Договір поставки – Договір поставки продукції (Образец договора поставки продукции) — Образцы договоров / Зразки договорів — Каталог файлов — Юрист-онлайн

Зразок договору поставки, 2018 — Договор поставки товаров, продукции — Зразки та бланки договорів

Договір поставки

 

м. Полтава                                    «___» __ 200__ р.

 

_________________(найменування підприємства), далі — Постачальник, в особі _____який діє на підставі ______(статут підприємства, свідоцтва про реєстрацію, положення), з однієї сторони, та Державна митна служба України, далі — Замовник, в особі Голови Державної митної служби України_________, який діє на підставі Положення про Державну митну службу України, з другої сторони, уклали цей договір про таке:

 

1. Предмет договору

1.1. Постачальник зобов’язується виготовити, поставити та передати у власність Замовника товар, відповідно до еталонів-зразків, затверджених Замовником. Замовник зобов’язується прийняти цей товар та оплатити його на умовах, визначених цим Договором.

1.2. Ціна, кількість, асортимент, терміни виготовлення й поставки товару обумовлюються в додатках до даного Договору, які погоджуються сторонами попередньо, додаються до цього Договору та є його невід’ємною частиною.

 

2. Кількість і якість товару

2.1. Кількість товару, що поставляється за цим Договором, зазначається в додатках до цього договору.

2.2. Товар, що поставляється Постачальником, має відповідати еталонам-зразкам, затвердженим Замовником.

2.3. У разі поставки товару неналежної якості або товару, що не буде відповідати умовам цього Договору, Постачальник зобов’язується за свій рахунок у термін 30 днів з дати отримання повідомлення усунути недоліки або замінити неякісний товар на товар належної якості.

2.4. Гарантійний термін на товар становить _____ днів з дати видачі в експлуатацію з урахуванням сезонної носки згідно з додатком 1 до постанови Кабінету Міністрів України від 19.03.94 № 172 “Про реалізацію окремих положень Закону України “Про захист прав споживачів”.

 

3. Умови поставки товару

3.1. Постачальник поставляє виготовлений товар партіями в терміни, зазначені в додатках до цього договору.

3.2. Датою поставки є дата отримання Замовником товару на складі Замовника згідно з актом про прийняття-передання, підписаним сторонами.

3.3. Поставка товару здійснюється автотранспортом Постачальника за його рахунок.

3.4. Прийняття товару за кількістю та якістю проводиться Замовником за адресою: с. Лютіж Вишгородського р-ну Київської обл., Постачальне митне господарство Держмитслужби.

3.5. Допускається дострокова поставка товару, про що Постачальник повідомляє Замовника листом або факсом (Постачальне митне господарство, тел./факс (044) — 430-17-28).

 

4. Ціна та загальна вартість договору

4.1. Замовник сплачує за товар, що поставляється за цінами, погодженими сторонами попередньо, які складені на основі калькуляції на одиницю продукції, зазначеними в додатках до даного Договору, додаються до цього Договору та становлять його невід’ємну частину.

4.2. У разі зміни ціни Постачальник погоджує її з Замовником шляхом підписання додатків до цього Договору на підставі поданої калькуляції з обгрунтуванням причин зміни ціни та наданням підтверджуючих документів.

4.3. Загальна вартість Договору обумовлюється сторонами в додатках до цього договору.

 

5. Умови платежів

5.1. На підставі рахунка на оплату Замовник проводить попередню оплату першої партії товару, зазначеної в додатках до Договору, протягом 10 банківських днів з дня його підписання, попередня оплата за наступні партії поставок здійснюється протягом 10 банківських днів з дати надходження коштів з Державного бюджету України на підставі підписаного акта прийняття-передання попередньої партії поставки товару та рахунка на оплату. Підтвердженням надходження коштів з бюджету є довідка Державного казначейства України.

5.2. Оплата проводиться в національній валюті України.

 

6. Умови передання-прийняття товару

6.1. Передання-прийняття товару здійснюється в пункті поставки, зазначеному в п. 3.4 цього Договору.

6.2. Прийняття товару за кількістю та якістю проводиться Постачальним митним господарством згідно з вимогами Інструкцій № П-6, № П-7, затверджених Держарбітражем СРСР відповідно 15.06.65 та 25.04.66.

6.3. Прийняття-передання проводиться за кількістю згідно з товаросупровідними документами, за якістю — згідно із затвердженими еталонами-зразками.

 

7. Пакування та маркування

7.1. Товар має бути упакований таким чином, щоб виключити можливість псування або знищення його під час транспортування.

7.2. Маркування товару має відповідати чинним нормативним документам.

 

8. Обставини непереборної сили

8.1. Перебіг терміну виконання сторонами зобов’язань за цим Договором може бути призупинений тільки в разі настання обставин непереборної сили, а саме: пожежі, стихійного лиха, збройного конфлікту, перекриття шляхів руху транспорту внаслідок страйку, рішень Уряду або інших обставин, які перебувають поза контролем сторін.

8.2. Сторона, яка зазнала дії обставин непереборної сили, має протягом трьох календарних днів повідомити про це другу сторону. Факт наявності та термін дії форс-мажорних обставин підтверджуються вповноваженим на те органом.

8.3. Після припинення дії обставин непереборної сили перебіг терміну виконання зобов’язань поновлюється.

8.4. Якщо дія обставин непереборної сили триває більше ніж 30 календарних днів поспіль, то сторони мають право припинити дію цього Договору. При цьому збитки, заподіяні припиненням дії Договору, не відшкодовуються й штрафні санкції не сплачуються. Незабезпечені поставкою грошові кошти повертаються Замовнику протягом 3-х банківських днів з моменту прийняття сторонами рішення про припинення дії Договору.

 

9. Відповідальність сторін

9.1. У разі несвоєчасного передання товару в термін, зазначений у додатках до цього договору, Постачальник сплачує за кожний день прострочення пеню, яка нараховується з вартості недопоставленого товару в розмірі подвійної облікової ставки Національного банку України, що діяла протягом терміну затримки поставки.

 

10. Розірвання договору

10.1. Договір може бути розірваний в будь-який час по взаємній угоді сторін, в якій визначаються майнові вимоги сторін (якщо такі мали місце) та розрахунки за ними.

10.2. У відповідності з п. 8.4.

10.3. Договір може бути розірваний в односторонньому порядку в наступних випадках: — при невиконанні або неналежному виконанні зобов’язань; — за бажанням однієї сторони: в цьому випадку сторона-ініціатор зобов’язана письмово повідомити іншу сторону про розірвання Договору, але не менш, ніж за місяць до передбачуваної дати розірвання Договору, за відсутності майнових вимог між сторонами.

 

11. Розв’язання суперечок

11.1. При виникненні розбіжностей під час виконання умов Договору сторони вирішують їх за взаємною згодою.

11.2. У разі недосягнення взаємної згоди спори за цим Договором розглядаються згідно з чинним законодавством України.

 

12. Термін дії Договору

12.1. Цей Договір набирає чинності з моменту підписання його сторонами та діє до 31.12.2003.

12.2. У разі відсутності заяви однієї із сторін про припинення або зміну умов договору за один місяць до закінчення його дії, він вважається продовженим на той самий термін і на тих умовах, які були передбачені цим договором.

 

13. Інші умови

13.1. Усякі зміни та доповнення до цього Договору вважаються дійсними, якщо вони здійснені в письмовому вигляді та підписані уповноваженими на це представниками сторін.

13.2. У випадках, не передбачених цим Договором, сторони керуються чинним законодавством України та Положенням про поставки товарів народного споживання, затвердженим постановою Ради Міністрів СРСР від 25.07.88 № 888, у частині, що не суперечить чинному законодавству України.

13.3. На кожний наступний рік ціна, обсяги та терміни поставки товару сторонами узгоджуються в додатках, відповідно до суми коштів, виділених з Державного бюджету України.

13.4. Цей договір складено у двох примірниках, що мають рівну юридичну силу, перший з яких зберігається в Замовника, другий — у Постачальника.

 

Юридичні адреси, поштові та платіжні реквізити сторін:

urist-ua.net

Договір поставки продукції (Образец договора поставки продукции) — Образцы договоров / Зразки договорів — Каталог файлов — Юрист-онлайн

Зразок бланку (приклад шаблону) договору: 

ДОГОВІР ПОСТАВКИ №

 

м. Київ

        «__» _____ 2015 р.      

 

Товариство з обмеженою відповідальністю «_____________________________», що надалі іменується «Постачальник», в особі _____________________________, який діє на підставі Статуту з однієї сторони, та

ТОВ «_____________________», що надалі іменується «Покупець», в особі генерального директора, який діє на підставі Статуту, з другої сторони,

в подальшому разом іменуються «Сторони», а кожна окремо – «Сторона» уклали цей Договір поставки №. (надалі «Договір«) про наступне:

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1. Постачальник зобов’язується в порядку та на умовах, визначених у цьому Договорі, передати у власність, а Покупець зобов’язується в порядку та на умовах, визначених у цьому Договорі, прийняти та оплатити товар. Найменування, кількість та асортимент товару вказані в специфікаціях (надалі «Товар«), що додаються до Договору, і є його невід’ємними частинами.

