Кредитні гроші це: Неприпустима назва — Вікіпедія

Содержание

Кредитні гроші

Кредитні гроші – форма грошей, які є знаком (символом) вартості й виникають з розвитком кредитних відносин. Історично кредитні гроші з’являються на базі металевого обігу і виступають спочатку як знак золота і знак кредиту. З виникненням кредитних відносин між товаровиробниками гроші стають засобом сплати боргового зобов’язання, виконують функцію засобу платежу.

 

Основні види кредитних грошей: вексель, банкнота, чек. Вони були додатковим елементом у платіжно-розрахунковому механізмі капіталізму вільної конкуренції, оскільки його основу становили повноцінні гроші. Однак уже наприкінці XVII ст. здійснювалася емісія нерозмінних на золото банкнот, стабільність яких певною мірою забезпечувалася кредитом. Тому банкнота поступово перестає бути знаком золота і в другій половині XX ст. стає тільки знаком кредиту. Продаж товарів у кредит означає відстрочку плати за них. У цьому випадку гроші виконують свою роль ідеально як міра вартості.

Продавець стає кредитором, а покупець – боржником. Засобом обігу у таких відносинах є вексель – письмове боргове зобов’язання, яке дає його власнику (векселетримачу) право вимагати від боржника (векселедавця) зазначену в ньому суму платежу після закінчення встановленого терміну, здатне до настання цього терміну виконувати роль грошей. Вексель виписується на спеціальному вексельному папері, у ньому зазначаються місце і час видачі, кому і ким виданий, термін і сума платежів по ньому. Вексель скріплюється іменним підписом векселедавця. Комерційна угода, за якою видане таке грошове зобов’язання, у векселі не зазначається. Векселі нарівні з грошима використовуються для взаємних розрахунків, виконують функцію обігу і засобу платежу. Векселетримач може розраховуватися зі своїми кредиторами за допомогою одержаного векселя, поставивши на ньому свій іменний підпис. Векселі переходять із рук у руки і продовжують вексельний обіг. Але вони ще не можуть бути загальним способом вираження суспільної праці, витраченої на виробництво товарів.
Вексель виражає відносини окремих товаровиробників. Межі вексельного обігу буди вузькими, оскільки кредит надавався лише тим виробникам, платоспроможність яких не викликала сумнівів.

Поглиблення суспільного поділу праці й розширення товарних відносин між виробниками передбачає, що кредит може бути наданий будь-якій особі. Банки скуповують звичайні векселі й розплачуються банківськими векселями, що мають назву банкнот – банківських білетів, тобто кредитних грошей. Тому замість звичайних векселів випускають банківські. У цьому разі векселедавцем є не окрема особа, а банк. Кредитні гроші набувають поширення, оскільки банк більш платоспроможний, ніж індивідуальний векселедавець. Кредитні гроші не можуть бути примусово пущені в обіг, але охоче приймаються по всіх платежах і зобов’язаннях. Це пояснюється тим, що банкноти спочатку обмінювалися на золото на першу ж вимогу пред’явника. Боргове зобов’язання між кредиторами і боржниками виникає також при сплаті податків, ренти тощо.

На відміну від металевих і паперових грошей, кредитні гроші значною мірою опосередковують процес товарного обігу, залучаються в нього після виходу товару, а своєю основою мають вексельний обіг. Такий вексель (знаряддя комерційного кредиту) обслуговує функціонування промислового і товарного капіталу (оптової та роздрібної ланок) і через банківський переоблік може бути перетворений на банкноту. За допомогою чека (знаряддя банківського кредиту) відбуваються розрахунки з кінцевим споживачем. Чек – письмове розпорядження власника поточного рахунку в банку про виплату певній особі зазначеної в ньому суми грошей. Чек є найпоширенішою формою безготівкових розрахунків. Купівля обладнання, сировини одним капіталістом у іншого здійснюється переважно за допомогою кредиту. Навіть реалізація значної частини товарів для споживання відбувається через споживчий кредит. Так, за рахунок короткотермінових кредитів американці покривають приблизно 70% своїх витрат. Отже, кредитні гроші виконують функцію засобу обігу завдяки функції платіжного засобу (поступово витісняючи першу) і роблять обіг значною мірою незалежним від золота. За такого ступеня зрілості кредитних відносин рух товарів випереджає рух грошей, що зумовлює переважно опосередкування товарів не готівково-грошовим, а кредитним обігом.

Роль загального еквівалента все більше закріплюється за кредитними грошима, які значною мірою привласнюють більшість функцій товарних грошей. Кредитні гроші через зростаючу демонетизацію золота виконують роль ідеальної міри вартості. У структурі сучасної грошової маси розвинутих країн немає золотих і срібних монет, а в структурі кредитних грошей приблизно 70% припадає на чеки і 20% – на банкноти. Сучасна банкнота – своєрідний «гібрид» кредитних і паперових грошей. Кредитні гроші краще, ніж золото, здійснюють суспільні зв’язки між товаровиробниками, сприяють повнішій реалізації основної мети капіталізму на сучасному етапі – привласненню більшого прибутку. Щоб виконати роль загального еквівалента, кредитні гроші набувають об’єктивної значущості за допомогою примусового курсу держави, забезпечуються державним кредитом. Водночас у промислове розвинутих країнах Заходу процес демонетизації золота ще не завершився, частково зберігаються перехідні форми золото-паперових грошей, існує певний зв’язок кредитних грошей із золотом (центральні банки зберігають своє золото, відбувається його тезаврація та ін.
). Тому вартість кредитних грошей визначається, по-перше, вартістю витрат на їх виробництво і забезпечення їх функціонування, по-друге, за допомогою примусового курсу держави, що базується на її економічних функціях, по-третє, мірою вартості, що зумовлено тим, що частково зберігається опосередкований зв’язок кредитних грошей із золотом.

Посилення процесу знецінення паперово-кредитних грошей спричинило накопичення золота приватними особами. Тезаврація є одним із способів запобігання віра-там, пов’язаним з інфляцією. Гроші також вкладають у картини, коштовності, рідкісні книги, нерухоме майно та ін. Отже, вилучення золота з грошової системи, а водночас і класичних паперових та кредитних грошей, не усунуло закономірностей товарних відносин. У процесі розвитку продуктивних сил посилюється кредитний характер відтворення, зростає потреба у відстрочці платежів при купівлі-продажу товарів, а водночас і потреба в кредитних грошах. Класичні паперові гроші як представники золота переважно зникли з обігу внаслідок його демонетизації.

Але потреба в них збереглася, оскільки державний бюджет, як і в минулому, має дефіцит, нерідко величезний. Внаслідок цього кредитні гроші, крім власних функцій, взяли на себе виконання функцій паперових грошей. Тому сучасні гроші мають кредитно-паперову природу. Співіснування в них двох різнорідних засад породжує їхню внутрішню суперечність. Наявність кредитного компонента дає їм можливість виконувати грошові функції. Він визначає якісну сторону грошей і є провідним. Паперовий компонент спричиняє нестабільність грошового обігу, знецінення грошей. Кредитні гроші – центральна ланка сучасної грошової системи вартості та ціноутворення.

Джерело:

Економічна енциклопедія: У трьох томах. Т. 1. / Редкол.: …С. В. Мочерний (відп. ред.) та ін. – К.: Видавничий центр “Академія”, 2000. – 864 с.

Безкоштовна бібліотека підручників

Сучасна ринкова економіка діє на основі різних форм грошей, виникнення яких пов´язане з тривалим розвитком функцій грошей і суспільного обміну.

Процес розвитку і еволюції форм грошей від зародження і до сучасних грошей можна подати так:

За критерієм матеріально-речового змісту розрізняють дві групи носіїв грошових властивостей: повноцінних і неповноцінних.

Повноцінними називають гроші, що виготовлені з товару, мають однакову внутрішню вартість у сфері обігу і за умов переходу у скарб. Вони адекватно відображають вартість товару, тому що обмін товару відбувається на основі прирівнювання вартості грошового матеріалу з еквівалентною вартістю товару. Висхідною формою повноцінних грошей стали товарні гроші.

Товарні гроші здатні виступати загальним еквівалентом тому, що на їх виготовлення затрачено суспільну працю. Вони однаково здатні слугувати для безпосереднього споживання і для виміру вартості іншого товару та знаряддям обміну. У різні епохи роль товарних грошей виконували предмети першої необхідності (сіль, зерно, риба, худоба) та предмети розкоші й прикраси (намисто, хутра та ін.

). Різновидом грошей менших номіналів в Україні-Русі стали куни й векші-вевериці, що означало хутра в якості грошей. Наступні епохи зростання продуктивності праці й розширення товарного обміну та його територіальних меж породили нові вимоги до знарядь обміну. Потрібні були такі засоби обміну, що володіли б однорідністю матеріалу, подільністю, тривалий час зберігали свою вартість тощо. Ось чому із загального числа обмінюваних вартостей в ролі загального еквівалента закріпилися метали.

Види грошей класифікують на основі різних підходів та критеріїв.

Залежно від форми розрізняють два види грошей:

Металеві гроші спочатку з´явилися як різної форми та ваги шматки металу. З часом з них стали виготовляти вироби, які однаково могли слугувати для задоволення потреб споживання і виступати засобом обміну. Лише з часом з´явилася кругла монета — найдосконаліша форма повноцінних грошей. У ролі грошей на перших порах використовувалися різні метали й вироби з них: залізо, мідь, бронза та ін. Згодом природні властивості золота і срібла (висока питома вага вартості вагової одиниці, обмежене поширення в природі, здатність тривалий час зберігати фізичні властивості, легко змінювати зовнішній вигляд, портативність тощо) в якості грошей виділили ці метали. В якості грошових металів золото і срібло функціонували в епоху золотого і срібного біметалізму, а наприкінці XIX ст. настала епоха золотого монометалізму.

Золотий монометалізм знаменував апогей розвитку металевих грошей. Водночас еволюційні процеси ускладнення й розширення товарного виробництва та ринкових відносин зумовили необхідність впровадження в обіг розмінних на золото паперових банкнот, які виявилися більш зручними і дешевшими засобами обміну. З іншого боку, зростала роль держави в усіх сферах суспільного життя, в тому числі і в грошовому обігу, банкнотне забезпечення якого легше піддається впливу засобів державного регулювання. Внаслідок цього об´єктивно створилася основа для запровадження неповноцінних грошей.

Неповноцінні гроші — це гроші, які не мають власної субстанціональної вартості. Основними їх формами є білонна (розмінна) монета, паперові гроші (казначейські зобов´язання), банківські зобов´язання (банкноти), депозитні вклади, квазігроші. Усі вони застосовуються як гроші лише тому, що, одержуючи їх як платежі, учасники ділових угод розраховують використати їх для майбутніх платежів. Довіра до цих форм грошей зумовила появу загальної назви — кредитні гроші.

Кредитні гроші — це гроші особливого типу, що не розмінні на золото, а в обіг випускаються центральним (національним) банком як банкноти. На основі банкнотного обігу грошей виникають банківські депозити (депозитні гроші), що стають базою чекового обігу.

Історично першою формою кредитних грошей став вексель — письмово оформлене боргове зобов´язання законодавчо встановленого зразку. Його видача у процесі реалізації кредиту перетворює товар в одну із форм кредитних грошей. Обернена дія врахування векселів у комерційних банках означає перетворення кредитних грошей у інші грошові форми, а саме у банкноти. І лише з настанням терміну погашення векселя боргове зобов´язання потребує наявних грошей. При цьому наявні гроші можуть з´явитися й раніше строку шляхом взаємозаліків зустрічних зобов´язань та покриття сальдо векселетримача до настання терміну платежу згідно з текстом векселя.

У такий спосіб кредитні гроші підпорядковуються дії закону грошового обігу та закономірностям руху позичкового капіталу, їх обертання також безпосередньо пов´язане з дією закону вартості, закону додаткової вартості та ін.

В умовах золотого грошового обігу перехід грошової величини з однієї функції до іншої відбувався без зміни форми: із засобу обігу у засіб платежу і навпаки. Але сучасний спосіб виробництва обслуговується знаками вартості, що зумовлене зростанням ролі кредиту і грошей як способу платежу. В свою чергу кредитні гроші активно стимулювали концентрацію і централізацію капіталу.

Поняття «кредитні гроші» під впливом того або іншого фактора класифікують за кількома критеріями: а) залежно від форми існування розрізняють паперові гроші, монети, депозитні гроші, електронні гроші; б) якщо їх розглядати з позиції емітента й характеру емісії, то можна вказати казначейські та банківські гроші. При цьому категорія «паперові гроші» має два тлумачення: 1) широке, якщо йдеться про грошові знаки, що виготовлені з паперу, в тому числі розмінні і нерозмінні банкноти, казначейські білети тощо; 2) вузьке, коли паперові гроші ототожнюються зі знаками вартості, що емітуються казначейством для покриття витрат держави. В теорії грошей переважно використовується категорія «паперові гроші» у вузькому розумінні як символи вартості.

Паперові гроші — нерозмінні на метал знаки вартості, що випускаються державою для покриття бюджетних витрат і наділяються нею примусовим курсом та законодавчо закріпленим обов´язком приймати у всіх видах платежів. Оскільки паперові гроші відірвані від вартості і реальних потреб обороту та емітуються державою для покриття бюджетного дефіциту, то їх ще називають декретними, або казначейськими грошима.

Епоха паперових грошей виникла на основі кредитних грошей. Зокрема, вексель став основою й прообразом усіх інших цінних паперів і паперових грошей. Водночас для їх появи в обігу виникли й об´єктивні причини, що пов´язані:

1) з переходом до машинного способу виробництва, коли товарна маса стала зростати значно швидше, ніж зростав видобуток грошового матеріалу (золота), а золоті гроші великої вартості не могли обслуговувати дрібні за величиною вартості обороти товарів;

2) аргументом на користь впровадження паперових грошей була й недостатня економічна еластичність вартісно стабільного золотого грошового обігу до потреб швидкого розширення чи звуження товарної маси, що реалізується;

3) переваги паперових грошей, яким властива легкість зберігання, перевезення і зручність у розрахунках.

Поява паперових грошей як замінників золота в обігу зумовила обмінність паперових грошей на золото. Суб´єкти грошових відносин сприймали їх як гроші і погоджувалися одержувати у платежах паперові гроші лише тому, що держава гарантувала їх обмін на реальні цінності. Але зростання дефіциту державного бюджету спричиняло таку велику емісію паперових грошей, що вони втрачали здатність обміну на золото і ставали звичайними паперовими грошима, які випускалися переважно для покриття державного дефіциту. Тобто вони ставали звичайними знаками вартості, які не є витвором держави, а об´єктивним продуктом розвитку економічних відносин суспільства.

