Какой показатель можно было бы использовать при современном экономико: Какой показатель можно было бы использовать при современном экономико-географическом районировании территории России?

Содержание

ЖУРНАЛ ПРОБЛЕМИ ЕКОНОМІКИ. Головна сторінка

Журнал «ПРОБЛЕМИ ЕКОНОМІКИ» – міжнародний науковий рецензований журнал із відкритим доступом. У журналі публікуються тільки оригінальні та високоякісні наукові статті з проблем сучасної економіки.

Видається з 2009 року в Харкові (Україна).

Засновник: НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ЦЕНТР ІНДУСТРІАЛЬНИХ ПРОБЛЕМ РОЗВИТКУ НАН УКРАЇНИ (Харків, Україна)

Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ № 15196-3768Р від 30.04.2009.

Тематична спрямованність журналу: проблеми соціально-економічного розвитку України та її регіонів в контексті економічної глобалізації; організаційно-економічний механізм прискорення розвитку високотехнологічних галузей промислового комплексу України, конкурентоспроможність та активізація інноваційно-спрямованної інвестиційної діяльності вітчизняних суб’єктів господарювання.

ISSN друкованої версії 2222-0712, ISSN онлайнової версії 2311-1186. JEL-класифікація: A — Z.

Мови видання: українська, російська, англійська. Періодичність: 4 рази на рік.

«ПРОБЛЕМИ ЕКОНОМІКИ» – журнал з відкритим доступом, що означає, що весь вміст знаходиться у вільному доступі та є безкоштовним для користувача або його установи. Користувачам дозволено читати, завантажувати, копіювати, поширювати, друкувати, шукати або посилатися на повний текст статті в цьому журналі, не питаючи дозволу від видавця або автора. Це визначення відкритого доступу подано відповідно до BOAI (Budapest Open Access Initiative)

Журнал «ПРОБЛЕМИ ЕКОНОМІКИ» входить до Переліку наукових фахових видань, в яких можуть публікуватися основні результати дисертаційних робіт з економічних наук (Наказ Міністерства освіти і науки України від 11. 07.2016 № 820).

На підставі Наказу МОН України від 28 грудня 2019 року № 1643 (Додаток 4) журнал включено до категорії «Б».

ЖУРНАЛ «ПРОБЛЕМИ ЕКОНОМІКИ» ПРЕДСТАВЛЕНО БІЛЬШ НІЖ У 20 МІЖНАРОДНИХ НАУКОМЕТРИЧНИХ БАЗАХ ДАНИХ,
РЕПОЗИТОРІЯХ ТА ПОШУКОВИХ СИСТЕМАХ

Адреса редакції: пров. Інженерний, 1-а, к. 224, 61166, м. Харків, Україна.

Тел./факс: +38-057-702-02-25, +38-066-269-31-96, +38-067-163-51-70. Електронна адреса: [email protected]

Видавець: Видавничий Дім «ІНЖЕК» (Україна, 61001, Харків, пр. Гагаріна, 20, оф. 2227. Тел./факс (057) 703-40-21, (057) 732-09-59.

Тематичні розділи журналу:

 • Світова економіка та міжнародні відносини
 • Економіка та управління національним господарством
 • Регіональна економіка
 • Економіка та управління підприємствами
 • Економічна теорія
 • Фінанси та банківська справа
 • Соціальна економіка, політика та демографія
 • Економічна статистика. Бухгалтерський облік та аудит
 • Математичні методи та моделі в економіці
 • Економіка природокористування та охорони навколишнього середовища
Запрошуємо до співпраці !

Инвентаризация подходов для выработки показателей прогнозирования и планирования с учетом циклической динамики Текст научной статьи по специальности «Экономика и бизнес»

ВОПРОСЫ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ТЕОРИИ. МАКРОЭКОНОМИКА

ИНВЕНТАРИЗАЦИЯ ПОДХОДОВ ДЛЯ ВЫРАБОТКИ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ И ПЛАНИРОВАНИЯ С УЧЕТОМ ЦИКЛИЧЕСКОЙ ДИНАМИКИ*

С.Ю.Румянцева,

доцент кафедры экономической теории Санкт-Петербургского государственного университета,

кандидат экономических наук БУеАапа-ги туап!зеуа@та1 !.гы

В статье произведена инвентаризация современных подходов к определению причин и показателей циклической динамики разной продолжительности.

Представлена основа для прогнозирования и планирования показателей конъюнктурной динамики для целей вывода российской НИС на устойчивую модель роста

Ключевые слова: длинные волны, показатели конъюнктуры, экономический цикл, планирование, прогнозирование.

У9(2)-97(2Р)

Введение

После кризиса 2008 года прошло уже 9 лет, и все эти годы были отмечены рецессивно-дефляционными тенденциями в мировой экономике, характерными для фазы спада длинной волны Кондратьева. В этих условиях встает задача адекватной диагностики, прогнозирования конъюнктурной динамики и выработки таких показателей, которые можно было бы использовать не только для прогноза, но и для планирования, чтобы вывести современную российскую национальную инновационную систему на высокий конкурентоспособный уровень, предотвратив острые геополитические риски, связанные с трудностями в реализации глобальной концепции устойчивого развития.

Для этого необходимо обратиться к исследованиям, осуществляющим диагностику длинных и коротких циклов конъюнктуры, провести их инвентаризацию и отобрать показатели для прогноза и плана.

Известны объяснения длинного цикла Н.Д. Кондратьевым, Й. Шумпетером и их последователями. Они связывали длинный цикл с инвестициями в производственные мощности длительного срока службы, аккумуляцией капитала, инновациями. В условиях наступившей инновационной паузы [12] и препятствий к внедрению базисных технологий шестого технологического уклада обратимся к исследователям современных объяснений феномена длинных волн, которые позволят пролить свет на особенности текущего момента длинноволновой динамики и выработать индикаторы развития экономики для целей прогнозирования и планирования.

Для этого рассмотрим основные обнаруженные в экономической литературе факторы циклической динамики.

Политические факторы. Сезоны общественной истории Б. Берри (1994) связывает с теорией Ричарда Эстерлина о смене поколений бэби-бума и периода с доминированием людей, родившихся во времена низкой рождаемости, с их разными обстоятельствами при выходе на рынок труда, и, следовательно, разной склонностью к инновационному поведению. Отсюда и цикл, по продолжительности равный кондратьевскому [22]. Вхождение поколений «подъема» и «спада» во власть определяет смену консервативной или либеральной направленности политики, что, в свою очередь, усиливает циклическую дина-

мику. Берри остановился на реформах демократа Б. Клинтона, как предваряющих начало подъема пятой длинной волны. При Дж. Буше, республиканце, политика имела смешанный консер-ватино-либеральный уклон. Полагаем, что современная смена демократической партии на республиканскую в 2017 г. также означает долгосрочный перелом в политике США, отражающий тенденцию спада с преобладанием консерватизма в политике.

Этот подход не позволяет выработать каких-либо четких показателей для оценки ситуации, но отражает общий фон, на котором развиваются мировые экономические процессы.

Финансовые факторы. Ослабление регулирующих функций финансовых властей в условиях перехода к третьей стадии финансовой хрупкости по Мински [29], когда преобладает режим понци-финансирования, в отличие от защищенного финансирования и спекулятивного финансирования приводит к облегченному восприятию риска экономическими агентами. Так, в частности, наступила рецессия 2008 г., подобная Великой депрессии 1930-х гг., как отмечают Л. Бернард и др. [21, р. 144]. Их эмпирический анализ показал тенденцию, начиная с 80-х гг.

XX века, к одновременному снижению ипотечных ставок и росту долговой зависимости [21, р. 156-157]. При этом, на наш взгляд, кризис 2008 г. уместнее сравнивать с кризисной ситуацией при надувании финансового пузыря в экономике США в 20-е гг. XX века, при правлении Г. Гувера [26], чем с собственно депрессией 30-х. Это (20-е гг. XX века) — пик длинной волны, также, как и в

XXI веке 2008 г. — пик длинной волны, депрессия же последует в 20-е годы XXI века. В этой связи важно, что финансовой хрупкости как механизму, встраивающемуся в ход длинноволнового кризиса, посвящен целый ряд работ. Так, с. Риу показывает, что длинные волны порождаются взаимодействием между промышленным и финансовым секторами, а короткие волны, колеблющиеся вокруг длинных — взаимодействием эффективного спроса и динамики рынка труда [33]. Фактически, это означает, что длинные волны порождаются перенакоплением долгов в составе финансового сектора по отношению к промышленному и, значит, в качестве длинноволнового показателя можно использовать динамику фондового рынка в отношении к активам промышленных предприятий. Оригинальное исследование финансовых потерь банков, выполненное в рамках кон- «Динамика смены технологических укладов и перспективы

© ПСЭ, 2017

* Исследование выполнено при поддержке гранта РФФИ № 17-02-00521 грядущих экономических трансформаций».

цепции финансовой хрупкости на среднесрочном временном интервале (1982-2004) (Песола Дж.) показало пикообразный уровень этих потерь в депрессии 1992-1994 гг. в европейских странах [32], что можно также рассматривать как показатель, который чувствителен к длинноволновой динамике.

Уровень инфляции активов, автономное потребление и норму левериджа в качестве факторов финансовой хрупкости предлагает использовать М. Пассарелла [30]. При этом его анализ таких показателей, как отношение акций к постоянным инвестициям и долгов к постоянным инвестициям показывает высокую чувствительность к циклам Жюглара. К факторам кризисного риска на примере периодов 1880-1913 и 1973-2003 для 45 стран М.Д. Бордо, К.М. Мейснер и Д. Стаклер отнесли внешний государственный долг, выраженный в иностранной валюте [23], что тоже можно попробовать использовать как показатель цикла финансовой хрупкости на пересечении макро- и глобального уровня, в отличие от стандартного подхода рассмотрения микроуровня финансовой хрупкости, воздействующего на макроэкономические процессы.

Многоцикличность. Ч.Ш. Смит [38] полагает, что в 2020-2022 гг. совпадут понижательные фазы сразу нескольких длинных циклов. Первым в этом ряду выступает цикл кредитной экспансии с кредитным пузырем. Это подтверждается исследованием В.Т. Рязанова о том, что после кризиса 2008 г. начинает надуваться новый финансовый пузырь на рынках США: только внутренний долг за 1982-2013 гг. вырос в 10 раз при увеличении ВВП в 5 раз, а внешний федеральный долг за этот же период вырос в 23,5 раза [14, с. 581]. Вторым циклом является инфляционный цикл, который подходит к границам дефляции. По нашим данным, дефляционные процессы в экономике США уже запустились — так, индекс потребительских цен в США снизился со значения 4% в 2008 до значения 0,5% в 2015 г. [18, с. 112]. В России индекс цен производителей промышленных товаров вырос в России с 119, 4 % в 1998 г. до 125,4 % в 2007 г. и затем упал до значения 107,4 % в 2016 г.

[37]. Третий цикл, который подходит к фазе своего завершения — цикл смены поколений, и четвертый — энергетический

[38]. Коллапс — 2020 предсказывается в связи с продолжением распространения финансовой плутократии. Также, соответственно теории циклов Модельски, предсказывается завершение военного цикла к 2020 году с опасностью мировой войны и коллапс золота.[39].

Таким образом, из анализа многоцикличного подхода можно сделать вывод, что к показателям циклической динамики относятся, прежде всего, ценовые, энергетические, финансовые и ресурсные показатели.

Асимметрия. Длинные волны не являются симметричным феноменом. С.Соломоу пытался отрицать их существование, обнаружив неравенство фаз и их несоответствие синусоидальной модели [36]. М. Коцциа показал, что для длинных волн характерно превышение продолжительности фазы подъема над фазой спада [25]. С другой стороны, действие более продолжительного цикла Модельски должно соответствовать четвертой эмпирической правильности Н.Д. Кондратьева о межциклических взаимодействиях, порождая неравенство амплитуды и продолжительности фаз [11, с. 60]. Мы проводили такое исследование совместно с А.А. Акаевым, А.И. Сарыгуловым и В.Н. Соколовым [3, с. 86-117], в частности, В.Н. Соколов предложил использовать функцию сложного тангенса для выявления неравенства фаз экономических циклов [34]. Это особенно важно сегодня, когда на склоне длинного цикла Модельски может оказаться, что фаза спада пятой длинной волны будет продолжительнее, чем фаза подъема и отодвинет наступление оживления за пределы 2025 года. Таким образом, соответствующие показатели при прогнозировании необходимо корректировать с учетом возможной асимметрии, возникающей при межциклических взаимодействиях.