1.2. Умови цього Договору викладені Сторонами у відповідності до вимог Міжнародних правил тлумачення термінів «Інкотермс» (в редакції 2010 року), які застосовуються із урахуванням особливостей, пов’язаних із внутрішньодержавним характером цього Договору, а також тих особливостей, що випливають із умов цього Договору.

2. ЦІНА ТОВАРУ

2.1. Ціни на Товар, що поставляються за цим Договором, вказані у відповідних специфікаціях, що є невід’ємними частинами Договору.

2.2. В ціну Товару включені всі загальновиробничі та адміністративні витрати, а також всі обов’язкові податки та відрахування згідно чинного законодавства, що пов’язані з виконанням зобов’язань за цим Договором.

2.3. Загальна ціна Договору визначається сумою загальної вартості Товару, поставленого протягом строку дії цього Договору згідно із специфікаціями, що підтверджено видатковими та товаросупровідними документами.

 

3. СТРОКИ ТА УМОВИ ПОСТАВКИ ТОВАРУ

3.1. Поставка Товару здійснюється автотранспортом Постачальника на умовах DDP. Місце поставки вказується у відповідних специфікаціях, що є невід’ємними частинами Договору.

Строк поставки Товару становить 10 (десять) календарних днів з моменту підписання Сторонами відповідної специфікації до цього Договору, якщо інше не погоджено відповідною специфікацією.

3.2. Товар, що поставляється за цим Договором, повинен супроводжуватись наступними документами:

— видатковою накладною;

— товарно-транспортною накладною;

— паспортом заводу виробника;

— сертифікатом (паспортом) якості ;

— іншими документами на вимогу Покупця (висновком державної санітарно-епідеміологічної експертизи, копією карти даних небезпечного фактору, тощо).

Податкова накладна по відношенню Товару, що поставляється за цим Договором, оформлюється та реєструється у порядку та згідно з нормативними актами, чинними на момент здійснення господарської операції.

Окрема вимога —  автотранспорт, який доставив продукцію обов’язково повинен бути  опломбований, в іншому випадку машина не буде прийнята до розвантаження.

3.3. Дострокова поставка Товару за цим Договором допускається тільки за письмовим погодженням з Покупцем. Погодження має бути здійснено Покупцем у письмовому вигляді на фірмовому бланку, засвідчено підписом особи, уповноваженої установчими документами на підписання подібних документів, та скріплене печаткою Покупця.

 

4. ОПЛАТА ТОВАРУ ТА РОЗРАХУНКИ ЗА ДОГОВОРОМ

4.1. Покупець здійснює оплату відповідної партії Товару шляхом перерахування грошових коштів на поточний рахунок Постачальника на умовах та у порядку, визначених у відповідній Специфікації до цього Договору.

4.2. В разі, якщо відбулася оплата (попередня оплата) за не поставлений Товар, чи Товар, що підлягає поверненню, або в разі розірвання Договору, Постачальник зобов’язаний повернути відповідну суму отриманих коштів протягом 3-х робочих днів з моменту відправлення письмового повідомлення Покупцем.

У разі порушення умов цього пункту Постачальник зобов’язаний сплатити Покупцю штрафну санкцію у розмірі  0,3% від суми заборгованості за кожен день перебування коштів в його розпорядженні з дати перерахування.

4.3. Покупець в односторонньому порядку має право зменшити суми, що підлягають оплаті Постачальнику, на суми неустойок (штрафів, пені) або відшкодувань, які Постачальник повинен сплатити Покупцю.

 

5. ЯКІСТЬ ТОВАРУ

5.1. Якість Товару, що поставляються за цим Договором, має відповідати державним стандартам та технічним умовам, що діють на території України для даного виду Товару та підтверджуватись відповідними документами, передбаченими діючими нормативними актами та технічними умовами для відповідного виду товарів.

5.2. Постачальник надає відповідні документи, які посвідчують якість товару, передбачені п. 3.2. цього Договору, на кожну окрему поставку.

 

6. УПАКОВКА І МАРКУВАННЯ ТОВАРІВ

6.1. Тара (упаковка), в якій відвантажується Товар, повинна відповідати стандартам або технічним умовам, встановленим для даного виду Товару і забезпечувати, при належному поводженні з вантажем, зберігання Товару під час транспортування.

6.2. В разі отримання Товару в неналежній або порушеній Тарі (упаковці), Покупець має право не приймати такий Товар та/або повернути його.

 

  1. ПЕРЕДАННЯ ТОВАРУ

7.1. Прийом-передача Товару Постачальником Покупцеві за кількістю здійснюється повноважними представниками Сторін в місці поставки Товару, яке визначено у відповідній специфікації, та оформлюється актом прийому-передачі та (або) товаротранспортною накладною. Датою поставки є дата підписання уповноваженими представниками Сторін акту прийому-передачі та (або) товаротранспортної накладної. До моменту поставки Постачальник несе всі ризики втрати або ушкодження Товару, а також усі витрати по відношенню до Товару. Прийом-передача Товару Постачальником Покупцеві за кількістю оформлюється видатковою накладною, підписання якої свідчить про відсутність претензій щодо кількості поставленого Товару.

7.1.1 У випадку виявлення Покупцем під час приймання Товару невідповідності цього Товару за кількістю та/або відсутності документів, передбачених п.3.2. цього Договору, Покупець має право відмовитися від прийняття i оплати такого Товару. У цьому випадку Покупець разом з представником Постачальника (перевізником) одразу на місці складають акт невідповідності, в якому зазначені конкретні претензії щодо невідповідності Товару по кількості або відмови у прийнятті Товару внаслідок невідповідності товаросупровідних документів. Якщо присутній представник Постачальника (перевізник) відмовляється від підписання акту невідповідності Покупець опломбовує Товар та повідомляє про це Постачальника факсимільним, телефонним або поштовим зв’язком. Постачальник повинен прибути за вимогою Покупця до місцезнаходження Товару для складання акту невідповідності протягом 1-го календарного дня з моменту надіслання повідомлення Покупцем. Акт невідповідності підписується у місці прийому Товару та може не скріплюватися печатками Сторін, при цьому Сторони самостійно несуть відповідальність за наявність у власних представників повноважень на підписання зазначених актів.

В разі неприбуття представника Постачальника у обумовлені терміни, Покупець отримує право на складання акту невідповідності в односторонньому порядку, який вважається погодженим з боку Постачальника та який надсилається Постачальнику факсимільним або поштовим зв’язком.

7.1.2. Покупець має право при прийомі Товару відібрати зразки для перевірки якості поставленого Товару шляхом залучення спеціалізованої організації чи особи, що має необхідну кваліфікацію та право на проведення досліджень відповідного виду Товару. У випадку, якщо за результатами такого дослідження, Товар поставлений Постачальником виявиться неякісним та/або таким, що не відповідає хоча б однієї із вимог та/або хоча б одному пункту, встановлених(ому) чинним законодавством України та/або чинним на момент поставки державним стандартам, параметрам паспорту якості та сертифікату товару, технічним умовам, що застосовуються для відповідного типу Товару в Україні, Покупець повідомляє про це Постачальника протягом 3 (трьох) календарних днів шляхом відправлення висновку такої організації факсимільним або поштовим зв’язком із супровідним листом Покупця. При цьому Сторони домовились, що висновок такої спеціалізованої організації чи особи є остаточним і обов’язковим для прийняття Сторонами.

7.2. У випадку надіслання Покупцем повідомлення зазначеного в п.7.1.1 цього Договору, Постачальник повинен протягом 3-х календарних днів з моменту надіслання повідомлення,  оформити повернення або здійснити допоставку чи корегування товаросупровідних документів щодо кількості Товару, із відповідним коригуванням вартості поставленого Товару та взаємних розрахунків Сторін. Витрати пов’язані з поверненням або допоставкою  Товару несе Постачальник.

При цьому, в разі понесення Покупцем витрат на повернення Товару, Постачальник зобов’язаний відшкодувати такі витрати в 7-денний строк з моменту понесення таких витрат.

7.4. Товар, що  підлягає поверненню, повинен знаходитись у Покупця до моменту його  повернення. У випадку, якщо відповідний обмін або повернення не відбулися у визначені цим Договором строки, Постачальник відшкодовує Покупцю витрати на подальше зберігання у розмірі 0,1 % від вартості поставленого Товару за кожен день зберігання.  

 

8. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН ЗА ПОРУШЕННЯ ДОГОВОРУ

8.1. За порушення умов цього Договору винна Сторона відшкодовує другій Стороні спричинені цим порушенням збитки, в тому числі неотриманий прибуток, в порядку, передбаченому чинним законодавством України та даним Договором.