Наукова думка розрізняє такі відмінності золотих грошей від паперових:

Золоті гроші

Паперові гроші

• Повноцінні

• Мають суттєву внутрішню вартість

• Виникають в результаті історичного розвитку товарного обігу

• Є мірою вартості всіх інших товарів

• Представники золота

• Випускаються державним казначейством або центральним банком і перебувають в обігу з примусовими курсами

• Є замінниками повноцінних грошей

• Слугують засобом фіксації вартісних пропорцій

Категорія «кредитні гроші» охоплює загальну назву різних видів грошей, що виникли в процесі заміщення майнових боргових зобов´язань підприємств, приватних осіб і держави. Обслуговуючи кредитні відносини, сучасні паперові гроші є неповноцінними знаками вартості, а за формою є паперовими, що виникли з форми векселя. Водночас їх обіг, виражаючи кредитне походження, регулюється двома законами:

По-перше, емісія кредитних грошей здійснюється на основі зворотного принципу. Тобто їх випуск в обіг відбувається на основі надання кредиту на умовах повернення у визначений час. Кредитні гроші, обслуживши ділову угоду, повертаються до банку, коли боржник погашає заборгованість. За такої умови грошова маса складається на основі взаємодії двох грошових потоків — випуску грошей через банк і повернення кредитованої суми після збігу визначеного часу. Дотримання вимог цього специфічного закону грошового обігу забезпечує товарно-грошову рівновагу і сталість грошей.

По-друге, забезпеченість емісії кредитних грошей. Дотримання вимог цього закону означає функціонування такої системи кредитування, коли позики надаються для забезпечення реальних потреб товаровиробників й інших учасників товарообороту у грошах і погашення кредиту в міру їх задоволення. За таких умов строк перебування кредитних грошей в обігу визначається матеріальним забезпеченням користування кредитом.

Дотримання вимог специфічних законів обігу грошей на кредитній основі робить кредитні гроші суттєво відмінними від паперових грошей у вузькому розумінні цього слова.

Відмінності кредитних грошей від паперових

Кредитні гроші

Паперові гроші

Виникають з функції грошей як засобу платежу

Виникають з функції грошей як засобу обігу

Випускаються банком для кредитування ділових угод

Емітуються державним органом або центральним банком від імені держави

Не мають примусового курсу

Наділені державою примусовим курсом, обов´язкові для прийняття

 

Обслуговуючи ділові угоди, кредитні гроші за час свого існування набули таких еволюційних форм: векселя, банкноти, чека, депозитних і електронних грошей. Історично, першою формою кредитних грошей став вексель.

Вексель — це абстрактне письмово оформлене боргове зобов´язання встановленого зразку, за яким одна сторона ділової угоди зобов´язується сплатити іншій певну суму грошей у вказаний термін. Економічна суть векселя полягає в тому, що він є різновидом знаків вартості, цінним папером, який засвідчує безумовне грошове зобов´язання боржника сплатити визначену суму після збігу домовленого строку. Виникнувши ще в XII ст., вексель тривалий час еволюційно розвивався як один з найважливіших кредитно-розрахункових ордерних документів, але спочатку мав обмежене ходіння. Як приватне боргове зобов´язання емітента вексель обертався серед обізнаних учасників ділових угод. Водночас розвиток меж і масштабів ринку вимагав впровадження універсального платіжно-купівельного засобу. Ним і стала банкнота.

Банкнота — вексель банка, що виписаний під придбані в своє розпорядження векселі приватних осіб. В такому розумінні її називають класичною банкнотою. Нині банкноти переважно становлять грошові знаки різного номіналу, що випускаються в обіг центральними емісійними банками, забезпечені всіма активами цих банків і масою товарів, що належать державі. Банкноти є основним видом паперових грошей, що істотно відрізняються від векселів:

Банкнота

Векселі

В обіг випускається емісійним банком замість комерційних векселів

Виписуються учасниками ділових угод як гарантоване безумовне боргове зобов´язання

Безстрокове зобов´язання, що не пов´язане з конкретною діловою угодою, випускається в будь-яких купюрах

Термін використання обмежений вказаним строком покриття боргу, випускається як покриття кредиту

Суспільна гарантія, яка базується на капіталах усіх підприємців, що зберігаються в банках

Приватна гарантія, забезпечена капіталом одного чи групи учасників векселя

Вказані переваги банкноти надали їй властивостей надійності, сталості вартості, високої еластичності в обігу, саморегулювання обігу. Банк, видаючи позички під забезпечення векселями, збільшував кількість банкнот в обігу, а, приймаючи плату вексельної суми після збігу строку платежу, вилучав їх. Це забезпечувало взаємозв´язок кількості банкнот в обігу з потребами реального обігу товарної маси. Проте поява фінансових векселів, в тому числі й казначейських, та зниження товарних цін або прискорення обігу банкнот, здатні були зменшити потребу в обігових засобах. Тоді відносне перевищення кількості банкнот в обігу усувалося за допомогою вільного розміну банкнот на золото. Весь період гарантованої стабільності обігу банкнот називають епохою «класичних» банкнот.

Втрати золотого забезпечення і розмінюваності банкнот на золото після світової кризи 1929-1933 pp. фактично змінила суть банкнот. А механізм автоматичного регулювання їх емісії під впливом зростання в обігу маси казначейських векселів та облігацій держави фактично деформувався. Він став означати переорієнтацію кількості банкнот в обігу залежно від першочерговості задоволення потреб товарообороту до обслуговування потреб державного казначейства. Внаслідок такої емісії лише частина випуску банкнот в обіг задовольняє потреби товарообороту, а інша частина здатна створювати надлишкову масу грошей, механізм вилучення якої нині втрачено.

Сучасна емісія банкнот шляхом банківського кредитування господарських одиниць і держави, обміну іноземної валюти на банкноти, випуском суворо визначеного переліку номіналів перетворила їх у національні гроші, що діють на всій території держави. Водночас така банкнота зберігає свої переваги над суто паперовими грошима та володіє певними ознаками кредитних грошей. Зокрема, емісія сучасних банкнот навіть на покриття витрат державного бюджету здійснюється не безпосередньо і безповоротно, а через механізм кредитування під боргові зобов´язання казначейства. За цих умов, щоб держава діяла як економічно самостійний суб´єкт грошового обігу, вона повинна бути здатною вчасно погашати свої борги емісійному банку. Ось чому емісійні банки, як правило, не підпорядковані урядові, чітко розмежовано їхні функції та державного казначейства. При цьому виплатою доходу за облігаційними позиками держава забезпечує попит на її цінні папери, а його задоволенням опосередковано впливає на масу банкнот в обігу. Водночас порушення умов позичок і покриття державних видатків непродуктивного характеру послаблюють зв´язок сучасних банкнот з реальними потребами забезпечення товарообороту і утворюють надлишкову кількість грошей в обігу. Це веде до знецінення банкнот, стимулювання інфляційного процесу і фактичного перетворення сучасних банкнот у неповноцінні паперові гроші.

Чек — встановленої форми грошовий документ, який містить безумовний наказ власника рахунку (чекодавця) у кредитному закладі про виплату тримачеві чека вказаної суми. Чек виникає із правового стану власника депозиту і може використовуватися юридичними і фізичними особами для забезпечення безготівкових розрахунків, одержання готівки тощо. Істотними відмінностями чека від банкноти є насамперед такі властивості його форма; спосіб емісії — виписується не банком, а його клієнтом; не повністю гарантує виконання наказу про видачу грошей; обмежений характер його участі в грошовому обороті. Зокрема, чек переважно використовується для отримання готівки в банку, для забезпечення платежу у безготівкових формах розрахунків, в оплаті товарів, отриманні послуг або погашенні своїх боргових зобов´язань. Якщо ж чек використовується у грошовому обігу, то жодних переваг над банкнотами у виконанні функцій грошей він не має.

В Україні ще не створено достатніх умов для використання як вексельних, так і чекових розрахунків, що підриває базові основи стабільного функціонування товарних грошей. Як наслідок, частка готівкової форми грошей зростає, збільшуються невиробничі затрати обігу та недостатньо задовольняються потреби обігу в платіжних засобах.

Депозитні гроші — різновид кредитних грошей, що не мають речового виразу та існують лише у вигляді записів на рахунках у банках. Депозитні гроші виникли на стадії високого розвитку банківської системи, коли кожний суб´єкт грошових відносин може вільно вкласти гроші до банку (депозит) і здійснити ними необхідні операції. Це здешевлює вартість розрахунків, надає зручності в їх проведенні і водночас суттєво обмежує готівкові платежі. З метою розширення переваг депозитних грошей використовуються дебетові картки.

Дебетові картки — це сучасні платіжні інструменти, які випускаються фінансово-кредитними установами. Дебетові картки надають власникові депозитного вкладу оперативну можливість здійснювати трансакційні операції з власного банківського рахунку та користуватися іншими послугами. Депозитні картки приваблюють низькою вартістю отриманих послуг, простотою і миттєвістю отримання готівки, надійністю і захистом депонованих коштів завдяки персональному ідентифікаційному номеру. У розрахунках вони забезпечують можливість використання різної валюти, ними здійснюють розміщення готівки з наступним поновленням рахунку в реальному часі. Дебетові картки використовують також замість карток для банкоматів.

Водночас в Україні застосування дебетових карток ускладнене нерозвиненістю мережі касових терміналів, відсутністю розвиненої телекомунікаційної інфраструктури. Недоліком також можна вважати значну вартість виготовлення цих карток.

В місцях розміщення банкоматів депозитні гроші зручно використовуються картками для банкоматів. Зокрема, у фінансово-кредитних установах, супермаркетах, магазинах, аеропортах і офісах за допомогою цих карток можна отримати готівку, переказати кошти за вказаними рахунками, авансувати готівку, оплачувати рахунки тощо. За допомогою картки можна здійснити оперативний запит про фінансове становище і стан фінансового балансу будь-якого партнера ділових угод. Використання депозитних грошей суттєво полегшується на основі електронної форми грошей.

Електронні гроші — умовна назва грошових засобів, які використовуються їх власниками за допомогою електронної системи банківських послуг. Фактично, це абстрактні кредитні гроші, що обертаються не у формі паперових носіїв, а через впровадження до сфери розрахунків комп´ютерної техніки і сучасних систем зв´язку. Електронні гроші є найбільш економним і зручним носієм грошової функції, значно прискорюють безготівкові розрахунки. Основними компонентами функціонування системи електронних грошей є банківські автомати-касири, кредитові й дебетові картки, електронні системи розрахунків у торгівельній мережі, електронна система обслуговування вдома тощо. При цьому всі вони забезпечують обіг депозитних грошей, але не замінюють їх. На основі електронних грошей виникли кредитні картки.

Кредитна картка — іменний грошовий оплатно-розрахунковий банківський документ, що видається вкладникові банку для безготівкової оплати придбаних ним товарів чи послуг. Умовою отримання кредитної картки є платоспроможність клієнта. Кожна картка видається з встановленням ліміту кредитування, переважно безкоштовно чи за невелику плату. Від операцій з кредитними картками банк отримує дохід, який складається з комісії при оплаті рахунків за відпущені товари, щорічної плати клієнтів за кредитні картки, якщо вона є, і відсотків за кредит, що надається власникові картки в межах ліміту кредитування.

Для поглиблення знань про роль грошей в економіці доцільно ознайомитись з практикою використання грошей в адміністративно-командній системі та тими радикальними змінами в грошовій системі в умовах переходу до ринкової економіки. Зокрема, потребує аналізу роль грошей як засобу обміну продуктами праці, у функціонуванні ринку, стимулюванні та регулюванні процесу суспільного виробництва, нагромадженні і переливі капіталу.

Термінологічний словник

Бартер товарообмінна операція у вигляді натурального обміну з передачею права власності на товар без платежу грошима. Поширення бартерних операцій посилює обміну і підриває сталість грошової одиниці.

Білонна монета — розмінна монета, яка задовольняє потреби роздрібної торгівлі за товари дрібної вартості і карбується з металу, що коштує дешевше номінального виразу монети.

Готівкові гроші форма грошей, виготовлена з паперу чи іншого малоцінного матеріалу і використовується у функції засобу обігу та в ряді випадків засобу платежу.

Гроші — специфічний товар, який виконує роль загального еквівалента і володіє властивістю обмінюватися на будь-який інший товар.

Депозитні гроші неповноцінні знаки вартості, які не мають речового виразу й існують у вигляді певних сум на рахунках у банках.

Електронні гроші — різновид депозитних грошей, які приводяться в рух не за допомогою паперових носіїв, а завдяки автоматичному переказуванню грошових сум на рахунках банків за допомогою ЕОМ за розпорядженням власників поточних рахунків. Електронні гроші — найпрогресивніша, економічна і зручна форма носія грошових функцій, яка реалізується за допомогою банківських автоматів-касирів, кредитних карток, дебетових карток, електронних систем розрахунків у торгівельних пунктах, електронної системи обслуговування на дому та ін.

Засіб нагромадження — функція грошей, за допомогою якої обслуговується процес нагромадження вартості в її загальній абстрактній формі.

Засіб обігу — функція, в якій гроші виконують роль посередника у обміні товарів та доведенні їх до споживачів.

Засіб платежу  — функція грошей, якою забезпечується погашення чисельних форм заборгованості та розрахунків.

Кредитна картка — іменна платівка з ідентифікатором власника, що видається банком власникові поточного рахунку безоплатно або за невелику щорічну плату. Умовою отримання кредитної картки є платоспроможність клієнта. Встановлений за нею ліміт кредитування дозволяє власнику кредитної картки за допомогою ЕОМ оплати свої покупки чи погасити борг переказом грошей по рахунках без використання готівки.

Кредитні гроші — неповноцінні знаки вартості, які виникають і функціонують в обігу на основі кредитних стосунків.

Міра вартості — функція грошей, яка забезпечує вимірювання вартості товарів та її відображення у формі ціни.

Монета — законодавчо встановленої форми, ваги, складу металу, певного зображення та номіналу зливок металу, який включає номінал вартості та використовується як засіб обігу і платежу. За умов золотого стандарту монети виготовлялися із золота. Їхня вартість визначалася ваговим виміром коштовного металу. Для обслуговування дрібних платежів нині використовуються розмінні монети із сплавів звичайних металів. Таким чином, держава своїм рішенням надає їм силу законного платіжного засобу.

Паперові гроші — вид нерозмінних на коштовні метали знаків вартості, що випускаються державою (казначейством) для покриття своїх витрат і наділяються нею примусовим курсом. Паперові гроші не мають механізму самостійного повернення до каси емітента, тому можуть нагромаджуватися у каналах грошового обігу в надмірній кількості і знецінюватися.

Світові гроші — функція, в якій гроші обслуговують рух вартості в міжнародному економічному обороті.

Функція грошей — дія (обсяг роботи), яку здатні виконувати гроші в процесі обслуговування руху вартості товарів.

Сутність, функції та історія грошей. Реферат – Освіта.UA

Гроші – одне з найдавніших явищ суспільства – відіграють важливу роль у господарській діяльності людини. Вони завжди привертали до себе пильну увагу науковців

Гроші – це багатофункціональна економічна форма, за допомогою якої здійснюється облік вартості, обмін, платежі, накопичення вартості. Гроші є одним з найбільш важливих розділів економічної науки. Вони є набагато більшим, ніж простий інструмент, що сприяє розвитку економіки. Добре діюча грошова система сприяє як повному використанню потужностей, так і повній зайнятості. Та навпаки, погано функціонуюча грошова система може стати головною причиною різких коливань рівня виробництва, зайнятості та цін в економіці.