Региональный аспект. Ф. Кастелаччи на подъеме пятой длинной волны показал, что, несмотря на институциональные сложности, распространение по миру ИКТ в пятой длинной волне сделает выход новых развивающихся стран на мировую арену технологического и экономического развития вполне реальным [24]. Это, действительно, произошло (Китай, Индия,

Ю.Корея), однако было сопровождено деиндустриализацией развитых стран, которые сейчас, в период длинноволнового спада, начинают процессы реиндустраилизации (Рязанов В.Т. [14, с. 282-287]). Последняя может рассматриваться как механизм приспособления к длинноволновому спаду и подготовки на новой основе технологического рывка.

Учет этих тенденций, а также подходов к пониманию длинных волн, важен для оценки трендов индустриального развития России и прогнозирования ее динамики, для выработки соответствующих индикаторов в аспекте плановых показателей реиндустриализации.

ВВП как показатель длинноволновой динамики

Можно ли использовать ВВП в качестве показателя длинноволновой динамики, пригодного для целей прогнозирования, остается не до конца решенным в практике экономических исследований.

Так, в частности, в уже упомянутой книге С. Соломоу именно асимметрия показателя ВВП в его колебаниях признавалась автором причиной отсутствия реального существования длинных волн.

Стьером и Метцем была предпринята попытка смоделировать длинные волны на основании показателя ВВП, но этот анализ дал 30-летние колебания [35]. На основе простого применения функции темпов прироста нами были получены 36-43 летние колебания в этом показателе, а также волны продолжительностью около 25-30 лет, близкие по периодичности к ритмам С. Кузнеца [15, с. 29, 42].

В то же самое время, на основе применения функции сложного синуса с последующим разложением на гармоники показатель ВВП дал всю палитру циклического движения — от циклов Китчина до циклов Модельски в разных странах с национальной спецификой амплитуды и продолжительности. При этом обнаружились еще и циклы промежуточной продолжительности между кондратьевскими циклами и циклами Кузнеца, а также промежуточной продолжительности между циклом Кондратьева и циклом Модельски, которые А. И. Са-рыгулов предложил назвать циклами инфратраекторий [2], связав их продолжительность с понятием инфратраекторий, открытых М. Хироока [27].

Однако этот подход представляется упрощенным и несколько искусственным, поскольку не отражает реальной асимметрии циклического процесса.

В.Г. Клинов справедливо полагает, что для диагностики конъюнктуры (а, следовательно, циклов), и последующего прогнозирования надо использовать не сам показатель ВВП, а его структуру [10, с. 45]. К таким факторам ВВП он относит для ближайшей перспективы: сезонные изменения в динамике производства, потребления и безработицы; степень загрузки производственных мощностей; норму безработицы; портфель и интенсивность поступления заказов; характер движения цен. Для более долгосрочной конъюнктуры он выделяет такие факторы, как динамику вложений в основной капитал, соотношение норм капиталовложений и сбережений, темпы инфляции, направление бюджетной и денежно-кредитной политики [10, с. 59].

Заслуживает внимания предложение А.И. Сарыгулова для оценки динамики макроэкономических процессов рассматривать отраслевую структуру экономики, подразделяя отрасли, создающие ВВП, в соответствии с международной классификацией на высокотехнологичные, средневысокотехнологичные, средненизкотехнологичные и низкотехнологичные [19, с. 125], что при более детальном рассмотрении этих секторов, на наш взгляд, может помочь уточнить характер лидирующих и затухающих отраслей народного хозяйства.

Технологические траектории

В центре системы оценок современной неравномерной экономической динамики в России лежит понятие технологического уклада, введенного С.Ю. Глазьевым. «Адекватное задаче изучения закономерностей технологического развития экономики представление экономической структуры предполагает такой

выбор ее основного элемента, который не только сохранял бы целостность в процессе технологических сдвигов, но и был бы носителем технологических изменений, то есть не требовал бы дальнейшей дезагрегации для их описания и измерения» [6, с. 5]. Таким элементом явилась совокупность технологически сопряженных производств, сохраняющих целостность в процессе своего развития — технологический уклад.

Соответственно, выявлять траектории развития возможно на основе исторической статистики производств, формирующих соответствующий уклад. Так, ядром пятого ТУ С.Ю. Глазьев считает электронные компоненты (устройства, включающие полупроводниковые элементы), электрические накопители, трансформаторы, соединители, электронно-вычислительная техника, счетные машины, радио и телекоммуникационное оборудование, лазерное оборудование, услуги по программному обеспечению и обслуживанию вычислительной техники [6, с. 40].

К технологиям шестого ТУ он относит наноэлектронику, молекулярную и нанофотонику, наноматериалы и нанострук-турированные покрытия, оптические наноматериалы, нано-гетерогенные системы, нанобиотехнологии, наносистемную технику, нанооборудование. При этом ключевыми отраслями станут: электротехническая; авиационная; ракетно-космическая: атомная: приборостроение: станкостроение; образование; связь; здравоохранение и сельское хозяйство [7].

Ю.Р. Ичкитидзе выделил также такие тенденции будущих технологических трендов, как проникновение светодиодов (LED) на рынок освещения, эффективные ОВК-системы, электромобили, ветряная энергия, фотогальваника, интеллектуальные сети, автоматизация строительства, опреснение воды, биотопливо и биопластики и др. [8, с. 157].

Если рассматривать темпы прироста и валовые показатели выпуска продукции этих отраслей как стратегическую цель, то соответствующие показатели становятся на текущем этапе экономического развития индикаторами длинноволновой динамики и основой для построения стратегических планов.

В состав показателей стратегии можно включить и инструменты ее достижения. Так, с.Ю. Глазьев пишет, что «расходы на НИОКР должны быть доведены в ближайшие два года до 3% ВВП». Ради достижения этой цели он предлагает разработать и принять закон «О стратегическом планировании» [8]. И это отдельная, важная с точки зрения индикаторов цикла тема.

Четырехфакторный подход

На основе анализа множества различных направлений исследования длинноволновой динамики нам удалось выяснить, что наиболее значимыми факторами длинноволновой динамики, связанными в единую цепь причин и следствий, является динамика инноваций, цен, агрегатов денежной массы и доли ведущего энергоносителя в энергопотреблении по Н. Накице-новичу [31]. Эти показатели были предложены для анализа к концепции четырех факторов-тенденций длинноволновой динамики — инновационно-технологического, информационно-ценового, финансово-кредитного и природно-ресурсного [15].

Представляется, что с учетом последствий последнего кризиса 2008 г. и нерешенных проблем в области устойчивого развития, а также идеи Майкла Менца о том, что финансовая хрупкость порождается распространением ложных информационных сигналов между экономическими агентами [28], на что мы как раз и обращали внимание при формировании логики информационно-ценового фактора-тенденции, такие показатели, как темп прироста цен (оптовых и потребительских), темп прироста денежной массы, темп добычи базового энергоносителя и относительные доли энергоносителей в совокупном энергопотреблении, расходы на НИОКР следует использовать как в качестве индикаторов цикла, так и в качестве плановых показателей.

Ключевые глобальные потребности как основа для планирования показателей будущего развития

В своей методологической статье В.М. Бондаренко указывает, что главной, основополагающей потребностью человека является максимальное развитие и реализация духовного и интеллектуального потенциала «с одновременным ростом уров-

ня сознания и физического совершенства» [5, с. 313]. Главным показателем развития В.М. Бондаренко считает время между возникновением и удовлетворением потребности человека, и, указывая на то, что в разных локальных цивилизациях это время разнится, что и порождает кризисность в развитии. Она предлагает, собственно, планирование — как взгляд из будущего в настоящее, что позволит на основе отобранных показателей построить менее кризисное будущее: «Мы априори должны знать, какие социально-экономические и политические структуры и технологический уклад адекватны этой цели, каков механизм ее реализации» [5, с. 317].

Реально в развитых и быстроразвивающихся странах это «время между» сокращается, по крайней мере, в рамках технологий четвертого и пятого технологического уклада, порождая все более короткие жизненные циклы поколений 1Т и коммуникационных технологий. Однако, в развитие подхода В.М. Бондаренко отметим, что время между реализацией ключевой потребности человека в здоровой окружающей среде и ее удовлетворением катастрофически увеличивается, задерживая внедрение технологий шестого технологического уклада.

Поэтому расчет показателя жизненного цикла «возникновение-удовлетворение» потребности применительно к конкретным требующимся для устойчивого развития планеты технологиям архиважен для разработки системы планирования как средства достижения выхода на повышательный устойчивый тренд роста нашей экономики, да и глобальной экономики в целом.

В настоящее время в ряде стран мира формируется интегральное общество, в котором сосуществуют плановые и рыночные начала [4]. По сути, когда в условиях развития национальных инновационных систем размывается внутринациональная магия невидимой руки рынка и подрывается принцип Г. Менша о депрессии как стимуле для кластера базисных инноваций, уже не отдельные предприятия в рамках государства борются друг с другом за лидерство, а страны в глобальной экономике. Вот почему так важно разрабатывать показатели будущего развития — ради разработки плановых начал в рамках национальной НИС.

Между тем, к сожалению, упования на формирование в нашей стране интегрального общества, с акцентом на основополагающую роль в этом процессе экономической науки, как идеологии самодостаточного интегрального развития страны [9], труднореализуемы. Переходу к интегральному обществу, для которого характерны единство рынка и плана, межотраслевая согласованность, равномерность регионального развития, единый уровень жизни населения, верховенство закона и т.п.[4], препятствует олигархическое лобби, с результатами в виде высокой дифференциации уровня жизни и регионального развития, неравенства доступа к закону, ресурсам и экономической информации, заинтересованное в сохранении финансово-сырьевой направленности российской экономики и вывозе капитала в безопасные гавани. Никакая наука не преодолеет этого самого первого и самого главного ограничителя экономического развития России. Поэтому, на наш взгляд, уповать на конвергентное, интегральное общество в нашей стране, при всем уважении к наследию Питирима Сорокина не представляется пока возможным. Однако, эту цель надо перед собой ставить и стремиться бороться за нее путем совершенствования плановых начал регулирования российской НИС.

«Главной отличительной чертой недавно наступившего столетия является переход от противостояния, противоборства и столкновений государств и цивилизаций индустриальной эпохи к их диалогу и партнерству как основе системы преодоления кластера глобальных кризисов и становления интегрального общества XXI века» [13] — отмечают Б.Н. Кузык, Ю.В. Яковец и С. Фарах. В то же время, они показывают, что «Первая половина XXI века … станет периодом глубочайших цивилизационных трансформаций, включающих два следующих друг за другом такта: кластер глобальных кризисов и волну эпохальных инноваций. Эти трансформации в корне изменят лицо общества, мир цивилизаций».

С учетом завершения глобального цикла Модельски и окончания пятой длинной волны к 2025 году, а также напряженной геополитической ситуации вокруг России сценарий военного противостояния для нашей станы более реален, чем сценарий

построения интегрального общества, с учетом притязаний уже отмеченного олигархического лобби.

О необходимости ноосферного переосмысления бытия современного человечества для преодоления кризисных явлений писала и автор этой статьи, и такая потребность в действительности существует [17]. О переходе к конвергентному обществу в результате сглаживания различий в уровне жизни в результате стремительного роста благосостояния в странах догоняющего развития пишут и современные ведущие западные эксперты [20], и ведущие ученые России и СНГ [1, 4].

Однако, в мире, где не решена проблема голода, доступности питьевой воды, элементарных удобств и мирного неба для огромного количества территорий с одной стороны — и пресыщенности сверхпотребления с другой стороны — не к интегральному обществу мы придем, и не к удовлетворению высшей ценности бытия человека по В.М. Бондаренко, а к довольно скорому военному переделу мира. Об этом мы тоже уже писали, обозначив время 2020-25 гг. как «драматические последствия», под которыми понималась опасность новой мировой войны [16]. И в условиях разрушения территориально-воспроизводственных связей в экономике России это — самая большая опасность.

На восстановление инфраструктурных и воспроизводственных связей между регионами должна быть нацелена промышленная политика России. Также как и на рост инвестиций в сферу ОПК, если мы хотим оставить нашу страну в пределах ее территориальной целостности. То, что рост инвестиций в ОПК может иметь в качестве внешнего эффекта развитие технологий для гражданских нужд, повысит конкурентоспособность российской экономики в будущем.

Поэтому сама тенденция перехода к интегральному, но-осферному обществу не является безболезненно-плавным процессом. На этом пути возможны катаклизмы. И чтобы вы-

стоять в этой борьбе, России нужны инфраструктурно-инсти-туциональные инновации, которые в срочном порядке должны внедряться на основе плановых показателей, которые являются возможным путем избежания национальной катастрофы.

Выводы

С учетом двойственности возможности перехода к интегральному обществу и остроты геополитических рисков для России, переход к научному прогнозированию и планированию цели развития страны необходим.