8.2. У випадку виявлення Покупцем невідповідності Товару за кількістю та/або виявлення, що поставлений Товар нижчої якості, ніж зазначено в товаросупровідних документах, Покупець має право відмовитися від отримання товару, а Постачальник зобов’язаний сплатити штраф у розмірі 5% від відповідної вартості Товару.

8.3. У випадку порушення установлених Договором строків виконання зобов’язань Постачальник сплачує Покупцеві штрафну санкцію у розмірі 0,3 відсотка від вартості простроченого зобов’язання за кожний день прострочення.

8.4. У разі порушення установлених Договором строків виконання зобов’язань більше, ніж на 7 (сім) календарних днів, Покупець має право розірвати Договір в односторонньому порядку шляхом направлення письмового повідомлення в адресу Постачальника, а Постачальник зобов’язаний сплатити штраф у розмірі 10% від вартості не виконаного у встановлений строк зобов’язання.

8.5. У випадку порушення строків оплати Товару встановлених цим Договором, Покупець сплачує Постачальнику пеню в розмірі 0,3 відсотка від розміру неоплаченої вартості Товару за кожний день прострочення.

8.6. Постачальник несе договірну відповідальність перед Покупцем за своєчасність та правильність оформлення та реєстрації податкових накладних за господарськими операціями, що здійснюються на підставі цього Договору. В разі, якщо через дії/бездіяльність Постачальника, Покупець втрачає право на податковий кредит за податковою накладною, що оформлена неналежним чином або не зареєстрована в Єдиному реєстрі згідно вимог ПКУ, Постачальник зобов’язаний протягом 5-ти календарних днів з моменту направлення вимоги Покупцем відшкодувати останньому збитки в сумі такого податкового кредиту. У разі якщо через дії/бездіяльність Постачальника податкова накладна/розрахунок коригування до податкової накладної реєструються Постачальником з порушенням термінів згідно вимог ПКУ, Постачальник протягом 5-ти календарних днів з моменту направлення вимоги Покупцем виплачує останньому штраф у розмірі 10% від суми податкового кредиту з відповідної операції за кожен випадок порушення.

 

9. ФОРС-МАЖОРНІ ОБСТАВИНИ

9.1. Сторони звільняються від відповідальності за невиконання або неналежне виконання зобов’язань за Договором, якщо це стало наслідком дії обставин непереборної сили (повінь, землетрус, інші стихійні лиха, війна і військові дії, блокада, страйк, дії  уряду, а також видання заборонних або обмежуючих нормативних актів органів державної влади чи місцевого самоврядування, інші законні або незаконні заборонні чи обмежуючі заходи названих органів, які унеможливлюють виконання Сторонами цього Договору або тимчасово перешкоджають такому виконанню). Строк виконання зобов’язань відкладається відповідно на час, впродовж якого будуть діяти такі обставини.

9.2. Дія непереборної сили повинна бути підтверджена довідкою Торгово-промислової палати України або нормативно-правовим актом (іншим офіційним документом) органу державної влади або органу місцевого самоврядування, що підтверджує обставини неможливості виконання зобов’язань за цим Договором.

9.3. Сторона, для якої створилася неможливість виконання зобов’язань за Договором, повинна негайно (але не пізніше трьох робочих днів після настання дій обставин, вказаних в п. 9.1.) сповістити іншу Сторону про виникнення, характер і можливий строк дії таких обставин.

9.4. Результатом виникнення форс-мажорних обставин є продовження терміну виконання цього Договору на період їх дії, якщо Сторони не вирішать  інакше.

9.5. Якщо форс-мажорні обставини тривають більше ніж три місяці, кожна із Сторін має право відмовитися від цього Договору, шляхом письмового повідомлення направленого іншій Стороні.

 

11. ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

10.1. Усі спори, що виникають з цього Договору або пов’язані із ним, вирішуються шляхом переговорів між Сторонами.

10.2. Якщо відповідний спір неможливо вирішити шляхом переговорів, він вирішується в судовому порядку за встановленою підвідомчістю та підсудністю такого спору відповідно до чинного в Україні законодавства.

12. ІНШІ УМОВИ

11.1. Цей Договір складено при повному розумінні Сторонами його умов та термінології українською мовою у двох автентичних примірниках, які мають однакову юридичну силу, – по одному для кожної із Сторін.

11.2. Цей Договір набирає чинності з моменту його підписання уповноваженими представниками Сторін та скріплення печатками і діє до 31.12.2016 р., але у будь-якому разі до повного виконання ними своїх зобов’язань, а в частині зобов’язань, що виникають з умов гарантії, – до спливу гарантійного строку.

11.3. Будь-які зміни та доповнення до даного Договору вносяться за взаємною згодою Сторін в письмовій формі і набирають чинності з моменту підписання уповноваженими представниками Сторін та скріплення печатками.

11.4. У випадках, не передбачених цим Договором, Сторони керуються чинним законодавством України.

11.5. Сторона несе повну відповідальність за правильність вказаних нею у цьому Договорі реквізитів, та зобов’язується своєчасно у письмовій формі повідомляти іншу Сторону про їх зміну, а у разі неповідомлення несе ризик настання пов’язаних із ним несприятливих наслідків.  

11.6. Під час підписання цього Договору Постачальник та Покупець є платниками податку на прибуток на загальних умовах, у відповідності Податкового кодексу України.

11.7. Сторони підтверджують, що на момент підписання даного Договору, їх представники, уповноважені на підписання Договору від імені Сторін, не відсторонені від виконання своїх обов’язків та мають необхідний обсяг повноважень.

11.8. Дострокове розірвання Договору може бути здійснене в наступних випадках:

— за згодою обох сторін, оформленій у письмовому вигляді шляхом підписання угоди між сторонами;

— з ініціативи Покупця, оформленої у вигляді письмового повідомлення про розірвання Договору (лист), яке повинне бути направлено Постачальнику не пізніше 20-ти календарних днів до моменту розірвання, якщо інший порядок не передбачено умовами цього Договору.

11.9. Припинення дії Договору внаслідок розірвання або закінчення строку цього Договору не звільняє Сторони від відповідальності за його порушення, яке мало місце під час дії цього Договору.

 

Місцезнаходження, реквізити та підписи сторін:

 

ПОСТАЧАЛЬНИК:

ПОКУПЕЦЬ:

ТОВ «_____________________»

Юридична адреса:

_____________________________

Банківські реквізити:

р/р _______________у АТ ____________

м. ___________, МФО _____________

Податкові реквізити:

Код ЄДРПОУ ______________

Свідоцтво платника ПДВ _____________

ІПН ________________

Контактні дані:

Тел. __________________

Факс. _________________

 

Директор

ТОВ «______________»

 

____________________/______________/

ТОВ «_____________________»

Юридична адреса:

_____________________________

Банківські реквізити:

р/р _______________у АТ ____________

м. ___________, МФО _____________

Податкові реквізити:

Код ЄДРПОУ ______________

Свідоцтво платника ПДВ _____________

ІПН ________________

Контактні дані:

Тел. __________________

Факс. _________________

 

Директор

ТОВ «______________»

 

____________________/______________/

 

 

Додаток№1 до Договору поставки  №________ від _____2015  р.

ФОРМА СПЕЦИФІКАЦІЇ

——————————————————початок форми————————————————-

СПЕЦИФІКАЦІЯ

 

м. Київ                                                                                             «___» _____________ 2015 р.

 

Постачальник:

Покупець:

Товар, що поставляється згідно з цією специфікацією 201_ р. випуску,

Виробник Товару:

Умови поставки: _____________________________

Термін поставки: ______________________________

Умови оплати: _________________________________

№ п/п

Найменування товару

Кіл-сть, тн.

Ціна за 1 тн. без ПДВ,   грн.

Ціна, грн,

 без ПДВ,    грн.

1

 

 

 

 

Усього,  грн

 

ПДВ 20%,  грн

 

Сума з ПДВ,    грн

 

 

 

Всього на суму _____________ грн. ___ коп. (__________________________________________________)  

 у т.ч. ПДВ ___________________грн (________________________________________________)

 

 

ПОСТАЧАЛЬНИК

ПОКУПЕЦЬ

ТОВ _________________________

 

Код ЄДРПОУ ______________________

ТОВ _________________________

Код ЄДРПОУ

 

 

Директор

 

 

_______________ /___________./

 

Директор

 

 

              _______________/___________/

 

                             

 

 

 

 

       

——————————————————Кінець форми————————————————-

 

ПОСТАЧАЛЬНИК

ПОКУПЕЦЬ

ТОВ _________________________

Код ЄДРПОУ

ТОВ _________________________

Код ЄДРПОУ

 

Директор

 

 

_______________ /___________./

Директор

 

 

              _______________/____________/

 

Нравится? Лайкни!


yurist-online.org

2.6. Договір поставки товарів :: Info-Library.com

Найважливішим договором у комерційній діяльності підприємств на внутрішньому ринку є договір поставки товарів. Він є формою регулювання комерційних відносин між різними суб’єктами ринку, зокрема, між виробниками і торговельними підприємствами. Цей договір є найдоцільнішим тоді, коли необхідне тривале та систематичне постачання товарів суб’єктам підприємництва.