Гроші – це категорія товарного виробництва і товарного обігу. Вони мають товарне походження і виражають певні виробничі відносини між товаровиробниками з приводу обміну продуктами праці через ринок. У грошах як загальному еквіваленті втілений безпосередньо суспільний характер праці. Вони дають змогу вимірювати суспільні витрати і отримані результати.

Гроші – це специфічний товар, що має властивість обмінюватися на будь-який інший товар, тобто є загальним еквівалентом.

Суть грошей визначається, як правило, лише на основі їх функціонального застосування. Прикладом такого підходу може бути характеристика суті грошей в підручнику «Економікс» Макконнела та Брю. На питання «що таке гроші?» автори підручника дають відповідь: «Гроші є тим, що вони роблять. Все те, що виконує функції грошей, є грішми».

Незважаючи на багатовікові дослідження і велику кількість теоретичних концепцій грошей, людство сьогодні не має однозначної й остаточної відповіді на питання, що таке гроші. Уявлення, які не викликали сумнівів в одних суспільних умовах, зі зміною останніх вступали в суперечність з реальною дійсністю і відкидалися.

Очевидно, все це можна пояснити тим, що суть грошей змінюється адекватно змінам характеру суспільних відносин, в яких вони функціонують. Тому для визначення суті грошей необхідно з’ясувати питання про їх походження, про причини, що зумовлюють виникнення та існування грошей в економічному житті суспільства.

На ранніх етапах розвитку людського суспільства відбувався безпосередній обмін товару на товар. Спочатку це був випадковий і епізодичний обмін, коли у первісних людей внаслідок щасливого збігу обставин (наприклад, вдале полювання, рибалка) з’являлись деякі надлишки продуктів, якими можна було обмінятись.

Розвиток суспільного поділу праці, зокрема виділення скотарства і землеробства, сприяв подальшому розвитку товарних відносин. Відбувся перехід від випадкового, епізодичного обміну до регулярного. Поступово із загальної маси товарів стихійно виділялись такі, які почали відігравати роль головних предметів обміну. Такими товарами в одних місцевостях була худоба, в інших – зерно, в третіх – хутро тощо.

     

У одного й того ж народу в різні часи, на різних місцевих ринках і у різних народів в один і той же час існували різні найбільш ходові товари, які виконували роль загального еквіваленту. Врешті-решт, у процесі історичної еволюції товарного виробництва і товарного обміну відбувається перехід від загального товарообміну до грошової форми обміну.

Подальшим ступенем у розвитку грошей стало карбування металевих монет. Вважається, що перші монети з’явилися в Китаї та в країнах Близького Сходу в 8-7 ст. до н. е. Це були здебільшого мідні монети. Близько 4 тис. років тому в Асирії почали карбувати монети із золота.

Протягом тривалого часу в обігу використовували повноцінні монети, реальний зміст яких відповідав їх номінальній вартості. Скарбниці окремих країн не мали права отримувати прибуток від випуску монет. Та й назви багатьох грошових одиниць окремих країн встановлювалися відповідно до ваги їх металевого змісту. Так, приміром, фунт стерлінгів став грошовою одиницею Англії як фунт срібла.

Від 2-ї половини 19 ст. становище змінилося. Номінальна вартість монет почала відділятися від їхньої реальної вартості. В обігу з’явилися розмінні монети, номінальна вартість яких значно перевищувала їхню вагову вартість. Емісія таких монет стала прибутковою. Прибуток, отриманий від різниці між номінальною вартістю випущених в обіг грошей та витратами на їх емісію, дістав назву сеньйорат. Сеньйорат присвоювався скарбницями або центральними банками, що здійснювали грошову емісію.

Для багатьох країн із функціонуванням товарних грошей було характерним використання системи біметалевого обігу – паралельної емісії золотих і срібних монет. У цьому випадку державою встановлювалися фіксовані пропорції між їх номінальним визначенням. Паралельний обіг золотих і срібних монет породжував труднощі. При біметалевій системі гроші, вартість яких на ринку цінних металів нижча за їхню номінальну вартість, витісняють ті грошові одиниці, що коштують дорожче своєї офіційної ціни.

Епоху товарних (металевих) грошей заступила епоха грошей паперових. Як знаки вартості повноцінних товарних грошей, паперові гроші почали використовуватися понад тисячу років тому. Вважається, що вперше паперові гроші з’явились у Китаї ще у 18 ст. н. е. У Європі це сталося значно пізніше. У Франції емісія розпочалася 1783 р. Наприкінці 18 ст. банкнотний обіг мав місце в Англії.

Повний відхід од конвертованості паперових грошей в золото відбувся значно пізніше. Більшість країн Заходу припинила такий обмін під час великої депресії і в перші після кризові роки. Проте такий обмін залишився у сфері міжнародних валютних відносин. Однак від середини 1970 –х рр. Практика конвертованості паперових грошей у золото зовсім припинилася і на рівні міжнародних валютних відносин. Відбулось цілковите витіснення дорогоцінного металу зі сфери грошових відносин. Золото повністю втратило грошові функції. Сталася його демонетизація, і воно перетворилось на звичайний товар.

Проголосивши своїм Третім універсалом 18 липня 1917 року утворення Української Народної Республіки, Центральна Рада запровадила в Україні нову національну валюту. Первісно такою валютою було визначено український карбованець. Ухвалою Центральної Ради від 19 грудня 1917 року було віддруковано перший грошовий знак Української Народної Республіки — купюру вартістю у 100 карбованців. Напис «100 карбованців» подавався на купюрі мовами чотирьох найчисленніших націй, що живуть на території України, — українською, російською, польською та єврейською (івритом).

З випуском стокарбованцевої купюри пов’язаний вибір тризуба як державного герба України.

Після введення купюри в обіг майже одразу ж було зафіксовано випадки її фальшування. З огляду на те, а також на деякі політичні причини (так, УНР, яка за Третім універсалом визначалася як складова частина федеративної Росії, проголошувалася за Четвертим універсалом 22 січня 1918 року «самостійною, ні від кого не залежною державою») Центральна Рада 1 березня 1918 року прийняла закон про запровадження нової грошової одиниці — гривні.

Протягом 1918 року в Берліні було віддруковано грошові знаки у 2, 10, 100, 500, 1000 та 2000 гривень (проекти двох останніх було виконано вже після проголошення гетьманату на чолі з Павлом Скоропадським).

Гетьман Павло Скоропадський, прийшовши до влади в Україні у квітні 1918 року, відновив як основну грошову одиницю Української Держави карбованець.

Після переходу влади в Україні у грудні 1918 року до рук Директорії на чолі з Володимиром Винниченком та Симоном Петлюрою основною грошовою одиницею відновленої УНР знову було проголошено гривню.

«Більшовицькі тисячки» запроваджені Раднаркомом на землях Радянської України. Це становище спричинилося до проведення у 1922—1924 роках грошової реформи, наслідком якої стало введення в обіг радянського червонця. 1924 року було встановлено курс нового радянського карбованця, який дорівнював 1/10 червінця. Ця подія стала моментом остаточного утвердження радянської валюти.

Акт проголошення незалежності України відкрив дорогу для запровадження в нашій молодій державі повноцінної національної валюти. Такою валютою мала стати, згідно з традиціями як доби Київської Русі, так і періоду визвольних змагань 1917—1920 років, гривня. Щодо назви розмінної монети, то для неї пропонувалися назви «сотий», «резана», але врешті було віддано перевагу звичній уже «копійці». 1992 року перші зразки української національної валюти було виготовлено в Канаді за ескізами В. І. Лопати. Однак в обіг в Україні з 1992 року було введено тимчасову валюту, розраховану на перехідний період, — український карбованець, або купоно-карбованець.

З цього випливає, що:

Гроші – не просто товар, а носій певних суспільних відносин, формування яких зумовило виділення із широкого ряду товарів одного – грошового.

Як результат тривалого історичного розвитку товару і форм вартості гроші самі не можуть бути застиглим, раз і назавжди даним явищем, а повинні постійно розвиватися як по суті, так і за формами існування.

Різноманітність і складність виробничих відносин, які втілюються в грошах, визначають множинність форм прояву самих грошей. Кожна з таких форм одержала назву функції грошей. Функція грошей – це певна дія чи «робота» грошей щодо обслуговування руху вартості в процесі суспільного відтворення.

Питання про функції грошей є одним з найбільш дискусійних у теорії грошей. Розбіжності стосуються не тільки трактування окремих функцій, а й їх кількості. Дискусії ведуться як між представниками різних теоретичних шкіл, так і всередині кожної з них.

У працях Д. Рікардо віддавалася перевага функцій грошей як засобу обігу. «Гроші, — писав він, — є товаром, … що служить загальним засобом обміну». У книзі англійського економіста Т. Крампа «Феномен грошей» грошові функції подано як засіб платежу, міра вартості, одиниця виміру, засіб обігу та засіб нагромадження багатства. У підручнику «Економікс» підкреслюється, що гроші виконують функції засобу обігу, міри вартості й засобу її збереження. Економісти Долан та Кемпбелл визначають гроші як засіб нагромадження. У книзі англійського економіста Л. Харріса «Грошова теорія» говориться про функції засобу обігу, засобу збереження вартості та одиницею рахунку і зовсім не згадуються функції засобу платежу і світових грошей.

Представники марксистської теорії грошей визнають п’ять їх функцій:

 • Міри вартості.
 • Засобу обігу.
 • Засобу нагромадження.
 • Засобу платежу.
 • Світових грошей.

Міра вартості — це функція, в якій гроші забезпечують вираження і вимірювання вартості товарів, надаючи їй форму ціни.

Це відбувається тому, що у товарах і грошах втілена абстрактна праця, причому певна її кількість. Тому за допомогою грошей відбувається порівняння вартості різних товарів. Вартість товарів, виражена у грошах, є його ціною. Щоб визначити вартість товарів у грошах, треба певну кількість грошового матеріалу прийняти за одиницю. Вона називається масштабом цін. У різних країнах за грошову одиницю були прийняті різні вагові кількості грошового металу.

Масштаб цін встановлює держава в законодавчому порядку, тоді як функцію міри вартості гроші виконують об’єктивно. Масштаб цін не залежить від зміни вартості грошового металу, бо він є фіксованою ваговою кількістю металу.

Гроші як міра вартості широко використовуються як рахункові, як одиниця рахування. За їх допомогою можна надати кількісного виразу всім економічним процесам і явищам на мікро- і макрорівнях, на всіх стадіях процесу суспільного відтворення, без чого неможлива їх організація й управління.

Всі звичайні товари, надходячи до сфери обміну, шукають собі грошовий еквівалент, який представлений там готовністю суб’єктів ринку купити відповідні товари. У зіткненні сторін – бажання продати і готовність купити – визначається в кінцевому підсумку мінова вартість товару чи сума грошей, якою товар оцінюється на ринку та яка задовольняє обох суб’єктів операції. До цього й зводиться економічний зміст вираження вартості за допомогою грошей в сучасних умовах.

Функцію міри вартості гроші виконують ідеально. Виробник заздалегідь, до появи з товаром на ринку, визначає ціну, за якою вигідно продати його. Але й при зустрічі з покупцем на ринку, де остаточно вирішується ціна товарів, наявність грошей у будь-якій формі не обов’язкова. Продаж взагалі може відбуватися в борг, під майбутні гроші, але ціна визначається в момент операції купівлі-продажу. Тим більше не потрібна наявність реальних грошей при встановленні товарних цін державними органами. Проте вони повинні мати чітке уявлення про мінову вартість грошей, яка фактично склалася і діє на ринку, щоб установити ціну, адекватну вартості товару.

Другою за значенням є функція грошей як засобу обігу. У цій функції гроші служать засобом реалізації товарів, виступають посередником у їх обміні. Цю функцію можуть виконувати лише реальні гроші, тобто наявні золоті монети, зливки і т. д., або їх паперові замінники.

Паперові гроші не мають власної вартості (за винятком вартості паперу і обробки), а тому, як і неповноцінні монети, вони є символами вартості. Держава, випускаючи паперові гроші, надає їм примусовий курс у законодавчому порядку і використовує їх як замінник повноцінних грошей.

Обмін товарів за допомогою грошей в цій функції здійснюється за схемою «Т – Г – Т».

Гроші як засіб обігу забезпечують перебіг товарів від виробника до споживача, після чого товари виходять із сфери обігу. Проте самі гроші залишаються в обігу, переходячи від одного суб’єкта до іншого.

З розвитком ринкових відносин і сфери використання грошей як засобу обігу розвивались і розширювалися вимоги до них.

У сучасних умовах використання грошей як засобу обігу здійснюється переважно в роздрібній торгівлі, при наданні послуг населенню, в міжнародній торгівлі та ін. Проте і в цих сферах поступово звужується використання функції засобу обігу завдяки проникненню сюди кредитних відносин.

Функцію засобу нагромадження гроші виконують, якщо за обміном товару на гроші не настане обмін грошей на товар і гроші залишать сферу обігу і утворять скарб.

Процес виробництва зумовлює необхідність нагромадження грошей і тимчасового вилучення засобів і предметів праці має накопичувати достатню суму грошей, а тому тією чи іншою мірою він виступає збирачем скарбів. При цьому можуть нагромаджуватись не тільки золото чи срібло, а й металеві та паперові знаки грошей.

Гроші є загальним виразником багатства, їх можна безпосередньо перетворити на будь-який товар. Тому якісно вони не мають меж, проте кожна реальна грошова сума кількісно обмежена і на неї можна придбати лише певну кількість благ. Тому існує суперечність між кількісною межею і якісною безмежністю грошей як загального виразника речового багатства.

Поряд з безпосереднім нагромадженням скарбів у монетній формі відбувається їх нагромадження у вигляді предметів розкоші з золота та срібла. Це приводить до того, що, з одного боку, все більш розширюється ринок для золота і срібла незалежно від виконуваної ними функції, а з другого –створюється приховане джерело пропозиції грошей, яке є особливо дійовим у періоди суспільних потрясінь.

У сучасних умовах сфера функціонування грошей як засобу нагромадження вартості розділилася на дві частини. У тій із них, де нагромадження вартості зумовлюється потребами розширеного відтворення, оборотом капіталу, має конкретно-цільове призначення і є відносно короткочасним, цю функцію гроші виконують у формі знаків вартості. У тій же частині, де нагромаджується абсолютне багатство, необхідне за межами усталеного процесу суспільного відтворення, воно носить форму скарбу й обслуговується дійсними грошима – золотом.

Гроші, що виконують функцію засобу нагромадження вартості, слід відрізняти від поточних резервів грошей як купівельних і платіжних засобів, які постійно створюються у суб’єктів грошового обігу внаслідок короткочасних розбіжностей між поточними грошовими надходженнями і витратами. Такі грошові кошти не припиняють, а лише уповільнюють свій рух, продовжуючи функціонувати як засіб обігу чи засіб платежу. Гроші ж, що обслуговують нагромадження вартості, на певний час виходять з обігу, зупиняють свій рух, і їх маса визначається іншими, більш широкими потребами, ніж потреби грошового обігу.

Проте ці відмінності між грошима в цих трьох функціях мають швидше теоретичний, ніж практичний характер. На практиці всі складові грошової маси виступають як єдине ціле і легко переміщуються із нагромаджень в обіг і навпаки.