Для этого надо в качестве показателей конъюнктуры использовать современные технологические тренды и их оценку, долю инвестиций в инновации в ВВП, отраслевую структуру ведущих экономик. Условиями инновационно-технологического развития выступают финансовые факторы (доступность кредитных ресурсов и денег) и риски (доля долгов в иностранной валюте по отношению к золотовалютным резервам, доля долгов и акционерного капитала по отношению к постоянным инвестициям промышленного сектора), с учетом показателей рисков финансовой хрупкости для разных типов цикла. В качестве условия перехода к устойчивому развитию необходимо использовать показатель доли потребления ведущих и альтернативных энергоносителей и сделать последний целевым. Этими показателями можно дополнить уже имеющиеся наработки в области оценки структуры ВВП.

В качестве же целевых показателей планирования надо использовать как условия инновационно-технологической деятельности (доступность денег и кредитных ресурсов), так и результаты (показатели развития отраслей, отдельных видов конечной продукции, производство возобновляемых источников энергии). Построение же системы показателей с учетом карты экономической конъюнктуры как системы циклов — дело будущего.

Литература

1. Акаев A.A. От эпохи Великой дивергенции к эпохе Великой конвергенции: Математическое моделирование и прогнозирование долгосрочного технологического и экономического развития мировой динамики. — М.: Ленанд, 2015.

2. Акаев A.A., Румянцева С.Ю., Сарыгулов А.И., Соколов В.Н. Экономические циклы и экономический рост. — СПб.: Изд-во Политехнического ун-та, 2011. — 456 с.

3. Акаев A.A., Румянцева С.Ю., Сарыгулов А.И., Соколов В.Н. Структурно-циклические процессы экономической динамики. — СПб.: Изд-во Политехн. ун-та, 2016. — 392 с.

4. Богомолов О.Т., Водолазов Г.Г., Глазьев С.Ю., Глинкина С.П., Дашичев В.И., Куликова Н.В., Меньшиков С.М., Меньшикова Л.А., Пивоварова Э.П., Цаголов Г.Н. Новое интегральное общество: Общетеоретические аспекты и мировая практика /Под ред. Г.Н. Цаголова. — М.: ЛЕНАНД, 2016 — 256 с.

5. Бондаренко В.М. Новый взгляд на проблему кризисов и прогнозов // Кризисы и прогнозы в свете теории длинных волн / Под ред. Л.Е. Гринина, А.В. Коротаева, Р.С. Гринберга. — М.: Моск. ред. изд-ва «Учитель». — 368 с. С. 308-322.

6. Глазьев С.Ю., Львов Д.С., Фетисов Г.Г. Эволюция технико-экономических систем: возможности и границы централизованного регулирования. — М.: Наука, 1992.

7. Глазьев С.Ю. Мировой экономический кризис как процесс замещения доминирующих технологических укладов // http:// spkurdyumov.ru/economy/mirovoj-ekonomicheskij-krizis/ (Дата обращения 10.09.2017)

8. Ичкитидзе Ю.Р., Румянцева С.Ю. Тренды инновационного развития: мировой опыт государственной поддержки новых отраслей. — СПб.: Издательско-полиграфическая ассоциация университетов России, 2016. — 314 с.

9. Клейнер Г.Б. Импортозамещение как зеркало современной российской экономики // Экономическое возрождение России. — 2016. — № 3. — С. 19-26.

10. Клинов В.Г. Экономическая конъюнктура. Факторы и механизмы формирования. — М.: Экономика, 2005 — 278 с.

11. Кондратьев Н.Д. Большие циклы конъюнктуры // Избранные сочинения. — М., 1993. — 543 с.

12. Полтерович В. Гипотеза об инновационной паузе и стратегия модернизации // Вопросы экономики. — 2009. — № 6. — С. 4-22.

13. Кузык Б.Н., Яковец Ю.В., Фарах С. Диалог и партнерство — 695 с.

14. Румянцева С.Ю. Длинные волны в экономике: многофакторный анализ цивилизаций. Учебник. Том 7 монографии «Цивилизации: теория, история, диалог, будущее» — М.: ИНЭС, 2011 // http://rusisworld.com/library/dialog-i-partnerstvo-civilizaciy (Дата обращения 25.06.2017)

15. Рязанов В.Т. (Не)Реальный капитализм. Политэкономия кризиса и его последствий для мирового хозяйства и России. — М.: Экономика, 2016. — СПб.: Изд-во С-Петерб. ун-та, 2003. — 232 с.

16. Румянцева С.Ю. Особенности современной фазы мировой экономической конъюнктуры // Вестник С. -Петерб. ун-та. Сер.5: Экономика. — 2012. — N 3. — С. 3-19.

17. Румянцева С.Ю. Экономические ценности и глобальные риски в циклической экономике: актуальность Российского но-осферизма // Проблемы современной экономики. — 2014. — №2 (50). — С. 64-72.

18. Румянцева С.Ю. (2016) Теория экономической динамики Н.Д. Кондратьева и современные длинноволновые процессы // Кризисы и прогнозы в свете теории длинных волн / Под ред. Л.Е. Гринина, А.В. Коротаева, Р.С. Гринберга. — М.: Моск. ред. изд-ва «Учитель», 368 с. — С. 90-122.

19. Сарыгулов А.И. Структурная динамика макроэкономических систем. — СПб., Изд-во Политехн. ун-та, 2011. — 399 с.

20. Спенс М. Следующая конвергенция: будущее экономического роста в мире, живущем на разных скоростях. — М.: Изд-во Института Гайдара, 2013. — 336 с.

21. Bernard L., Gevorkyan A.V., Palley Т., Semmler W. Long-Wave Economic Cycles: The Contributions of Kondratieff, Kuznets, Schumpeter, Kalecki, Goodwin, Kaldor, and Minsky // Rjbdratieff Waves. Juglar-Kuznets-Kondratieff. Yearbook. Ed. By L.E.Grinin, T.C.Devezas, A.V.Korotaev. — Volgograr, Uchitel Publishibg House, 2014 — P. 120-164

22. Berry B.J.L., Kim H. Leadership Generations: A Long-Wave Macrohistory // Technological forecasting and Social Change, 1994, № 46, p.l-9

23. Bordo M.D., Meissner M., Stuskler D. Foreign currency debt, financial crises and economic growth: A long-run view // Journal of International Money and Finance 29 (2010) 642-665.

24. Castelacci F. Innovation, Diffusion and catching up in the fifth long wave // Futures 2006 № 38, P. 841-863.

25. Coccia M. The Asymmetric Path of Economic Long Waves // Technological Forecasting and Social Change 77 (2010) P. 730-738.

26. Cornwall J. Economic breakdown and recovery: theory and policy. NY, 1994.

27. Hirooka M. Innovation Dynamism and Economic Growth. Cornwall, 2006.

28. Manz M. Information-based contagion and the implications for financial fragility // European Economic Review 54 (2010) 900-910.

29. Minsky H.P. Stabilising an Unstable Economy. New Haven, London, 1986.

30. Passarella M. A simplified stock-flow consistent dynamic model of the systemic financial fragility in the ‘New Capitalism’//Journal of Economic Behavior & Organization 83 (2012) 570-582.

31. Nakicenovic N.Technological Substitution and Long Waves in the USA // The Long-Wave Debate. Td. by T.Vasko. Springer-Verlag, Berlin, 1987.

32. Pesola J. Joint effect of financial fragility and macroeconomic shocks on bank loan losses: Evidence from Europe //Journal of Banking & Finance 35 (2011) 3134-3144.

33. Ryoo S. Long waves and short cycles in a model of endogenous financial fragility // Journal of Economic Behavior & Organization 74 (2010) 163-186.

34. Sokolov V., Devezas T., Rumyantseva S.On the Asymmetry of Economic Cycles // Industry 4.0. Entrepreneurship and Structural Changein the New Digital Landscape. Ed. By T. Devezas, J. Leitao, A. Sarygulov. Springer International Publishing AG 2017, P. 65-93.

35. Stier W, Metz R Modelling Long Wave Phenomena // Regularities of Scientific_Technical Progress and Long-Term Tendencies of Economic Development // Paper for International Conference. Novosibirsk, 1988.

36. Solomou S. Phases of Economic Growth 1850-1973. Cambridge, 1990.

37. http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/tariffs/# (Дата обращения 26.06.2017)

38. http://www.oftwominds.com/blogfeb11/2020-crisis2-11.html (Дата обращения 26.05.2017).

39. http://deviantinvestor.com/4669/going-dark-economic-cycles-point-downward/ (дата обращения 13.06.2017)

НАПРАВЛЕНИЯ ПОВЫШЕНИЯ РОСТА ЭКОНОМИКИ В УСЛОВИЯХ УЖЕСТОЧЕНИЯ САНКЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ*

А. Н. Ряховская,

профессор Департамента менеджмента, руководитель научной школы«Антикризисное управление»

Финансового университета при Правительстве Российской Федерации, ректор Института экономики и антикризисного управления, председатель подкомитета по антикризисному управлению и проблемным долгам Комитета по безопасности предпринимательской деятельности Торгово-промышленной палаты Российской Федерации, профессор, доктор экономических наук, [email protected]

В статье обосновывается целесообразность изменения внешнеэкономической и внутренней политики государства с целью обеспечения роста внутреннего товарооборота в части возврата вложенных в государственные бумаги США средств, сокращения золотовалютных запасов, увеличения внешних заимствований, а также усиления контроля за целевым использованием бюджетных ассигнований, в. т. ч. госкорпорациями.

При исследовании направлений повышения внутреннего спроса обоснована необходимость реализации комплекса мер по стабилизации финансово-экономического состояния организаций, повышению их финансовой устойчивости, обеспечению реабилитационной направленности института банкротства, комплексному, системному изменению законодательства о банкротстве. Обоснована необходимость повышения ответственности государства в отношении важнейшей составляющей экономики — населения России, повышения его благосостояния, сокращения числа бедных, обеспечения доступности кредитов и займов. Особое внимание уделено деятельности микрофинансовых организаций, обоснована целесообразность ужесточения правил их функционирования и контроля за их деятельностью, что будет способствовать снижению уровня закредитованности населения, уменьшению числа банкротств физических лиц.

Ключевые слова: антироссийские санкции, направления получения инвестиционных ресурсов, внешнеэкономическая политика, целевое использование бюджетных ассигнований, инвестиционная политика, риски банкротств, реабилитационная направленность института банкротства, бедность населения, банкротство граждан, микрофинансовые организации.

У03(2Р)74 + У9(2)-13(2Р) + У58

Введение. С усилением антироссийских экономических санкций, которые усиливают негативные последствия в финансово-экономической, технологической и других сферах, российскому правительству в кратчайшие сроки необходимо

разработать и научно обосновать комплекс непростых задач по модернизации и развитию экономики государства, в первую очередь различных отраслей промышленности, сельского хозяйства, медицины, образования и т.д., что потребует повы-

* Статья подготовлена в рамках выполнения НИР «Разработка направлений совершенствования института банкротства физических лиц в России». Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации.

(PDF) Теория экономико-технологического развития фирм

тогда у кого фирмы могут приобрести на рынке нужный товар? И будет ли

рынок вообще существовать в этом случае? По всей видимости, ответ будет

отрицательный. Подобная очевидная ситуация не рассматривается и никак не

объясняется с позиций концепции трансакционных издержек.

В условиях, когда фирмы уже существуют, часть товаров, конечно же,

можно приобрести на рынке. Скорее всего, так и происходило, начиная с самых

ранних этапов их возникновения. Но для того, чтобы организовать

производство даже в такой, по мнению Смита, маловажной отрасли, как

изготовление булавок, необходимо жесткое следование регламенту, то есть

соблюдение технологии. Только в этом случае проявляются все те

преимущества, которые дает разделение труда. В этом смысле специализация,

отмеченная гениальным ученым, является проявлением технологического

развития. А разделение труда, в свою очередь, является оптимизацией

технологического процесса. Безусловно, в истории реально существовали и

распределенные мануфактуры, и системы putting out (выкладывания сырья), и

другие формы обработки давальческого материала независимыми работниками,

но их наличие было обусловлено возможностями или ограничениями, которые

накладывала технология изготовления того или иного товара, а отнюдь не

трансакционными издержками.

Решающим мотивом в возникновении фирмы является стремление к

получению личной выгоды, которая воплощается на основе реализации

технологий. Фирма, как было отмечено выше, преобразует исходную

продукцию в конечную. Технология, в свою очередь, является способом такого

преобразования. Речь идёт о том, что какая бы значительная доля продукции не

приобреталась на рынке, ее преобразование происходит в рамках реализации

технологических процессов и именно здесь формируется и прибыль, и

добавленная стоимость. Всегда есть деятельность, которую фирма

осуществляет самостоятельно. Это происходит и в тех случаях, когда с

исходной продукцией, казалось бы, ничего не происходит, например, в оптовой

торговле, где даже всячески обеспечивается сохранность (физическая

неизменность) товаров. Тем не менее, в оптовой торговле формируется до

6% ВВП. И здесь речь также идет о технологиях, но уже о технологиях

складирования, логистики, маркетинга, продаж и т. п.