Порівняно з договором купівлі-продажу договір поставки має певні особливості, зокрема:

1) між моментом укладання і моментом реального виконання існує великий проміжок часу;

2) у момент укладання договору товар у постачальника (виробника) може бути ще не вироблений, тобто угода укладається під майбутній товар;

3) сторонами в договорі поставки можуть бути юридичні особи та громадяни-підприємці;

4) предметом поставки є товар, призначений для підприємницької або іншої господарської діяльності, тоді як предметом купівлі-продажу може бути товар будь-якого призначення.

За договором поставки одна сторона — постачальник зобов’язується передати (поставити) в обумовлений строк другій стороні — покупцеві товар, а покупець зобов´язується прийняти товар і сплатити за нього певну грошову суму.

Продавець (постачальник) передає товар покупцю для використання його у підприємницькій діяльності або в інших цілях, не пов’язаних з особистим, сімейним, домашнім або іншим подібним використанням.

Договір поставки укладається суб´єктами господарювання на розсуд сторін або відповідно до державного замовлення. Умови договорів поставки повинні викладатися сторонами відповідно до вимог Міжнародних правил щодо тлумачення термінів «Інкотермс». Договір вважається укладеним, коли між сторонами досягнуто згоди за всіма істотними умовами. У договорі поставки обов´язково обумовлюється: кількість, номенклатура (асортимент), якість, строки поставки, ціна товару, відвантажувальні та платіжні реквізити. У разі відсутності цих умов у договорі він вважається неукладеним.

Правильне і вигідне для сторін узгодження в договорі зазначених вище умов є важливим і разом з тим складним комерційним завданням, що вимагає добрих знань конкретної практики та організації поставок товарів, особливостей поставок окремих видів товарів, пов’язаних з їх фізико-хімічними властивостями, а також знань цивільно-правових норм господарських взаємовідносин постачальників і покупців. Під час узгодження сторонам необхідно прагнути до максимально можливого усунення невигідних для себе організаційних, фінансових та інших умов. До цієї роботи окрім досвідчених комерційних працівників повинні залучатись юристи, фінансисти, економісти, маркетологи.

Залежно від характеру і змісту угоди договір поставки товарів має певну структуру (рис. 2.5).

Рис. 2.5. Структура договору поставки

У вступі до договору поставки зазначаються: місце і дата укладення угоди; повне найменування сторін; прізвище осіб, уповноважених щодо укладання договору; найменування, номери і дати документів, на підставі яких особи уповноважені укласти угоду.

Предмет поставки. Предметом поставки є визначені родовими ознаками продукція, вироби з найменуванням, зазначеним у стандартах, технічних умовах, документації до зразків (еталонів), прейскурантах чи товарознавчих довідниках. Предметом поставки можуть бути також продукція, вироби, визначені індивідуальними ознаками.

Загальна кількість товарів, що підлягають поставці, їх часткове співвідношення (асортимент, номенклатура) за сортами, групами, підгрупами, видами, марками, розмірами визначаються специфікацією за згодою сторін.

При визначенні предмета угоди зазначається повне найменування товару, його стисла характеристика, кількість, сума договору. Кількість товарів, що підлягає постачанню, визначається у договорі на підставі замовлення покупця. Кількість товарів відображається у відповідних одиницях виміру. Якщо в одному договорі передбачається поставка товарів різного асортименту, то до договору додається специфікація.

Специфікація — це невід’ємна складова договору поставки, у якій зазначається розгорнутий асортимент товарів, що підлягають постачанню. У специфікації зазначаються: найменування конкретного товару і його марки, розмірів, стандартів, технічних умов; кількість; ціна за одиницю товару; ціна партії; строки поставки.

Специфікація підписується повноважним представником продавця і покупця.

Ціна. Продавець відвантажує товар покупцю, як правило, за договірними цінами. Використовуються й ціни, затверджені виробником (постачальником) самостійно. Ціни на товари встановлюються у певній валюті на кожну одиницю конкретного товару, якщо представлено перелік найменувань продукції. В окремих випадках в ціну товару включається вартість тари, упаковки і маркування (наприклад, на галантерейні, парфюмерно-косметичні товари, взуття та ін.).

Строки і порядок поставки. Договір поставки може бути укладений на один рік, на строк більше одного року (довгостроковий договір) або на інший строк, визначений угодою сторін. Якщо в договорі строк його дії не визначений, він вважається укладеним на один рік. Строки поставки встановлюються сторонами в договорі з урахуванням необхідності ритмічного та безперервного постачання товарів споживачам.

Якщо в довгостроковому договорі кількість поставки визначено лише на рік або менший строк, у договорі повинен бути передбачений порядок погодження сторонами строків поставки на наступні періоди до закінчення строку дії договору. Якщо такий порядок не передбачений, договір вважається укладеним на один рік.

У разі, якщо сторонами передбачено поставку товарів окремими партіями, строком (періодом) поставки продукції виробничо-технічного призначення є, як правило, квартал, а виробів народного споживання, як правило, — місяць. Сторони можуть погодити в договорі також графік поставки (місяць, декада, доба).

Відносини з поставок мають, як правило, тривалий характер, тому важливим для цих відносин є питання про строк дії договору і періодичність поставок окремих партій товару. Дострокова поставка товарів може здійснюватися за згодою покупця. Товари, поставлені достроково, покупець повинен прийняти, сплатити і зарахувати в рахунок кількості товарів, що підлягатимуть постачанню в наступному періоді.

Днем виконання постачальником зобов´язання з поставки товарів вважається дата здавання товарів органу транспорту або зв´язку при відвантаженні позаміському отримувачу, а при здаванні на складі отримувача або постачальника (виготівника) — дата приймального акту або розписки в отриманні товарів. За згодою сторін у договорі може бути передбачений інший момент виконання зобов’язання.

Кількість товарів, яка недопоставлена постачальником або невибрана покупцем в одному періоді поставки, підлягає вдоповненню (вибірки) у наступному періоді в межах строку дії договору.

У договорі поставки за згодою сторін може бути передбачений порядок відвантаження товарів будь-яким видом транспорту, а також вибірка товарів покупцем. Договором може бути передбачено відвантаження товарів вантажовідправником (виготовлювачем), що не є постачальником, та одержання товарів вантажоодержувачем, що не є покупцем, а також оплата товарів платником, що не є покупцем. Договором може бути передбачений порядок поставки недоориманої покупцем у встановлений строк кількості товарів.

Поставка товарів постачальником здебільшого здійснюється:

• позаміським одержувача (покупцям) — шляхом відвантаження залізничним, водним, автомобільним, а в окремих випадках — повітряним транспортом;

• одноміським отримувачам — як правило, автомобільним транспортом або у порядку централізованої доставки або самовивезенням покупцем.

При доставці (вивезенні) товарів автомобільним транспортом вантаження товарів і розвантаження зворотньої тари здійснюється силами і засобами постачальника і за його рахунок, а розвантаження товарів і вантаження зворотньої тари на складі отримувача — силами і засобами одержувача і за його рахунок.

За необхідністю відвантаження товарів, а також централізована їх доставка можуть здійснюватись на основі графіків, узгоджених сторонами.

Товари відвантажуються отримувачу відповідно до мінімальних норм відвантаження. Мінімальною нормою відвантаження товарів є вагон або контейнер. За узгодженням сторін постачальник може відвантажувати товари на адресу покупця в кількості нижче мінімальної норми.

Поставлені без згоди покупця товари, не передбачені договором, або товари, поставлені з порушенням умов договору чи за відсутністю договору, якщо покупець (отримувач) відмовився від прийняття їх для використання, приймаються ним на відповідальне зберігання.

Тара й упаковка товарів повинні відповідати вимогам стандартів або технічних вимог. Виготівник (постачальник) може при поставці товарів застосовувати засоби пакетування, спеціалізовані контейнери та тару-обладнання, якщо це передбачено договором. Тара, пакувальні матеріали багатократного використання, засоби пакетування, спеціалізовані контейнери, тара-обладнання підлягає поверненню виготівнику (постачальнику) чи підприємству-тароотримувачу.

Якість товарів, що поставляються. Якість товарів, що поставляються, повинна відповідати стандартам, технічним умовам, іншій технічній документації, яка встановлює вимоги до їхньої якості, або зразкам (еталонам), якщо сторони не визначать у договорі більш високі вимоги до якості товарів. Номери та індекси стандартів, технічних умов або іншої документації про якість товарів зазначаються в договорі. Якщо зазначену документацію не опубліковано у загальнодоступних виданнях, її копії повинні додаватися постачальником до примірника договору покупця на його вимогу.

У разі відсутності в договорі умов щодо якості товарів остання визначається відповідно до мети договору або до звичайного рівня якості для предмета договору чи загальних критеріїв якості. Постачальник повинен засвідчити якість товарів, що поставляються, належним товаросупровідним документом, який надсилається разом з товаром, якщо інше не передбачено в договорі.