У результаті виникнення кредитних відносин між товаровиробниками гроші виступають засобом сплати боргового зобов’язання, виконують функцію засобу платежу. Це функція, в якій гроші обслуговують погашення різноманітних боргових зобов’язань між суб’єктами економічних відносин, що виникають у процесі розширеного відтворення.

Ця функція тісно пов’язана з функцією грошей як засобу обігу. В товарообороті, опосередкованому грошима (продаж заради купівлі), гроші виступали як швидкоплинний посередник і виконували функцію засобу обігу. Коли гроші здійснюють самостійний рух, переходячи від одного власника до іншого, то вони виконують функцію засобу платежу. Цю функцію вони здійснюють як у сфері товарного обігу (продаж товарів у кредит), так і поза ним (наприклад, сплата заробітної плати, податків, орендної плати, квартирної плати, комунальних послуг тощо).

З функції грошей як засобу платежу виникають кредитні гроші. Коли власник товару продає його в кредит, він не обмежується усним зобов’язанням покупця сплатити його, а вимагає боргову розписку, в якій, як правило, зазначаються товар, його ціна і строк погашення боргу. Така боргова розписка є попередником векселя, так само як останній є безпосереднім попередником кредитних грошей.

Обліком векселів займаються банки. Фактично банк скуповує векселі, розплачуючись за них власними векселями, які називаються банкнотами.

Банкнота – це зобов’язання банку, банківський білет, тобто кредитні гроші. Випуск банкнот банками здійснюється не лише під векселі, а й під золото та інші дорогоцінності.

Кредитні гроші, векселі, банкноти – важливі елементи функціонування ринку. В процесі становлення ринкових відносин, виникнення і зміцнення ролі фондових, валютних, товарних бірж, комерційних банків у нашій країні вони починають активно використовуватись у господарському механізмі.

Між кредитними і паперовими грошима існують суттєві відмінності. Так, паперові гроші виникають з функції обігу, в той час як кредитні – з функції платежу. Паперові гроші випускає держава, яка вимагає від усіх суб’єктів ринкових відносин приймати їх у всіх платежах. Такі гроші випускаються в обіг в міру потреби. Кредитні гроші випускаються банком, вони не обов’язкові для приймання, але забезпеченні золотом, іноземною валютою та іншими активами банку. Вони випускаються відповідно до суми товарних векселів і, таким чином, не перевищують потреби в них. Проте в сучасних умовах відмінності між паперовими і кредитними грошима стираються.

Світові гроші – це функція, в якій гроші обслуговують рух вартості в міжнародному економічному обороті і забезпечують реалізацію взаємовідносин між країнами.

Виділення функції світових грошей зумовлене особливостями руху вартості на світовому ринку, які визначаються поділом цього ринку державними кордонами. Завдяки такому поділу тут з’являється специфічний суб’єкт економічних відносин – держава, яка представляє і захищає інтереси країни в цілому. Тому на світовому ринку виникають економічні суперечності більш високого рівня, ніж на внутрішньому, які впливають і на відносини безпосередніх покупців та продавців.

Спочатку на світовому ринку панувала подвійна міра вартості – золото і срібло, але згодом функцію світових грошей почало виконувати тільки золото. Нині витіснення золота з грошового обігу стосується і світових грошей. Паперові знаки відіграють все більшу роль у міжнародних розрахунках. Проте золото залишається твердими і бажаними для всіх країн світовими грошима, надійним гарантом у міжнародних розрахунках.

Світові гроші функціонують як:

 • Загальний платіжний засіб.
 • Загальний купівельний засіб.
 • Абсолютна суспільна матеріалізація багатства взагалі.

Як загальний купівельний засіб світові гроші функціонують при оплаті міжнародної товарної угоди наявними грошима (наприклад, придбання країною у надзвичайних умовах зерна, зброї тощо)

Як загальне втілення суспільного багатства гроші у світовому обігу виступають тоді, коли багатство переноситься з однієї країни в іншу (при переведенні підприємцями своїх грошей на зберігання за кордон, при наданні зовнішніх позик тощо). Для здійснення міжнародних платежів кожна країна потребує певного запасу золота. Тому золото у вигляді скарбу одночасно є резервним фондом світових грошей. Зростає також реальна роль у цій функції національних резервних валют та інших різновидів грошей.

В сучасних умовах на міжнародних ринках світові гроші, передусім як платіжний і купівельний засоби, виступають у вигляді національних грошових одиниць. Ці перетворення зумовлені самим розвитком світової економіки й адекватними йому змінами міжнародних платіжних відносин:

Сформувався широкий світовий ринок із системою взаємозв’язків і взаємозалежностей між його суб’єктами, з широким розвитком між ними кредитних відносин і банківського обслуговування. У таких умовах світові гроші в більшості випадків функціонують миттєво і відпала потреба використовувати для цього золото.

Економічний потенціал окремих країн досяг величезних розмірів, що дало цим державам можливість забезпечити довіру до своїх національних грошей як реальних носіїв мінової вартості не тільки на внутрішньому, а на міжнародних ринках

Грошовий обіг – це рух грошей в готівковій та безготівковій формах, що обслуговує збут товарів, а також нетоварні платежі та розрахунки у господарстві.

Об’єктивною основою грошового обігу є товарне виробництво, при якому товарний світ поділяється на товар та гроші.

Грошовий обіг поділяється на дві сфери:

Готівковий обіг (рух готівки). Він обслуговується банкнотами, монетами та паперовими грошами.

Безготівковий обіг (рух безготівкових грошей). Під ними розуміються банківські депозити, використання яких здійснюється за допомогою чеків, кредитних карток, електронних переказів.

Переважну частину (93-95%) його в країнах з розвинутою ринковою економікою становить безготівковий оборот. Він здійснюється шляхом оплати покупок і боргів перерахуванням грошових сум по рахунках, що відкриті учасникам грошового обороту в банках, без використання грошей у готівковій формі. Переважання цієї частини грошового обороту зумовлено насамперед дешевизною використання безготівкових грошей, а отже, вигідністю таких розрахунків для економічних суб’єктів.

Безготівковий грошовий обіг має значні переваги над готівковим і тому є набагато ефективнішим і доцільнішим як для суспільства в цілому, так і для кожного суб’єкта господарювання. Однак повністю виключити використання готівки при здійсненні господарської діяльності на даному етапі розвитку суспільства не можливо.

Функціональні форми – похідні від грошових функцій, їх логічне продовження. Сучасна ринкова економіка характеризується надзвичайно широкою палітрою наявних функціональних форм грошей. В економічній науці та практиці протягом тривалого часу широко використовується агрегатний метод класифікації функціональних форм грошей, в основу якого покладено ступінь ліквідності кожної з них.

Національний банк України розраховує обсяг грошової маси за допомогою грошових агрегатів, які репрезентує встановлене законодавством відповідно до принципу ліквідності специфічне угруповання певної категорії грошових форм.

Склад грошових агрегатів:

М0 – гроші поза банками;

М1 = М0 + кошти на розрахункових і поточних рахунках у національній валюті;

М2 = М1 + строкові депозити у національній валюті, кошти на рахунках капітальних вкладень підприємств та організацій, кошти Держстраху та валютні заощадження;

М3 = М2 + кошти клієнтів за трастовими операціями банків та цінними паперами власного боргу банків.

Агрегат М1 являє собою грошову масу у вузькому розумінні. В нього включаються два визначальні блоки грошей:

Готівкові гроші (металеві й паперові).

Трансакційні депозити – вклади фізичних та юридичних осіб у комерційні банки й ощадні установи, кошти з яких можуть бути передані іншим особам у вигляді відповідних платежів згідно з комерційною угодою, що здійснюється за допомогою чеків або електронних грошових переказів. Трансакційні депозити – це вклади до вимоги. Йдеться про вклади, що не приносять процентів, а лише дозволяють власникам їх користуватися чеками та електронними переказами.

Окрім цих форм грошей, у різних країнах до структури грошей у вузькому розумінні цього поняття включають і деякі інші грошові форми. Це, зокрема, певні чекові депозити, що відрізняються від вкладів до вимоги тим, що на них можна отримати певний відсоток.

М1 охоплює ті грошові інструменти, якими можна скористатися безпосередньо, відразу і без обмежень для здійснення платежів. Такі грошові інструменти ліквідні. Актив ліквідний, коли його можна використовувати для сплати платежів відразу, без жодних обмежень і з незначними витратами. М1 найближче до традиційного визначення грошей як засобу платежу.

Агрегат М2 поєднує в собі форми у широкому розумінні цього поняття. Гроші, що входять до цього агрегату, отримали назву «майже грошей» або грошових активів. Відмінність цих грошей від агрегату М1 полягає в тому, що, якщо гроші, що входять до агрегату М1, використовуються як засіб обігу, то грошові форми агрегату М2 застосовуються як високоліквідний засіб нагромадження купівельної спроможності. Вони безпосередньо не функціонують як засіб обігу. Але їх можна легко, без фінансового ризику перевести у грошову готівку або чекові рахунки. У цьому відношенні можна відзначити, що гроші агрегату М2 – це високоліквідні фінансові активи, вживані здебільшого у функції засобу нагромадження.

Грошова маса агрегату М2 має більш розгалужену структуру. До її складу входять грошові форми агрегату М1 та безчекові ощадні рахунки в комерційних банках та ощадних установах, що їх можна легко перевести у грошову або чекову наявність, використавши як засіб обігу.

Агрегат М3 охоплює грошові форми агрегату М2, кошти клієнтів за трастовими операціями банків та цінними паперами власного боргу банків. До М3 включаються грошові складові, які більшість людей ніколи не бачить. Такі активи тримають здебільшого великі корпорації, а також багаті приватні особи.

Приведені грошові агрегати відрізняються між собою не тільки кількісно, а й якісно. Так, перший агрегат М1 виражає масу грошей, яка знаходиться безпосередньо в обігу, реально виконуючи функції засобів обігу та платежу. Вона найтісніше пов’язана з товарною масою, що проходить процес обміну, і безпосередньо впливає на ринкову кон’юнктуру. Саме тому цей агрегат повинен бути об’єктом найактивнішого регулювання.

В інших грошових агрегатах враховані також нагромадження грошей у різних організованих формах. Ці гроші тимчасово вийшли з обігу, виконуючи функцію нагромадження вартості. Залежно від строків та форми нагромаджень вони відносяться до різних грошових агрегатів.

Обсяг грошової маси в кожному агрегаті визначається різними факторами. Так, обсяг агрегату М1 передусім залежить від обсягу товарообороту та швидкості обігу грошей. Обсяги інших агрегатів визначаються, крім того, розвитком кредитних відносин, рівнем капіталізації грошових доходів суб’єктів обігу тощо. Ці відмінності повинні враховуватись при використанні того чи іншого агрегату в практиці регулювання грошового обігу.


20.03.2011

Як кредитні картки змінили наш спосіб витрачати гроші

 • Тім Гарфорд
 • Всесвітня Служба BBC, програма «50 речей, що сформували сучасну економіку»

Автор фото, Getty Images

Підказка міститься в самій назві. «Кредит» означає «віра, довіра».

Уявіть, що ви власник крамниці. Кому ви найпевніше дасте товар у борг? Як свідчить історія, довіряли тільки знайомим. А оскільки більшість людей, з якими крамар мав справу, належали до невеликої громади, то можна було не перейматися тим, що гроші не повернуть.

Але міста поволі розросталися, а разом з ними росла й незручність надання позик.

Продавці у великих універсальних магазинах фізично не могли запам’ятати в обличчя всіх покупців. Тому в окремих крамницях на знак довіри власники видавали покупцям спеціальні монетки, брелки для ключів, а з 1928 року — навіть пластинки, схожі на собачі жетони. Їх називали «charga-plates» (пластинка для стягнення платежів).

Автор фото, Alamy

Підпис до фото,

Пластинки «charga-plates» давали покупцям змогу брати товар зараз, а розраховуватися за нього пізніше

Людина з такою пластинкою могла безперешкодно залишити магазин з оберемком товарів, не заплативши за них, — продавець спокійно її випускав, навіть якщо не був знайомий особисто. Деякі з цих жетонів навіть вважалися ознаками статусу.

1947 року з’явився перший жетон, завдяки якому людина могла купувати в кредит не в одному магазині, а в декількох. Його назвали «Charg-It». Втім, діяв він лише на території двох кварталів Брукліну.

Але потім, 1949 року, випустили картку «Diners Club», розраховану на комівояжера.

Автор фото, Alamy

Підпис до фото,

Співзасновник компанії Diners Club Френк Макнамара помітив перспективну прибуткову нішу на ринку

Це дозволяло йому (бо ж зазвичай то був чоловік) купувати продукти й пальне, винаймати номери в готелях і пригощати клієнтів у мережі торговельних точок на всій території Сполучених Штатів.

І справа пішла: за перший рік цю послугу передплатило 35 000 людей. А компанія тимчасом швидкими темпами залучала готелі, авіакомпанії, автозаправні станції та фірми з прокату авто.

У 50-ті роки ХХ століття виникла платіжна карта American Express і кредитні картки, що їх випускали банки.

Подолання інертності

Згодом картка «Банку Америки» з винятково креативною назвою BankAmericard перетвориться на Visa. А її суперниця Master Charge стане MasterCard.

Однак перші кредитні картки мали подолати бар’єр у вигляді двох великих проблем.

Перша була з розряду «курка чи яйце». Без значного попиту з боку споживачів роздрібні продавці цих карток не приймали. І навпаки — банку не варто було турбувати покупців з пропозицією отримати кредитну карту, поки їх не погодиться приймати достатня кількість роздрібних продавців.

Автор фото, Getty Images

Підпис до фото,

Покупець розраховується картою American Express у крамниці столового срібла на Мангеттені, приблизно 1955 рік

1958 року, щоб подолати цю інертність, «Банк Америки» провів експеримент: просто розіслав пластикові картки всім клієнтам у місті Фресно, штат Каліфорнія, загалом 60 000 осіб.

На кожній карті було встановлено кредитний ліміт 500 доларів (380 фунтів), і цю суму клієнт міг отримати без зайвих запитань (на наші гроші це приблизно 5 000 доларів (3 800 фунтів).

Цей сміливий хід здобув назву «Роздача у Фресно». Авжеж, не обійшлося без збитків внаслідок несплачених позик і безсоромного шахрайства з боку злочинців, що крали картки в людей з поштових скриньок.

Але «Роздачу у Фресно» швидко підхопили інші банки. Збитки було списано, і вже до кінця 1960 року сам лише «Банк Америки» мав у обігу мільйон кредитних карток.

А другою проблемою була незручність користування. Продавець, якому дали кредитну картку, був змушений телефонувати у банк і розмовляти з операціоністом, щоб транзакцію дозволили.

Допомогли новітні технології. Вони зробили процес витрачання грошей ще більш безболісним.

Головною інновацією була магнітна смуга, яку розробили на початку 60-х років Форрест і Доротея Паррі для перепусток ЦРУ.

Форрест працював інженером у компанії IBM. Якось увечері він прийшов додому з пластиковою карткою та інформацією, закодованою на смужці магнітної стрічки, і сушив собі голову, як причепити одне до іншого. А його дружина Доротея саме прасувала. Вона простягнула чоловікові праску й запропонувала випробувати.