В этом смысле теория трансакционных издержек никоим образом не

объясняет, почему в одних случаях выгодны полноценные рыночные

контракты, а в других неполноценные, но долгосрочные контракты найма. В

данном случае концепция экономико-технологического развития предлагает

такое решение. Если промежуточная продукция на рынке представлена в

сравнительно больших объемах, которые фирма способна обеспечить

самостоятельно, выгоднее будет производить ее в рамках собственного

производства, сэкономив, по крайней мере, на размере прибыли поставщика. В

том случае, если возникла потребность в незначительных объемах чьей-то

Пять причин, по которым мы все реже занимаемся сексом

 • Саймон Копленд
 • BBC Future

Автор фото, iStock

Сексуальная активность среднестатистического человека в западных странах заметно снизилась в последние десятилетия — и причиной этого может быть нарастающая тревожность, которая опутала современное общество, считает обозреватель BBC Future. Но есть и другие причины.

Мы живем в эпоху наибольшей сексуальной свободы в истории человечества.

Новые технологии открыли множество новых возможностей — ведь, скажем, у людей еще век назад не было ни противозачаточных таблеток, ни сайтов знакомств.

Сексуальная революция постепенно привела к изменению многих социальных норм, сделав общество в целом более толерантным и к гомосексуальности, и к разводам, и к добрачному сексу и даже к таким формам сексуальных отношений, как полиамория и свингерство.

Тем более парадоксальным выглядит факт, который подтверждают многочисленные исследования: сегодня мы занимаемся сексом меньше, чем раньше.

В марте этого года американские исследователи Джин Твендж, Райн Шерман и Брук Уэллс опубликовали в журнале Archives of Sexual Behavior статью, в которой подчеркивают, что в начале 2010-х у американцев ежегодно было в среднем на девять сексуальных контактов меньше, чем в конце 1990-х, то есть среднее количество половых актов снизилось на 15%.

Снижение сексуальной активности было примерно одинаковым среди представителей разных полов, рас, национальностей и профессий. Причем наиболее заметно этот показатель снизился у состоящих в браке пар.

И хотя нельзя отрицать, что результаты одного исследования — это не истина в последней инстанции, сегодня указанная тенденция явно крепнет.

В 2013 году Национальное исследование сексуальных отношений и образа жизни (Natsal) показало, что британцы в возрасте от 16 до 44 лет имели в среднем менее пяти сексуальных контактов в месяц.

В то время как в 2000 году, согласно результатам подобного опроса, жители Британии были активней сексуально: тогда этот индекс составил 6,2 раза в месяц для мужчин и 6,3 — для женщин.

Наихудшим образом дела обстоят в Японии, где, согласно последним данным, 46% женщин и 25% мужчин в возрасте от 16 до 25 лет пренебрежительно относятся к сексу вообще.

Всему этому, конечно, можно найти множество объяснений, лежащих на поверхности, но все же интересно поглубже изучить причины столь явного снижения сексуальной активности.

1. Порно

Первое объяснение, которое лежит на поверхности — новые технологии: с их помощью порнография стала гораздо более доступной, а социальные сети максимально расширили круг ее потребителей.

Рост популярности онлайн-порнографии дает повод некоторым исследователям считать зависимость от секса в интернете психическим расстройством.

Увлечение порнографией заменяет секс в реальной жизни и существенно снижает сексуальное желание в спальне.

Автор фото, iStock

Подпись к фото,

Исследователи считают, что соцсети и порно разрушают нашу сексуальную жизнь

Порнография также способствует созданию нереалистичного образа секса, что приводит к таким психическим расстройствам, как «сексуальная анорексия» и «сексуальная дисфункция, спровоцированная порно».

Исследование 2011 года показало, что из 28 тысяч итальянцев, которые регулярно смотрят порно, многие посещают порносайты почти каждый день.

Как утверждает один из авторов этого исследования Карло Фореста, эти люди привыкают к «неистовой демонстрации» сексуальных отношений и в результате имеют проблемы с эрекцией в реальной жизни.

Некоторые исследователи даже утверждают, что просмотр порнографии плохо влияет на шансы найти постоянного партнера.

Исследование, опубликованное в 2014 году в Eastern Economic Journal, выявило обратную зависимость между частотой просмотра порнографии и вступлением в брак. Прежде всего эта корреляция была заметна среди мужчин.

2. Соцсети

Социальные медиа — вторая главная причина, отвлекающая людей от сексуальной жизни.

Если раньше исследователи доказывали, что сексуальную активность в спальне существенно снижает установленный там телевизор, теперь таким фактором стали «Фейсбук», «Твиттер» и «Инстаграм» (плюс «ВКонтакте» и «Одноклассники» для российских пользователей — Прим. переводчика).

Впрочем, не все ученые согласны с такими выводами. Авторы исследования 2015 года, в котором приняли участие 280 мужчин и результаты которого опубликованы в журнале Sexual Medicine, утверждают, что 40-минутный просмотр порно по крайней мере два раза в неделю повышает сексуальное желание.

Автор фото, Getty Images

Подпись к фото,

Сайты знакомств и специальные мобильные приложения максимально упростили поиски сексуального партнера, однако миллениалы, как оказывается, меньше занимаются сексом, чем представители предыдущих поколений

То же можно сказать и о соцсетях. Несмотря на то, что смартфоны отбирают время у реальной жизни, сайты знакомств и приложения наподобие Grindr и Tinder сделали секс более доступным.

Следовательно, хоть технологии, безусловно, повлияли на нашу сексуальную жизнь, считать их единственной причиной снижения сексуальной активности никак нельзя.

3. Работа

Еще одним фактором снижения либидо считают нагрузки на работе, стресс и усталость.

Однако и здесь зависимость не столь очевидна. В 1998 году Джанет Гайд, Джон Деламатер и Эрри Гьюит опубликовали в Journal of Family Psychology результаты исследования, которые демонстрируют, что уровень сексуальной активности у работающих женщин и у домохозяек не особо отличается.

Даже наоборот, активная профессиональная жизнь, как правило, коррелировала с большей частотой сексуальных контактов.

Впрочем, это не значит, что работа вообще не влияет на сексуальность.

Немаловажным, однако, является ее качество, а не количество. Работа, которая не приносит удовольствия, вредна для психического здоровья, что сказывается на сексуальной жизни.

4. Стресс

Основной причиной снижения сексуальной активности и удовлетворения от половой жизни все чаще считают стресс (который, естественно, очень часто связан с происходящим на работе).

Например, в 2010 году, Ги Боденменн и его коллеги из Университета Цюриха в течение трех месяцев изучали поведение 103 швейцарских студенток и пришли к выводу, что чем выше уровень стресса (о котором сообщали ученым участницы исследования), тем ниже сексуальная активность и, соответственно, удовлетворение от половой жизни.

Стресс воздействует на человека очень разнообразно — влияя на уровень гормонов, создавая негативное представление о собственном теле, заставляя нас подвергать сомнению смысл дальнейших семейных отношений и увеличивая степень потребления алкоголя и наркотиков.

Все это непосредственно отражается на сексуальной жизни — точнее, ее сокращении.

5. Современная жизнь как таковая

Среди многих других причин, которые влияют на сексуальную жизнь, исследователи выделяют психическое здоровье, благосостояние и ощущение счастья.

В последнее время в западных обществах наблюдается настоящая эпидемия психических расстройств, и наиболее распространенные из них — депрессия и тревожность.

Многочисленные исследования однозначно доказывают, что депрессия вызывает проблемы в сексуальной жизни и снижает половое влечение.

Ученые Твендж, Шерман и Уэллс отмечают также, что между снижением удовлетворенности жизнью и уменьшением сексуальной активности существует причинно-следственная связь.

Автор фото, iStock

Подпись к фото,

Стремительный темп современной жизни привел к снижению либидо

Отсутствие стабильной работы и собственного жилья, страх глобальных катастроф и одинокая жизнь в больших городах плохо влияют на психическое здоровье.

Таким образом, снижение сексуальной активности можно считать следствием современной жизни.

Это обусловлено воздействием многих факторов, среди которых надо прежде всего назвать стресс, напряжение на работе, ощущение общей нестабильности и неоднозначные достижения научно-технического прогресса.

Наверное, кто-то скажет на всё это, что, учитывая слишком свободные нравы современного общества, снижение сексуальной активности — это не так уж и плохо.

Однако значение секса нельзя умалять. Он делает человека счастливее и здоровее, способствует профессионально-личностному комфорту.

А главное — многим людям секс просто приносит радость. Именно поэтому во всем мире активно пытаются решить эту проблему.

В феврале этого года, например, шведский политик Пер-Эрик Мускос предложил ввести оплачиваемый перерыв для секса.

Мускос считает, что пары в его стране мало времени проводят вместе, поэтому перерыв им бы очень пригодился.

Автор фото, iStock

Подпись к фото,

Депрессия, стресс — настоящий бич современного общества

Японские специалисты уже много лет пытаются справиться с этой проблемой, встревоженные стремительным снижением рождаемости в стране.

За рождение ребенка японcкое правительство выплачивает родителям премию, а предприятиям рекомендуют предоставлять сотрудникам больше свободного времени, которое те могли бы использовать для продолжения рода.

Кроме того, чтобы повысить рождаемость, местные власти выдают многодетным семьям талоны на питание и финансируют сайты знакомств.

Правительство Австралии тоже проводит подобные мероприятия уже много лет.

Однако все эти меры не решают глубинных проблем, так как не влияют на уровень удовлетворенности жизнью, которая могла бы повысить сексуальную активность людей.

Поскольку это очень непростая проблема, ее решение должно быть многоплановым.

Прежде всего оно требует улучшения психического здоровья людей, на которое плохо влияют стрессы и отсутствие стабильности. Такое улучшение не только положительно скажется на сексуальной жизни нации, но и улучшит общее самочувствие и благосостояние людей.

Прочитать оригинал этой статьи на английском языке можно на сайте BBC Future.

Работы студентов B&D на XI Международной триеннале плаката «4-й Блок»

404

 

В Музее современного искусства «ЕрмиловЦентр» в городе Харьков состоялась XI Международная Триеннале Экологического Плаката «4-й Блок». В выставочную экспозицию международного конкурса вошли работы студентов 1 и 2 курсов профиля «Цифровой дизайн».

Всего отборочный комитет выбрал для участия 950 плакатов из 3000 работ, которые прислали дизайнеры из 53 стран мира.

Студенты B&D прошли отбор в лонглист двух номинациях:

Чернобыль-Фукусима: 35-10 / Истинная история ради перемен / Chernobyl-Fukushima: 35-10 / True history for the sake of changes — Амели Харрисон, 2 курс.

Экологическое сознание / Измени себя / Ecological awareness / Change yourself — Дарья Некрасова, 1 курс.

XI Международная триеннале экологического плаката «4-й Блок» посвящена анализу глобальных изменений, произошедших с человечеством за последние годы. Цель триеннале – призыв к осознаннанию личной ответственности каждого человека за будущее нашей цивилизации.

Выставочная экспозиция из 950 плакатов представлена в «ЕрмиловЦентре» и на прилегающей территории под открытым небом. Параллельная программа была размещена сразу в 5 локациях в Харькове, а кроме того, работы «4-го Блока» выставлены в Лос-Анджелесе (США), в рамках инициативы PosterTerritory.

Работы для конкурса студенты создали под руководством преподавателя профиля «Цифровой дизайн» – Бориса Маркевича. Образовательная программа института, основанная на раскрытии авторского стиля студентов и сочетании практики и теории, позволила учащимся разработать авторские работы в рамках дисциплины «Креативное мышление».

– Суть работы заключается в иллюстрации проблемы техногенных катастроф на Чернобыльской АЭС и АЭС Фукусима-1. В своей работе я хотела продемонстрировать, насколько опасна радиация – её нельзя увидеть без специального оборудования, но последствия могут привести к мутациям – описала свой проект Амели Харрисон.

– Задача номинации «Ecological awareness / Change yourself» состояла в том, чтобы сделать плакат, обращающий внимание на экологические проблемы. В данном случае – на проблему засорения мирового океана микропластиком. Плакат «Do you want some microplastics?» о том, что мы питаемся рыбой, которая поглощает микропластик по нашей вине, и таким образом сами его потребляем. Плакат «Microplastics» также обращает внимание на засорение океана и гибель фауны – поделилась Дарья Некрасова.

Поздравляем наших студентов с участием в выставке Музея современного искусства «ЕрмиловЦентр»!

 

Первая конференция по неравенству в Москве

Первая часть оставляет однозначное впечатление — конференция о неравенстве организована для того, чтобы показать, что никакой проблемы неравенства нет. Ничего о том, в каком состоянии находятся исследования неравенства в мире, о том, что они переживают заметный подъём в связи с обнаружением колоссального роста неравенства в развитых странах за последние 40 лет, о том, что неравенство становится одним из ведущих вопросов общественно-политической повестки — ничего из этого в вводной части услышать было нельзя.