У разі поставки товарів більш низької якості, ніж вимагається стандартом, технічними умовами чи зразком (еталоном), покупець має право відмовитись від прийняття і оплати товарів, а якщо товари вже оплачені покупцем, — вимагати повернення сплаченої суми.

У разі, якщо недоліки поставлених товарів можуть бути усунені без повернення їх постачальнику, покупець має право вимагати від постачальника усунення недоліків у місцезнаходженні товарів або усунути їх своїми засобами за рахунок постачальника.

Якщо поставлені товари відповідають стандартам або технічним умовам, але виявляться нижчого сорту, ніж було замовлено, покупець має право прийняти товари з оплатою за ціною, встановленою для товарів відповідного сорту, або відмовитися від прийняття і оплати поставлених товарів.

У разі, якщо покупець (одержувач) відмовився від прийняття товарів, які не відповідають за якістю стандартам, технічним умовам, зразкам (еталонам) або умовам договору, постачальник (виробник) зобов’язаний розпорядитися товарами у 10-денний строк, а щодо товарів, які швидко псуються, — протягом 24 годин з моменту одержання повідомлення покупця (одержувача) про відмову від товарів.

Якщо постачальник (виробник) у зазначений строк не розпорядиться товарами, покупець (одержувач) має право реалізувати їх на місці або повернути виробникові. Товари, що швидко псуються, підлягають в усіх випадках реалізації на місці.

Які передбачаються гарантії якості товарів та претензії у зв’язку з недоліками поставлених товарів? Строки і порядок встановлення покупцем недоліків поставлених йому товарів, які не могли бути виявлені при звичайному їх прийманні, і пред´явлення постачальникові претензій у зв’язку з недоліками поставлених товарів визначаються законодавством.

Гарантійний строк експлуатації обчислюється від дня введення виробу в експлуатацію, але не пізніше одного року з дня одержання виробу покупцем (споживачем), а щодо виробів народного споживання, які реалізуються через роздрібну торгівлю, — з дня роздрібного продажу товару, якщо інше не передбачено стандартами, технічними умовами або договором.

Гарантійний строк придатності та зберігання товарів обчислюється від дня виготовлення товару. Постачальник (виробник) гарантує якість товарів у цілому. Гарантійний строк на комплектуючі вироби і складові частини вважається рівним гарантійному строку на основний виріб, якщо інше не передбачено договором або стандартами (технічними умовами) на основний виріб.

Постачальник (виробник) зобов’язаний за свій рахунок усунути дефекти виробу, виявлені протягом гарантійного строку, або замінити товари, якщо не доведе, що дефекти виникли внаслідок порушення покупцем (споживачем) правил експлуатації або зберігання виробу.

У разі усунення дефектів у виробі, на який встановлено гарантійний строк експлуатації, цей строк продовжується на час, протягом якого він не використовувався через дефект, а при заміні виробу гарантійний строк обчислюється заново від дня заміни.

Комплектність товарів, що поставляються. Товари повинні поставлятися комплектно відповідно до вимог стандартів, технічних умов або прейскурантів. Договором може бути передбачено поставку з додатковими до комплекту виробами (частинами) або без окремих, не потрібних покупцеві виробів (частин), що входять до комплекту.

Якщо комплектність не визначено стандартами, технічними умовами або прейскурантами, вона в необхідних випадках може визначатися договором.

У разі поставки некомплектних виробів постачальник (виробник) зобов´язаний на вимогу покупця (одержувача) доукомплектувати їх у 20-денний строк після одержання вимоги або заміни комплектними виробами у той самий строк, якщо сторонами не погоджено інший строк.

Надалі до укомплектування виробу або його заміни покупець (одержувач) має право відмовитися від його оплати, а якщо товар уже оплачений, вимагати в установленому порядку повернення сплачених сум. У разі, якщо постачальник (виробник) у встановлений строк не укомплектує виріб або не замінить його комплектним, покупець має право відмовитися від товару. Прийняття покупцем некомплектних виробів не звільняє постачальника (виробника) від відповідальності.

Умови платежу. У цьому розділі визначаються форми розрахунку, порядок платежів, валюта по розрахунках за товари. Ключовим моментом є визначення документа, на підставі якого здійснюватимуться платежі. Таким документом може бути рахунок-фактура, транспортна накладна, коносамент. Платежі за поставлені відповідно до договору товари можуть проводитись покупцем (отримувачем) при наданні не одного, а кількох документів, включаючи специфікації, сертифікат якості та ін.

У договорі визначається конкретна форма розрахунку. Розрахунки між суб´єктами підприємницької діяльності здійснюються, як правило, через банківські установи шляхом перерахування коштів з одного розрахункового рахунку на інший. Платежі переважно здійснюються після відвантаження товарів або одночасно з ними. У випадках, обумовлених умовами договору, може передбачатись попередня оплата. Валюта розрахунку обирається сторонами самостійно. Комерційні розрахунки зазвичай проводяться з допомогою таких платіжних документів, як чеки, акредитиви, платіжні доручення, платіжні вимоги та ін.

Форс-мажорні умови — це умови надзвичайного характеру (наприклад, стихійні лиха, пожежа, страйки, громадські правопорушення, воєнні дії, втручання з боку влади), коли та чи інша сторона не має можливості виконати свої зобов´язання за договором. Отже, сторони не несуть відповідальності при настанні форс-мажорних обставин.

Відповідальність сторін. Контрагенти угоди несуть матеріальну відповідальність за невиконання ними умов договору й у випадку його порушення зобов’язані відшкодувати збитки, що виникли з їхньої вини.

Обидві сторони повинні приймати всі необхідні заходи до виконання договірних відносин, а при їх порушенні застосовувати штрафні санкції.

У договорі може бути передбачено такі штрафи:

• за порушення продавцем строків поставки товарів;

• за недопоставку продукції;

• за поставку продавцем товарів, які не відповідають за якістю стандартам, технічним умовам та іншій документації;

• за поставку некомплектних товарів;

• за прострочення оплати покупцем поставлених йому товарів.

Конкретні розміри штрафних санкцій визначаються за узгодженням сторін і відображаються договорі.

При розробці цього розділу рекомендується керуватись Господарським і Цивільним кодексами України, Положенням про поставки продукції виробничо-технічного призначення, Положенням про поставки товарів народного споживання.

У разі поставки товарів неналежної якості покупець (одержувач) має право стягнути з виготовлювача (постачальника) штраф у розмірі 20% вартості неякісних товарів. Позови, що випливають з поставки товарів неналежної якості, можуть бути пред´явлені протягом б місяців з дня встановлення покупцем у належному порядку недоліків поставлених йому товарів. Передбачено, що за порушення умов зобов´язання щодо комплектності товарів стягується штраф у розмірі 20% вартості некомплектних товарів. За порушення строків виконання зобов´язання стягується пеня у розмірі 0,1% вартості товарів, з яких допущено прострочення , а за прострочення понад ЗО днів додатково стягується штраф у розмірі 7% зазначеної вартості.

У комерційній практиці має місце відшкодування втраченої вигоди у випадку розірвання договору тією чи іншою стороною. Точно і об’єктивно розрахувати втрачену вигоду досить складно. Тому на стадії складання договору сторони самостійно визначають її розмір у межах 2-5% вартості договору. Усі спори між сторонами розв’язуються шляхом домовленості, а у випадку неможливості їх розв’язання- господарським судом.

В кінці договору зазначаються юридичні і поштові адреси сторін, банківські реквізити. Документ оформляється у письмовій формі, як правило, у двох примірниках: 1-й примірник — для виготівника (продавця), 2-й примірник — для одержувача (покупця). Від кожної сторони договір підписує уповноважений представник, ставиться печатка. Договір вступає в силу з моменту його підписання.

info-library.com

Стаття 265. Договір поставки

82
1. За договором поставки одна сторона — постачальник зобов’язується передати (по­ставити) у зумовлені строки (строк) другій стороні — покупцеві товар (товари), а покупець зобов’язується прийняти вказаний товар (товари) і сплатити за нього певну грошову суму. 2. Договір поставки укладається на розсуд сторін або відповідно до державного за­мовлення. 3. Сторонами договору поставки можуть бути суб’єкти господарювання, зазначені у пунктах 1, 2 частини другої статті 55 цього Кодексу. 4. Умови договорів поставки повинні викладатися сторонами відповідно до вимог Міжнародних правил щодо тлумачення термінів «Інкотермс». 5. Поставка товарів без укладення договору поставки може здійснюватися лише у випадках і порядку, передбачених законом. 6. Реалізація суб’єктами господарювання товарів негосподарюючим суб’єктам здій­снюється за правилами про договори купівлі-продажу. До відносин поставки, не врегу­льованих цим Кодексом, застосовуються відповідні положення Цивільного кодексу України про договір купівлі-продажу.