Автор фото, Alamy

Підпис до фото,

А другою проблемою була незручність користування. Продавець, якому дали кредитну картку, був змушений телефонувати у банк і розмовляти з операціоністом, щоб транзакцію дозволили.

Поєднання тепла й тиску спрацювало. Так народилася магнітна стрічка.

Завдяки цій смужці ви тепер користуєтеся карткою Visa в магазинних терміналах. Крамниця надсилає повідомлення своєму банкові, той відправляє інформацію на комп’ютери мережі Visa, а комп’ютери Visa надсилають повідомлення вашому банку.

Велике зрушення

Якщо банк був схильний вірити, що ви повернете йому кошти, то причин хвилюватися не було. Цифрове підтвердження проходило весь цей шлях через комп’ютери до крамниці, а там продавець вибивав чек і дозволяв вам забрати товар. Уся процедура забирала всього кілька секунд.

Так кредитні картки поширилися по всьому світу — і тепер будь-хто міг скористатися мережею довіри, яка раніше була прерогативою шанованих членів тісної громади.

То було величезне зрушення в наданні кредитів. Відпала потреба ставати навколішки перед менеджером банку й випрошувати в нього позику, пояснюючи, навіщо вона вам потрібна.

Ви могли витрачати гроші на будь-що і пролонгувати кредит знову і знову, поки не будете готові його сплатити в зручний для вас час (звісно, якщо вас не бентежила процентна ставка, що легко могла сягати 20-30%).

Однак з погляду психології такий безперешкодний і безликий доступ до кредитних коштів може дивно впливати на людину.

Інші статті Тіма Гарфорда:

Однак з погляду психології такий безперешкодний і безликий доступ до кредитних коштів може дивно впливати на людину.

Учасників експерименту розділили на дві групи й попросили взяти участь в аукціоні — купити квитки на популярні спортивні змагання. Ці квитки коштували дорого, однак наскільки дорого, певності не мав ніхто. Одна група мала заплатити готівкою, але без паніки — якщо вони виграють, то за рогом є банкомат.

Іншій групі повідомили, що прийматимуть лише платіж кредитною карткою. І різниця в результатах була разючою. Група з кредитною карткою запропонувала за квитки значно більшу суму. А коли матч був особливо популярним, сума майже вдвічі перевищувала ту, яку пропонувала інша група.

Смерть готівки?

Це важливе питання, бо в деяких закладах готівка стрімко виходить з ужитку.

У Швеції лише 20% платежів у крамницях здійснюють готівкою — і готівковий розрахунок становить усього-на-всього 1% від витрат у грошовому еквіваленті.

Підпис до фото,

Таких табличок у Швеції стає дедалі більше

У 70-ті роки рекламне гасло картки BankAmericard звучало так: «Вважайте, що це гроші».

А тепер фізичні гроші не годяться для багатьох операцій: авіакомпанія чи фірма з прокату автомобілів вимагатиме від вас кредитну картку, а не готівку. В Швеції те саме відбувається в кав’ярнях і барах, а подекуди — навіть на базарних ятках.

Якщо кредитками користуватися розважливо, вони допоможуть нам керувати фінансами. Але водночас ми ризикуємо: надто вже легко не помітити, куди йдуть гроші. Ті гроші, яких у нас, можливо, нема.

Загальна сума відновлюваних кредитів (цієї характерної ознаки кредитної картки) у Сполучених Штатах зараз становить приблизно 860 млрд доларів (656 млрд фунтів) — понад 2 500 доларів (1 900 фунтів) на кожного дорослого американця.

На практиці за 50 років ця сума збільшується в чотириста разів.

Це добре для зростання в короткостроковому періоді, але погано в перспективі від трьох до п’яти років — до того ж, посилюється ймовірність виникнення банківських криз.

Якщо ви спитаєте думки людей, вони висловлять занепокоєння.

Почувши, що «емітенти кредитних карток пропонують більшості людей завеликі кредити», дев’ять із 10 американців, які володіють кредитними картками, з цим погодяться. Більшість із них навіть беззастережно погодяться. Та все ж, думаючи про власні кредитки, вони відчувають задоволення.

Схоже, ми не віримо, що інші люди здатні відповідально користуватися цими фінансовими інструментами.

Зате цілком довіряємо собі. А чи не даремно? Хтозна.

Один із парків у Полтаві реконструюють за кредитні гроші suspilne.media

У Полтаві 2022-го планують розпочати реконструкцію парку «Перемога». На це за рік хочуть витратити 120 мільйонів гривень. Це мають бути кредитні гроші, розповіла Суспільному директорка комунальної установи «Інститут розвитку міста» Тетяна Татаріна. Скільки ж загалом доведеться витратити на заплановані роботи, поки невідомо.

Майже щодня у полтавському парку «Перемога» гуляють Наталія та Андрій Чернишови. Говорять, що територія потребує оновлення.

«Щоб зробили нові гойдалки для дітей, більше зелені, нові дерева, бо з дитинства ще їх пам’ятаю. Фонтан щоб був гарний, більше кафе дитячих», — говорить полтавка Наталія Чернишова.

Суспільне Полтава

Парк планують реконструювати

На частину робіт планують витратити кредитні гроші, суму прописали у проєкті бюджету громади, каже Тетяна Татаріна.

«Мова йде про 118 чи 120 мільйонів (гривень – ред.), які будуть спрямовані на управління капітального будівництва, і, відповідно, саме вони будуть займатися цим процесом. Зрозуміло, що тієї суми, яка зараз закладається, недостатньо. Це тільки на перший етап», — говорить директорка комунальної установи «Інститут розвитку міста» Тетяна Татаріна.

Суспільне Полтава

На території парку є покинуте Співоче поле

«Проєкт реконструкції парку «Перемога», звісно, спочатку мали б розглянути депутати в комісіях. А вже далі виходити на сесію. Але нині депутати, крім оцього рядка в бюджеті, що це 120 мільйонів кредитних грошей, більше інформації не мають. Про які саме роботи, об’єм робіт, що саме йдеться в оцій сумі – 120 мільйонів, ні для кого поки не зрозуміло. Звісно, в такому виді приймати рішення неможливо», — пояснює голова комісії Полтавської міськради з питань містобудування Юлія Городчаніна.

2018-го проєкт реконструкції парку вже розробили, та нині його треба коригувати, — говорить директорка комунальної установи «Інститут розвитку міста» Тетяна Татаріна.

Суспільне Полтава

Ці дитячі майжанчики встановили два роки тому

«Із 2018-го року змінилася вартість і металів, і вартість оплати праці. І будуть внесені незначні корективи, які стосуватимуться деяких об’єктів на території парку, наприклад, громадських вбиралень. За проєктом має бути демонтовано той фонтан, який є зараз і облаштовано сухий фонтан. Будуть встановлювати якісь об’єкти пов’язані з дитячим дозвіллям», — каже Тетяна Татаріна.

За словами Тетяни Татаріної, яку суму загалом треба на реконструкцію всього парку, поки не відомо.

Суспільне Полтава

Парк має понад двохсотлітню історію

«Хотілося б більше розваг для дітей і побільше знаків для людей з собаками. А сам парк чудовий», — каже полтавець Олександр Гумницький.

Парк «Перемога» в обласному центрі заклали 1803-го року.

що зміниться з 1 січня 2021 року

15 вересня 2020 року Верховна Рада України прийняла Закон України № 891-ІХ «Про внесення змін до деяких законів України щодо споживчого кредитування і формування та обігу кредитних історій» (далі – Закон). Таке рішення парламенту спричинене по суті стрімким зростанням попиту на мікрокредитування, а також необхідністю унормування цієї сфери правовідносин та підвищення якості системи кредитних історій фізичних осіб. Адже останнім часом все більше громадян мали чимало проблем через те, що вимоги до розкриття інформації не поширювалися на так звані мікрокредити.

 

Чого ж очікувати споживачам мікрокредитів та фінансовим організаціям, що їх надають, з 1 січня 2021 року, після набрання чинності Закону. Розповідає фахівчиня Голопристанського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги  Ольга Гальченко.

 

Обмеження сум штрафів на пені

 

З моменту набрання чинності Законом кредитні договори, що укладаються на строк до одного місяця, та договори, загальний розмір позики за якими не перевищує однієї мінімальної заробітної плати, відноситимуться до споживчих кредитів, а відтак  такі відносини регулюватимуться нормами Закону України «Про споживче кредитування»

 

Також Законом встановлено, що максимальна сукупна сума штрафів і пені за порушення споживачем виконання його зобов’язань на підставі договору про споживчий кредит, загальний розмір кредиту за яким не перевищує мінімальної заробітної плати, не може перевищувати розмір подвійної суми, одержаної споживачем за таким договором, і не може бути збільшена за домовленістю сторін.

 

Заборона зміни процентної ставки

 

Надзвичайно важливим для споживачів мікрокредитів є закріплення на законодавчому рівні заборони зміни процентної ставки за кредитом, порядку її обчислення, порядку сплати відсотків у бік погіршення умов для споживача. Оскільки дуже поширеною проблемою є нерозуміння повної вартості кредиту та санкцій у випадку прострочення, які могли потроїти чи навіть збільшити борг людини в десятки разів і, як наслідок, людина неспроможна його повернути.

 

Про кредитну історію

 

Відтепер обов’язковою умовою укладення договору про споживчий кредит є згода споживача на доступ до інформації, що складає його кредитну історію, та на збір, зберігання, використання та поширення через бюро кредитних історій, включене до Єдиного реєстру бюро кредитних історій, інформації щодо нього та цього кредиту, визначеної Законом України «Про організацію формування та обігу кредитних історій». У разі ненадання такої згоди споживачем, кредитодавець повинен відмовити в укладенні договору та здійсненні кредитної операції.

 

Ще однією новацією є встановлення обов’язку для кредитодавця безоплатно передавати інформацію щодо всіх споживчих кредитів у порядку, визначеному Законом України «Про організацію формування та обігу кредитних історій», хоча б до одного бюро кредитних історій, включеного до Єдиного реєстру бюро кредитних історій.

 

Наступним нововведенням є скорочення строку внесення кредитним бюро отриманих від кредитодавця відомостей. Раніше на дану процедуру законодавством передбачалося сім днів, тепер же цей строк обмежений двома днями.

 

Обмеження щодо кількості «швидких кредитів»

 

Запровадження цих законодавчих змін є значним досягненням у сфері надання гарантій споживачам мікрокредитів та забезпечать більш дієві механізми захисту споживачів від неправомірних діянь мікрофінансових організацій. Попри переважну кількість змін на користь клієнтів фінансових установ, Закон обмежує можливість отримувати безмежну кількість швидких кредитів без наміру їх повертати, тим самим захищаючи фінансові установи від збільшення проблемної заборгованості.

 

Тому, ймовірно, зацікавленість кредитодавців у даному виді кредитування буде значно знижена через обмеження можливості нараховувати проценти, штрафи і пеню. Але, поряд з цим, зміни допоможуть в певній мірі убезпечити споживачів від отримання, на перший погляд, незначних позик, а також дозволять зберегти клієнтам свою платоспроможність.

 

Про ризики мікрокредитування

 

Окремо хочемо зазначити, що фінансові компанії не будуть зобов’язані надавати клієнтам паспорт споживчого кредиту перед підписанням договору, якщо йдеться про позику сумою, що не перевищує мінімальну заробітню плату. Таке зобов’язання є лише для кредитів понад мінімальну зарплату. Неурегульованість даного питання залишає кредиторам можливість використовувати різні способи приховування дійсної інформації про кредит у подальшому.

 

Саме тому, з метою забезпечення своєчасного надання повної, точної та достовірної інформації про фінансові послуги, Національний банк України анонсував встановлення вимоги до фінансових компаній стосовно розміщення істотних характеристик кредитних продуктів (зокрема й мікрокредитів) на своїх веб-сайтах.

 

Отже, хочемо вас застерегти від здійснення сумнівних кредитних операцій, які можуть негативно вплинути на ваше життя. Перед тим, як взяти кошти в мікрофінансових організаціях, обов’язково уважно перечитайте усі пункти наданого вам кредитного договору. Не допускайте прострочення платежів за кредитним договором та користуйтеся послугами лише перевірених компаній з гарною репутацією.

 

СУЧАСНІ ГРОШІ | Наукові конференції

Автор: 

Марія Херович (Дрогобич)

«Гроші для економічної науки – це те саме, що квадратура кола для геометрії» У. Джевонс (1857 р.) 

Гроші настільки щільно увійшли в наше повсякденне життя, що ми не бачимо в них нічого особливого. А між іншим, це одне із самих найвагоміших винаходів людської думки. Не будучи ніякою цінністю, вони служать мірилом вартості всіх речей, які нас оточують і володіють здатністю «перетворюватися» в будь-яку з них. Німецький філософ і соціолог М. Зиммель писав: «Гроші – найбільш яскравий приклад перетворення засобу на мету». У живій природі аналогів грошам немає. Гроші існують стільки ж часу, скільки існує і сама людська цивілізація. Якби ми повинні були гіпотетично чи логічно відновити хід історії, то нам, звичайно, потрібно було би визнати, що на зміну епохи натурального обміну прийшла епоха товарних грошей.

Товарні гроші, паперові гроші, банківські гроші… Протягом віків гроші постійно змінювалися, і навіть у наш час цей процес не можна вважати завершеним. Гроші – надзвичайно складна категорія, про суть якої вчені сперечалися протягом багатьох століть. В. Гладстон, прем’єр-міністр Англії XIX ст., небезпідставно іронізував: «Навіть кохання не зробило стількох людей дурнями, скільки мудрування з приводу природи грошей». Стародавні римляни говорили, що «гроші рухають світом». Існує багато шкіл і течій економічної науки щодо походження і суті грошей. Вперше наукове дослідження їх походження зроблено А. Смітом. Пізніше велику увагу вивченню цього питання приділив К. Маркс. Вони дослідили історію закономірності виникнення грошей та їх сутність.

Існують різноманітні визначення цієї категорії. Гроші – загальний еквівалент, що вимірює вартість усіх інших товарів. Гроші – це сукупність активів, що використовуються індивідами для купівлі-продажу товарів. Більш конкретні визначення економічної природи грошей, їхньої суті містяться в різноманітних теоріях грошей, функціях, виконуваних ними у суспільстві. Гроші – це складний і найважливіший елемент ринкової економіки. Функціонування ринкової економіки неможливо без руху грошей, і тому сучасні ринкові відносини базуються на принципах функціонування сучасних грошей. Проблема грошей знаходиться на одному з основних місць в економічній теорії. За допомогою грошей встановлюються економічні зв’язки між всіма суб’єктами економіки, розподіляються ресурси, відбувається обмін товарів і послуг. Будь-яка ринкова інформація сприймається тільки тоді, коли вона надається у грошовій формі: обсяги виробництва, ціни, інфляція, фінанси, бюджет, кредит, витрати виробництва, прибуток та ін. Є поширений вислів, що ринкова економіка «розмовляє мовою грошей» [1, с. 53-54]. У товарній формі виробництва гроші розглядають як неодмінний атрибут торгівлі та її наслідок. У сучасному розумінні, гроші – це сукупність фінансових активів (грошових засобів, які можуть використовуватися в розрахунках чи з метою їх заощадження), які можна використовувати в процесі життєдіяльності людей та їхнього господарського життя [3, с.  37].

