходстве (U.Южнокорейский и канадский рынки не так похожи, как можно было бы подумать), (9) обучение и руководство по вопросам этики (для ведения переговоров, выплат и взяток), и (10) разработка корпоративной политики для глобальной деловой этики ( империализм против этического релятивизма).

  Организациям в глобальной деловой среде или тем, кто рассматривает возможность ведения бизнеса в другой стране, возможно, потребуется разработать транскультурную корпоративную этику , являющуюся результатом межправительственных соглашений, достигнутых за последние полвека, обнародовавших руководящие принципы, основанные на четырех принципах:
  1. Нерушимость национального суверенитета : транснациональные корпорации должны уважать «экономическое и социальное развитие страны пребывания, а также ее культурные и исторические традиции».
  2. Социальное равенство : ожидается, что шкала заработной платы обеспечит равенство полов, рас и этнической принадлежности.
  3. Целостность рынка в деловых операциях : ограничения на политические платежи и взяточничество предполагают, что это «привносит нерыночные соображения в деловые операции».
  4. Права человека и основные свободы : этот принцип основан на вере в неотъемлемую ценность каждого человека и равенство прав всех людей, но он часто вступает в конфликт с национальным суверенитетом (e.г. Южноафриканский апартеид, обращение с женщинами во многих культурах).

  .