 

1. Договір поставки — це господарський договір, за яким одна сторона — постачальник -зобов’язується передати (поставити) у зумовлені строки (строк) другій стороні — покупцеві-товар (товари), а покупець зобов’язується прийняти вказаний товар (товари) і сплатити за нього певну грошову суму.

Предметом поставки є товари, під якими слід розуміти як продукцію виробничо-техніч­ного призначення, так і вироби народного споживання.

Оскільки у наведеному визначенні поняття договору поставки (на відміну від положення, викладеного в ч. 1 ст. 712 ЦК) відсутня вказівка на те, на якому правовому титулі товар пере­дається (поставляється) покупцеві, можна припустити, що це може бути як право власності, так і похідні від нього права — господарського відання, оперативного уп

равління тощо.

2. Частина 2 даної статті передбачає, що сторони договору поставки можуть укладати між собою як регульований договір (на розсуд сторін), так і планований договір (відповідно до державного замовлення).

3. На відміну від частини 1 статті 712 ЦК, яка визнає стороною договору поставки (про­давцем, постачальником) лише особу, яка здійснює підприємницьку діяльність, і тим самим не враховує участь у процесі господарювання казенних підприємств, коментована стаття ГК таких обмежень не встановлює. Тому сторонами договору поставки можуть бути суб’єкти господарювання, зазначені у пункті 1 і 2 частини 2 статті 55 ГК: 1) господарські організації -юридичні особи, створені відповідно до Цивільного кодексу України, державні, комунальні та інші підприємства, інші юридичні особи, які здійснюють господарську діяльність; 2) гро­мадяни України, іноземці та особи без громадянства, які здійснюють господарську діяль­ність, та зареєстровані відповідно до закону як підприємці.

4. Укладаючи договір, сторони повинні враховувати положення частини 4 коментованої статті та вимоги Указу Президента України від 4 жовтня 1994 р. «Про застосування Між­народних правил інтерпретації комерційних термінів» [147], яким встановлено (п. 1), що при укладанні суб’єктами підприємницької діяльності України договорів, у тому числі зовніш­ньоекономічних договорів (контрактів), предметом яких є товари, застосовуються Міжна­родні правила інтерпретації комерційних термінів [13], підготовлені Міжнародною торго­вою палатою у 1953 році (Правила ІНКОТЕРМС). При цьому на Кабінет Міністрів України покладено обов’язок забезпечувати опублікування державною мовою України змін до Пра­вил ІНКОТЕРМС з зазначенням, що такі зміни застосовуються через десять днів після їх опублікування у газеті «Урядовий кур’єр» до відносин, які виникають у зв’язку з договора­ми, укладеними після опублікування відповідних змін (п. 2). Однак, відповідно до комента­рю Українського національного комітету Міжнародної торгової палати, з формально-юри­дичної точки зору формулювання Указу не несуть у собі заперечення правомірності вико­ристання нової редакції Правил (наразі останньою є редакція ІНКОТЕРМС-2000, введена в дію Міжнародною торговою палатою 1 січня 2000 р. [13]) до її опублікування згідно з Ука­зом (таке опублікування відбулося в квітні 2002 р.). Так, суб’єкти господарювання повинні «забезпечувати додержання» Правил ІНКОТЕРМС. Але невід’ємною складовою ІНКОТЕРМС як 1990, так і 2000 року є «Вступ», в якому встановлено, що сторони мають право са­мостійно модифікувати норми, запозичувані з Правил ІНКОТЕРМС. Отже, запозичення формулювань з більш пізньої редакції Правил ІНКОТЕРМС до її офіційного опублікування є одним з можливих варіантів дозволених відступів сторін від Правил у більш ранній офіційно опублікованій редакції.

5. За загальним правилом поставка товарів без укладення договору поставки не допуска­ється. Винятки (випадки і порядок) можуть бути передбачені законом.

6. Частина 6 коментованої статті містить норму, що розвиває положення частини 1 стат­ті 264 ГК щодо застосування договору купівлі-продажу з метою матеріально-технічного поста­чання і збуту продукції матеріально-технічного призначення і виробів народного споживання. Договір купівлі-продажу як основа матеріально-технічного постачання і збуту застосовується при реалізації суб’єктами господарювання товарів негосподарюючим суб’єктам.

Важливе значення має також вказівка закону щодо субсидіарного застосування відповід­них положень ЦК про договір купівлі-продажу до відносин поставки, не врегульованих ГК.

 

< Попередня   Наступна >

radnuk.info

Договір поставки товару (регулярної) — Law firm «Viktor Reshetov & Partners»

 УВАГА! Складаємо договори з урахуванням Ваших побажань та особливостей угоди.

Чому Вам варто звернутися саме до нас?

Зв’яжіться з нами за телефонами +380 (50) 602-01-75, +38 (098) 211-58-29 або пишіть на email:  Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. 


 ДОГОВІР ПОСТАВКИ №____

(ДОВГОСТРОКОВИЙ)

 

м. _____________                                                “____” ____________ 20__ р.

______________________ в особі ___________________,  який діє на підставі ___________________________ (надалі — Постачальник),  з однієї сторони

та

______________________ в особі ___________________, який діє на підставі ___________________________ (надалі — Покупець), з другої сторони,

уклали цей Договір про наступне:

 

1.         ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1.     Постачальник зобов’язується постачати (передавати у власність Покупця) Товар, визначений в п.2.1. цього Договору для використання його у підприємницькій діяльності, а Покупець зобов’язується прийняти та оплатити товар на умовах цього Договору.

 

2.         ВІДОМОСТІ ПРО ТОВАР

2.1.     Предметом поставки є ___________________________________________ (надалі — Товар).

2.2.     Товар постачається в такому обсязі та кількості:

2.2.1.  Товар, вказаний в п. 2.1 цього Договору, поставляється Покупцю партіями.

2.2.2.  Кожна партія товару визначається специфікацією, в якій зазначається: найменування товару, кількість товару, яка повинна постачатися в конкретній партії, асортимент та номенклатура за видами, типами, розмірами та інші додаткові характеристики.

2.3.     Товар упаковується відповідно до вимог стандартів та технічних умов для забезпечення збереження товару при транспортуванні і зберіганні.

2.4. Постачальник зобов’язаний забезпечити Товар упаковкою, необхідною для перевезення товару.

 

3.         УМОВИ ПОСТАЧАННЯ

3.1.  Партія товару, що узгоджена відповідною специфікацією, повинна бути поставлена Покупцю не пізніше ________ першого місяця відповідного періоду постачання.

3.2.     Право власності на Товар виникає у Покупця  момент оплати відповідної партії Товару.

3.4.     Товар постачається за адресою: ____________________________________________ .

 

4.         ЦІНА ТА ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ

4.1.     Вартість кожної партії товару, що поставляється згідно з цим Договором, визначається в специфікації.

4.2.     Оплата за кожну поставлену партію товару здійснюється шляхом перерахунку коштів на розрахунковий рахунок Постачальника протягом ____________ днів з моменту поставки відповідної партії товару.

 

5.         ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН

5.1.     Обов’язки Постачальника:

5.1.1.  Постачати Покупцеві товар, згідно умов цього Договору.

5.1.2.  Попереджувати Покупця про всі права третіх осіб на товар, що постачається.

5.1.3.  У випадку, якщо Покупець відмовляється від прийняття товару, який не відповідає за якістю стандартам зазначеним в п. 2.3, розпорядитися товарами у десятиденний строк (для товарів, що швидко псуються протягом 24 годин з моменту одержання повідомлення від Покупця).

5.1.4.  У разі поставки некомплектних виробів, на вимогу Покупця доукомплектувати їх у ____ денний строк після одержання вимоги або замінити товар комплектними виробами у той же строк.

5.2.     Обов’язки Покупця:

5.2.1.  Прийняти товар, крім випадків, коли він має право вимагати заміни товару або право відмови від договору.

5.2.2.  Оплатити товар згідно з умовами визначеними у цьому Договорі та в специфікації.

5.3.     Права Постачальника:

5.3.1.  Вимагати від Покупця прийняття товару, що відповідає умовам визначеним в цьому Договорі та в специфікації.

5.3.2.  Припинити постачання відповідної партії товару, якщо Покупець не повністю сплатив вартість попередньої партії товару.

5.4.     Права Покупця:

5.4.1.  Вимагати від Постачальника постачання товару, відповідно до умов цього Договору.

5.4.2.  У разі поставки товару більш низької якості, ніж вимагається стандартами, відмовитися від прийняття та оплати товару, а у випадку, коли товар уже оплачений, вимагати повернення сплаченої суми.

 

6.         ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

6.1.     У випадку порушення своїх зобов’язань за цим Договором Сторони несуть відповідальність визначену цим Договором та чинним законодавством. Порушенням зобов’язання є його невиконання або неналежне виконання, тобто виконання з порушенням умов, визначених змістом зобов’язання.