Хедлайнерами первого дня были медийный экономист Андрей Мовчан, а также доцент ВШЭ и по совместительству финансовый консультант Елена Чиркова. Провокативный заголовок первой секции «Неравенство — проблема или преимущество?» оправдал себя.

Мовчан сразу задал тон разговора, отметив, что неравенство само по себе не является проблемой, и разговоры о справедливости нужно оставить безответственным политикам, а экономисты не могут использовать такие спекулятивные материи. Он сыпал выдающимися цитатами, на которых конференцию можно было бы и закрыть:

 — Известно, что люди, которые живут рядом с богатыми, чувствуют себя лучше, потому что видят, что можно нормально жить;

 — В учебниках истории можно прочитать про движение женщин, которые боролись за свои права. Но сами женщины со своими движениями ничего не добились. Они бы никуда не двигались, если бы не было большого запроса на включение их в эффективное производство;

 — Мы создаём систему здравоохранения, а нижние слои всё равно болеют и умирают, не используют её, их ценности им не дают пользоваться этими благами.

Чтобы не игнорировать тот факт, что учёные, в том числе экономисты, во многих странах активно занимаются неравенством, Мовчан начал с записанного предварительно интервью с главным экономистом ЕБРР Сергеем Гуриевым, который не смог присутствовать в Москве. Гуриев попытался объяснить, зачем экономистам учитывать неравенство: оно провоцирует социальную нестабильность, что подрывает устойчивый экономический рост.

экономических показателей: определение, виды и использование

Экономические показатели — это ключевые статистические данные об экономике, которые могут помочь вам лучше понять, куда движется экономика. Эти индикаторы могут помочь инвесторам решить, когда покупать или продавать инвестиции. Например, если фондовый рынок находится на пике, вы можете захотеть продать. Если рынок низкий и растет, возможно, вы захотите купить. Экономические индикаторы могут помочь вам понять эти приливы и отливы на рынке, а также другие важные финансовые факторы.Вот несколько различных типов экономических показателей и способы их использования для понимания состояния экономики.

Виды экономических показателей

Есть три типа экономических показателей: опережающие, запаздывающие и совпадающие.

Опережающие индикаторы указывают на будущие изменения в экономике. Они чрезвычайно полезны для краткосрочного прогнозирования экономического развития, поскольку обычно меняются до изменения экономики.

Запаздывающие индикаторы обычно появляются после изменений в экономике. Обычно они наиболее полезны, когда используются для подтверждения определенных закономерностей. Вы можете делать экономические прогнозы на основе закономерностей, но запаздывающие индикаторы нельзя использовать для прямого прогнозирования экономических изменений.

Совпадающие индикаторы предоставляют ценную информацию о текущем состоянии экономики в определенной области, потому что они происходят одновременно с изменениями, о которых они сигнализируют.

Основные экономические показатели и их использование

Есть несколько экономических показателей, которые сгруппированы в три типа, перечисленных выше.Каждый из них может помочь инвесторам, экономистам и финансовым аналитикам принимать разумные финансовые решения.

Валовой внутренний продукт (G DP)

ВВП — запаздывающий показатель. Это один из первых индикаторов, используемых для оценки состояния экономики. Он представляет собой экономическое производство и рост или размер экономики. Измерение ВВП может быть сложным, но есть два основных способа его измерить.

Одним из способов измерения является доходный подход. Этот подход суммирует то, что каждый заработал за год, включая валовую прибыль неинкорпорированных и зарегистрированных фирм, налоги за вычетом любых субсидий и общую компенсацию сотрудникам.Другой подход — метод расходов. Этот метод суммирует все, что каждый потратил за год, включая общее потребление, государственные расходы, чистый экспорт и инвестиции. Результаты этих двух измерений должны быть примерно одинаковыми. Однако метод расходов является более распространенным подходом, поскольку он включает потребительские расходы, на которые приходится большая часть ВВП страны.

ВВП обычно выражается по сравнению с предыдущим кварталом или годом. Например, если ВВП страны вырос на 2% в 2018 году, экономика этой страны выросла на 2% по сравнению с предыдущим измерением ВВП в 2017 году.Годовые показатели ВВП часто считаются лучшими показателями размера экономики. Экономисты используют два разных типа ВВП при измерении экономики страны. Реальный ВВП корректируется с учетом инфляции, а номинальный ВВП не корректируется с учетом инфляции.

Увеличение ВВП указывает на то, что предприятия зарабатывают больше денег. Это также предполагает повышение уровня жизни людей в этой стране. Если ВВП снижается, то это говорит об обратном.

Реакция рынка на изменения ВВП может также зависеть от того, как один квартальный показатель ВВП соотносится с предыдущими кварталами, а также от того, как он соотносится с ожиданиями экономистов на текущий квартал.

Фондовый рынок

Фондовый рынок — опережающий индикатор. Это также показатель, на который большинство людей обращает внимание в первую очередь, хотя это не самый важный показатель.

Цены акций частично основаны на ожидаемой прибыли компании. Если оценки доходов компаний точны, фондовый рынок может указать направление экономики. Например, падающий рынок может указывать на то, что общие доходы компании, как ожидается, снизятся, и экономика может двигаться к рецессии.С другой стороны, рост рынка может указывать на то, что оценки прибыли увеличиваются и, следовательно, экономика в целом может процветать.

Фондовый рынок не обязательно является точным опережающим индикатором. Оценки прибыли могут быть неверными, а фондовый рынок уязвим для манипуляций. Корпорации и трейдеры с Уолл-стрит могут манипулировать числами для раздувания акций с помощью сложных стратегий производных финансовых инструментов, крупных сделок и творческих принципов бухгалтерского учета. (Вариант креативного бухгалтерского учета Уолл-стрит не всегда законен.Кроме того, правительство и Федеральная резервная система использовали федеральные стимулирующие деньги и другие стратегии для поддержания высокого уровня рынков, чтобы избежать паники в обществе в случае экономического кризиса. Поскольку рынок уязвим для манипуляций, цена акции или индекса не обязательно является точным отражением их стоимости.

Существуют также пузыри на фондовом рынке, которые могут дать ложное срабатывание в отношении направления экономики. Если инвесторы игнорируют базовые экономические индикаторы, а уровень цен не поддерживается, может произойти крах рынка.Мы видели это, когда в 2008 году рынок рухнул из-за переоцененных свопов на дефолт по кредиту и субстандартных кредитов.

Безработица

Безработица — запаздывающий индикатор. Бюро статистики труда публикует ежемесячную оценку совокупного количества рабочих мест, потерянных или созданных в предыдущем месяце, а также процентную цифру, которая показывает, сколько американцев не имеют работы и активно ищут работу.

Уровень безработицы определяется ежемесячным обследованием 60 000 домохозяйств.Он оценивает долю американцев, которые были безработными в период проведения опроса. Уровень безработицы отражает только безработных и ищущих работу.

Несельскохозяйственные ведомости заработной платы представляют собой общее количество работников, нанятых на предприятиях США, за исключением служащих сектора государственного управления, работников частных домашних хозяйств, сотрудников некоммерческих организаций, оказывающих помощь отдельным лицам и сельскохозяйственных рабочих.

Количество рабочих мест, созданных или потерянных за месяц, является показателем экономического здоровья и может существенно повлиять на рынки ценных бумаг.Когда набирает больше предприятий, это говорит о том, что предприятия работают хорошо. Увеличение количества найма также может привести к прогнозам, что у большего числа людей будет больше денег, которые они могут потратить, поскольку больше из них будет трудоустроено.

Если уровень безработицы неожиданно вырастет или снизится меньше, чем ожидалось, это иногда может быть связано с падением цен на акции, поскольку это может указывать на то, что работодатели не могут позволить себе нанять столько людей. Помните, очень важно, как экономический индикатор соотносится с ожиданиями.

Индекс потребительских цен (ИПЦ)

ИПЦ — это запаздывающий индикатор, и США в значительной степени полагаются на него как на один из лучших индикаторов инфляции. Это связано с тем, что изменения в инфляции могут побудить Федеральный резерв внести изменения в свою денежно-кредитную политику.

ИПЦ измеряет изменения цен, уплаченных за товары и услуги городскими потребителями за определенный месяц. По сути, это показатель изменения стоимости жизни. Он позволяет оценить инфляцию, связанную с покупкой этих товаров и услуг.

CPI включает выборку нескольких сотен товаров и услуг по 200 категориям. Бюро статистики труда собирает эти данные посредством телефонных звонков и личных посещений в 87 городских районах США. ИПЦ не включает налоги на социальное обеспечение, доход или инвестиции в акции, облигации или страхование жизни. Однако он включает все налоги с продаж, связанные с покупкой этих товаров.

Индекс цен производителей (PPI)

PPI — это совпадающий индикатор, который отслеживает изменения цен почти во всех секторах производства товаров, включая горнодобывающую промышленность, обрабатывающую промышленность, сельское хозяйство, лесное хозяйство и рыболовство.PPI также отслеживает изменения цен для растущей части непроизводящих товаров секторов экономики. В отчете измеряются цены на готовую продукцию, промежуточную продукцию и сырье. Цены тысяч заведений отслеживаются каждый месяц и регистрируются на веб-сайте Бюро статистики труда США.

PPI важен, потому что это первый доступный показатель инфляции за месяц. Он фиксирует движение цен на оптовом уровне до того, как изменения цен проявятся на розничном уровне.

Торговый баланс

Торговый баланс — запаздывающий индикатор. Это чистая разница между стоимостью импорта и экспорта страны, которая показывает, есть ли положительное сальдо торгового баланса или торговый дефицит. Положительное сальдо торгового баланса обычно желательно и показывает, что в страну приходит больше денег, чем уезжает. Торговый дефицит показывает, что из страны уходит больше денег, чем приходит. Торговый дефицит может привести к значительному внутреннему долгу. В долгосрочной перспективе торговый дефицит может привести к девальвации местной валюты, поскольку ведет к значительному долгу.Увеличение долга снизит доверие к местной валюте. Это также может стать серьезным финансовым бременем для будущих поколений, поскольку они будут вынуждены выплатить этот долг.

Однако, если положительное сальдо торгового баланса слишком велико, страна может не использовать возможность покупать товары из других стран. В глобальной экономике страны специализируются на производстве определенных продуктов, при этом покупая товары, которые другие страны производят более эффективно и по более низким ценам.

Начало строительства

Начало строительства нового жилья — опережающий индикатор. Бюро переписи населения США публикует данные о начале строительства жилья каждый месяц. Начало строительства жилья — это оценка количества единиц жилья, строительство которых велось в том же месяце. Данные предоставляются по многоквартирным домам, а также по домам на одну семью. Данные также показывают, сколько домов было выдано разрешений на строительство и сколько проектов жилищного строительства было начато и завершено.

Начало строительства жилья очень чувствительно к изменениям ставок по ипотечным кредитам, на которые влияет изменение процентных ставок.Несмотря на то, что ввод жилья в эксплуатацию является очень нестабильным показателем, он составляет около 4% годового ВВП. В результате они могут сигнализировать о последствиях текущих финансовых условий, а также об изменениях в экономике. Экономисты и аналитики следят за долгосрочными тенденциями в области строительства нового жилья.

Процентные ставки

Процентные ставки — это запаздывающий индикатор экономического роста. Они основаны на ставке по федеральным фондам, которая определяется Федеральным комитетом по открытым рынкам (FOMC).Когда ставка по федеральным фондам увеличивается, процентные ставки увеличиваются. Ставка по федеральным фондам увеличивается или уменьшается в результате экономических и рыночных событий.

Когда процентные ставки повышаются, заемщики более неохотно берут ссуды. Это мешает потребителям брать в долг, а предприятиям — расширяться, и в результате рост ВВП может замедлиться.

Если процентные ставки слишком низкие, это может привести к повышенному спросу на деньги и повысить вероятность инфляции.Рост инфляции может исказить экономику и стоимость ее валюты. Текущие процентные ставки указывают на текущее состояние экономики, а также могут указывать на то, в каком направлении экономика может двигаться.

Валютная сила

Сила валюты — запаздывающий индикатор. Когда в стране сильная валюта, ее покупательная и торговая способность по отношению к другим странам увеличивается. Страна с сильной валютой может импортировать товары по более низким ценам и продавать их за границу по более высоким иностранным ценам.Однако, когда в стране более слабая валюта, она может привлечь больше туристов и побудить другие страны покупать ее товары, поскольку они дешевле.

Производственная деятельность

Производство — ведущий экономический индикатор. Заказы на товары длительного пользования являются показателем производственной активности. Термин «товары длительного пользования» относится к потребительским товарам, которые обычно не заменяются в течение как минимум нескольких лет, например холодильникам и автомобилям. Ближе к концу каждого месяца Бюро переписи населения Министерства торговли публикует отчет о товарах длительного пользования.