Сучасні гроші виконують три функції:

1) функція міри вартості полягає у визначенні за допомогою грошей ціни на всі товари і послуги;

2) функція засобу обміну полягає у використанні грошей як еквівалента обміну. Причиною цього є подільність грошей, зручність при використанні їх у розрахунках та ін.;

3) функція засобу нагромадження полягає в тому, що гроші якнайкраще підходять на об’єкт зберігання та нагромадження: по-перше, це високоліквідний актив; по-друге, сучасні гроші існують здебільшого в електронному вигляді, а це суттєво полегшує процес нагромадження. Ця функція не реалізовується в умовах гіперінфляції (суттєвого знецінення грошей) [3, с. 37-38].

Основою грошового обігу в сучасній економіці стали символічні гроші. Символічні гроші – це платіжний засіб і засіб обігу, чия вартість чи купівельна спроможність значно перевищує витрати на їх випуск. До символічних грошей відносять паперові кредитні гроші (банкноти), розмінну монету, – це декретні гроші, купівельна сила яких визначається законодавчо державним декретом.

Банкнота – банківський білет, який випускає центральний банк країни, що має законну платіжну силу на території країни. На сьогодні, основний вид паперових грошей в Україні – гривні.

Білонна (розмінна) монета – це монета, яка викарбувана зі сплавів неблагородних металів і має законну платіжну силу на території країни й використовується для дрібних розрахунків (в Україні – копійки).

Окрім банкнот і розмінної монети, або готівки, в обігу знаходяться і безготівкові гроші.

Безготівкові гроші (банківські гроші) – це розрахунки приватної особи, фірми чи державної установи за товари та послуги із застосуванням спеціальних електронних пристроїв та платіжних систем без використання готівки (банківські перекази, оплата товарів кредитними картками чи чеками) [3, с. 39].

Чек – письмове розпорядження особи, що має поточний рахунок, про виплату банком грошової суми або її перерахування на інший рахунок.

Кредитні картки – це засіб одержання короткострокової позики в банку, який видає кредитну картку на певну особу.

Сьогодні гроші диверсифікуються, буквально на очах множаться їх види. Услід за чеками і кредитними картками з’явилися дебетні картки, а з 70-х років так звані «електронні гроші» (їх ще називають депозитними грішми, тому що вони знаходяться на рахунках банків), які за допомогою комп’ютерних операцій можна використовувати для переказів з одного рахунку на інший. Різноманітність грошових засобів, які функціонують у сучасній економіці, потребує виміру грошової маси.

Грошова маса – це сукупність усіх грошових засобів у готівковій і безготівковій формах, які забезпечують реалізацію товарів, послуг і всі нетоварні платежі у народному господарстві. Грошову масу можна поділити на дві частини – активні гроші, які мають низьку ліквідність і постійно використовуються в готівковому й безготівковому обігу, і пасивні гроші (або «квазігроші»), які потенційно можуть бути використані як гроші за певних умов (наприклад, вексель, довгострокові депозити) [2, с.  164].

Залежно від рівня ліквідності, тобто наскільки швидко і з якими втратами власних активів зможе перевести їх у готівку, грошові засоби ранжуються і зводяться у групи (грошові агрегати). Для України передбачені такі грошові агрегати :

М0 – Готівка. Гроші поза банками.

М1 – М0 + кошти до запитання у національній валюті.

М2 – М1 + строкові депозити у національній валюті та валютні вкладення.

М3 − М2 + цінні папери комерційних банків та трастові вклади клієнтів у національній валюті.

Структура грошової маси відображає структуру і рівень розвитку економіки країни: чим менша частка готівки у загальній грошовій масі, тим ефективнішою та розвинутішою вважається ця національна грошова система [2, с. 164].

Сучасні гроші у вигляді національних грошових білетів і розмінної монети різних країн не можуть постійно і монопольно вимірювати вартості будь-яких товарів на всіх регіональних ринках світу, як це було притаманно загальному еквіваленту – золоту як грошам. Це дає змогу зробити висновок, що сутність сучасних грошей без власної вартості полягає в тому, що вони являють собою боргові зобов’язання банку, який їх випустив (або створив), у зв’язку з чим сучасні гроші мають кредитну природу і сутність. При цьому гроші у готівковій формі емітують центральні банки у вигляді грошових білетів і білонної монети, а в безготівковій – створюють комерційні банки у вигляді записів за рахунками у банках, зараховуючи при кредитуванні своїх клієнтів суми позик на їх поточні рахунки. Отже, сучасні гроші поза зв’язком із золотом і без власної вартості є кредитними грішми, що існують у двох формах: готівковій та безготівковій [4, с. 43].

Академік НАН України, доктор економічних наук, професор А. Чухно зазначав, що не можна трактувати сучасні паперові гроші як неповноцінні, оскільки це не відповідає дійсності [5, с. 8] Є досить підстав вважати, що грошовий білет сучасних кредитних грошей, який не має зв’язку із золотом, тим більше не знак золота, не знак вартості, і не знак грошей, а тільки кредитний знак ціни.

Таким чином, можна зробити висновок, що із зміною природи і сутності грошей, змінились і їх функції, що відображають глибинні властивості сутності. Отже, сучасні кредитні гроші без власної вартості і зв’язку із золотом – це боргові зобов’язання емітента, гроші – не товар і гроші – не еквівалент. Вони – кредитний знак ціни [4, с. 49].

 

Література:

 1. Уразов А.У. Основи економічної теорії / Уразов А.У., Маслак П.В., Саух І.В. – [2-ге вид., стереотип.] – К., 2007. −323 с.

 2. Базилевич В.Д. Економічна теорія. Політична економія / Базилевич В.Д. – К.: Знання, 2006. – 631 с.

 3. Жовтанецький О.М. Основи економіки / О.М. Жовтанецький, Н.В. Чуба. – Х.: Ранок, 2009. – 319 с.

 4. Рябініна Л. Сутнісні особливості сучасних грошей та їх функції / Рябініна Л. // Економіка України. – №6. – 2011.

 5. Чухно А.А. Природа сучасних грошей, кредиту і грошово-кредитної політики / Чухно А.А. // Фінанси України. – №1. – 2007.

 

 

Науковий керівник:

викладач вищої категорії Зазуля Леся Михайлівна 

Урегулировать задолженность с коллекторскими агентствами за копейки на долларе

Рассчитаться с долгами за копейки на долларе. Прежде чем заплатить ни копейки агентству по сбору платежей, попробуйте договориться о более выгодной сделке. Все подлежит обсуждению.

Никогда не позволяйте коллекторскому агентству говорить вам что-то другое. Предлагая единовременную выплату, вы можете легко сократить свой долг вдвое, а то и больше! Даже если вы не можете предложить единовременную выплату, вы все равно можете настаивать на уменьшении суммы долга с ежемесячными платежами.

Сборщики долгов покупают потребительские долги за копейки за доллар у первоначального кредитора.

Допустим, у вас есть неоплаченный долг по кредитной карте перед Чейзом. Как только неоплаченный долг списан, он может быть продан покупателю долга. Покупатель долга покупает у Чейза тысячи неоплаченных счетов за копейки на доллар.

Покупатель долга попытается взыскать с вас всю сумму долга. Сборщик долгов может получить массу прибыли, если они смогут заставить вас заплатить в полном объеме. Это совершенно законно.

Но почему бы вам не договориться о более выгодной сделке , если покупатель долга заплатил несколько центов на доллар за счет?

Если вы планируете платить коллекторам, вот несколько причин договориться о более выгодной сделке:

Покупатели долгов покупают долги за копейки в долларах

Сколько покупатель долга платит за аккаунт, во многом зависит от возраста и типа долга. Последние долги можно купить за 0.10 центов за доллар и более старые аккаунты можно приобрести всего за 0,02 за доллар. В редких случаях есть ли у вас возможность выплатить полную сумму в долларах , запрошенную коллекторским агентством, выкупившим долг.

Перед оплатой проверьте срок исковой давности

В каждом штате есть срок давности по долгу. По истечении срока исковой давности взыскать задолженность с вас уже нельзя. Сборщик долгов может продолжать попытки взыскания долга, однако у него нет средств правовой защиты, которые они могут использовать.Без угрозы судебного иска вы можете вести переговоры с уверенностью, но, что более важно, вы можете оставить долг непогашенным (коллекционеры надеются, что вы этого не знаете) . Мяч на твоей стороне.

Большинство коллекторов просто хотят, чтобы им заплатили

Единовременная выплата — отличный вариант. Сборщики долгов хотят получить ваши деньги как можно скорее, и они могут согласиться на меньшую сумму, если вы согласитесь на один крупный платеж.Некоторые коллекторы предложат урегулировать, если вы заплатите от 40 до 60 процентов причитающейся суммы. Но рекомендуется начинать с очень низкой цены, например, предлагать не более 0,25 цента за доллар.

Подумайте об этом, если коллекторское агентство недавно выкупило ваш долг по 0,10 цента за доллар, и вы предлагаете 0,25 цента за доллар для погашения долга, они заработали деньги.

Вы, возможно, сталкивались с некоторыми сборщиками долгов, которые включали в свое первое общение с вами предложение о расчете со скидкой 50%.Если они могут предложить 50% скидку в своих первоначальных сделках, то будьте уверены, предложение 0,25 цента за доллар или меньше будет разумным.

Имейте в виду, что сборщик долгов добавил дополнительных процентов и сборов к долгу. Даже при низком предложении коллекторское агентство все равно получит прибыли от долга .

Согласование всего долга

Во время ваших переговоров вы хотите убедиться, что вы согласовываете весь баланс в полном объеме.

Некоторые сборщики долгов согласятся на меньшее, чем развернуться и нанять другого сборщика долгов для взыскания разницы; или, что еще хуже, продать остаток долга другому коллектору. Это незаконно в некоторых штатах.

Вы можете обратиться к Генеральному прокурору вашего штата, чтобы узнать, может ли коллекторское агентство произвести урегулирование, а затем обратиться к другому коллекторскому агентству за балансом. Не отправляйте коллекторскому агентству деньги до тех пор, пока вы не получите факсимильное или отсканированное письмо, в котором говорится, что они примут ваш платеж и что выплата освободит вас от любых будущих юридических обязательств по этому долгу.

Чем старше долг, тем ниже ваше предложение по урегулированию. Долг может находиться на втором или даже третьем раунде коллекторов. Это хорошая новость для урегулирования долга за копейки на доллар. Теперь вы точно знаете, что второй или третий коллектор заплатил за долг еще меньше.

Будьте готовы к уведомлению IRS 1099C

После погашения долга за меньшую сумму потребители могут быть ошеломлены получением налогового уведомления 1099-C «Списание долга». IRS рассматривает прощенный или аннулированный долг как доход.Сборщики долгов, которые соглашаются принять как минимум на 600 долларов меньше первоначального остатка, по закону обязаны подавать формы 1099-C в IRS, а также отправлять уведомления должникам.

Не все сборщики долгов отправят уведомление IRS 1099C. Сборщик долгов может быть не в состоянии доказать, что вы должны погасить долг, поскольку учетная запись, возможно, несколько раз передавалась от коллектора к сборщику долгов. Покупатели нежелательных долгов могут отказаться от отправки вам уведомления 1099C. Лучше узнать, прежде чем отправить расчетный платеж.Если вы получили уведомление 1099C, обязательно проконсультируйтесь со своим налоговым инспектором.

Обеспеченный долг обычно не может быть предметом переговоров

Обеспеченный долг, такой как ваш дом или автомобиль, значительно усложняет переговоры о меньшем урегулировании. Как правило, вы можете погасить только необеспеченный долг. Обеспеченный долг имеет залог недвижимого имущества, прикрепленный к нему, и если вы не можете производить платежи, кредитор может просто изъять или лишить права владения для покрытия долга. В случае необеспеченных долгов нет ничего «привязанного» к предоставлению кредита, который можно было бы использовать в качестве погашения в случае дефолта.

Согласовать удаление из кредитных отчетов

Урегулированные инкассовые счета, скорее всего, никак не улучшат вашу кредитную историю. Если вы можете удалить долг из своего кредитного файла в обмен на оплату, даже полную оплату, это может стоить того, чтобы удалить уничижительный аккаунт.

Причина, по которой урегулирование уничижительного счета почти никогда не оказывает положительного влияния на кредитный рейтинг, заключается в том, что текущие модели кредитного скоринга FICO построены для прогнозирования вероятности того, что потребитель пропустит платежи в будущем.

Урегулирование счета не стирает тот факт, что произошел дефолт, и, следовательно, обычно ничего не делает для повышения кредитного рейтинга потребителя. Урегулированный отрицательный счет остается отрицательной частью вашего кредитного отчета. Как только текущая версия FICO9 будет реализована большим количеством кредиторов, формула подсчета очков будет игнорировать все счета инкассо с нулевым балансом, независимо от того, был ли он оплачен или урегулирован.

К сожалению, большинство кредиторов и компаний, выпускающих кредитные карты, по-прежнему используют версию FICO 8, которая не различает оплаченные и неоплаченные инкассаторские счета.

Если вы не можете получить полное удаление, то, по крайней мере, запросите обновление расчетного счета до «Оплачено по договоренности» или «Оплачено/Рассчитано». Многие банки не одобрят вашу кредитную карту или заявку на получение кредита, если в ваших кредитных отчетах есть непогашенные счета. Могут даже быть работодатели, которые не будут нанимать вас на определенные должности, если в вашем кредитном отчете есть неоплаченные долги. Баланс в размере 0 долларов будет выглядеть намного лучше, чем тот, который все еще просрочен.

Переговоры и соглашения должны быть в письменной форме

Запишите все ваши переговоры.Убедитесь, что в корреспонденции есть слова «полная оплата долга» и «полная выплата всех причитающихся денег». Ведите отличные записи при ведении переговоров с коллекторским агентством и всегда отправляйте корреспонденцию заверенной почтой с уведомлением о вручении.

Убедитесь, что вы договорились об оплате удаления. Вы также можете получить максимум за свои деньги. Почему бы не удалить отрицательный счет из ваших кредитных отчетов, если вы готовы погасить долг. Но имейте в виду, коллектор может потребовать, чтобы вы заплатили полную сумму, если вы хотите удаления.Держи свою землю. Предложите компенсацию за копейки в долларах вместе с оплатой за удаление. Действуй!

Сохраняйте конфиденциальность своей финансовой информации

Никогда не сообщайте коллекторскому агентству, откуда поступают деньги. Во-первых, это не их дело, но, что более важно, если вы упомянете, что получаете компенсацию, налоговую декларацию или занимаете деньги у родственников, они могут не захотеть принять меньшую сумму и потребовать от вас полного долга. Если вы ведете переговоры по телефону (почему вы ведете переговоры по телефону?) , убедитесь, что вы делаете отличные записи и отправляете подтверждающее письмо, заверенное, квитанцию ​​о вручении и храните копию для своих записей.В письме должно быть указано, что коллекторское агентство принимает единовременный платеж в счет погашения всей суммы, которую вы должны.