6.2.     Сторони не несуть відповідальність за порушення своїх зобов’язань за цим Договором, якщо воно відбулося не з їх вини. Сторона вважається не винуватою, якщо вона доведе, що вжила всіх залежних від неї заходів для належного виконання відповідного зобов’язання.

6.3.     Жодна із Сторін не несе відповідальності за  невиконання чи  неналежне виконання своїх зобов’язань за цим Договором, якщо це невиконання чи неналежне виконання  зумовлені дією обставин непереборної сили (форс-мажорні обставини). Сторона,  для  якої  склались форс-мажорні обставини, зобов’язана терміново, у 5-ти денний строк, повідомити у письмовій формі іншу Сторону.

6.4.     Якщо якість товару не відповідає умовам зазначеним в п. 2.2.1 Постачальник сплачує Покупцю штраф у розмірі 50 % від вартості неякісного товару, а також безоплатно усуває недоліки в ____ денний строк з моменту отримання обґрунтованої претензії від Покупця.

6.5.     За порушення строків поставки товару Постачальник сплачує штраф у розмірі ___ грн. за кожен день прострочення поставки.

6.6.     За необґрунтовану відмову оплатити товар Покупець виплачує пеню у розмірі ___ % від суми відповідної оплати (але не більше подвійної облікової ставки НБУ, що діяла на момент прострочення), за кожний день прострочення, до моменту повного виконання Покупцем свого зобов’язання по оплаті.

6.7.     За односторонню необґрунтовану відмову від виконання своїх зобов’язань, що випливають з цього Договору винна Сторона несе відповідальність у вигляді штрафу в розмірі ____ відсотків від ціни товару зазначений в специфікації до цього Договору.

 

7.         СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ

7.1.     Даний Договір набирає чинності з моменту підписання його сторонами і діє до ____________)).

7.2.     У випадку, якщо жодна із сторін письмово не заявить про свій намір розірвати або змінити договір за 30 днів до його закінчення, Даний Договір вважається продовженим на строк _________________________.

 

8.         ЗМІНА УМОВ ДОГОВОРУ ТА ІНШІ ПОЛОЖЕННЯ

8.1.     Умови даного Договору можуть бути змінені за взаємною згодою Сторін. В такому випадку зміни до цього Договору оформляються Додатковою угодою.

8.2.     Дострокове розірвання цього Договору можливе тільки за згодою Сторін, якщо інше не встановлено цим Договором або законодавством.

8.3.     Усі спори, що пов’язані з цим Договором вирішуються шляхом переговорів між сторонами. Якщо спір не може бути вирішений шляхом переговорів, він вирішується в судовому порядку.

8.4.     Даний Договір укладено у двох оригінальних примірниках, по одному для кожної із сторін.

8.5.     У випадках, не передбачених даним Договором, сторони керуються нормами чинного законодавства.

8.6.     Після підписання цього Договору усі попередні переговори за ним, листування, попередні угоди та протоколи про наміри з питань, що стосуються цього Договору, втрачають юридичну силу.

8.7.     Додатки до Договору э його невід’ємною частиною.

 

РЕКВІЗИТИ СТОРІН

Продавець                                        Покупець 


ПОПЕРЕДЖЕННЯ! Самостійне використання зразків договорів може бути небезпечним для Вашого бізнесу.

 

Читайте також:

Договір поставки товару (разової)

Акт прийому-передачі до договору поставки товару

Договір поставки продукції

vreshetov.com

Договір поставки товару (разової) — Law firm «Viktor Reshetov & Partners»

УВАГА! Складаємо договори з урахуванням Ваших побажань та особливостей угоди.

Чому Вам варто звернутися саме до нас?

Зв’яжіться з нами за телефонами +380 (50) 602-01-75, +38 (098) 211-58-29 або пишіть на email:  Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. 


ДОГОВІР 

поставки товару № _____
м. __________                                                         __________ 2016 року

 

Фізична особа підприємець ___________________ (далі — Продавець), з одного боку, і ________________________________________________________ (далі — Покупець), з іншого боку, уклали даний Договір поставки товару (далі — Договір) про наступне:

 

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
1.1. На умовах даного Договору Продавець зобов’язується передати у власність Покупцю, а Покупець зобов’язується прийняти та оплатити товар за такими характеристиками______________ __________________ ___ (далі — Товар), за ціною еквівалентною ______________ гривень (____________ тисяч _________ гривень 00 копійок), що на момент підписання договору складає _______________ дол. США (____________ тисяч _________ дол. США 00 центів).

 

2 . ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН

2.1. Продавець зобов’язаний:
— Доставити, встановити і ввести в експлуатацію Товар не пізніше ____ днів після надходження до Продавця авансового платежу від Покупця, передбаченого п.3.1.
— Покупцю Товар поставляється за адресою: _______________________________________ .
— Продавець надає гарантію якості Товару протягом ___ (____________________) календарних місяців з моменту його передачі Покупцю, монтажу та запуску в експлуатацію. Товар передається на підставі акту прийому-передачі.
2.2. Покупець зобов’язаний:
— Прийняти Товар і розрахуватися за нього в порядку, передбаченому розділом 3 даного договору.

 

3 . ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ
3.1. Оплата Товару здійснюється Покупцем в гривнях за визначеною п. 1.1 даного Договору ціною, у такому порядку: грошовий еквівалент ____________ дол. США, що на момент підписання договору складає _____________ гривень — протягом двох банківських днів з моменту підписання сторонами даного договору авансовим платежем на розрахунковий рахунок Продавця; другу частину ціни договору в розмірі еквівалентному _______________ доларів США, що на момент підписання договору складає _____________ гривень — оплатити не пізніше дня поставки Товару.
3.2. За несвоєчасне внесення оплати Покупець сплачує Продавцю пеню у розмірі подвійної облікової ставки НБУ від суми товару за кожний день прострочення. Термін позовної давності по сплаті пені встановлюється в межах трьох років.
3.3. За несвоєчасну поставку Продавець сплачує Покупцю пеню в розмірі подвійної облікової ставки НБУ від суми товару за кожний день прострочення. Термін позовної давності по сплаті пені встановлюється в межах трьох років.

 

4 . ДІЯ ДОГОВОРУ
4.1. Даний Договір вважається укладеним і набирає чинності з моменту його підписання.
4.2. Термін даного Договору починається в момент, визначений у п. 5.1 даного Договору, та закінчується виконанням сторонами прийнятих на себе зобов’язань.
4.3. Закінчення строку даного Договору не звільняє Сторони від обов’язку виконання взятих на себе зобов’язань і від відповідальності за його порушення, яке мало місце під час дії даного Договору.
4.4. Якщо інше прямо не передбачено цим Договором або чинним в Україні законодавством, зміни у цей Договір можуть бути внесені тільки за домовленістю Сторін, яка оформляється додатковою угодою до даного Договору.
4.5. Зміни в цей Договір набирають чинності з моменту належного оформлення Сторонами відповідної додаткової угоди до даного Договору, якщо інше не встановлено у самій додатковій угоді, даному Договорі або у чинному в Україні законодавстві.
4.6. Якщо інше прямо не передбачено цим Договором або чинним в Україні законодавством, цей Договір може бути розірваний тільки за домовленістю Сторін, яка оформляється додатковою угодою до даного Договору.

 

5 . ФОРС-МАЖОРНІ ОБСТАВИНИ
5.1. Покупець та Продавець звільняються від відповідальності за часткове або повне невиконання своїх зобов’язань за цим Договором, якщо воно є наслідком дії обставин непереборної сили (землетруси, паводки, тощо) або іншої перешкоди, що є поза їх контролем (воєнні дії, або страйки, громадські заворушення, зміни у законодавстві, тощо), яким навіть уважна сторона не могла запобігти та які виникли після укладення цього Договору (форс-мажорні обставини).
5.2. Сторона, що зазнала дії обставин непереборної сили або зіткнулася з перешкодою поза її контролем, зобов’язана негайно, не пізніше 2 робочих днів, проінформувати іншу сторону Договору про виникнення, вид та можливу тривалість дії зазначених обставин та перешкод.
5.3. Виникнення обставин та перешкод, передбачених п. 5.1, за умови дотримання вимог п. 5.2, продовжує строк виконання зобов’язань за цим договором на період дії зазначених обставин і перешкод та звичайно необхідного строку для усунення їх наслідків. При цьому, Сторони не позбавляються права обговорити та змінити умови Договору.