Заказы на товары длительного пользования — это мера новых заказов, которые производители получают на эти типы товаров. Увеличение заказов на товары длительного пользования обычно считается признаком экономического благополучия, в то время как снижение может указывать на проблемы в экономике. Увеличение и уменьшение заказов на товары длительного пользования также может быть связано с увеличением и уменьшением фондовых индексов соответственно.

Доходы и заработная плата

Доход и заработная плата — запаздывающий показатель. Когда экономика работает нормально, доходы должны увеличиваться, чтобы соответствовать среднему прожиточному минимуму.Однако, когда доходы снижаются относительно средней стоимости жизни, это признак того, что работодатели либо увольняют работников, либо снижают ставки заработной платы, либо сокращают часы работы сотрудников. Снижение доходов также может указывать на среду, в которой инвестиции также не приносят результатов.

Доходы разбиты по разным демографическим данным, таким как возраст, пол, уровень образования и этническая принадлежность. Эти демографические данные могут дать представление о том, как меняется заработная плата в определенных группах. Тенденция, которая может повлиять на то, что кажется только одной меньшей группой, на самом деле может указывать на проблему доходов для всей страны, а не только для группы, на которую она изначально влияет.

Потребительские расходы

Примерно 13 числа месяца Бюро переписи населения США публикует отчет о розничных продажах. Этот отчет действует как опережающий индикатор, но на самом деле это совпадающий индикатор. Это связано с тем, что снижение может вызвать опасения рецессии, а повышение часто предшествует более высоким значениям ИПЦ.

Отчет о розничных продажах представляет собой показатель всех продаж в розничных магазинах США. Его рост и падение могут иметь прямое влияние на фондовый рынок или, по крайней мере, на розничный сектор.Когда продажи выше, потребители тратят больше, а компании, как правило, работают лучше. Когда продажи ниже, верно обратное.

Итог

В инвестировании нет золотого гуся, но учет этих экономических показателей может помочь вам принимать обоснованные инвестиционные решения. Федеральная резервная система выпускает отчет, известный как «Бежевая книга», восемь раз в год. Бежевая книга описывает экономические условия в стране и может быть полезным ресурсом для инвесторов, экономистов и аналитиков.Прежде чем принимать какие-либо инвестиционные решения, важно учитывать экономические показатели. Проведя небольшое исследование, вы сможете увеличить свое портфолио.

Советы инвестору
 • Если вы не можете решить, как распределить активы, подумайте о работе с финансовым консультантом. Найти подходящего финансового консультанта, который соответствует вашим потребностям, не должно быть сложной задачей. Бесплатный инструмент SmartAsset подберет вам финансовых консультантов в вашем районе за пять минут.Если вы готовы к сотрудничеству с местными консультантами, которые помогут вам в достижении ваших финансовых целей, начните прямо сейчас.
 • Инвестирование не должно быть сложным. Заставьте свои деньги работать на вас, не выходя из дома, через брокерский счет в Интернете. Просто сравните каждого онлайн-брокера, прежде чем решить, какой из них подходит вам и вашим финансовым целям.

Фото: © iStock.com / JohnnyGreig, © iStock.com / champchamnan, © iStock.com / marrio31

Какой самый важный экономический индикатор для политиков?

В ходе мониторинга экономики и определения денежно-кредитной политики Федеральная резервная система следит за большим набором индикаторов настоящего и будущего объема производства, занятости, инфляции и экономических условий.Однако большинство политиков не верят, что какой-либо один индикатор «достаточно надежен, чтобы его можно было механически использовать в качестве единственной цели или руководства для политики».

Изменения нескольких ключевых индикаторов помогают Федеральной резервной системе отслеживать, насколько успешно она достигает двух своих основных экономических целей, которые заключаются в содействии «максимальному» объему производства и занятости и содействию «стабильным» ценам. Некоторые из индикаторов, упомянутых в вашем вопросе, играют важную роль в этом процессе.

Наиболее полным показателем общих экономических показателей является валовой внутренний продукт или ВВП, который измеряет «выпуск» или общую рыночную стоимость товаров и услуг, произведенных в национальной экономике в течение определенного периода времени. ВВП, вероятно, является лучшим показателем общего состояния экономики, поскольку он включает выпуск всех секторов экономики. Обычно для определения сроков расширения и рецессии экономического цикла используются квартальные ряды реального ВВП (номинальный ВВП, скорректированный для устранения влияния инфляции), хотя Национальное бюро экономических исследований использует более своевременные ежемесячные показатели для определения официальных дат делового цикла. .

Общая занятость вне сельского хозяйства используется как мера общих условий на рынке труда. Рост рабочих мест классифицируется как совпадающий экономический индикатор, что означает, что темпы роста рабочих мест близко соответствуют ВВП и экономике в целом. Рост рабочих мест в сочетании с информацией об уровне безработицы и других условиях на рынке труда предоставляет аналитикам инструменты для мониторинга состояния рынков труда.

Инфляция, определяемая здесь как «скорость повышения уровня общей цены товаров и услуг», может быть измерена несколькими способами.Индекс потребительских цен (ИПЦ) часто используется как показатель инфляции. Двумя другими часто наблюдаемыми показателями инфляции являются индекс цен производителей, который измеряет цены, которые производители платят за вводимые ресурсы, и дефлятор ВВП, ряды, используемые для корректировки ВВП с учетом изменений общего уровня цен с течением времени. Аналитики следят за тенденциями в этих сериях, а также за спредами процентных ставок, кривой доходности, а также измерениями и обзорами инфляционных ожиданий для измерения как уровня инфляции, так и инфляционных ожиданий в экономике.

Помимо показателей выпуска, занятости и инфляции, ряд других экономических показателей обладают другими свойствами, которые делают их ценными инструментами для анализа экономики. Одним из примеров является индекс опережающих экономических индикаторов, составленный The Conference Board . Индекс состоит из 10 показателей, которые имеют тенденцию двигаться вверх или вниз на несколько месяцев раньше, чем экономика в целом. Возникающие тенденции в этой группе опережающих индикаторов, как правило, дают более надежные сигналы, чем движения отдельных индикаторов.Поэтому аналитики часто следят за индексом опережающих индикаторов на предмет устойчивых движений, которые могут быть восприняты как сигнал о будущих тенденциях в направлении экономики. Несколько часто наблюдаемых отдельных индикаторов, которые являются компонентами индекса опережающих индикаторов, включают денежную массу (M2), индекс цен акций (500 обыкновенных акций), ожидания потребителей, разрешения на жилье и новые заказы производителей.

Аналитики также могут использовать множество других показателей экономической деятельности, которым они могут следовать.Например, сотрудники этого Федерального резервного банка регулярно готовят информационный пакет по экономике, который содержит более ста диаграмм и таблиц данных, отображающих более пятидесяти экономических показателей. Показатели варьируются от состояния рынка труда до промышленного производства, от показателей денежно-кредитной политики и процентных ставок до налогово-бюджетной политики, от региональных и внутренних до международных показателей, от цен на нефть до индексов фондового рынка. Отражая сложность экономики, директивные органы FOMC и штатные экономисты изучают эти диаграммы и таблицы, а также результаты эконометрических моделей, когда они оценивают экономическое здоровье своих округов и страны.

Источники

Денежно-кредитная политика США: Введение. 1999. FRBSF Economic Letter 99-01 (1 января).

The Conference Board, домашняя страница индикатора делового цикла .

Для получения информации о различных экономических показателях см. Федеральный резервный банк Санкт-Петербурга.Веб-сайт Луи .

Национальное бюро экономических исследований (NBER), веб-страница , посвященная расширению и сокращению делового цикла в США.

Ключевые экономические показатели, которые должен знать каждый инвестор

Когда отдельная акция движется вверх или вниз, это может быть результатом корпоративного объявления или событий в конкретной отрасли.Но когда ведущие индексы США, такие как Dow Jones Industrial Average или S&P 500, двигаются так или иначе, указывая на более широкое изменение настроений в отношении акций, это часто обусловлено более широкими тенденциями во внутренней или мировой экономике — изменениями, обнаруживаемыми экономическими показателями, которые являются сообщается на периодической основе.

Только в США есть десятки ключевых экономических показателей. Здесь мы рассмотрим несколько наиболее часто цитируемых индикаторов, которые помогут вам разобраться в заголовках.

Реальный валовой внутренний продукт (ВВП)

Реальный ВВП — это мера стоимости товаров и услуг, производимых в США, с поправкой на изменение цен. Увеличение ВВП может фактически не отражать истинный рост экономики или увеличение покупательной способности, если цены на товары и услуги также растут. Таким образом, реальный ВВП вычитает уровень инфляции из ВВП, чтобы получить процент реального роста.

Как стандартный, так и реальный ВВП публикуются ежеквартально.Бюро экономического анализа S. Департамента торговли, перед публикацией окончательной цифры ежеквартально делаются две предварительные оценки ВВП. Поскольку реальный ВВП измеряет всю экономику США, он считается ключевым показателем экономического здоровья.

Реальный ВВП чаще всего определяется с точки зрения его роста или снижения в процентах. Когда реальный ВВП увеличивается, это говорит о том, что предприятия производят товары и услуги более высокой стоимости. Это означает, что, как правило, считается, что предприятия зарабатывают больше денег, и предполагает повышение уровня жизни американских граждан.Если реальный ВВП снижается, считается, что верно обратное.

Однако реакция рынка зависит не только от того, увеличивается или уменьшается реальный ВВП. Рынок также может двигаться в зависимости от того, как любой квартальный показатель реального ВВП соотносится с предыдущими кварталами, и как фактический реальный ВВП соотносится с ожиданиями экономистов, а также от любых пересмотров краткосрочных или долгосрочных прогнозов реального ВВП.

Число рабочих мест вне сельского хозяйства и уровень безработицы

В первую пятницу каждого месяца U.Бюро статистики труда (BLS) Министерства труда США публикует как оценку совокупного количества рабочих мест, созданных или утраченных в предыдущем месяце, так и процентную цифру, показывающую, какая часть американцев не работает и активно ищет работу.

Число рабочих мест вне сельского хозяйства представляет собой общее количество работников, нанятых предприятиями США, за исключением служащих сектора государственного управления, тех, кто работает в частных домохозяйствах, сотрудников некоммерческих организаций, которые оказывают помощь отдельным лицам, и тех, кто работает на фермах.Данные обычно выражаются в совокупном количестве новых или потерянных позиций. Например, BLS сообщил, что количество рабочих мест в несельскохозяйственном секторе увеличилось на 151 000 рабочих мест в январе, основываясь на опросе около 146 000 предприятий и государственных учреждений. Как и в случае с реальным ВВП, количество рабочих мест, созданных или потерянных за месяц, считается показателем экономического здоровья.

Уровень безработицы, с другой стороны, определяется ежемесячным обследованием 60 000 домохозяйств. Он оценивает процент безработных американцев в отчетный период, в отношении которого проводился опрос, и предпринимали определенные усилия для поиска работы.Те, кто не имеют работы и не ищут работу, не считаются частью рабочей силы.

Число рабочих мест в несельскохозяйственном секторе и уровень безработицы считаются ключевыми показателями здоровья экономики в целом и могут существенно повлиять на рынки ценных бумаг. Когда большее количество компаний нанимает сотрудников, это может свидетельствовать участникам рынка о том, что предприятия работают хорошо, а также может привести к прогнозам, что у большего числа людей будет больше денег, которые они могут потратить (в результате приема на работу). И наоборот, когда уровень безработицы неожиданно повышается — или даже когда он снижается, но снижается меньше, чем ожидалось, — это может быть связано с падением цен на акции, так как это может указывать на то, что нуждающиеся в денежных средствах работодатели затягивают свои пояса.Как и в случае со многими экономическими индикаторами, очень важно, как показания приходят к ожиданиям, как и любые изменения ранее представленных данных.

Индексы цен (ИПЦ и ИЦП)

Индекс потребительских цен (ИПЦ) — это ежемесячный показатель цен на корзину определенных товаров и услуг, покупаемых городскими потребителями, включая продукты питания, транспорт, одежду, медицинское обслуживание и многое другое. Он ежемесячно публикуется BLS и помогает экономистам измерить инфляцию — рост общих цен на товары и услуги в США.С.

Между тем, индекс цен производителей (PPI) — это ежемесячный показатель изменения цен с точки зрения продавца, если смотреть на продажную цену, полученную отечественными производителями товаров и услуг. Индекс цен производителей своевременен, потому что это первый доступный показатель инфляции за месяц. Рынки иногда могут использовать этот индекс для прогнозирования предстоящей инфляции, прежде чем она появится в ИПЦ.