Не сообщайте коллекторскому агентству номер своего банковского счета или дебетовой карты. Оплатите расчет кассовым чеком или денежным переводом, желательно из другого банка. Почтовая служба США продает денежные переводы. Обязательно сохраните копию кассового чека или денежного перевода.

7 Креативных Способов Сэкономить Ваши Пенни!

Вы, наверное, слышали старое выражение: «Поберегите свои копейки, а доллары позаботятся о себе сами». Хотя эти слова вряд ли были сказаны Бенджамином Франклином, мы можем поблагодарить того, кто действительно их произнес, за дельный совет. Если вы будете следить за небольшими расходами и сделаете откладывание денег привычкой, конечным результатом станет значительная сумма сбережений. Первый шаг — найти эти копейки — области, в которых вы перерасходуете, — и найти способы откладывать эти деньги на будущее, а не тратить их.

Американцы, как правило, лучше тратят, чем сберегают, поэтому еще важнее овладеть навыками сбережений.Средняя американская семья зарабатывает 74 664 доллара в год, но к концу года у нее остается всего 8 721 доллар. Многие семьи живут на пределе своих расходов или даже превышают свои доходы, тратя весь свой ежемесячный доход на необходимые расходы, такие как жилье, питание, коммунальные услуги и здравоохранение. Тем не менее, среднестатистическое домохозяйство также склонно тратить много денег, которые можно было бы сэкономить. Согласно опросу Hloom, только 17,4% американцев считают себя «не расточительными». Самые большие растратчики денег обедают вне дома (68.89 процентов), алкоголь (25,42 процента), проценты по кредитным картам (19,34 процента), одежду (13,85 процента) и электричество (11,92 процента).

Другим препятствием, усложняющим сбережения, является привычка бессознательно тратить деньги. Подумайте, сколько долларов вы тратите каждый день на ненужные вещи. Например, покупка кофе премиум-класса по дороге на работу обходится дороже, чем приготовление кофе дома. Пообедать вне дома значительно дороже, чем приготовить его в коричневом пакете.Как насчет импульсивных покупок? Вы покупаете бутылку воды вместо многоразовой? Часто ли вы останавливаетесь в банкомате за небольшими суммами наличных, даже если вам приходится платить комиссию банкомата каждый раз, когда вы снимаете деньги? Все это небольшие расходы, но все они мешают вам достичь целей сбережений, независимо от того, откладываете ли вы деньги на пенсию или копите на свой первый автомобиль.

Вот несколько стратегий, которые помогут вам сэкономить больше, не зарабатывая лишних денег.

1. Экономьте на электричестве

Если ваши родители постоянно напоминали вам выключить свет, у них были веские причины. В США мы не используем две трети производимой энергии, а большая часть электроэнергии, которую мы используем, тратится впустую. Есть несколько способов сэкономить энергию и ежемесячно сокращать расходы на электроэнергию. Начните с выключения света, отопления и/или кондиционирования воздуха, когда они вам не нужны. Замените лампы накаливания на светодиодные — они служат дольше и потребляют меньше электроэнергии.Отключите устройства энергетического вампира, которые постоянно потребляют электричество. Если вам нужны напоминания, наклейте стикеры на выключатели, термостат и энергоемкие устройства и приборы. Всего через несколько недель после принятия новых энергетических привычек вы будете приятно удивлены уменьшением счета за электроэнергию!

2. Отмените неиспользованные развлекательные подписки

.

Удивительно, как много домохозяйств имеют ненужные развлекательные услуги. Теперь, когда вы можете смотреть свои любимые шоу на своем смарт-телевизоре, ноутбуке, планшете и телефоне, многие люди (часто неосознанно) платят за несколько подписок на премиальные кабельные и потоковые сервисы, такие как Netflix, Hulu и HBO.Если ваше любимое шоу на одной из этих платформ находится между сезонами, временно отмените подписку. Платите только за одну или две услуги, которыми вы действительно пользуетесь, и отменяйте остальные. Проверьте выписки по своей карте, чтобы убедиться, что с вас не списывают месяц за месяцем плату за услугу автоматического продления, которой вы больше не пользуетесь или за которую, как вы думали, еще не платите.

3. Пересмотрите свой абонемент в спортзал

Нам всем нужны физические упражнения, но если вы не пользуетесь своим дорогим абонементом в спортзал, вы можете вместо этого сэкономить эти деньги.Если вы хотите оставаться активным, есть много других способов заниматься спортом, которые также менее затратны, например, бег трусцой или езда на велосипеде. Вы также можете подумать о том, чтобы заняться новым видом деятельности, которым вы можете заниматься бесплатно в своем городском парке или центре отдыха, например, теннисом, баскетболом или плаванием. Если вам не хватает групповой среды, поищите в социальных сетях или приложениях, таких как Meetup, чтобы найти местные беговые или фитнес-группы, которые собираются вместе в вашем районе.

4. Покупка предоплаченных услуг мобильной связи

Предоплаченные услуги мобильной связи дешевле, чем контракты на использование смартфонов, и упрощают управление ежемесячными расходами на телефонную связь.Вы можете добавить данные или другие услуги, которые могут вам понадобиться, но вы не будете привязаны к дорогостоящим контрактам или увеличению платы за использование.

5. Сокращение расходов на поездки

Если вы едете на работу, вы платите за бензин (или электроэнергию), увеличивая износ своего автомобиля и, возможно, доплачивая за парковку. Есть менее дорогие альтернативы? Не могли бы вы объединиться с коллегами, которые живут в вашем районе? Сравните свой текущий распорядок с вариантами общественного транспорта, чтобы увидеть, есть ли менее дорогие способы добраться до работы и с работы. Вы также можете запросить удаленную работу на полный рабочий день или несколько дней в неделю, чтобы сэкономить на транспортных расходах

6. Сократите расходы по кредитным картам

Устранение задолженности по кредитной карте и уменьшение суммы, которую вы платите в качестве процентов, является одной из самых полезных привычек в отношении денег, которым вы можете научиться. Держите свои кредитные карты платными, чтобы избежать дополнительных расходов, и рассмотрите возможность использования кредитных карт с льготами по снижению затрат, такими как торговые точки, возврат наличных и низкие ежегодные сборы или их отсутствие.

7. Упакуйте обед

Ежедневное питание вне дома складывается, даже если вы покупаете только бутерброд или салат.Принеся свой обед, вы сэкономите значительную сумму каждый месяц. Также обратите внимание на многоразовую бутылку для воды — питьевая вода в бутылках стоит в 300 раз дороже, чем вода из-под крана.

Экономия начинается с осознания своих расходов. Каждый раз, когда вы тянетесь к кошельку, спрашивайте себя: «Мне действительно нужно это покупать? Что мотивирует на эту покупку?» Другая стратегия состоит в том, чтобы думать о предмете и сумме наличных одновременно — и выбирать что-то одно. Например, если предмет стоит 15 долларов, спросите себя, что вы предпочитаете: этот предмет или бесплатные 15 долларов.Несмотря на то, что технически 15 долларов не являются «бесплатными», эти 15 долларов останутся в вашем кармане, если вы решите не покупать этот предмет.

Если вы зададите себе несколько простых вопросов перед тем, как проводить карту, это поможет вам подавить импульсы к ненужной трате денег и вместо этого направить эти деньги на достижение важных финансовых целей.

Превращение сокращения затрат в экономию

Сокращение расходов — это только первый шаг. Теперь вам нужно преобразовать эти копейки в сбережения.Начните с разработки стратегии сбережений. Поставьте перед собой цель сбережений, будь то поездка, новая машина или увеличение взноса в пенсионный фонд. Вы можете начать с расчета того, сколько вы можете сэкономить с помощью советов, изложенных выше, и использовать это в качестве целевой суммы для экономии каждую неделю или месяц.

Когда вы найдете способы сэкономить, вам нужно будет куда-то положить деньги. Самый простой и безопасный способ — открыть сберегательный счет, который будет выплачивать проценты на деньги на вашем счете.

Тем не менее, ваш сберегательный счет будет расти только в том случае, если вы не забываете откладывать то, что откладываете.Вы можете начать откладывать эти дополнительные деньги в банку каждый день и ходить в банк, но если у вас уже есть расчетный счет, вы можете настроить автоматические депозиты с вашего чека на свои сбережения, чтобы вам не приходилось помнить о переводе этих денег. дополнительные доллары.

Всегда ищите дополнительные способы приумножить свои сбережения. Кредитные карты Rewards, например, могут предлагать денежные вознаграждения и вознаграждения за поездки в зависимости от потраченных долларов. Многие банки также предлагают планы автоматических сбережений, такие как наша сберегательная программа Pocket Change.Pocket Change округляет транзакции, которые вы совершаете с помощью своей дебетовой карты, и автоматически переводит дополнительные центы на ваш сберегательный счет, помогая вам экономить деньги, не задумываясь об этом.

Отличная долгосрочная цель — ежемесячно откладывать не менее 20 процентов своего дохода. По мере того, как вы создаете баланс на своем сберегательном счете, вы можете конвертировать часть денег в более доходный сберегательный продукт, такой как индивидуальный пенсионный счет (IRA) или депозитный сертификат (CD). Если вы усердно откладываете свои пенни, ваши доллары будут расти.Ищете конкретные советы о том, как вы можете экономить больше каждый месяц? Поговорите с нашей командой о разработке личного плана сбережений.

Пресс-релизы Community First Credit Union

Рабочее товарищество помочь обоим кредитным союзам
улучшить программы и услуги

Вулверхэмптон, Великобритания и ДЖЕКСОНВИЛЬ, Флорида – 21 октября 2021 г. – Кредитный союз Community First и Кредитный союз Penny Post в Вулверхэмптоне, Великобритания, объявляют о рабочем партнерстве для укрепления кредитных союзов и движения кредитных союзов в двух странах.Партнерство представляет собой пилотную программу, возглавляемую Лигой южных кредитных союзов (LSCU) и Ассоциацией британских кредитных союзов с ограниченной ответственностью (ABCUL). Это партнерство является первым в своем роде для кредитного союза в Джексонвилле и в Вулверхэмптоне.

Кредитные союзы объявили о партнерстве в Международный день кредитных союзов, посвященный духу глобального движения кредитных союзов. Всемирный совет кредитных союзов был основан в этот день, чтобы признать и отразить историю движения кредитных союзов, продвигать его достижения, признавать упорный труд и делиться опытом членов.День Международного кредитного союза (ICU) отмечается в третий четверг октября с 1948 года.

«Мы рады сотрудничеству с Community First и с нетерпением ждем положительных результатов, которые это принесет на пользу участникам по обе стороны Атлантики», — сказал Мэтт Гулдинг, генеральный директор Penny Post Credit Union. «Несмотря на то, что нас могут разделять тысячи миль, нас объединяет наша общая цель — предоставить участникам наилучшие возможные услуги, чтобы поддержать их в укреплении финансового здоровья для светлого будущего.»

Penny Post была создана в 1996 году как совместный проект между Royal Mail, Профсоюзом работников связи (CWU), Ассоциацией связи и менеджеров (CMA) и Службой социального обеспечения. Первоначально общая связь была в районе Уэст-Мидлендс и расширилась, чтобы охватить сотрудников Royal Mail Group по всей Великобритании. Начав с малого, Penny Post выросла до 34 миллионов фунтов стерлингов и 11 500 членов. Теперь он гордится тем, что является одним из крупнейших кредитных союзов в Великобритании.

Первый кредитный союз сообщества был основан в 1935 году как Кредитный союз учителей округа Дюваль.За более чем 86 лет кредитный союз вырос до 19 отделений с более чем 155 000 членов на Первом побережье и в восточных прибрежных округах Флориды.

Два кредитных союза будут работать вместе, чтобы делиться идеями и опытом для их взаимной выгоды. Оба кредитных союза уже считаются инновационными и дальновидными. Они будут работать вместе, чтобы использовать эти качества, учиться друг у друга и становиться еще более успешными. Оба кредитных союза твердо верят в совместную работу и ищут способы развития и улучшения банковского опыта своих членов и общей вовлеченности.Проекты и программы включают управление проектами, информационные технологии, брендинг, дизайн веб-сайтов и стратегии роста.

«Мы рады сотрудничать с командой Penny Post, чтобы учиться друг у друга для общего блага», — сказал Джон Хирабаяши, президент и генеральный директор Community First. «Хотя между нашими организациями существует значительная разница в размерах, у нас много общего в том, как мы видим мир и как кредитные союзы могут изменить жизнь людей к лучшему».

Назван «Кредитным союзом года» (2020 г., категория крупных активов) Лигой юго-восточного сообщества кредитных союзов. Первый кредитный союз Флориды — это зарегистрированный государством кредитный союз, базирующийся в Джексонвилле, который обслуживает всех, кто живет или работает на Первом побережье. .Community First — один из крупнейших кредитных союзов в штате, обслуживающий более 155 000 членов с активами в размере 2,4 миллиарда долларов. Community First имеет 19 офисов и 340 сотрудников. Некоммерческая организация Community First — это финансовое учреждение с полным спектром услуг, предлагающее банковские услуги, кредиты, ипотечные кредиты и инвестиции для потребителей и предприятий по всему Первому побережью.


###

 

Заповедник Пенни-Лейк — Мэн Trail Finder

Описание

Заповедник Пенни-Лейк представляет собой пресноводное водно-болотное угодье с прилегающими лесными массивами и открытым полем.На перешейке озера есть тропа для людей с ограниченными возможностями, соответствующая требованиям ADA и подходящая для инвалидных колясок и детских колясок, которая пересекает деревянный мост со скамейками. Можно увидеть большое разнообразие диких животных, в том числе перелетных и гнездящихся птиц, черепах, бобров, оленей и даже очень редких лосей. Кроме того, в этой разнообразной естественной среде произрастают многочисленные растения, от полевых цветов до рогоза и от лиственных деревьев до вечнозеленых растений.

Отель St.Эндрюс-Виллидж, этот заповедник часто и регулярно используется как местными жителями, так и посетителями. Он включает в себя участок площадью 19 акров, купленный у МакКенни, участок площадью 10 акров, подаренный Томом и Ричардом Уилсоном, сервитут площадью 25 акров от деревни Сент-Эндрюс и сервитуты, подаренные Стивом и Ричардом Малком, а также Сент-Эндрюсом. Поселок.

Заповедник Пенни Лейк посвящен памяти Джека Хилда, чья семья внесла существенный вклад в покупку собственности МакКенни.Средства также были предоставлены программой «Земля для будущего штата Мэн», организацией «Рыба и дикая природа США», Фондом прудов Филдс и другими щедрыми донорами. Тропа, соответствующая требованиям ADA, частично финансировалась Программой рекреационных троп Департамента охраны природы штата Мэн.

Другая информация

Земельный фонд Boothbay Region Land Trust (BRLT) управляет заповедником и работает над сохранением живописной красоты региона Boothbay с 1980 года, сохраняя землю на благо и удовольствие жителей и гостей.

Объекты

BRLT открыты для тихой и малошумной деятельности. При посещении этого объекта BRLT соблюдайте следующие правила:

 • Ночевка в палатках и разведение костров не допускаются.
 • Держите собак в поле зрения и под контролем и выносите весь мусор.
 • Стороны, число которых превышает 10, должны сначала получить разрешение от BRLT.
 • Коммерческое использование запрещено.