 

6. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ
6.1. Усі правовідносини, що виникають з даного Договору або пов’язані з ним, у тому числі пов’язані з дійсністю, укладенням, виконанням, зміною та припиненням цього Договору, тлумаченням його умов, визначенням наслідків недійсності або порушення даного Договору, регламентуються цим Договором та відповідними нормами чинного в Україні законодавства, а також застосовними до таких правовідносин звичаями ділового обороту на підставі принципів добросовісності, розумності та справедливості.
6.2. Після підписання даного Договору всі попередні переговори за ним, листування, попередні договори, протоколи про наміри та будь-які інші усні або письмові домовленості Сторін з питань, що так чи інакше стосуються даного Договору, втрачають юридичну силу.
6.3. Сторони несуть повну відповідальність за правильність вказаних ними в даному Договорі реквізитів та зобов’язуються своєчасно у письмовій формі повідомляти іншу Сторону про їх зміну, а у разі неповідомлення несуть ризик настання пов’язаних із ним несприятливих наслідків.
6.4. Передача прав та обов’язків за даним Договором однією із Сторін третім особам допускається виключно за умови письмового погодження цього із іншою Стороною.
6.5. Додаткові угоди та додатки до даного Договору є його невід’ємною частиною і мають юридичну силу у разі, якщо вони викладені у письмовій формі, підписані Сторонами та скріплені їх печатками.
6.6. Всі виправлення за текстом даного Договору мають силу та можуть братися до уваги виключно за умови, що вони у кожному окремому випадку датовані, засвідчені підписами Сторін.
6.7. Даний Договір складений при повному розумінні Сторонами його умов та термінології, сторони виклали в ньому всі істотні умови українською мовою у двох аутентичних примірниках, які мають однакову юридичну силу, — по одному для кожної із Сторін.


РЕКВІЗИТИ СТОРІН 

vreshetov.com

Зразок договору поставки

Договір поставки

м. Полтава                                    «___» __ 200__ р.

_________________(найменування підприємства), далі — Постачальник, в особі _____який діє на підставі ______(статут підприємства, свідоцтва про реєстрацію, положення), з однієї сторони, та Державна митна служба України, далі — Замовник, в особі Голови Державної митної служби України_________, який діє на підставі Положення про Державну митну службу України, з другої сторони, уклали цей договір про таке:

1. Предмет договору

1.1. Постачальник зобов’язується виготовити, поставити та передати у власність Замовника товар, відповідно до еталонів-зразків, затверджених Замовником. Замовник зобов’язується прийняти цей товар та оплатити його на умовах, визначених цим Договором.

1.2. Ціна, кількість, асортимент, терміни виготовлення й поставки товару обумовлюються в додатках до даного Договору, які погоджуються сторонами попередньо, додаються до цього Договору та є його невід’ємною частиною.

2. Кількість і якість товару

2.1. Кількість товару, що поставляється за цим Договором, зазначається в додатках до цього договору.

2.2. Товар, що поставляється Постачальником, має відповідати еталонам-зразкам, затвердженим Замовником.

2.3. У разі поставки товару неналежної якості або товару, що не буде відповідати умовам цього Договору, Постачальник зобов’язується за свій рахунок у термін 30 днів з дати отримання повідомлення усунути недоліки або замінити неякісний товар на товар належної якості.

2.4. Гарантійний термін на товар становить _____ днів з дати видачі в експлуатацію з урахуванням сезонної носки згідно з додатком 1 до постанови Кабінету Міністрів України від 19.03.94 № 172 “Про реалізацію окремих положень Закону України “Про захист прав споживачів”.

3. Умови поставки товару

3.1. Постачальник поставляє виготовлений товар партіями в терміни, зазначені в додатках до цього договору.

3.2. Датою поставки є дата отримання Замовником товару на складі Замовника згідно з актом про прийняття-передання, підписаним сторонами.

3.3. Поставка товару здійснюється автотранспортом Постачальника за його рахунок.

3.4. Прийняття товару за кількістю та якістю проводиться Замовником за адресою: с. Лютіж Вишгородського р-ну Київської обл., Постачальне митне господарство Держмитслужби.

3.5. Допускається дострокова поставка товару, про що Постачальник повідомляє Замовника листом або факсом (Постачальне митне господарство, тел./факс (044) — 430-17-28).


4. Ціна та загальна вартість договору

4.1. Замовник сплачує за товар, що поставляється за цінами, погодженими сторонами попередньо, які складені на основі калькуляції на одиницю продукції, зазначеними в додатках до даного Договору, додаються до цього Договору та становлять його невід’ємну частину.

4.2. У разі зміни ціни Постачальник погоджує її з Замовником шляхом підписання додатків до цього Договору на підставі поданої калькуляції з обгрунтуванням причин зміни ціни та наданням підтверджуючих документів.

4.3. Загальна вартість Договору обумовлюється сторонами в додатках до цього договору.

5. Умови платежів

5.1. На підставі рахунка на оплату Замовник проводить попередню оплату першої партії товару, зазначеної в додатках до Договору, протягом 10 банківських днів з дня його підписання, попередня оплата за наступні партії поставок здійснюється протягом 10 банківських днів з дати надходження коштів з Державного бюджету України на підставі підписаного акта прийняття-передання попередньої партії поставки товару та рахунка на оплату. Підтвердженням надходження коштів з бюджету є довідка Державного казначейства України.

5.2. Оплата проводиться в національній валюті України.

6. Умови передання-прийняття товару

6.1. Передання-прийняття товару здійснюється в пункті поставки, зазначеному в п. 3.4 цього Договору.

6.2. Прийняття товару за кількістю та якістю проводиться Постачальним митним господарством згідно з вимогами Інструкцій № П-6, № П-7, затверджених Держарбітражем СРСР відповідно 15.06.65 та 25.04.66.

6.3. Прийняття-передання проводиться за кількістю згідно з товаросупровідними документами, за якістю — згідно із затвердженими еталонами-зразками.

7. Пакування та маркування

7.1. Товар має бути упакований таким чином, щоб виключити можливість псування або знищення його під час транспортування.

7.2. Маркування товару має відповідати чинним нормативним документам.

8. Обставини непереборної сили

8.1. Перебіг терміну виконання сторонами зобов’язань за цим Договором може бути призупинений тільки в разі настання обставин непереборної сили, а саме: пожежі, стихійного лиха, збройного конфлікту, перекриття шляхів руху транспорту внаслідок страйку, рішень Уряду або інших обставин, які перебувають поза контролем сторін.

8.2. Сторона, яка зазнала дії обставин непереборної сили, має протягом трьох календарних днів повідомити про це другу сторону. Факт наявності та термін дії форс-мажорних обставин підтверджуються вповноваженим на те органом.

8.3. Після припинення дії обставин непереборної сили перебіг терміну виконання зобов’язань поновлюється.

8.4. Якщо дія обставин непереборної сили триває більше ніж 30 календарних днів поспіль, то сторони мають право припинити дію цього Договору. При цьому збитки, заподіяні припиненням дії Договору, не відшкодовуються й штрафні санкції не сплачуються. Незабезпечені поставкою грошові кошти повертаються Замовнику протягом 3-х банківських днів з моменту прийняття сторонами рішення про припинення дії Договору.

9. Відповідальність сторін

9.1. У разі несвоєчасного передання товару в термін, зазначений у додатках до цього договору, Постачальник сплачує за кожний день прострочення пеню, яка нараховується з вартості недопоставленого товару в розмірі подвійної облікової ставки Національного банку України, що діяла протягом терміну затримки поставки.

10. Розірвання договору

10.1. Договір може бути розірваний в будь-який час по взаємній угоді сторін, в якій визначаються майнові вимоги сторін (якщо такі мали місце) та розрахунки за ними.

10.2. У відповідності з п. 8.4.

10.3. Договір може бути розірваний в односторонньому порядку в наступних випадках: — при невиконанні або неналежному виконанні зобов’язань; — за бажанням однієї сторони: в цьому випадку сторона-ініціатор зобов’язана письмово повідомити іншу сторону про розірвання Договору, але не менш, ніж за місяць до передбачуваної дати розірвання Договору, за відсутності майнових вимог між сторонами.

11. Розв’язання суперечок

11.1. При виникненні розбіжностей під час виконання умов Договору сторони вирішують їх за взаємною згодою.

11.2. У разі недосягнення взаємної згоди спори за цим Договором розглядаються згідно з чинним законодавством України.

12. Термін дії Договору

12.1. Цей Договір набирає чинності з моменту підписання його сторонами та діє до 31.12.2003.

12.2. У разі відсутності заяви однієї із сторін про припинення або зміну умов договору за один місяць до закінчення його дії, він вважається продовженим на той самий термін і на тих умовах, які були передбачені цим договором.

13. Інші умови

13.1. Усякі зміни та доповнення до цього Договору вважаються дійсними, якщо вони здійснені в письмовому вигляді та підписані уповноваженими на це представниками сторін.

13.2. У випадках, не передбачених цим Договором, сторони керуються чинним законодавством України та Положенням про поставки товарів народного споживання, затвердженим постановою Ради Міністрів СРСР від 25.07.88 № 888, у частині, що не суперечить чинному законодавству України.

13.3. На кожний наступний рік ціна, обсяги та терміни поставки товару сторонами узгоджуються в додатках, відповідно до суми коштів, виділених з Державного бюджету України.

13.4. Цей договір складено у двох примірниках, що мають рівну юридичну силу, перший з яких зберігається в Замовника, другий — у Постачальника.

Юридичні адреси, поштові та платіжні реквізити сторін:

www.xn--80aqeejfmlki0b7ds0a.com.ua