Более того, PPI является более широким показателем, поскольку он отслеживает изменения цен в выпуске почти всех отраслей в производственных секторах США.S.conom, тогда как ИПЦ предназначен для измерения инфляции городского населения США и фокусируется на изменении цен только на выборку товаров.

Доверие потребителей и настроения потребителей

The Conference Board, коммерческая и исследовательская организация, публикует свой индекс потребительского доверия в последний вторник каждого месяца. Цифра основана на ежемесячном опросе 5 000 домашних хозяйств, проводимом Conference Board, в ходе которого потребители спрашивают, насколько они уверены в состоянии экономики.Он пытается получить представление о том, что они думают о текущих условиях бизнеса и рынке труда, а также о том, что они думают о будущем.

Университет Мичигана публикует аналогичный показатель, Индекс настроений потребителей, два раза в месяц. Повышение доверия потребителей может быть связано с повышением цен на акции, поскольку это повышение может указывать на то, что уверенные потребители будут тратить больше, что будет способствовать росту экономики и, в конечном итоге, приведет к увеличению доходов корпораций.

Розничные продажи

Как следует из названия, отчет о розничных продажах является мерой всех продаж U.С. розничные магазины. Он ежемесячно публикуется Бюро переписи населения США, и, как и в случае с другими экономическими показателями, его рост и падение может иметь прямое влияние на фондовый рынок или, по крайней мере, на розничный сектор рынка. Когда продажи выше, а это означает, что потребители тратят больше, компании, как правило, работают лучше. Когда продажи ниже, все наоборот.

Заказы на товары длительного пользования

В то время как розничные продажи являются показателем потребительских расходов, заказы на товары длительного пользования являются показателем производственной активности.Термин «товары длительного пользования» относится к потребительским товарам, которые обычно не заменяются по крайней мере в течение трех лет — например, крупная бытовая техника и автомобили — а заказы на товары длительного пользования являются показателем новых заказов, которые производители получают на такие товары. Бюро переписи населения Министерства торговли публикует отчет о товарах длительного пользования ближе к концу каждого месяца. Увеличение заказов на товары длительного пользования обычно рассматривается как признак экономического благополучия и может быть связано с увеличением фондовых индексов, в то время как снижение может указывать на проблемы в экономике.

Объявления и протоколы заседаний Федеральной резервной системы по процентным ставкам

Один из наиболее пристально отслеживаемых пунктов календаря на Уолл-стрит — это не экономический индикатор, а скорее запланированное объявление об изменениях (или их отсутствии) целевого диапазона ставки по федеральным фондам — ​​ставки, которые банки взимают друг с друга. одолжить деньги, хранящиеся у ФРС, на ночь — у ФРС. Федеральный комитет по открытым рынкам (FOMC), который определяет денежно-кредитную политику США.Центральный банк S. проводит регулярные собрания восемь раз в год. Поскольку банки часто перекладывают расходы по займам на своих клиентов, более низкие ставки могут стимулировать заимствования и стимулировать экономику, особенно в трудные времена, такие как финансовый кризис 2008 года.

Низкие ставки последних семи лет могут быть связаны с увеличением запасов, но продолжительный период низких процентных ставок может также подвергнуть экономику риску высокой инфляции, поэтому ставки не могут оставаться низкими бесконечно долго (и это одна из причин). причина, по которой У.С. за мерами инфляции внимательно следят).

Это не просто объявленные изменения целевого диапазона FOMC для ставки по федеральным фондам, которые могут двигать рынки. Намеки на будущие изменения также могут оказать влияние. Такие намеки иногда можно найти в протоколах заседаний FOMC, которые публикуются через три недели после каждого очередного заседания. Например, в ноябре 2015 года акции выросли после того, как протоколы октябрьского заседания FOMC показали, что большинство участников FOMC ожидали, что условия, требующие увеличения целевого диапазона ставки по федеральным фондам, могут быть выполнены к моменту декабрьского заседания FOMC.

Большая тройка экономических показателей

Трейдеры всегда пытаются понять факторы, которые вызывают рост и падение рынка. На самом деле существует множество факторов, и миллионы инвесторов принимают решения, которые влияют на рынок каждый день. Корпоративные доходы и новости, политические новости и общие настроения рынка — все это может двигать рынок. Но экономические факторы имеют наибольшее влияние на долгосрочные показатели рынка.

Существует множество экономических данных по экономике США, и почти каждый день публикуется тот или иной экономический отчет.Читая эти выпуски, я всегда стараюсь оценить важность каждого пункта и то, как он вписывается в текущую экономическую ситуацию. Для наиболее важных отчетов, особенно тех, которые могут повлиять на отрасль, в которой есть компании, которыми вы торгуете, часто лучше не полагаться исключительно на анализ, предлагаемый финансовыми журналистами, а взглянуть на исходные источники и попытаться понять их.

Из всех экономических показателей три наиболее значимых для общего фондового рынка — это инфляция, валовой внутренний продукт (ВВП) и данные о рынке труда.Я всегда стараюсь помнить о том, где находятся эти три фактора по отношению к текущему этапу экономического цикла. Это дает мне основу для работы, которая позволяет мне оценить, как любая отдельная часть экономических данных может повлиять на эти три индикатора, а затем спрогнозировать ее вероятное влияние на фондовый рынок в целом.

ИНФЛЯЦИЯ

Инфляция является важным показателем для рынков ценных бумаг, поскольку она определяет, какая часть реальной стоимости инвестиций теряется, и норма прибыли, необходимая для компенсации этой эрозии.Например, если в этом году инфляция составляет 3%, а ваши инвестиции также увеличиваются на 3%, в реальном выражении вам просто удалось остаться на уровне. А чтобы взять на себя рыночный риск, вы должны получать «премию за риск» сверх уровня инфляции. Таким образом, инвесторы, покупающие акции, ожидают, что они получат прибыль, равную (или превышающую) премию за риск, скорректированную на уровень инфляции. Таким образом, более высокий уровень инфляции означает, что вы должны получить более высокий доход от инвестиций на фондовых рынках.

Но влияние инфляции на фондовый рынок гораздо сложнее.Основное влияние инфляции на цены акций на самом деле происходит из-за того, что она оказывает на прибыль компании. Низкая инфляция снижает расходы компании и увеличивает прибыль. Так что при прочих равных (любимая фраза всех экономистов) низкая инфляция лучше для рынка, чем высокая.

Существует множество причин инфляции. С точки зрения спроса и предложения, это может быть связано с повышенным спросом на конкретный продукт, с увеличением стоимости поставок компании или с ограниченными поставками (например, члены ОПЕК ограничивают поставки нефти), или даже просто из-за опасений, что поставки может быть ограничен в какой-то момент в будущем.Но самым важным фактором, определяющим инфляцию, является разрыв выпуска, который представляет собой баланс между спросом и предложением в экономике.

Разрыв выпуска измеряет разницу между потенциалом экономики, в которой используются все капитальные и трудовые ресурсы, и фактическим уровнем выпуска. Когда фактический объем производства ниже его потенциального, инфляция должна быть низкой, поскольку имеются избыточные рабочие и неиспользуемые машины и оборудование. Фактический уровень производства легко получить, и он измеряется ВВП.Но потенциальный объем производства труднее подсчитать, и для определения его стоимости требуются оценки. Таким образом, хотя при интерпретации экономических данных важно всегда помнить о разрыве выпуска, его точная величина никогда не известна. По этой причине инвесторы не могут использовать этот индикатор. Вот почему нужен прокси, чтобы у вас было одно число для его оценки. В США наиболее широко используемым показателем инфляции является индекс потребительских цен (ИПЦ).

Департамент труда ежемесячно публикует показатель ИПЦ, измеряя рост цены данной «корзины» товаров и услуг, приобретаемых средним потребителем.Эта корзина предположительно включает в себя ряд предметов, обычно покупаемых всеми или большинством потребителей, таких как продукты питания, жилье, одежда, транспорт, медицинское обслуживание и развлечения. Затем общая стоимость этой корзины сравнивается с той же корзиной товаров год спустя. Процентное увеличение цены на эти товары за один год — это уровень инфляции или, если стоимость упадет, как это произошло в Японии в течение большей части последнего десятилетия, уровень дефляции. Это дает вам измеренный процент, например 3%, что означает, что предметы первой необходимости для жизни стоят сегодня на 3% дороже, чем в прошлом году.

Конечно, с этой мерой есть некоторые проблемы. Во-первых, продукты редко остаются точно такими же, и может быть трудно выделить, какая часть увеличения связана с инфляцией, а какая — с другими факторами, такими как повышение качества. Кроме того, со временем меняется состав того, что люди покупают. Фактически, многие из товаров, которые сейчас включены, не были изобретены 20 или 30 лет назад. По-прежнему остается единственным лучшим доступным показателем, и, по крайней мере, в краткосрочной и среднесрочной перспективе, это число, на которое инвесторы обращают внимание при принятии своих решений.

ВАЛОВОЙ ВНУТРЕННИЙ ПРОДУКТ (ВВП)

Хотя ВВП является важным компонентом инфляции, он также важен как экономический показатель сам по себе. По сравнению с показателями предыдущего года, это показывает, насколько быстро экономика растет (или сокращается). ВВП — это долларовая стоимость всех товаров и услуг, произведенных данной страной в течение определенного периода. Он измеряется путем сложения всего дохода, полученного в экономике, или всех расходов в экономике.Обе меры должны быть примерно одинаковыми.

Валовой внутренний доход включает заработную плату, корпоративную прибыль, проценты, взимаемые кредиторами, и налоги, взимаемые государством. Внутренние расходы ВВП включают в себя потребительские расходы, инвестиции в жилье, государственные расходы, бизнес-расходы (инвестиции в фабрики, оборудование и инвентарь), а также иностранные расходы на наш экспорт за вычетом наших расходов на их импорт. С таким количеством отдельных компонентов, влияющих на ВВП (а через разрыв выпуска — инфляцию), вы можете видеть, как легко увеличить количество экономических отчетов.

ВВП влияет на фондовый рынок через свое влияние на инфляцию, а также за счет использования инвесторами в качестве ключевого индикатора экономической активности и будущих экономических перспектив. Любое существенное изменение ВВП, будь то вверх или вниз, может иметь большое влияние на настроения инвесторов. Если инвесторы полагают, что экономика улучшается (и вместе с этим прибыль корпораций), они, вероятно, будут готовы платить больше за любые акции. Если наблюдается снижение ВВП (или инвесторы ожидают снижения), они будут готовы покупать определенные акции только по более низкой цене, что приведет к спаду на фондовом рынке.

Помимо этого эффекта, существует также экономическая теория, которая предполагает, что фондовый рынок сам по себе оказывает обратное влияние на экономическую активность, обычно называемое «эффектом богатства». Эта теория утверждает, что падение фондового рынка приводит к падению личного богатства (или воспринимаемого богатства) человека. Следовательно, они перестают тратить столько же. Поскольку потребительские расходы составляют около двух третей ВВП, небольшое изменение потребления оказывает значительное влияние на ВВП. Это означает, что падение фондового рынка вызывает еще большее падение ВВП t9, что еще больше усиливает понижательное давление на фондовый рынок.

РЫНОК ТРУДА

Последним важным фактором, влияющим на экономику, является рынок труда. Ключевые показатели, на которые обращает внимание большинство инвесторов, — это общая занятость и уровень безработицы. Граждане США, которые уже работают, представляют собой занятых, а те, кто активно ищет работу, но еще не нашел ее, являются безработными. Уровень безработицы не включает людей без работы, которые не ищут работу, например студентов, пенсионеров или людей, которые разочарованы и просто отказались от попыток найти работу.

Отчет о занятости публикуется ежемесячно Министерством труда США и содержит данные о занятости и безработице. Всегда есть безработица. По мере того как распределение ресурсов в экономике меняется в зависимости от того, что люди покупают, некоторые компании прекращают свою деятельность, в то время как другие, производящие то, что пользуется спросом, будут расширяться. Это позволяет потоку рабочей силы из проигрышных отраслей в выигрышные, но это не мгновенный процесс. Другие могут оставить работу по своему усмотрению.Это означает, что в структуру экономики всегда встроена некоторая безработица, которую часто называют «естественным» уровнем безработицы.

Естественный уровень безработицы — это точка, в которой любое падение ниже этого числа создает условия, которые будут способствовать росту инфляции (поскольку компании повышают заработную плату для привлечения дефицитных рабочих). Всегда существуют разногласия относительно того, каков «естественный» уровень безработицы для экономики США. Во-первых, он меняется с течением времени по мере изменения характера экономики.На протяжении большей части 1980-х годов он часто оценивался примерно в 6%, хотя сейчас большинство экономистов считают, что это, вероятно, около 5% или даже высокие 4.