Эта тропа проходит через собственность, которая была частично приобретена за счет средств программы «Земля для будущего штата Мэн».Для получения дополнительной информации о программе LMF и местах, которые она помогла защитить, посетите веб-страницу  LMF.

Трейл-менеджер

Посетите веб-сайт Boothbay Region Land Trust, чтобы получить дополнительную информацию и карту для печати, или свяжитесь с нами по телефону:

.

Земельный фонд Boothbay Region
PO Box 183
Boothbay Harbour, ME 04538
Телефон: (207) 633-4818
[email protected]
Посмотреть веб-сайт

Практический пример увеличения сбережений за счет депозитов в монетах от Цифрового кредитного союза — Сберегательный проект

В то время как дни изготовления пенни-роллов, возможно, давно прошли, конвертация монет в наличные осталась. Каждый год американцы обменивают миллионы монет на наличные, в основном через депозитные автоматы. Их часто можно найти в продуктовых магазинах, банках и кредитных союзах.

Цифровой федеральный кредитный союз (DCU) — крупнейший кредитный союз со штаб-квартирой в Новой Англии, предлагающий доступ к этим машинам. В декабре 2019 года Common Cents Lab заключила партнерское соглашение с DCU, чтобы выяснить, есть ли способы превратить депозиты в монетах в увеличение сбережений.

Наше исследование показало, что участники с большей вероятностью сохранят часть своего чека для монет, когда кассиры напрямую спрашивают участников, не хотят ли они сэкономить – это имеет значение для всех кредитных союзов, банков и других операторов, которые предлагают обмен монет и поощряют сбережения. привычка.

Фон

Монетные автоматы, предлагаемые DCU, популярны среди участников. Собранные исходные данные показывают, что депозит в монетах составляет в среднем 91 доллар США при среднем значении 45 долларов США. В то время как 3% участников делят свои суммы квитанций между наличными, сбережениями и своими текущими счетами, более 80% участников либо обналичивают всю сумму, либо вносят ее непосредственно на свой текущий счет. Лишь немногие участники предпочитают сохранять свои депозиты в монетах.

Гипотезы и ключевые выводы

Сбор исходных данных показал, что большая часть участников обналичила квитанцию ​​монетоприемника, вероятно, для того, чтобы потратить деньги из депозита монет.В этом есть смысл — мелочь редко учитывается при составлении бюджета. Подобно возмещению налогов, люди думают о дополнительных деньгах от мелочи как об отдельной неожиданной удаче, которая существует вне чьего-то обычного мысленного учета. Деньги можно тратить без тех же ограничений, которые люди налагают на доход из других источников, но это также означает, что вклады в монетах представляют собой интересную возможность подтолкнуть людей вкладывать все или часть сумм квитанций в сбережения.

Мы подумали, что несколько небольших подталкиваний могли бы увеличить количество участников, которые сохранили свои неожиданные депозиты в монетах. Чтобы определить, как мы можем приступить к разработке вмешательства, мы начали с подробного понимания процесса и быстро определили несколько точек соприкосновения с участниками. Машины конвертируют лишнюю сдачу в квитанцию ​​с напечатанной на ней общей суммой. Затем участники относят квитанцию ​​​​непосредственно к кассиру, после чего они должны решить, обналичить квитанцию ​​​​или внести сумму на один из своих счетов.

Эксперимент

Вместе с DCU мы работали над изменением архитектуры выбора в процессе внесения монет.Новый процесс включал заметное напоминание о сохранении, а также активный выбор с подразумеваемым значением по умолчанию, который побуждал участников вносить свои суммы в монетах на сберегательный счет. Мы случайным образом распределили отделения DCU по двум условиям.

Обычный бизнес (BAU): В первом наборе ветвей мы разместили поведенческий знак возле монетоприемников. Знак предназначен для того, чтобы напомнить участникам, использующим машины, подумать об экономии, когда они, возможно, не делали этого раньше.В остальном взаимодействие кассира и участника ничем не отличалось от обычного.

Новый сценарий сбережений: Во втором наборе ветвей сообщение о сбережениях, переданное знаком, было усилено кассирами. Когда участник приносит квитанцию ​​из монетоприемника кассиру, кассир спрашивает: «Могу ли я внести это сегодня на ваш основной сберегательный счет?» Этот сценарий предполагал, что сохранение части квитанции было ожидаемым поведением по умолчанию.

Результаты

Исследование было запущено в декабре 2019 года.Кассиры в обоих случаях отслеживали количество транзакций монетоприемника и суммы, которые были обналичены или депонированы на текущие или сберегательные счета в течение четырех недель. В общей сложности кассиры DCU отследили 3302 операции с монетоприемниками.

Те, кто был в группе с новым сберегательным сценарием, с большей вероятностью согласились откладывать часть своей монетной квитанции на свой основной сберегательный счет DCU (23,1% в группе BAU, 26,6% в группе сберегательного сценария, p = 0,006). Интересно, что когда мы смотрим только на тех, кто решил сэкономить, те, кто в группе BAU, откладывали более высокий процент своего чека (62% против 0,5%). 54%, р = 0,049). Таким образом, в то время как условие сценария сбережений, по-видимому, привело к тому, что больше людей согласились откладывать, те, кто соглашался откладывать, как правило, в среднем откладывали меньший процент своей суммы.

Мы думаем, что это связано с тем, что предполагаемое значение по умолчанию в сценарии сбережений убедило участников откладывать хотя бы часть, что привело к снижению средней суммы сбережений. Действительно, в то время как равное количество участников в обеих группах сохраняло весь свой листок, члены группы, использующей сценарий сбережений, с большей вероятностью сохраняли часть своего листка по сравнению с группой ОП (p = 0.001).

В совокупности мы считаем, что анализ показывает, что новый сценарий сбережений успешно подтолкнул участников, которые в противном случае вообще не откладывали бы сбережения, даже если бы это была лишь небольшая часть их квитанции. Деньги, заработанные на монетах, представляют собой уникальную непредвиденную возможность для кассиров стимулировать небольшие сбережения в долларах, просто попросив участников. При масштабировании каждая копейка будет буквально учитываться при накоплении средств.


Инициатива BlackRock по сбережениям в чрезвычайных ситуациях

Компания BlackRock объявила о выделении 50 миллионов долларов США на оказание помощи миллионам людей, живущих с низкими и средними доходами, получить доступ к проверенным стратегиям и инструментам сбережений и расширить их использование, что в конечном итоге поможет им создать важную систему социальной защиты.Размер и масштаб проблемы сбережений требуют знаний и опыта авторитетных отраслевых экспертов, которые являются признанными лидерами в исследованиях сбережений и вмешательстве на индивидуальном и корпоративном уровне. Под руководством команды Social Impact BlackRock сотрудничает с инновационными отраслевыми экспертами Common Cents Lab , Commonwealth и Financial Health Network , чтобы придать инициативе комплексный и многоуровневый подход к решению проблемы сбережений. кризис.UPS, Uber, Mastercard, Etsy, Brightside, Государственный университет Аризоны и Acorns присоединились к Инициативе BlackRock Emergency Savings Initiative, чтобы помочь своим сотрудникам, клиентам, гиг-работникам и студентам колледжей сделать важный первый шаг к долгосрочному финансовому благополучию.

Вызов

пенни в день | Кредитный союз Numerica

Научиться экономить — это навык, который может остаться с ребенком на всю жизнь. Как лучше всего убедиться, что ваши дети заинтересованы в сбережениях? Привлеките всю семью и сделайте сбережения забавными – по пенни за раз.Давайте начнем с Penny Challenge!

Лето накоплений для детей (и взрослых!)

Лето предоставляет прекрасную возможность сэкономить. Мы знаем, мы знаем — лето только что наступило, и дети не могут дождаться, когда закончат школу и загорят на солнце. В этом нет ничего плохого! Но пока вы впитываете эти лучи, давайте подумаем о том, чтобы заработать немного денег, а еще лучше — сэкономить эти деньги.

Прежде всего, ребенок должен заработать деньги, прежде чем он сможет их копить.А с увеличением количества часов в сутках и некоторой свободой в их руках появляется больше возможностей для заработка в летние месяцы.

Думаю:
 • Работа по дому
 • Стрижка газонов
 • Прополка
 • Присмотр за детьми
 • Подставка для лимонада
 • Помощь родственникам
 • Родительские пожертвования (может быть)

Что бы они ни выбрали, идея состоит в том, чтобы заработать достаточно денег, чтобы каждый день откладывать понемногу. Если у вас есть молодой предприниматель, обязательно ознакомьтесь с некоторыми шагами, которые нужно предпринять, чтобы помочь ему добиться успеха.

 

Зачем сохранять?

Обязательно начните свое спасательное путешествие с цели. Ваш ребенок чего-то хочет? Игрушка, домашнее животное, новое платье Справедливости, которое кто-то видел в витрине, или фигурка трансформера «Последний рыцарь»? Как насчет билетов на 3D-показ Чудо-женщины? Поездка в Сильвервуд? Варианты бесконечны.

Это лучшее время, чтобы взрастить идею работы над достижением цели. Дети узнают, что если они чего-то хотят и работают для этого, шаг за шагом, у них есть сила, чтобы получить это.Жизнь находится в постоянном движении, поэтому давайте составим план того, где мы хотим быть. Поэтому спросите: «Если бы вы могли отложить деньги на что-то, что бы это было?»

Теперь найдите изображение этой штуки и распечатайте его. На самом деле, не бойтесь делать несколько копий. Разместите одно задание с заданием «Экономия пенни» и другие везде, где ваш ребенок увидит их в качестве ежедневного напоминания: например, зеркало в ванной, холодильник, задняя часть входной двери и т. д.

Большой челлендж на спасение копеек

Теперь, когда ваш ребенок зарабатывает немного больше денег, следующим шагом будет составление плана действий по сбережениям.Начните с копейки в день, затем на следующий день добавьте еще одну копейку к тому, что вы вложили накануне.

Например:
 • День 1 = 0,01
 • День 2 = 0,02
 • День 3 = 0,03

Распечатайте веселый рабочий лист Numerica Great Penny Challenge, посвященный сбережениям молодежи, и пусть ваш ребенок будет отмечать каждый день по мере добавления денег. (Используйте наклейку, дырокол или любую другую творческую свободу, которая их заинтересует.) Через шесть месяцев у них будет около 165,31 доллара сбережений!

Чувствуете себя смелым и хотите попробовать? Испытайте себя в долларовом вызове! Начните сейчас, экономя 1 доллар в неделю в июне, и к Рождеству вы можете накопить 351 доллар.Неплохо, правда?

Как только в копилке вашего малыша накопится 5 долларов США или больше, самое время отнести его в ваше любимое отделение Numerica. У Numerica есть множество вариантов сбережений для молодежи. Еще один отличный вариант? Аккаунт Bonus Saver от Numerica, где вы можете зарабатывать 2,00 % годовых на соответствующих балансах.*

Независимо от возраста, вы можете начать откладывать деньги на финансовое благополучие на всю жизнь.

Ресурсы

Ознакомьтесь с нашими последними статьями о сбережениях.

Повторный дефицит монет: банки, торговцы снова ищут пенни

Банкиры думали общенациональная нехватка монет закончилась, так как США. Экономика S. вновь открылась, и потребители, ранее не выходившие из дома, смогли выгрузить больше своей сдачи.

Но сочетание факторов, в том числе государственные стимулирующие выплаты, ускорение потребительских расходов и угроза дельта-варианта COVID-19, затормозило прогресс и вынудило ритейлеров снова прибегнуть к тому, чтобы просить у покупателей точную сдачу. После снятия банками лимитов на некоторые заказы монет в конце прошлого года Федеральная резервная система восстановила их в мае.

Восстановление обращения монет было медленным, сказал Джим Гэрити, генеральный директор оператора монетоприемника Coinstar.«Вместо того, чтобы проезжать мили в месяц, они проезжают ярды в месяц», — сказал он в интервью.

Общенациональный дефицит монет, начавшийся в прошлом году, снова стал проблемой для торговцев и банков. «Все началось с вируса, и с вирусом и закончится», — сказал Стив Кеннелли, старший вице-президент Американской ассоциации банкиров.

Монетный двор США отвечает за выпуск монет, а ФРС контролирует их распределение среди банков. Банки, которые хранят монеты на депозите в ФРС, могут заказывать больше, поскольку они необходимы для распределения среди продавцов, которые предоставляют сдачу при транзакциях в кассовых аппаратах.

Ограничения в настоящее время действуют для пенни, пятаков, десяти центов и четвертаков, сказал представитель ФРС. Это связано с тем, что заказы на монеты от банков снова начали расти в марте 2021 года, опережая объем монет, которые банки получали на депозиты.

ФРС считает, что возобновление нехватки монет стало результатом нормального сезонного увеличения спроса на монеты в сочетании с влиянием, которое третий раунд экономических выплат оказал на семьи с низким доходом, которым больше не нужно было использовать монеты для оплаты. счетов и более широкое использование монет для транзакционных целей, поскольку экономика вновь открылась, по словам представителя.

Производственные мощности Монетного двора США практически исчерпаны. С января агентство произвело более 20 миллиардов монет, что близко к рекордному уровню. По оценкам Гээрити, в домах американцев осталось монет на сумму около 18 миллиардов долларов.

Гейэрити вместе с представителями банковских торговых групп и Монетного двора США является частью целевой группы, созданной ФРС в прошлом году для решения этой проблемы. В июле группа выпустила общественное объявление, снова призывая потребителей избавиться от сдачи.

«Мы не можем найти выход из этой проблемы», — сказал директор Монетного двора Дэвид Райдер в видео .

Здоровое обращение монет зависит от цикла торговли, который оставался незамеченным до пандемии.

Особенно в первые месяцы кризиса в области здравоохранения возникла путаница в отношении того, насколько легко COVID-19 может передаваться через бумажные деньги и монеты. Потребители реже делали покупки в магазинах, а когда и делали, то чаще расплачивались дебетовыми или кредитными картами.

К лету прошлого года нехватка монет стала настолько серьезной, что некоторые банки предлагали потребителям бонусы за внесение сдачи. Банки также прибегали к накоплению монет и их стратегическому перемещению между отделениями.

После периода улучшения проблема обострилась, когда в марте 2021 года администрация Байдена разослала стимулирующие платежи. Многим борющимся американцам, которые ранее обналичивали монеты для оплаты счетов или покупки продуктов, больше не приходилось этого делать. По словам Гээрити, активность в торговых автоматах Coinstar замедлилась.

«Стимул оказал значительное влияние на людей, предпочитающих наличные», — сказал он.

Несмотря на то, что тираж монет увеличивается, хотя и более медленными, чем ожидалось, темпами, чиновники теперь обеспокоены тем, что дельта-вариант может снова удержать потенциальных вкладчиков монет дома.

По мере распространения COVID-19 растет и доступность монет, сказал Стив Кеннелли, старший вице-президент Американской ассоциации банкиров и член целевой группы ФРС.

«Это началось с вируса, и это закончится вирусом», — сказал он.

.