Что может вызвать такого рода изменения? В статье, опубликованной пару лет назад из Института Брукингса, приводятся некоторые факторы, которые, по их оценкам, снизили естественную норму примерно на 1%. Около 0,4% из них — старение населения; пожилые люди, как правило, более заняты. Рост количества фирм по найму временного персонала, которые быстро подбирают ищущих работу работодателей, может составлять 0.2-0,4%. Наконец, удвоение числа заключенных, вероятно, составляет около 0,2% сокращения за счет исключения из рабочей силы людей, которые с меньшей вероятностью будут трудоустроены.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: СОСТАВЛЯЕМ ВСЕ ВМЕСТЕ

Существует множество компонентов, которые используются для расчета каждого из основных экономических показателей, и редко все указывают в одном направлении. Что еще более усложняет, каждый из этих индикаторов тесно связан друг с другом.Это то, что затрудняет интерпретацию того, какое влияние любой отдельный экономический отчет может оказать на фондовый рынок. Что еще более усложняет ситуацию, то, является ли определенное значение хорошим или плохим, также может зависеть от того, в какой части экономического цикла сейчас находится экономика.

В экономике существует множество институтов и защитных механизмов, предназначенных для смягчения или усиления любого из этих эффектов, которые также необходимо учитывать. Их вероятная реакция на новости и события должна учитываться при любых прогнозах будущего поведения экономики.Денежно-кредитная политика и фискальная политика — два основных способа воздействия правительства на экономику. После действий Федеральной резервной системы, анализ комментариев, сделанных ее членами (в частности, ее председателя), и попытки предсказать, какими будут их будущие действия, заставят многих экономистов найти работу. И действия, предпринимаемые Федеральным комитетом по открытым рынкам, часто действительно движут фондовый рынок.

Экономические данные прямо сейчас, кажется, указывают на то, что текущий разрыв выпуска все еще достаточно велик, чтобы позволить дополнительное расширение без увеличения темпов инфляции.Таким образом, отчеты о росте ВВП или сокращении безработицы являются хорошей новостью, и рынок должен расти. Любой отчет, показывающий, что инфляция выше ожидаемой, плох, потому что он может указывать на то, что мы переоцениваем размер разрыва выпуска, и это должно привести к падению фондового рынка. Но на более поздней стадии экономического цикла, когда разрыв выпуска меньше или отсутствует, те же самые новости могут иметь противоположный эффект на фондовый рынок.

Давайте рассмотрим последний пример и объясним цепочку рассуждений, которая может привести к тому, что на первый взгляд может показаться парадоксальным.Подумайте, как сообщение о низком уровне безработицы может быть плохим для фондового рынка. Когда данные по рынку труда показывают, что уровень безработицы низкий, обычно ожидается рост фондового рынка. Поскольку работает больше людей, потребительские расходы увеличиваются, что приводит к увеличению ВВП. Но, как упоминалось ранее, если разрыв выпуска невелик или отсутствует, увеличение ВВП означает, что разрыв выпуска уменьшится еще больше, что означает, что экономика подвергается большему риску инфляции. Инфляция плохо сказывается на фондовом рынке, поэтому она снижается, что обычно считается хорошими новостями.

Данные по инфляции, ВВП и занятости оказывают значительное влияние на фондовый рынок. Все три тесно взаимосвязаны, и изменение любого отдельного фактора может иметь значительный эффект просачивания вниз. А поскольку интерпретация — это такое же искусство, как и наука, также может быть полезно попытаться при случае взглянуть на исходные отчеты, хотя бы для того, чтобы увидеть, что, возможно, упускают из виду заголовки, бизнес-статьи и эксперты.

WDI — Эконом

Обзор

Показатели в разделе «Экономика» позволяют анализировать различные аспекты как национальной, так и глобальной экономической деятельности.Поскольку страны производят товары и услуги и потребляют их внутри страны или в международной торговле, экономические индикаторы измеряют уровни и изменения в размере и структуре различных экономик, а также определяют рост и сокращение.

Экономические индикаторы включают показатели макроэкономических показателей (валовой внутренний продукт [ВВП], потребление, инвестиции и международная торговля) и стабильности (бюджеты центрального правительства, цены, денежная масса и платежный баланс). Он также включает более широкие показатели дохода и сбережений с поправкой на загрязнение, износ и истощение ресурсов.Многие экономические показатели WDI используются для отслеживания прогресса в достижении цели 8 ЦУР, способствующей достойному труду и экономическому росту, и цели 2, которая способствует устойчивому потреблению и производству.

Как стандартизируются экономические данные?

Экономические данные организованы в соответствии с согласованными на международном уровне статистическими стандартами: Система национальных счетов (СНС) обеспечивает полную интегрированную систему счетов, которая позволяет проводить международные сравнения всех значимых видов экономической деятельности; Платежный баланс (ПБ) отслеживает международные операции страны; Статистика государственных финансов отслеживает государственные доходы и расходы; и денежно-кредитная и финансовая статистика.Хотя стандарты, согласованные на международном уровне, существуют и представление WDI следует этим стандартам, следует отметить, что их реализация на национальном уровне варьируется.

Каковы основные показатели экономической деятельности?

Измерение экономической активности в стране или регионе позволяет получить представление об экономическом благосостоянии ее жителей.

Валовой внутренний продукт (ВВП), широко используемый показатель, относится к общей валовой добавленной стоимости всех производителей-резидентов в экономике.Рост экономики измеряется изменением ВВП в постоянных ценах. Многие индикаторы WDI используют ВВП или ВВП на душу населения в качестве знаменателя, что позволяет проводить межстрановые сравнения социально-экономических и других данных.

Для оценки благосостояния страны и ее способности обеспечивать свое население также широко используется валовой национальный доход (ВНД) на душу населения — сумма общей внутренней и внешней добавленной стоимости, заявленной резидентами, деленная на общую численность населения. Кроме того, ВНД на душу населения в долларах США, конвертированный из местной валюты с использованием метода Атласа, используется для классификации стран для операционных целей — права на получение кредитов и условий погашения.Он также используется для классификации экономик по четырем основным доходным группам в аналитических целях: с низким доходом, доходом ниже среднего, доходом выше среднего и высоким доходом. Дополнительная информация об операционных и аналитических классификациях доступна здесь. Данные о ВНД на душу населения публикуются каждый год в июле за предыдущий год — данные за 2017 год будут опубликованы во время обновления базы данных WDI за июль 2018 года. Однако некоторые национальные данные станут доступны не раньше, чем в этом году.

Основные обновления данных национальных счетов происходят каждый июль и декабрь.Однако данные можно обновлять чаще, если страны ежемесячно или ежеквартально пересматривают свои экономические данные, изменяют методологию или охват или вводят новые веса. Информация об изменениях между ежеквартальными запланированными обновлениями доступна здесь.

Избранные индикаторы

Выбор соответствующих индикаторов представлен ниже. В таблице по каждому показанному показателю показан временной охват в год для всех стран, для каждого десятилетия с 1960-х годов, а также региональный охват для каждого географического региона Всемирного банка с 2010 года.Подробные тематические списки см. В Статистических таблицах показателей мирового развития.

Как экономические показатели используются аналитиками? | Малый бизнес

Экономика — это социальная наука, изучающая производство, распределение и потребление различных товаров или услуг в экономике. Экономика часто включает обзор различной информации и создание финансовых показателей или оценок. Эта информация помогает частным лицам и предприятиям понять, насколько хорошо экономика функционирует в определенных условиях.Экономические показатели обычно рассчитываются и пересчитываются в попытке создать постоянный анализ различных экономических ситуаций.

Факты

Экономические показатели представляют собой статистические данные, показывающие прошлые или будущие тенденции в экономике. Государственные учреждения, аналитические центры и наблюдательные группы могут рассчитывать различные экономические показатели на основе финансовой информации. Правительственные агентства обычно считаются авторитетом по экономическим показателям. Частные лица и компании часто используют экономические показатели для принятия финансовых решений.Эти решения могут касаться финансовых вложений, экономии денег, приобретения новых активов или других важных решений.

Типы

В экономике существуют три типа экономических показателей: опережающие, запаздывающие и совпадающие. Опережающие индикаторы пытаются предсказать будущие события. Спекуляция доходностью облигаций или товарными фьючерсами — распространенные опережающие индикаторы. Запаздывающие индикаторы представляют информацию, которая произошла в прошлом. Показатели или уровень безработицы — распространенный запаздывающий индикатор.Совпадающие экономические показатели обычно рассчитываются одновременно с экономическим событием. Индикатор личного дохода — классический пример совпадающих индикаторов.

Экономический выпуск

В основном экономические показатели используются для измерения общего экономического производства страны. Этот объем производства обычно определяется как валовой внутренний продукт страны или ВВП, который представляет собой сумму производительности страны. Экономический индикатор ВВП может помочь экономистам определить, растет или сокращается страна с экономической точки зрения.Экономика также может измерить силу или слабость роста страны по сравнению с предыдущими кварталами или годами.

Инфляция

Экономисты также используют экономические показатели для измерения уровня инфляции в экономике страны. Инфляция традиционно определяется как слишком много долларов в погоне за слишком малым количеством товаров. Когда это происходит, потребительские цены растут и создают сложные экономические ситуации. Запаздывающие индикаторы могут указать, росла ли инфляция в предыдущие периоды, и что страны должны делать, чтобы замедлить или предотвратить инфляционный рост в будущем.Опережающие индикаторы также могут указывать на то, как текущая экономическая ситуация увеличит инфляцию в будущие годы.

Сравнение

Экономические показатели создают ориентиры, которые экономисты используют при сравнении экономики одной страны с экономикой другой страны. Это сравнение помогает экономистам определить, почему одна нация становится сильнее другой и что движет этим экономическим ростом. Экономические показатели также могут помочь странам оценить способность импортировать или экспортировать товары. Компании часто ищут развивающиеся рынки с высокими темпами экономического роста и используют потенциал прибыли на этих экономических рынках.

Список литературы

 • & amp; ldquo; Экономика: труд и процветание & amp; rdquo ;; Рассел Кирк; 1999

Что считаются ведущими экономическими показателями? | Малый бизнес

Экономика — это исследование, связанное с распределением, производством и распределением экономических ресурсов. Страны и правительства уделяют пристальное внимание экономическим показателям, поскольку они предоставляют информацию о сокращении или расширении экономики. Опережающие индикаторы обычно являются наиболее важными экономическими индикаторами.Они предоставляют текущую информацию, которая может предсказать будущие изменения в экономике. В экономике используются несколько типов важных опережающих индикаторов.

Валовой внутренний продукт

Валовой внутренний продукт (ВВП) — несомненно, самый важный опережающий индикатор в экономике. ВВП измеряет общее количество товаров, произведенных в пределах страны. Этот показатель измеряется в процентах на квартальной и годовой основе. Снижение процента ВВП может указывать на будущий экономический спад.Цифры ВВП также могут быть разбиты по отраслям, чтобы увидеть, где происходит рост в экономике.

Индекс потребительских цен

Индекс потребительских цен (ИПЦ) — это экономический индикатор, отвечающий за измерение инфляции в экономике. Инфляция обычно определяется как слишком много долларов в погоне за слишком небольшим количеством товаров. ИПЦ измеряет инфляцию путем расчета изменения стоимости набора потребительских товаров и услуг. Рост инфляции обычно приводит к снижению покупательной способности и может сигнализировать о серьезных проблемах в будущие экономические периоды.

Индекс цен производителей

Индекс цен производителей (ИЦП) аналогичен индексу потребительских цен. Разница в том, что PPI измеряет изменение цен на группу товаров на оптовом уровне. Это отслеживает изменения в инфляции для сырья, такого как сырье, промежуточные и готовые материалы. Сырье представляет собой сырье, обычно используемое производителями и производственными компаниями. Промежуточные товары используются для производства более крупных продуктов. Готовая продукция — это товары, проданные розничным компаниям.

Показатели занятости

Показатели занятости включают уровень безработицы, среднее количество отработанных часов в неделю и среднюю почасовую заработную плату. Эти показатели предоставляют информацию об устойчивости деловой среды и о том, сколько компании готовы платить сотрудникам. Средний почасовой заработок также может работать вместе с индексом потребительских цен для отслеживания денежной суммы инфляции в экономике.

Розничные продажи

Розничные продажи — это опережающий индикатор, отслеживающий объем расходов в экономике.Этот индикатор предоставляет информацию о том, сколько денег потребители тратят на различные товары и услуги на экономическом рынке. Подобно ВВП, этот показатель часто разбивается на различные отрасли, поэтому более подробный анализ может предоставить информацию об экономике.

Доверие потребителей

Доверие потребителей — это общий экономический индикатор, предоставляющий информацию о том, что думают отдельные потребители о текущих экономических условиях. Доверие потребителей часто влияет на несколько других показателей.Низкое доверие потребителей обычно указывает на то, что люди не уверены в экономической напряженности страны и могут воздерживаться от расходов до тех пор, пока условия не изменятся.